Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням польською мовою пояснювальна записка icon

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням польською мовою пояснювальна записка
НазваПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням польською мовою пояснювальна записка
Сторінка2/6
Дата конвертації06.03.2013
Розмір0.75 Mb.
ТипПрограма
джерело
1   2   3   4   5   6


^ Міжпредметні зв'язки

Література: художній твір і його частини, тема та ідейний зміст художнього твору, розповідь і опис у вивчених творах, роздуми про вчинки героїв художніх творів.

Образотворче мистецтво: усний опис змісту і художніх засобів у творах живопису, що зображують предмети, тварин, усна розповідь за змістом жанрової картини, спостереження за предметами під час малювання з натури.


^ МОВНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ

(80 год.)Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

ВСТУП

(1 год)

Значення мови в житті суспільства. Українська мова – державна мова в Україні.


^ ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

(5 год)

Частини мови, правопис.


ВІДОМОСТІ З СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

(13 год)


Словосполучення. Будова словосполучення.

Синоніміка словосполучень різної будови. ^ Практичне засвоєння словосполучень, у яких допускаються помилки у формі залежного слова (зокрема словосполучень, що різняться в українській та польській мовах).

Граматична помилка та її умовне позначення (практично).


Речення.

Види речень (за метою висловлювання, інтонацією, наявністю другорядних членів,

кількістю граматичних основ).

Розділові знаки в кінці речень (повторення). Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично).

Інтонування речень різних видів. Використання речень різних видів у вивчених стилях мовлення.

Синонімічність простих речень різних видів.


^ Головні члени речення: підмет і присудок (повторення).

Тире між підметом і присудком.


Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина.


Порядок слів у реченні.


^ Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками і, а, але).

Узагальнювальне слово при однорідних членах речення. Розділові знаки у реченні з однорідними членами.

^ Дотримання правильної інтонації у реченнях з однорідними членами.


Речення із звертанням. Розділові знаки при

звертанні (повторення).

^ Речення із вставними словами. Ознайомлення з найуживанішими вставними словами (практично). Розділові знаки при вставних словах.

Дотримання правильної інтонації у реченнях із звертаннями та вставними словами. Використання звертань та вставних слів для передачі ставлення до адресата, у різних стилях мовлення.


^ Складне речення з безсполучниковим і сполучниковим зв'язком. Розділові знаки у складному реченні перед сполучниками і, а, але, щоб, тому що, коли, який (практично).

^ Дотримання інтонації складних речень.


Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові.

Дотримання правильної інтонації у реченнях з прямою мовою. Синонімічність речень із прямою і непрямою мовою.


Діалог. Розділові знаки при діалозі.

^ Дотримання правильної інтонації в діалогах.

Учень/учениця


розуміє значення мови у житті суспільства;

обґрунтовує роль української мови як державної в Україні;


розпізнає і класифікує за ознаками вивчені в початкових класах частини мови, використовує їх в усному та писемному мовленні;

знаходить вивчені орфограми, пояснює їх за допомогою правил;


розрізняє словосполучення і речення;

виділяє словосполучення в реченні;

робить синтаксичний розбір словосполучень;

складає словосполучення за заданими схемами;

добирає різні за будовою словосполучення для вираження того самого смислу;

складає зі словосполучень речення;

знаходить і виправляє граматичні помилки на вивчені правила;

правильно і доречно вживає у мовленні засвоєні словосполучення;


розрізняє види речень (за метою висловлювання, інтонацією, наявністю другорядних членів, кількістю граматичних основ); наводить приклади;

правильно ставить розділові знаки у кінці речень;

правильно інтонує речення, різні за видами;

будує речення вивчених видів;

складає речення різних видів для вираження того самого смислу;

правильно і доречно використовує у мовленні речення вивчених видів;


виділяє в реченні головні члени, визначає, якими частинами мови вони виражені;

інтонаційно правильно відтворює речення з пропущеною зв'язкою;

знаходить вивчені пунктограми і пояснює їх за допомогою правила;

будує речення за заданими схемами;

правильно вживає у мовленні речення, узгоджуючи підмет з присудком;


розрізняє поширені та непоширені речення;

знаходить в реченні другорядні члени, визначає, якими частинами мови вони виражені;

поширює речення другорядними членами;

конструює речення за заданою схемою;

робить синтаксичний розбір простого речення;

правильно вживає поширені речення;

редагує текст, увиразнюючи його шляхом поширення другорядними членами;


обґрунтовує порядок слів у реченні з урахуванням основних позицій головних і другорядних членів;

змінює порядок слів відповідно до нового смислу речень;

дотримується правильного порядку слів як одного із засобів організації речення і висловлювання;


знаходить у реченні однорідні члени, узагальнювальні слова;

інтонаційно правильно відтворює, будує, вживає речення з однорідними членами та узагальнювальними словами при них;

обґрунтовує вживання розділових знаків за допомогою вивчених правил;

редагує текст, усуваючи недоречні повтори речень з однорідними членами;


знаходить у реченні звертання та вставні слова;

оформляє пунктограмами інтонаційні особливості речень із звертаннями і вставними словами;

знаходить і виправляє пунктуаційні помилки на вивчені правила;

будує речення із звертаннями і вставними словами з урахуванням ставлення до адресата мовлення;

використовує вставні слова як засіб зв'язку речень у тексті;

розрізняє просте і складне речення;

визначає межі частин складного речення;

знаходить вивчені пунктограми і пояснює їх за допомогою правил;

будує складні речення вивчених видів;

правильно ставить розділові знаки у складному реченні (в межах вивченого матеріалу);

доцільно вживає у мовленні складні речення, а також складні та прості речення для

вираження однакового змісту;


пунктуаційно правильно оформляє речення з прямою мовою;

дотримується інтонації при прямій мові;

замінює пряму мову непрямою;

знаходить і виправляє помилки у побудові речень з прямою мовою;

правильно вживає речення з прямою мовою;


виділяє в діалозі репліки і слова автора;

інтонаційно правильно відтворює і будує діалог;

оформляє діалог відповідно до правил пунктуації;

дотримується основних правил спілкування під час ведення діалогу;
^ Міжпредметні зв'язки

Література: звертання, вставні слова, діалоги в художніх творах.


^ ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

(25 год)

Звуки мовлення.

Голосні та приголосні звуки.


Приголосні тверді та м'які. Позначення м'якості приголосних на письмі.

Правила вживання м'якого знака.

Орфоепічна помилка (практично). Ознайомлення з орфоепічним словником.


^ Позначення звуків мовлення на письмі.

Алфавіт (повторення). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї.


Правила вживання апострофа.


Орфограма, її умовне позначення (практично).

Ознайомлення з орфографічним словником.


^ Буквосполучення йо, ьо.


Подвоєні букви на позначення збігу та подовження однакових приголосних звуків.


Склад. Основні правила переносу слів. Наголос. Ознайомлення із словником наголосів.

Правильне наголошування слів, зокрема тих, що відрізняються місцем наголосу від аналогічних у польській мові.


^ Голосні звуки, їх вимова і позначення на письмі. Написання слів з ненаголошеними голосними, що перевіряються і не перевіряються наголосом.

Правильна вимова наголошених і ненаголошених голосних.


Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі.

Уподібнення приголосних.


Спрощення в групах приголосних.


Основні випадки чергування у – в, і – й, з – зі - із -зо.

Виявлення та усунення порушень милозвучності мови.


Написання та вимова слів іншомовного походження.
^ Учень /учениця


розрізняє звуки і букви; характеризує звуки;

визначає звукове значення букв у слові, кількість звуків і букв;

розрізняє тверді та м'які приголосні, правильно вимовляє їх;

користується правилами вживання м'якого знака у написанні слів;

вимовляє слова відповідно до орфоепічних норм, правильно відтворює текст під час читання;

помічає та виправляє орфоепічні помилки;

користується орфоепічним словником;


знає напам'ять алфавіт та застосовує його у практичній діяльності;

співвідносить назви букв і вимову звуків, які вони позначають;


правильно вимовляє і пише слова з апострофом, обґрунтовує вживання апострофа;

розпізнає вивчені орфограми, пояснює їх за допомогою правил, наводить приклади;

знаходить і виправляє орфографічні помилки на вивчені правила;

користується орфографічним словником;


правильно вимовляє і пише слова із буквосполученнями йо, ьо;


правильно вимовляє звуки у словах із подвоєнням букв;

розпізнає орфограми і пояснює їх за допомогою правил, наводить приклади;

правильно вживає слова з подвоєнням букв;


визначає кількість складів у слові, характеризує їх;

ділить слова на склади для переносу;

обґрунтовує перенос частин слова за допомогою вивчених правил, наводить приклади;

дотримується правил переносу слів;

правильно наголошує відомі слова;

знаходить і виправляє орфоепічні помилки, пов'язані з неправильним наголошуванням слів;

користується словником наголосів;


розрізняє в словах наголошені та ненаголошені голосні;

правильно вимовляє та пише слова з ненаголошеними голосними, добираючи перевірні слова;

розпізнає орфограми, обґрунтовує їх за допомогою правил;

правильно пише найуживаніші слова із ненаголошеними голосними, що не перевіряються наголосом;

правильно використовує їх у мовленні;


правильно вимовляє і позначає на письмі приголосні звуки;

знаходить та виправляє орфоепічні та орфографічні помилки на вивчені правила;

правильно вимовляє і записує слова із спрощенням у групах приголосних;

розпізнає орфограми та обґрунтовує їх за допомогою правил;

правильно пише слова, в яких спрощення не відбувається;


знаходить і пояснює доцільність уживання прийменників у – в, з – зі – із - зо,

сполучників і – й, наводить приклади;

вибирає правильний варіант відповідно до контексту;

виявляє та усуває порушення милозвучності мови;


правильно пише і вимовляє запозичені слова відповідно до вивчених правил;

знаходить і виправляє помилки у словах іншомовного походження;

користується орфографічним та орфоепічним словниками;

правильно і доцільно використовує у мовленні слова іншомовного походження;


Міжпредметні зв'язки

Література: звукопис, рима у віршах. Скоромовки.
^ БУДОВА СЛОВА. ОРФОГРАФІЯ

(16 год)

Спільнокореневі слова і форми слова.

Змінні та незмінні слова. Основа слова і закінчення змінних слів.

^ Використання спільнокореневих слів як засобу зв'язку речень у тексті. Запобігання помилкам, пов'язаним із невиправданим уживанням спільнокореневих слів.


Корінь, суфікс, префікс, закінчення – значущі частини слова.

Особливості будови вивчених частин мови.

^ Використання слів із суфіксами і префіксами, що надають емоційного забарвлення і виразності тексту.

Ознайомлення з морфемним словником.


Вимова і написання префіксів з-, с-, роз-, без-.


Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі-.


^ СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

(16 год)

Похідні та непохідні слова. Словотвірна основа та словотворчий засіб.

Основні способи словотворення в українській мові.

Ознайомлення зі словотвірним словником.


^ Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків у коренях слів.


Чергування приголосних звуків при словозміні та словотворенні.


Зміни приголосних при творенні слів.


Творення і правопис складних слів.

Сполучні голосні у складних словах.

Дефіс у складних словах.


Написання слів з пів-.


Творення і правопис складноскорочених слів.


^ ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

В КІНЦІ РОКУ

(4 год)

Фонетика. Орфоепія.

Будова слова. Словотвір. Орфографія.Учень /учениця


розрізняє змінні та незмінні слова, форми слова і спільнокореневі слова, наводить приклади;

відділяє закінчення змінних слів від основи;

утворює форми слова;

добирає спільнокореневі слова;

правильно вживає форми слова і спільнокореневі слова;

використовує спільнокореневі слова як засіб зв'язку речень у тексті;

знаходить і виправляє помилки в утворенні форм слова, а також помилки, пов'язані з невиправданим уживанням спільнокореневих слів;


визначає значущі частини слова, розрізняє значення морфем, наводить приклади;

робить розбір слова за будовою;

користується морфемним словником;

уживає слова з різними значущими частинами з урахуванням їхніх смислових і стилістичних особливостей;

пояснює значення слова за допомогою аналізу його будови;


розпізнає в словах орфограми і пояснює їх за допомогою правил, наводить приклади;

правильно пише слова з орфограмами в префіксах;

знаходить і виправляє орфографічні помилки;


з'ясовує значення, якого надають словам префікси пре-, при-;

знаходить вивчені орфограми, обґрунтовує їх за допомогою правил, наводить приклади;

правильно вживає слова з префіксами пре-, при-, прі;


розрізняє похідні та непохідні слова;

визначає словотвірну основу і словотворчий засіб;

визначає спосіб творення відомих слів, наводить аналогічні приклади;

утворює нові слова за допомогою різних способів словотворення;

робить словотвірний розбір слів;

збагачує словниковий запас новими словами;

редагує тексти із використанням засобів словотвору;

користується словотвірним словником;


утворює спільнокореневі слова та форми слова із чергуванням;

перевіряє правильність написання слів із чергуванням за словником;

правильно вживає слова з вивченими орфограмами;

правильно вимовляє слова, при творенні яких чергуються приголосні;

знаходить орфограми і пояснює їх за допомогою правил, наводить приклади;

утворює нові слова, при творенні яких відбуваються зміни приголосних;

правильно використовує слова з вивченими орфограмами;


правильно пише і вимовляє складні слова;

обґрунтовує написання складних слів за допомогою вивчених правил;

перевіряє правильність написання слів за словником;

правильно пише слова з пів – разом, через дефіс, з апострофом ;

утворює і правильно пише складноскорочені слова;

доцільно вживає у мовленні складноскорочені слова.
Міжпредметні зв'язки

Література: слова зі зменшено-пестливими суфіксами та суфіксами згрубілості у художніх творах.


^ СОЦІОКУЛЬТУРНА ЗМІСТОВА ЛІНІЯ


Проблематика

Учень /учениця


Україна – європейська держава. Державна мова України. Національна символіка.

Географічне розташування України.


Київ – столиця України. Міста України.


Героїчне минуле України. Київська Русь.

Запорозька Січ.


Матеріальна і духовна культура українців. Прислів’я, приказки, казки.


Природи. Різноманітність рослинного і тваринного світу. Цікаве про природу. Охорона природи.


Біографія звичних речей. Цікавий світ довкола.


Сім'я. Родинні свята. Домашні обов'язки.


Школа. Класний колектив. Бібліотека. Цікаві книги.


Дозвілля. Спорт. Здоров'я.


встановлює нетривалі соціальні контакти, використовуючи правила спілкування;

вчиться ефективно спілкуватись у межах визначеної соціокультурної тематики, використовуючи вивчені мовні засоби, різні мнемонічні прийоми, мовний етикет;

сприймає, аналізує, оцінює прочитані чи почуті відомості, використовує їх для досягнення певної комунікативної мети й особистісного розвитку.


1   2   3   4   5   6Схожі:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням польською мовою пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням кримськотатарською мовою Пояснювальна записка
Література (кримськотатарська та світова), входячи до кола основних дисциплін гуманітарного та естетичного циклів загальноосвітніх...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням польською мовою пояснювальна записка iconУкраїнська мова 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою Пояснювальна записка
Українська мова як державна вивчається в усіх загальноосвітніх навчальних закладах, у тому числі і з польською, де вона викладається...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням польською мовою пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою «Мова Романі та Ромська література» 10-11 класи Пояснювальна записка
Програма може бути використана й у загальноосвітніх школах з іншими мовами навчання

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням польською мовою пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою мова іврит 10 11 класи пояснювальна записка
Мова іврит вивчається у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання як окремий предмет

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням польською мовою пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою пояснювальня записка
Програма з молдовської мови для класів з навчанням українською мовою визначає цілі, завдання, зміст і методи ії вивчення

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням польською мовою пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням румунською мовою пояснювальна записка
Такі уміння стануть навичками лише за умови належних знань лексичної та граматичної систем української мови, їх особливостей у порівнянні...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням польською мовою пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою
Програма з румунської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою була розроблена відповідно до Державного...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням польською мовою пояснювальна записка icon2–4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням болгарською мовою пояснювальна записка програма «Болгарська мова та читання. 1–4 класи»
Програма «Болгарська мова та читання. 1–4 класи» укладена для загальноосвітніх навчальних закладів з болгарською мовою навчання

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням польською мовою пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Пояснювальна записка
Відповідно до Конституції України державною мовою України є українська мова. Водночас, Конституція уможливлює вільний розвиток, використання...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням польською мовою пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою
Програма інтегрованого курсу з літератури (румунська та світова) загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи