Опис кредитного модуля «Обчислювальна математика-2» icon

Опис кредитного модуля «Обчислювальна математика-2»
Скачати 55.39 Kb.
НазваОпис кредитного модуля «Обчислювальна математика-2»
Дата конвертації28.11.2012
Розмір55.39 Kb.
ТипДокументи
джерело

Опис кредитного модуля

«Обчислювальна математика-2»Статус дисципліни – дисципліна циклу математичної, природничо-наукової підготовки

Лектор Хохлов Юрій Віталійович, доцент.

Факультет електроніки.

Кафедра промислової електроніки.


І. Загальні відомості

Кредитний модуль «Обчислювальна математика-2» входить до циклу дисциплін підготовки бакалаврів. Модуль «Обчислювальна математика-2» спирається на кредитні модулі бакалаврської програми «Математичний аналіз», «Імовірнісні основи обробки даних», «Персональні комп’ютери та основи програмування», «Програмування та алгоритмічні мови». Обсяг кредитного модуля – 2 кредити ECTS. Кредитний модуль «Обчислювальна математика-2» забезпечує кредитні модулі «Моделювання в електроніці», «Енергетична електроніка», «Математичні методи оптимізації», «Мікропроцесорна техніка».

ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ
^

Семестр / код
кредитного
модуля


Всього годин

Розподіл годин за видами занять

Кількість МКР

^ Вид індивідуального завдання

Семестрова

атестація

Лекції

Практичні
заняття


Семінарські
заняття


^ Лабораторні роботи

Комп’ютерний практикум

СРС

Всього

У тому числі
на виконання
індивідуального завдання


4/НФ-06/2

72

1818

36

-

1

-

залік^ IIІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення кредитного модуля “Обчислювальна математика-2” є надання студентам базових ґрунтовних знань щодо методів, способів та алгоритмів застосування числових методів для розв’язання прикладних задач математики, електроніки, схемотехніки, аналізу та синтезу електронних систем.

Завдання вивчення кредитного модуля. В процесі вивчення курсу студенти набувають:

1. Знань:

 • загальних принципів використання числових методів для вирішення прикладних задач;

 • основних класів задач обчислювальної математики;

 • основних числових методах розв’язання задач алгебри, математичного аналізу, теорії імовірностей та математичної статистики;

 • алгоритмів та способів побудови числових методів.

2. Вмінь:

 • адекватного вибору числових методів для розв’язання конкретних прикладних задач;

 • створення алгоритмів та програм реалізації числових методів на ЕОМ;

 • використання пакетів прикладного математичного програмного забезпечення;

 • програмної реалізації вирішення різницевих рівнянь, що описують процеси у електронних схемах, за допомогою числових методів.

3. Отримують уявлення про:

 • аналіз числових методів з точки зору їх збіжності та стійкості;

 • оцінки похибок обчислення, що виникають на різних етапах використання числових методів та їх програмної й апаратної
  реалізації.


IV. Зміст кредитного модуля

Розділ 1. Системи лінійних рівнянь

Тема 1.1. Методи розв’язання лінійних систем.

Розділ 2. Нелінійні рівняння

Тема 2.1. Рівняння з однією невідомою.

Тема 2.2. Системи рівнянь.

Розділ 3. Звичайні диференційні рівняння

Тема 3.1. Задача Коші та методи її розв’язання.

Тема 3.2. Межові задачі та методи їх розв’язання.

Розділ 4. Методи оптимізації

Тема 4.1. Загальні поняття теорії оптимізації.

Розділ 5. Задачі керування та методи їх розв’язання

Тема 5.1. Постановка задачі керування. Основні визначення.

Тема 5.2. Розв’язання задачі керування.^ V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

Використовуються такі методи навчання: лекційний, візуалізації, проведення комп’ютерного практикуму, самостійної роботи, контролю. Надаються в електронному вигляді робочі матеріали.

Основна література:

 1. Турчак Л. И. Основы численных методов: Учеб. пособие. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. – 320 с.

 2. Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики / под. ред. Б.П. Демидовича. – М.: Гос. изд-во физ-мат. литературы. – 1963. – 660 с.

 3. Петергеря Ю.С., Соболєв О.В., Абакумова О.О. Обчислювальна математика: Навч. посібник. – К.: НТУУ «КПІ», 2007. – Ч.1. – 92 с.

 4. Петергеря Ю.С., Соболєв О.В., Абакумова О.О. Обчислювальна математика: Навч. посібник. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – Ч.2. – 68 с.

 5. Абакумова З.І. Лабораторний практикум з курсу «Обчислювальна математика». – К.: НТУУ «КПІ», 2001. – Ч.1. – 28 с.

 6. Абакумова З.І. Лабораторний практикум з курсу «Обчислювальна математика». – К.: НТУУ «КПІ», 2000. – Ч.2. – 68 с.

 7. Волков Е. А. Численные методы. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. – 256 с.

 8. Самарский А. А., Гулин А. В. Численные методы: Учеб. пособие для вузов. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989. – 432 с.

 9. Самарский А.А. Введение в численные методы. – М. Мир, 1982

 10. Шуп Т. Решение инженерных задач на ЭВМ. – М.: Мир, 1982. – 236 с.

 11. Дж. Форсайт, М. Малкольм, К.Моулер. Машинные методы математических вычислений. – М.: Мир, 1980. – 280 с.

 12. Боглаев Ю.П. Вычислительная математика и программирование. – М.: Высшая школа, 1990. – 544 с., ил.


Індивідуальне консультування відповідно до розкладу, затвердженого на кафедрі.


VI. Мова

Пропонується українська та англійська мова.


^ VIII. Методика оцінювання

Для оцінювання рівня засвоєння кредитного модуля застосовується рейтингова система.

Рейтинг студента складається з балів, що отримуються у четвертому семестрі за 2 модульні контрольні роботи (30 балів) та 7 робіт комп’ютерного практикуму (70 балів). Загальна шкала – 100 балів.

^ Додаткові та штрафні бали:

- активна робота на лекції.....................................................................+1 б;

- відсутність пропусків занять протягом семестру............................+1-3 б.

- відсутність на заняттях без поважних причин...................................-1 б.

Студенти, які успішно виконують додаткові завдання, отримують додатково заохочувальні 1-5 балів на розсуд викладача.

Формою семестрового контролю є залік. Необхідною умовою допуску до заліку є:

 • зарахування циклу лабораторних робіт;

 • зарахування модульних контрольних робіт;

 • попередній рейтинг не менше 35 балів.


IX. Організація

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля – загально університетський.


Розробники опису кредитного модуля

доцент кафедри промислової електроніки, к.т.н. Хохлов Ю.В.

ст. викладач кафедри промислової електроніки Абакумова О.О.

доцент кафедри промислової електроніки, к.т.н. Хижняк Т.А.


Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Опис кредитного модуля «Обчислювальна математика-2» iconОпис кредитного модуля «Обчислювальна математика-1»
Статус дисципліни – дисципліна циклу математичної, природничо-наукової підготовки

Опис кредитного модуля «Обчислювальна математика-2» iconОпис програми кредитного модуля зп-03 Математичні задачі енергетики
Внз. На сприйняття І засвоєння цієї дисципліни впливає попереднє вивчення кредитних модулів нф-01 "Вища математика", нф-03 "Обчислювальна...

Опис кредитного модуля «Обчислювальна математика-2» iconОпис програми кредитного модуля зп-08 «Теорія автоматичного керування»
Кредитний модуль базується на знаннях, отриманих студентами з циклу дисциплін фізико-математичної та професійно-практичної підготовки...

Опис кредитного модуля «Обчислювальна математика-2» iconОпис кредитного модуля «Інформатика Об’єктно-орієнтоване програмування»
«Інформатика Об’єктно-орієнтоване програмування» забезпечує кредитні модулі підготовки бакалаврів „Обчислювальна математика”, „Інформаційні...

Опис кредитного модуля «Обчислювальна математика-2» iconОпис кредитного модуля
Статус кредитного модуля нормативна дисципліна циклу професійної та практичної підготовки

Опис кредитного модуля «Обчислювальна математика-2» iconОпис програми кредитного модуля нп-09/кп курсовий проект за кредитним модулем «Проектування електричних станцій»
Виконання кредитного модуля базується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення дисциплін підготовки бакалаврів 050701 Електротехніка...

Опис кредитного модуля «Обчислювальна математика-2» iconОпис програми кредитного модуля нп-09/кп курсовий проект за кредитним модулем «Проектування електричних станцій»
Виконання кредитного модуля базується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення дисциплін підготовки бакалаврів 050701 Електротехніка...

Опис кредитного модуля «Обчислювальна математика-2» iconОпис програми кредитного модуля зп-13 «Перехідні процеси в електроенергетиці»
Забезпечуювачі дисципліни : “Вища математика”, “Теоретичні основи електротехніки”, “ Електричні машини”

Опис кредитного модуля «Обчислювальна математика-2» iconОпис програми кредитного модуля нп-02 «Проти аварійна автоматика та розрахунки стійкості в енергосистемах»
Забезпечуювачі дисципліни : “Вища математика”, “Теоретичні основи електротехніки”, “ Електричні машини”

Опис кредитного модуля «Обчислювальна математика-2» iconОпис кредитного модуля (дисципліни) Математика для економістів: пнзе-05/1 „Вища математика”
В умовах технічного внз курс вищої математики є одним з основних, визначальних як для всього процесу навчання, так І подальшої практичної...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи