Опис кредитного модуля «Обчислювальна математика-1» icon

Опис кредитного модуля «Обчислювальна математика-1»




Скачати 65.11 Kb.
НазваОпис кредитного модуля «Обчислювальна математика-1»
Дата конвертації28.11.2012
Розмір65.11 Kb.
ТипДокументи
джерело

Опис кредитного модуля

«Обчислювальна математика-1»



Статус дисципліни – дисципліна циклу математичної, природничо-наукової підготовки

Лектор Хохлов Юрій Віталійович, доцент.

Факультет електроніки.

Кафедра промислової електроніки


І. Загальні відомості

Кредитний модуль «Обчислювальна математика-1» входить до циклу дисциплін підготовки бакалаврів. Модуль «Обчислювальна математика-1» спирається на кредитні модулі бакалаврської програми «Математичний аналіз», «Імовірнісні основи обробки даних», «Персональні комп’ютери та основи програмування», «Програмування та алгоритмічні мови». Обсяг кредитного модуля – 4 кредити ECTS. Кредитний модуль «Обчислювальна математика» забезпечує кредитні модулі «Моделювання в електроніці», «Енергетична електроніка», «Математичні методи оптимізації», «Мікропроцесорна техніка».

ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ
^

Семестр / код
кредитного
модуля


Всього годин

Розподіл годин за видами занять

Кількість МКР

^ Вид індивідуального завдання

Семестрова

атестація

Лекції

Практичні
заняття


Семінарські
заняття


^ Лабораторні роботи

Комп’ютерний практикум

СРС

Всього

У тому числі
на виконання
індивідуального завдання


3/НФ-06/1

144

36

36







72

15

1

РГР

Д.з.


^ IIІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета кредитного модуля – надання студентам базових ґрунтовних знань щодо методів, способів та алгоритмів застосування чисельних методів для вирішення прикладних задач математики, електроніки, схемотехніки, аналізу та синтезу електронних систем.

В процесі вивчення модуля студенти набувають знання з основних способів вирішення задач прикладних задач математики, електроніки, схемотехніки, аналізу та синтезу електронних систем чисельними методами.

Студенти повинні знати:

 1. Загальні принципи використання чисельних методів для вирішення прикладних задач;

 2. Основні класи задач обчислювальної математики;

 3. Основні чисельні методи вирішення задач алгебри, математичного аналізу, теорії імовірностей та математичної статистики;

 4. Алгоритми та способи побудови чисельних методів.

Студенти повинні вміти:

 1. Адекватно обирати чисельні методи вирішення конкретних прикладних задач;

 2. Аналізувати чисельні методи з точки зору їх збіжності та стійкості;

 3. Оцінювати похибки обчислень, що виникають на різних етапах використання чисельних методів та їх програмної і апаратної
  реалізації.

^ Студенти повинні мати уявлення про:

 1. Використання пакетів прикладного математичного програмного забезпечення для розв’язання конкретних прикладних задач.



IV. Зміст кредитного модуля

Розділ 1. Основні поняття та визначення обчислювальної математики.

Тема 1.1. Основні поняття обчислювальної математики.

Тема 1.2. Похибки обчислень.
^
Розділ 2. Наближення (апроксимація) функцій.
Тема 2.1. Основні поняття апроксимації функцій.

Тема 2.2. Інтерполяційні багаточлени та їх використання для розв’язання задач апроксимації функцій.

Розділ 3. Числове диференціювання.

Тема 3.1. Основні положення та способи розв’язання задач числового диференціювання.

Розділ 4. Числове інтегрування.

Тема 4.1. Постановка задачі та методи числового інтегрування. Інтегрування за допомогою інтерполяційних багаточленів.

Тема 4.2. Квадратурні формули.

Розділ 5. Простір функцій.

Тема 5.1. Основні поняття простору функцій.

Тема 5.2. Наближення функцій у просторі за допомогою багаточленів.



^ V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

Використовуються такі методи навчання: лекційний, візуалізації, проведення комп’ютерного практикуму, самостійної роботи, виконання індивідуального завдання, контролю. Надаються в електронному вигляді робочі матеріали.

Основна література:

 1. Турчак Л. И. Основы численных методов: Учеб. пособие. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. – 320 с.

 2. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики / под. ред. Б.П. Демидовича. – М.: Гос. изд-во физ-мат. литературы. – 1963. – 660 с.

 3. Петергеря Ю.С., Соболєв О.В., Абакумова О.О. Обчислювальна математика: Навч. посібник. – К.: НТУУ «КПІ», 2007. – Ч.1. – 92 с.

 4. Петергеря Ю.С., Соболєв О.В., Абакумова О.О. Обчислювальна математика: Навч. посібник. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – Ч.2. – 68 с.

 5. Абакумова З.І. Лабораторний практикум з курсу «Обчислювальна математика». – К.: НТУУ «КПІ», 2001. – Ч.1. – 28 с.

 6. Абакумова З.І. Лабораторний практикум з курсу «Обчислювальна математика». – К.: НТУУ «КПІ», 2000. – Ч.2. – 68 с.

 7. Волков Е. А. Численные методы. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. – 256 с.

 8. Самарский А. А., Гулин А. В. Численные методы: Учеб. пособие для вузов. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989. – 432 с.

 9. Шуп Т. Решение инженерных задач на ЭВМ. – М.: Мир, 1982. – 236 с.

 10. Дж. Форсайт, М. Малкольм, К.Моулер. Машинные методы математических вычислений. – М.: Мир, 1980. – 280 с.

 11. Боглаев Ю.П. Вычислительная математика и программирование. – М.: Высшая школа, 1990. – 544 с., ил.


Індивідуальне консультування відповідно до розкладу, затвердженого на кафедрі.


VI. Мова

Пропонується українська та англійська мова.


^ VII. Характеристика індивідуальних завдань

Пропонуються індивідуальні семестрові завдання у вигляді розрахунково-графічної роботи. Основна мета виконання розрахунково-графічної роботи – розвиток самостійного мислення, підвищення пізнавальної активності студентів, виховання наукового світогляду.

Приблизна тематика розрахунково-графічних робіт:

 1. Розробити програмне забезпечення для реалізації методів чисельного диференціювання на основі інтерполяційних формул Гауса, Стерлінга, Бесселя, Ньютона з можливістю вибору користувачем інтерполяційної формули та введення табличного запису функцій.

 2. Розробити програмне забезпечення для реалізації методів чисельного інтегрування на основі квадратурних формул прямокутників, трапецій, Сімпсона з можливістю вибору користувачем квадратурної формули та її порядку.

 3. Розробити програмне забезпечення для реалізації методів розв’язання систем лінійних нелінійних алгебраїчних рівнянь на основі схеми Гауса, методів головних елементів, ітерацій, Зейделя, Ньютона, хорд з можливістю вибору користувачем коефіцієнтів системи рівнянь.


^ VIII. Методика оцінювання

Для оцінювання рівня засвоєння кредитного модуля застосовується рейтингова система.

Рейтинг студента складається з балів, що отримуються у третьому семестрі за 2 модульні контрольні роботи (20 балів), 1 розрахунково-графічну роботу (16 балів) та 8 практичних робіт (64 бали). Додаткові та штрафні бали:

- активна робота на лекції............................................. ...... .....+1 б;

- відсутність пропусків занять протягом семестру.....................+1-3б.

- відсутність на заняттях без поважних причин..........................-1б.

- запізнення із захистом розрахунково-графічної роботи або практичних робіт штрафується у розмірі -1 бал/тиждень.

Студенти, які успішно виконують додаткові завдання, отримують додатково заохочувальні 1-5 балів на розсуд викладача. Загальна кількість балів -100.

Формою семестрового контролю є диференційований залік. Необхідною умовою допуску до заліку є:

 • зарахування циклу практичних робіт;

 • зарахування модульних контрольних робіт;

 • зарахування розрахунково-графічної роботи;

 • попередній рейтинг не менше 40 балів.


IX. Організація

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля – загально університетський.


Розробники опису кредитного модуля

доцент кафедри промислової електроніки, к.т.н. Хохлов Ю.В.

ст. викладач кафедри промислової електроніки Абакумова О.О.

доцент кафедри промислової електроніки, к.т.н. Хижняк Т.А.


Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Опис кредитного модуля «Обчислювальна математика-1» iconОпис кредитного модуля «Обчислювальна математика-2»
Статус дисципліни – дисципліна циклу математичної, природничо-наукової підготовки

Опис кредитного модуля «Обчислювальна математика-1» iconОпис програми кредитного модуля зп-03 Математичні задачі енергетики
Внз. На сприйняття І засвоєння цієї дисципліни впливає попереднє вивчення кредитних модулів нф-01 "Вища математика", нф-03 "Обчислювальна...

Опис кредитного модуля «Обчислювальна математика-1» iconОпис програми кредитного модуля зп-08 «Теорія автоматичного керування»
Кредитний модуль базується на знаннях, отриманих студентами з циклу дисциплін фізико-математичної та професійно-практичної підготовки...

Опис кредитного модуля «Обчислювальна математика-1» iconОпис кредитного модуля «Інформатика Об’єктно-орієнтоване програмування»
«Інформатика Об’єктно-орієнтоване програмування» забезпечує кредитні модулі підготовки бакалаврів „Обчислювальна математика”, „Інформаційні...

Опис кредитного модуля «Обчислювальна математика-1» iconОпис кредитного модуля
Статус кредитного модуля нормативна дисципліна циклу професійної та практичної підготовки

Опис кредитного модуля «Обчислювальна математика-1» iconОпис програми кредитного модуля нп-09/кп курсовий проект за кредитним модулем «Проектування електричних станцій»
Виконання кредитного модуля базується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення дисциплін підготовки бакалаврів 050701 Електротехніка...

Опис кредитного модуля «Обчислювальна математика-1» iconОпис програми кредитного модуля нп-09/кп курсовий проект за кредитним модулем «Проектування електричних станцій»
Виконання кредитного модуля базується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення дисциплін підготовки бакалаврів 050701 Електротехніка...

Опис кредитного модуля «Обчислювальна математика-1» iconОпис програми кредитного модуля зп-13 «Перехідні процеси в електроенергетиці»
Забезпечуювачі дисципліни : “Вища математика”, “Теоретичні основи електротехніки”, “ Електричні машини”

Опис кредитного модуля «Обчислювальна математика-1» iconОпис програми кредитного модуля нп-02 «Проти аварійна автоматика та розрахунки стійкості в енергосистемах»
Забезпечуювачі дисципліни : “Вища математика”, “Теоретичні основи електротехніки”, “ Електричні машини”

Опис кредитного модуля «Обчислювальна математика-1» iconОпис кредитного модуля (дисципліни) Математика для економістів: пнзе-05/1 „Вища математика”
В умовах технічного внз курс вищої математики є одним з основних, визначальних як для всього процесу навчання, так І подальшої практичної...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи