Опис кредитного модуля (дисципліни) icon

Опис кредитного модуля (дисципліни)
Скачати 57.75 Kb.
НазваОпис кредитного модуля (дисципліни)
Дата конвертації28.11.2012
Розмір57.75 Kb.
ТипПрограма
джерело

Опис кредитного модуля (дисципліни)

____НГ-04 Українська мова за професійним спрямуванням____

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус кредитного модуля _______ обовязковий_______

( обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор _________________________________________________________

( прізвище, ім’я та по батькові, посада)

Інститут/факультет _____________________________________________

(назва)

Кафедра _______української мови, літератури та культури_

(назва)

І. Загальні відомості

Програма складена з урахуваннями вимог кредитно-модульної системи. Курс дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» є обов’язковим для технічних спеціальностей, передбачених навчальними програмами. Зміст дисципліни покликаний не лише узагальнити й систематизувати знання з української мови, набуті студентами у школі, а й сформувати мовну особистість, обізнану з культурою усного і писемного мовлення, яка вміє в повному обсязі використовувати набуті знання, уміння і навички для оптимальної мовної поведінки в професійній сфері. Курс кредитного модуля передбачає підвищення рівня загальної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами, насамперед, офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні.

ІІ. Розподіл навчального часу

Семестр

Код кредитного модуля

Всього (кред./год)

Розподіл за видами занять (всього год./год. у тижні)

СРС

Модульні контр. роб.

(кількість)

Семестрова

атестація (вид)

ЛекціїПрактичні/

семінарськіЛабораторні/ комп’ютерний практикум

І

НГ-02/1

2/72

18

18

-

36

1

залік

VІІІ

НГ-02/2

1/36

-

12

-

24

1

екзамен


ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля

Метою вивчення модуля є:

 • формування комунікативної компетентності студентів;

 • набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей студентів та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування професійної майстерності та конкурентноздатності сучасного фахівця;

 • напрацювання досвіду оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника за допомогою вмілого використання різноманітних мовних засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу;

 • сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології свого фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів, послуговування різними типами словників;

 • формування чіткого і правильного розуміння ролі державної мови у професійній діяльності;

 • виховання поваги до української літературної мови, до мовних традицій, ґрунтовно засвоїти й практично оволодіти нормами сучасної української літературної мови з дотриманням вимог культури усного й писемного спілкування;

 • забезпечення досконалого оволодіння нормами сучасної української літературної мови та дотримання вимог культури усного й писемного мовлення.

^ Після вивчення модуля студенти повинні:

 • вміти правильно використовувати мовні засоби відповідно до комунікативних намірів, влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності;

 • володіти фаховою термінологією, досвід редагування, коригування та перекладу наукових текстів;

 • мати досвід самоконтролю за дотриманням мовних норм у процесі спілкування;

 • сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів;

 • створювати та скорочувати наукові тексти професійного спрямування, складати план, писати конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети.Засвоєння і опрацювання модулів сформує у студентів уміння:

 • складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфіку;

 • послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою допоміжною довідковою літературою, що необхідна для самостійного вдосконалення мовної культури.


ІV. Зміст дисципліни (кредитного мовлення)

Змістовий модуль 1. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування

Розділ 1. Формування української національної мови. Статус української мови як державної в світлі Закону про мови в Україні

Тема 1.1. Державна мова – мова професійного спілкування

Тема 1.2. Основи культури української мови

Тема 1.3. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

Змістовий модуль 2. Професійна комунікація

Розділ 2. Універсальні величини усного спілкування

Тема 2.1. Спілкування як інструмент професійної діяльності

Тема 2.2. Риторика і мистецтво презентації

Тема 2.3. Культура усного фахового спілкування

Тема 2.4. Форми колективного обговорення професійних проблем

Тема 2.5. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації.

Змістовий модуль 3. Наукова комунікація як складова фахової діяльності

Розділ 1. Алгоритм наукової комунікації

Тема 1. Українська термінологія в професійному спілкуванні

Тема 2. Сучасна українська лексикографія

Тема 3. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні

Тема 4. Проблеми перекладу та редагування наукових текстів


V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

Основними методами навчання є лекції та практичні заняття. На лекції виноситься теоретичний матеріал, який закріплюється на практичних заняттях та за допомогою самостійної роботи студентів. Програмою передбачено модульні контрольні роботи. Письмовий залік проводиться для тих студентів, які набрали недостатній рейтинговий бал.

Консультування проводиться за графіком у продовж семестру в межах виділених навчальним планом годин. Список літератури для вивчення курсу передбачає обов’язкову і додаткову літературу, яка знаходиться у методичному кабінеті при кафедрі української мови, літератури та культури та бібліотеці НТУУ «КПІ»


VІ. Мова

Кредитні модулі «Українська мова за професійним спрямуванням» викладаються українською мовою.


^ VІІ. Модульні контрольні роботи

МКР пропонуються як підсумкові. Основна мета робіт систематизувати здобуті знання, виділити основний термінологічно-поняттєвий блок.

Методичні рекомендації щодо проведення модульних контрольних робіт додаються до програми.


VІІІ. Методика оцінювання

Знання оцінюються за рейтинговою системою. Система подана в додатку №1 до робочої навчальної програми «Українська мова за професійним спрямуванням». семестрова атестація проводиться у формі заліку.


ІХ. Організація

Підготовка програми та її затвердження кафедрою української мови, літератури та культури. Ухвала методичною радою університету НТУУ «КПІ»


Зав. кафедри О.П. Онуфрієнко

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Опис кредитного модуля (дисципліни) iconОпис кредитного модуля (дисципліни) нп-03 Друга іноземна мова (практичний курс)
Статус кредитного модуля: нормативний курс циклу професійної та практичної підготовки

Опис кредитного модуля (дисципліни) iconОпис кредитного модуля (дисципліни) нп-01 Іноземна мова (основна, практичний курс)
Статус кредитного модуля: нормативний курс циклу професійної та практичної підготовки

Опис кредитного модуля (дисципліни) iconОпис кредитного модуля
Статус кредитного модуля нормативна дисципліна циклу професійної та практичної підготовки

Опис кредитного модуля (дисципліни) iconОпис програми кредитного модуля нп-09/кп курсовий проект за кредитним модулем «Проектування електричних станцій»
Виконання кредитного модуля базується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення дисциплін підготовки бакалаврів 050701 Електротехніка...

Опис кредитного модуля (дисципліни) iconОпис програми кредитного модуля нп-09/кп курсовий проект за кредитним модулем «Проектування електричних станцій»
Виконання кредитного модуля базується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення дисциплін підготовки бакалаврів 050701 Електротехніка...

Опис кредитного модуля (дисципліни) iconОпис кредитного модуля
Статус дисципліни – нормативна дисципліна циклу професійної та практичної підготовки

Опис кредитного модуля (дисципліни) iconОпис кредитного модуля «Обчислювальна математика-2»
Статус дисципліни – дисципліна циклу математичної, природничо-наукової підготовки

Опис кредитного модуля (дисципліни) iconОпис кредитного модуля «Обчислювальна математика-1»
Статус дисципліни – дисципліна циклу математичної, природничо-наукової підготовки

Опис кредитного модуля (дисципліни) iconОпис кредитного дисципліни
Курс „Енергетична електроніка” є складовою частиною циклу професійної та практичної підготовки бакалаврської підготовки, які включені...

Опис кредитного модуля (дисципліни) iconОпис кредитного модуля «Інформатика Програмування та алгоритмічні мови»
Статус дисципліни – дисципліна циклу математичної, природничо-наукової підготовки

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи