Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг Загальні положення icon

Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг Загальні положення
НазваПравила надання та отримання телекомунікаційних послуг Загальні положення
Сторінка4/7
Дата конвертації15.02.2013
Розмір1.75 Mb.
ТипПравила
джерело
1   2   3   4   5   6   7


повідомлення на адресу особи, яка викликається, про

запрошення до переговорного пункту для ведення міжміської

телефонної розмови;


повідомлення особи, яка викликається, про те, хто викликає її

на розмову (в разі замовлення з повідомленням);


переадресування розмови особою, яка викликається за

замовленням з повідомленням, на інший номер телефону або інший

переговорний пункт;


надання розмови у призначений споживачем час;


ведення розмови за споживача (передавання телефонограми);


надання розмови в обумовлений договором час.


За кожну надану додаткову платну послугу із споживача крім

плати за розмову справляється додаткова плата.


154. Особливості надання додаткових платних послуг

міжнародного телефонного зв'язку з державами - членами СНД за

попереднім замовленням за участю телефоніста визначаються на

основі договорів між операторами міжнародного телефонного зв'язку.


155. За наявності технічної можливості оператор може надавати

інші додаткові послуги.


156. Міжнародний зв'язок з іноземними державами (крім

держав - членів СНД) за попереднім замовленням за участю

телефоніста передбачає надання таких додаткових платних послуг:


виклик певної особи;


повідомлення на адресу особи, яка викликається, про

запрошення до переговорного пункту для ведення міжнародної

телефонної розмови (за наявності угод з операторами

телекомунікацій іноземних держав);


довідка про номер телефону в пункті, що викликається.


157. Перелік додаткових платних послуг і порядок їх надання

визначаються операторами міжнародного телефонного зв'язку на

основі договорів.


Забезпечення міжміським та міжнародним

телефонним зв'язком соціально-політичних,

культурних і спортивних заходів


158. Забезпечення міжміським та міжнародним телефонним

зв'язком соціально-політичних, культурних і спортивних заходів

здійснюється на підставі замовлень організаторів заходів, поданих

оператору не пізніше ніж за сім діб до дати їх проведення.


159. У замовленні зазначається:


найменування організації, яка проводить захід;


платіжні реквізити організації та гарантійний лист про оплату

отриманих послуг;


обсяг і склад необхідних технічних засобів або види послуг,

які передбачається надавати учасникам заходу;


місце і строк проведення заходу.


160. Після закінчення обслуговування оператор подає

організаторам заходу рахунок з переліком фактично наданих послуг

та зазначенням їх вартості.


Права і обов'язки оператора міжміського та

міжнародного телефонного зв'язку


161. Оператор має право у разі швидкого зростання обсягу

спожитих послуг або поточної заборгованості абонента, що може бути

наслідком несанкціонованого використання кінцевого обладнання

іншим споживачем, скорочувати перелік послуг міжміського та

міжнародного телефонного зв'язку, припиняти надання

телекомунікаційних послуг.


Оператор має також інші права, передбачені пунктом 27 цих

Правил.


162. Оператор зобов'язаний:


інформувати споживачів про перелік напрямків, за якими

встановлено автоматичний міжміський та міжнародний телефонний

зв'язок, коди населених пунктів і порядок користування

автоматичним міжміським та міжнародним телефонним зв'язком;


інформувати споживачів про режим роботи та адреси найближчих

переговорних пунктів зв'язку, де послуги міжміського та

міжнародного телефонного зв'язку надаються цілодобово.


Оператор виконує також інші обов'язки, передбачені пунктом 28

цих Правил.


Права та обов'язки споживача


163. Крім прав та обов'язків, передбачених пунктами 31 і 32

цих Правил, абонент зобов'язаний контролювати роботу власного

кінцевого обладнання, яке без його відома може самостійно

встановлювати з'єднання (модем, факсимільний апарат тощо), та

оплачувати отримані послуги.


Порядок проведення розрахунків за послуги

міжміського та міжнародного

телефонного зв'язку


164. Послуги міжміського та міжнародного телефонного зв'язку

оплачуються за тарифами, що встановлюються у порядку, визначеному

законодавством.


165. Перелік національних та міжнародних тарифних зон

встановлюється Комісією. Міжнародні тарифні зони, у тому числі з

державами - членами СНД, встановлюються шляхом визначення відстані

від столиці України - м. Києва.


166. Вартість послуг міжміського та міжнародного телефонного

зв'язку залежить від тарифу, тривалості послуги, приведеної до

повної одиниці тарифікації послуг, і наданих додаткових платних

послуг.


167. Оператор повинен організувати розрахунки із споживачами

за надані послуги та забезпечити їх достовірність.


168. Оператор міжміського та міжнародного телефонного зв'язку

має право передати функції з розрахунків іншому оператору або

іншій організації на договірних засадах.


Відповідальність за достовірність розрахунків із споживачами

несе оператор міжміського та міжнародного телефонного зв'язку,

який надає послуги. Звернення споживачів розглядаються оператором

міжміського та міжнародного телефонного зв'язку, який надає

послуги.


169. Оператор місцевого телефонного зв'язку може надавати

оператору міжміського та міжнародного телефонного зв'язку

необхідну інформацію про споживача для проведення розрахунків на

умовах договору та захисту відомостей про споживача згідно із

Законом ( 1280-15 ).


170. Оплату міжміських телефонних розмов з квартирних

телефонів, а також з телефонів підприємств, установ, організацій

(у тому числі готелів, гуртожитків, лікувально-оздоровчих

закладів) здійснюють фізичні та юридичні особи, з якими укладено

договір про надання послуг місцевого телефонного зв'язку.


171. Оператор відкриває в системі розрахунків кожному

абоненту особовий рахунок з певним ідентифікаційним кодом, на

якому проводяться розрахунки за всі надані абоненту послуги.

Особові рахунки відкриваються відповідно до укладених договорів.


172. Розрахунковий період щодо наданих послуг оператор

визначає самостійно. Тривалість одного розрахункового періоду, як

правило, становить один календарний місяць.


173. Оператор має право збільшити для абонентів - фізичних

осіб розрахунковий період до трьох місяців (залежно від суми

нарахувань).


174. За надані в кредит послуги оператор має право нарахувати

додаткову плату в розмірі до двох відсотків суми включно,

нарахованої за розрахунковий період.


175. У разі коли споживач протягом розрахункового періоду

вніс авансовий платіж, додаткова плата нараховується на суму, що

перевищує аванс.


176. У разі проведення розрахунків за послуги, надані у

кредит, споживач оплачує послуги після закінчення розрахункового

періоду.


177. Після закінчення розрахункового періоду перерахунок

здійснюється виходячи з вартості фактично наданих послуг. Залишок

авансу переноситься на наступний розрахунковий період.


178. У разі коли споживач порушує строки оплати послуг,

наданих у кредит, оператор має право скоротити перелік послуг,

встановити рівень кредитування, припинити їх надання або надавати

послуги за попередньою оплатою.


Оператор має право встановлювати рівень заборгованості з

оплати послуг, відповідно до якого скорочує перелік чи припиняє

надання послуг.


179. У разі коли розрахунки здійснюються із застосуванням

квитанцій (з попереднім надсиланням рахунків), оператор не менше

одного разу на місяць (якщо розрахунковий період не збільшено

згідно з пунктом 173 цих Правил) надсилає споживачу рахунок для

оплати отриманих послуг. У рахунку зазначаються такі дані:


номер телефону споживача (для фізичних осіб);


особовий рахунок;


найменування споживача - юридичної особи;


адреса споживача;


розрахунковий період;


дата відправлення рахунка;


строк оплати;


телефон для довідок;


сума залишку на початок періоду;


отримана плата;


нові нарахування;


сума залишку на кінець періоду;


сума до сплати;


сума податку на додану вартість (ПДВ);


дата, напрямок зв'язку та тривалість розмов (для фізичних

осіб);


інші відомості, які оператор вважає за необхідне зазначити.


180. У рахунку для юридичних осіб (або в додатку до нього)

щодо кожного номера телефону, за яким надавалися послуги,

зазначаються дані про їх кількість та сума нарахувань.


181. За наявності в абонента - фізичної особи більше одного

номера телефону нарахування за послуги, надані на кожний з

номерів, можуть надсилатися окремим рахунком або зазначатися у

додатку до рахунка.


182. За наявності технічної можливості оператор може за

заявою споживача надавати за додаткову плату у роздрукованій або

електронній формі інформацію про надані послуги із зазначенням

напрямку, номера телефону, що викликався, дати, часу, тривалості

та вартості кожної телефонної розмови.


Споживач може безоплатно ознайомитися з інформацією про

надані йому послуги на моніторі комп'ютера в службі розрахунків

оператора за наявності технічної можливості.


183. Оператор надає будь-яку інформацію про проведені

телефонні розмови (надані послуги) абоненту, з телефону якого

велася розмова, його законному представнику та в інших випадках,

передбачених законодавством.


184. Оплата за телефонні розмови, інші послуги міжміського та

міжнародного телефонного зв'язку вноситься абонентом у

десятиденний строк після отримання рахунка, але не пізніше 20

числа місяця, що настає після повного розрахункового періоду, якщо

інше не передбачено договором.


185. У разі коли розрахунки здійснюються без застосування

квитанцій або у разі ненадходження рахунка до 10 числа місяця, що

настає за розрахунковим, абонент повинен звернутися до служби

розрахунків оператора для отримання інформації про належну до

сплати суму за надані послуги.


186. Юридичні особи, які фінансуються з державного

(місцевого) бюджету, повинні надати довідку фінансового органу про

підтвердження їх повного фінансування за рахунок бюджетних коштів

з метою застосування тарифів, які встановлюються для бюджетних

підприємств, установ та організацій.


187. У разі коли абонент не оплатив отримані послуги в

установлений строк, оператор надсилає йому письмове попередження

із зазначенням кінцевого строку оплати і в разі неотримання

підтвердження про оплату протягом 10 днів після зазначеного строку

має право скоротити перелік або припинити надання послуг.


188. Надання послуг припиняється на підставі списку

абонентів, підписаного уповноваженою особою служби розрахунків

оператора. У списку щодо кожного абонента зазначається:


найменування юридичної особи, прізвище фізичної особи;


сума боргу;


дата відправлення попередження;


номери телефонів, з яких припиняється надання послуг.


189. Після погашення боргу абонентом, якому скорочено чи

припинено надання послуг, оператор протягом двох діб (крім

вихідних і святкових днів) після підтвердження оплати відновлює

надання послуг.


190. Для прискорення відновлення надання послуг споживач може

особисто повідомити службу розрахунків про проведену оплату із

зазначенням місця оплати, дати, суми і номера розрахункового

документа.


191. Ненадходження протягом місяця після зазначеного у

попередженні строку підтвердження про погашення заборгованості

може бути підставою для розірвання договору з абонентом в

односторонньому порядку з ініціативи оператора, якщо це

передбачено договором.


192. Тарифи на послуги міжміського та міжнародного

телефонного зв'язку можуть установлюватися залежно від дня тижня і

часу надання послуги (денний, вечірній, нічний, святковий тощо).


193. У разі коли процес надання/отримання послуги міжміського

або міжнародного телефонного зв'язку охоплює проміжок часу,

протягом якого застосовуються різні тарифи, вартість послуги

визначається за тарифом, що діяв на початку встановлення

телефонного з'єднання.


194. Розмір плати за послуги визначається на підставі даних,

які фіксуються на обладнанні оператора у процесі їх надання. У

разі надання послуг за попереднім замовленням за участю

телефоніста детальні дані про надані послуги можуть фіксуватися

телефоністом на бланках установленої форми. Бланки виконаних

замовлень, які використовуються при наданні міжміських та

міжнародних телефонних розмов за попереднім замовленням за участю

телефоніста, зберігаються не менше одного року з дня надання

послуги. Первинна інформація про надані послуги зберігається в

електронній формі протягом строку позовної давності, встановленого

законодавством.


195. Оператор має право встановлювати додаткову плату за

послуги за попереднім замовленням, надані за участю телефоніста.


196. У разі розірвання з'єднання в межах першої тарифної

одиниці часу через пошкодження засобів зв'язку або надання розмови

вищої категорії плата за розмову не нараховується.


197. Початком оплачуваного часу міжміської телефонної розмови

за попереднім замовленням за участю телефоніста вважається:


без виклику певної особи - час з моменту початку розмови

абонента з особою, яка першою відповіла по телефону, або з моменту

отримання сигналу кінцевого обладнання абонента, якого викликають;


з викликом певної особи - час з моменту початку розмови

абонента з особою, яка викликається.


198. У разі надання послуг за попереднім замовленням за

участю телефоніста із споживача не справляється плата, якщо

додаткові платні послуги не надавалися і замовлена телефонна

розмова не відбулася з таких причин:


номер телефону абонента, що викликається, не відповідає;


споживач відмовився від замовлення до встановлення з'єднання;


з'єднання не відбулося

Організація приймання телеграм


275. У прийнятих телеграмах підраховується кількість слів,

згідно з якою визначається вартість телеграм, і забезпечується

контроль за точністю передавання тексту.


276. Плата справляється за всі слова телеграми, до яких

включаються службові позначки про категорію і вид телеграми,

адреса, у тому числі номер відділення поштового зв'язку, всі слова

тексту з розділовими знаками і підпис.


277. За надані послуги з відправника, крім плати за кількість

слів, справляється телеграфний збір згідно із затвердженим в

установленому порядку тарифом.


278. Розрахунок за телеграми провадиться:


готівкою;


у рахунок внесеного авансу;


талонами оплаченої відповіді;


у кредит (якщо телеграму прийнято по телефону);


розрахунковими чеками установ банків.


279. Якщо розрахунок за телеграми провадиться готівкою,

виписується розрахункова квитанція або видається розрахунковий

документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій.


280. Внутрішні термінові телеграми приймаються до міст

обласного значення та обласного підпорядкування, м. Сімферополя

(Автономна Республіка Крим), до мм. Києва та Севастополя, міст

районного значення і доставляються з 8 до 21 години.


Оформлення телеграм підприємств,

установ та організацій


281. У телеграмах підприємств, установ та організацій

зазначається прізвище відправника. У нижній (безоплатній) частині

телеграми зазначається посада особи, яка її підписала, умовна

(скорочена) адреса чи повне найменування підприємства, установи,

організації, що засвідчується печаткою.


282. У телеграмах з однаковим текстом, адресованих у кілька

пунктів або за кількома адресами, підписується тільки оригінал. На

інших примірниках підпис може бути відтворений на друкарській

машинці або іншим способом і засвідчується відповідальною особою

підприємства, установи, організації та печаткою.


283. У телеграмах, підписаних керівниками кількох

підприємств, установ або організацій, кожен підпис засвідчується

відповідною печаткою.


284. Телеграми від підприємств, установ та організацій у

рахунок внесеного авансу приймаються за окремими списками, які

складаються у двох примірниках.


Один примірник списку, в якому зазначається загальна вартість

прийнятих телеграм, після заповнення у ньому всіх граф

повертається відправникові як документ про підтвердження суми

коштів, що підлягає списанню з авансового рахунка. Строк

повернення списків узгоджується з відправником.


Приймання телеграм мережею АТ/Телекс


285. Мережею АТ/Телекс передаються і приймаються телеграми

усіх категорій і видів, крім телеграм з позначкою "засвідчена", з

доставкою на художніх бланках та з оплаченою відповіддю.


286. Номер, за яким установлюється абонентський зв'язок,

повинен відповідати номеру АТ чи АТ/Телекс абонентської установки.


287. У заголовку телеграми, що передається мережею АТ/Телекс,

зазначаються місце подання, номер абонентської установки і через

дріб порядковий номер телеграми, кількість слів, число і через

дріб місяць та час подання.


Наприклад: КИЇВ 132131/15 26 10/5 1223 =.


Тарифікація телеграм, які передаються на місцевий телеграф,

здійснюється послівно.


Приймання телеграм по телефону в кредит


288. З квартирних телефонів, а також з будь-яких телефонів у

сільській місцевості телеграми приймаються у кредит з наступною

оплатою їх вартості.


По телефону приймаються телеграми всіх категорій і видів,

крім телеграм з позначкою "засвідчена" та міжнародних.


289. Телеграми підприємств, установ та організацій

приймаються по телефону за попередньою домовленістю.


Приймання міжнародних телеграм


290. Міжнародні телеграми приймаються оператором,

підприємствами поштового зв'язку тільки з пунктів, де налагоджено

телеграфний зв'язок.


291. Підприємства, установи, організації можуть передавати

міжнародні телеграми з абонентських установок оператору з

використанням мережі АТ/Телекс.


292. Анулювання міжнародної телеграми, якщо її ще не

передано, можливе на прохання відправника за пред'явлення ним

документа, що посвідчує особу.


293. Оброблення міжнародних телеграм здійснюється згідно з

Інструкцією про порядок оброблення міжнародних телеграм (далі -

Інструкція), яка затверджується центральним органом виконавчої

влади в галузі транспорту та зв'язку.


294. Міжнародна телеграма складається у такій послідовності:

службовий заголовок, адреса, текст, підпис. Службовий заголовок

складається працівниками зв'язку.


295. Платні службові позначки зазначаються в телеграмі перед

адресою повністю або скорочено.


296. У міжнародній телеграфній службі загального користування

встановлено такі категорії телеграм і позначки:


а) телеграми, що підлягають обов'язковому прийманню:


SVH - телеграми, що стосуються безпеки людського життя;


ETATPRIORITE або ETAT - урядові телеграми;


OBS - метеорологічні телеграми;


RCT - телеграми, що стосуються осіб, на яких поширюється дія

Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р. про захист жертв війни;


б) телеграми, для яких передбачається надання особливих

послуг:


URGENT - термінові передавання і доставка;


TFx - телеграма із замовленням про передавання по телефону;


TLXx - телеграма із замовленням про доставку телексом;


FAXx - телеграма із замовленням про доставку факсимільним

зв'язком;


LX, LXDEUIL - телеграми на бланку "люкс";


LT, LTF - телеграми-листи (звичайні та урядові);


POSTFIN - поштові фінансові телеграми.


Міжнародні телеграми, щодо яких згідно з Інструкцією

встановлено обмеження, не приймаються.


297. Право подання міжнародних урядових телеграм має

Президент України, Голова Верховної Ради України та його

заступники, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр

України та віце-прем'єр-міністри України, Голова Конституційного

Суду України, головнокомандувачі сухопутних, морських та

повітряних сил України, керівники дипломатичних представництв і

консульських установ іноземних держав.


298. Урядові телеграми дипломатичних представництв і

консульських установ іноземних держав повинні засвідчуватися

печаткою відповідного представництва (установи), а також підписом

уповноваженої особи.


299. Відправник урядової телеграми сам визначає, чи повинна

його телеграма користуватися пріоритетом. У телеграмах з

пріоритетом перед адресою ставиться службова позначка

ETATPRIORITE, у телеграмах без пріоритету - позначка ЕТАТ, за які

справляється плата.


Міжнародні урядові телеграми оплачуються за звичайним

тарифом.


Відповіді на урядові телеграми також вважаються урядовими

телеграмами.


Право подання телеграми у відповідь як урядової надається

адресату після пред'явлення отриманої ним вхідної урядової

телеграми.


300. Право подання телеграм з позначкою OBS мають

метеорологічні служби, центри та станції. У таких телеграмах

допускається тільки позначка OBS, яка ставиться перед адресою.


Телеграми, що стосуються осіб, на яких

поширюється дія Женевських конвенцій від

12 серпня 1949 р. про захист жертв війни

(RCT)


301. До телеграм, що стосуються осіб, на яких поширюється дія

Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р. про захист жертв війни

(RCT), належать:


телеграми, відправка яких дозволена військовополоненим,

цивільним інтернованим особам або їх представникам (довіреним,

комітетам з питань інтернованих), визнаним товариствами допомоги

жертвам війни, а також телеграми, що надсилаються на їх адресу;


телеграми, що стосуються військовополонених, цивільних

інтернованих осіб та осіб з обмеженою свободою; телеграми, у яких

повідомляється про смерть військовослужбовців або цивільних осіб

внаслідок воєнних дій; телеграми, що надсилаються національними

довідковими бюро і центральним довідковим агентством та їх

делегатами.


Відомості, що передаються в таких телеграмах, повинні

скріплюватися печаткою організації, яка їх надсилає.


302. Службова позначка в телеграмах, зазначених у пункті 301,

ставиться перед адресою.


Надання особливих послуг


303. У термінових телеграмах перед адресою ставиться службова

позначка URGENT. Термінова телеграма передається каналами зв'язку

і доставляється адресатові у контрольні строки, встановлені для

внутрішніх термінових телеграм.


304. У телеграмах із замовленням про передавання по телефону

перед адресою ставиться службова позначка TFx (х - номер телефону

адресата).


305. У телеграмах із замовленням про доставку телексом перед

адресою ставиться службова позначка TLXx (х - номер телексу

адресата).


306. У телеграмах із замовленням про доставку факсимільним

зв'язком перед адресою ставиться службова позначка FAXx (х - номер

факсимільної установки).


307. Телеграми-листи (LT, LTF) приймаються від підприємств,

установ, організацій та від фізичних осіб.


308. На прохання відправника телеграма може доставлятися на

художніх бланках "люкс". Ця послуга надається за домовленістю з

адміністрацією зв'язку відповідної держави. Додаткова плата за

використання художнього бланка не включається до міжнародних

розрахунків.


309. У телеграмах, що надсилаються на художніх бланках

"люкс", перед адресою ставиться службова позначка LX.


У телеграмах, які подаються у зв'язку з трауром, перед

адресою ставиться службова позначка LXDEUIL.


Міжнародні телеграми


310. Міжнародна телеграма може бути написана відправником

латинськими літерами будь-якою мовою.


311. Для написання тексту телеграми латинськими літерами слід

користуватися таблицями міжалфавітних відповідників 1 і 2.


Таблиця 1


------------------------------------------------------------------

| Українські літери | Латинські літери |

|-------------------------------+--------------------------------|

| А | A |

|-------------------------------+--------------------------------|

| Б | B |

|-------------------------------+--------------------------------|

| В | V |

|-------------------------------+--------------------------------|

| Г | H, gh - для |

| | відтворення групи |

| | приголосних з г |

|-------------------------------+--------------------------------|

| Ґ | G |

|-------------------------------+--------------------------------|

| Д | D |

|-------------------------------+--------------------------------|

| Е | E |

|-------------------------------+--------------------------------|

| Є | Je |

|-------------------------------+--------------------------------|

| Ж | Zh |

|-------------------------------+--------------------------------|

| З | Z |

|-------------------------------+--------------------------------|

| И | Y |

|-------------------------------+--------------------------------|

| I | I |

|-------------------------------+--------------------------------|

| Ї | Ji |

|-------------------------------+--------------------------------|

| Й | J |

|-------------------------------+--------------------------------|

| К | K |

|-------------------------------+--------------------------------|

| Л | L |

|-------------------------------+--------------------------------|

| М | M |

|-------------------------------+--------------------------------|

| Н | N |

|-------------------------------+--------------------------------|

| О | O |

|-------------------------------+--------------------------------|

| П | P |

|-------------------------------+--------------------------------|

| Р | R |

|-------------------------------+--------------------------------|

| С | S |

|-------------------------------+--------------------------------|

| Т | T |

|-------------------------------+--------------------------------|

| У | U |

|-------------------------------+--------------------------------|

| Ф | F |

|-------------------------------+--------------------------------|

| Х | X |

|-------------------------------+--------------------------------|

| Ц | C |

|-------------------------------+--------------------------------|

| Ч | Ch |

|-------------------------------+--------------------------------|

| Ш | Sh |

|-------------------------------+--------------------------------|

| Щ | Sch |

|-------------------------------+--------------------------------|

| Ю | Ju |

|-------------------------------+--------------------------------|

| Я | Ja |

|-------------------------------+--------------------------------|

| Ь | |

------------------------------------------------------------------


Таблиця 2


------------------------------------------------------------------

| Російські літери | Латинські літери |

|--------------------------------+-------------------------------|

| А | A |

|--------------------------------+-------------------------------|

| Б | B |

|--------------------------------+-------------------------------|

| В | V |

|--------------------------------+-------------------------------|

| Г | G |

|--------------------------------+-------------------------------|

| Д | D |

|--------------------------------+-------------------------------|

| Е | E |

|--------------------------------+-------------------------------|

| Ж | J |

|--------------------------------+-------------------------------|

| З | Z |

|--------------------------------+-------------------------------|

| И | I |

|--------------------------------+-------------------------------|

| К | K |

|--------------------------------+-------------------------------|

| Л | L |

|--------------------------------+-------------------------------|

| М | M |

|--------------------------------+-------------------------------|

| Н | N |

|--------------------------------+-------------------------------|

| О | O |

|--------------------------------+-------------------------------|

| П | P |

|--------------------------------+-------------------------------|

| Р | R |

|--------------------------------+-------------------------------|

| С | S |

|--------------------------------+-------------------------------|

| Т | T |

|--------------------------------+-------------------------------|

| У | U |

|--------------------------------+-------------------------------|

| Ф | F |

|--------------------------------+-------------------------------|

| Х | H |

|--------------------------------+-------------------------------|

| Ц | C |

|--------------------------------+-------------------------------|

| Ч | CH |

|--------------------------------+-------------------------------|

| Ш | SH |

|--------------------------------+-------------------------------|

| Щ | SC |

|--------------------------------+-------------------------------|

| Ы | Y |

|--------------------------------+-------------------------------|

| Э | E |

|--------------------------------+-------------------------------|

| Ю | IU |

|--------------------------------+-------------------------------|

| Я | IA |

------------------------------------------------------------------


_______________

Примітка. Російські літери "ь", "ъ" при транслітерації не

використовуються. Літеру "ё" пишуть і передають як "е", літеру

"й" - як "и" (І).


312. У текстах міжнародних телеграм використовуються такі ж

розділові знаки, що й у внутрішніх телеграмах.


313. Римські цифри у телеграмах не використовуються і у разі

потреби передаються арабськими.


314. Для міжнародних телеграм використовуються спеціальні

бланки.


315. Адреса в міжнародній телеграмі подається відправником у

такій послідовності:


позначка про категорію або вид телеграми;


найменування адресата (в називному відмінку);


адреса (вулиця, номер будинку, номер квартири);


найменування пункту і країни призначення.


316. Телеграми на адресу громадян України, які працюють за

кордоном, а також на морські судна, що перебувають за кордоном,

пишуться латинськими літерами, адресуються безпосередньо в країну

перебування адресата і оплачуються за тарифом країни призначення.


317. Підпис на міжнародних телеграмах необов'язковий.


318. Міжнародні телеграми підприємств, установ та організацій

подаються за підписом їх керівників або уповноважених осіб і

засвідчуються печаткою. Назва підприємства, установи, організації

і прізвище особи, яка підписала телеграму, передається за бажанням

відправника. У телеграмі обов'язково зазначається посада і

ставиться власноручний підпис відправника.


319. Адреса повинна містити всі відомості, необхідні для

вручення телеграми адресату без будь-яких додаткових довідок.

Телеграми з неповною адресою приймаються на ризик відправника.

Виняток становлять телеграми з позначками SVH (які стосуються

безпеки людського життя) та А (службова телеграма). У таких

телеграмах зазначати найменування адресата не обов'язково.


320. Адреса може бути повною, зареєстрованою, телефонною,

адреса-телекс, адреса-факсиміле, з позначками "до запитання на

пошті", "до запитання на телеграфі", "поштова скринька".


Повна адреса включає найменування адресата, назву вулиці,

номер будинку, пункт призначення, назву країни.


Зареєстрована адреса - адреса, повна назва якої замінюється

одним звичайним або скороченим словом.


Адреса-телекс - TLXx, де х - номер телексу адресата.


Адреса-факсиміле - FAXx, де х - номер факсимільної установки.


Телефонна адреса - TFx, де х - номер телефону адресата.


Адреса "до запитання на пошті" - Poste restante.


Адреса "до запитання на телеграфі" - Telegraphe restante.


Адреса "поштова скринька".


321. Міжнародні телеграми "до запитання на пошті" та "до

запитання на телеграфі" зберігаються протягом 30 днів.


У разі коли телеграму не запитано у визначений строк, до

пункту подання надсилається службове повідомлення, на розписці

проставляється відповідна відмітка, а телеграма здається в архів.


322. У разі коли особа, якій адресовано телеграму, перебуває

за адресою іншої особи, в телеграмах використовується позначка

CARE OF або CHEZ.


323. У телеграмах, адресованих до Китаю, прізвище адресата та

його місцезнаходження можуть подаватися з використанням китайської

транскрипції або групи з чотирьох цифр чи трьох літер латинської

абетки.


324. У телеграмі на морське судно адреса повинна містити

позначення і позивний сигнал судна, найменування берегової станції

і країни.


Для позначення морських суден застосовуються такі скорочення:


SS або S/S - загальна назва морських суден;


MT або M/T - риболовний траулер;


MS або M/S - теплохід;


MV або M/V - теплохід;


PL або P/L - пасажирський лайнер;


TB або T/B - буксирне судно;


RS або R/S - науково-дослідне судно.


Наприклад: OLEKSANDR IVANENKO M/S ODESA OLGC

^ NEAPOL ITALIE,


де OLEKSANDR IVANENKO - ім'я, прізвище адресата, M/S -

скорочене позначення теплохода, ODESA - назва теплохода, OLGC -

позивний сигнал теплохода, NEAPOL ITALIE - пункт призначення

(берегова станція і країна).


Підрахунок слів у міжнародних телеграмах


325. До кількості слів, які підлягають оплаті, включаються

всі слова, написані відправником у телеграмі для передавання

адресатові.


У міжнародних телеграмах підраховується кількість фактичних і

тарифних слів.


Одним фактичним словом вважається будь-яке слово або група

знаків, написаних окремо.


326. Одним тарифним словом вважається кожне слово, група

позначень, що складається з цифр і літер, а також змішана група,

що складається із знаків, літер і цифр, яка має не більш як

10 знаків, літер або цифр. Якщо в групах позначень налічується

більш як 10 знаків, літер або цифр, оплачується одне слово на

кожні 10 знаків та додатково одне слово за кожне перевищення

10 знаків.


Наприклад: SILSKOHOSPODARSKYJ (група складається з

18 літер) - одне фактичне слово або два тарифних слова;


ABC/174/HD/14832608:3-575 (група складається з 25 літер, цифр

і знаків) - одне фактичне слово або три тарифних слова.


327. У разі коли кількість тарифних слів збігається з

кількістю фактичних слів, кількість слів зазначається в заголовку

як ціле число.


328. У міжнародних телеграмах повинно бути не більше 400

(чотирьохсот) слів.


329. Вихідні міжнародні телеграми і розписки на вхідні

міжнародні телеграми зберігаються у кінцевих пунктах оброблення

телеграм оператора, підприємства поштового зв'язку протягом строку

позовної давності, визначеної законодавством.


330. Копії міжнародних телеграм видаються тільки

відправникові або адресатові після пред'явлення документа, що

підтверджує особу.


331. Телеграми іноземних та дипломатичних представництв,

консульських установ адресовані у пункти, розташовані на території

України, можуть складатися літерами латинського алфавіту. Такі

телеграми передаються до Києва з позначкою "вручити Міжбюро"

(Міжнародному бюро), яка проставляється в заголовку після часу

подання телеграми.


332. Заяви щодо невручення, уповільнення доставки або

перекручення тексту міжнародних телеграм приймаються від заявників

протягом чотирьох місяців від дня подання телеграми.


333. У разі коли через місяць після отримання заяви про

незадовільне оброблення міжнародної телеграми немає даних для

надання остаточної відповіді, заявнику надсилається проміжна

відповідь. У разі неотримання відповіді від адміністрації

підприємства поштового зв'язку іноземної держави протягом чотирьох

місяців заявнику повертається плата та надсилається остаточна

відповідь.


Приймання телеграм до держав - членів СНД


334. Приймання телеграм до держав - членів СНД здійснюється у

порядку, встановленому цими Правилами для внутрішніх телеграм,

якщо інше не передбачено договором між операторами держав - членів

СНД.


335. Перелік категорій та видів телеграм, які допускаються в

телеграфному обміні між державами - членами СНД, Литовською

Республікою та Естонською Республікою, визначається на підставі

двосторонніх договорів.


Приймання внутрішніх телеграм


336. Телеграми з повідомленням про вручення приймаються до

всіх населених пунктів України. Перед адресою в такій телеграмі

ставиться позначка "повідомлення телеграфом" або "повідомлення

телеграфом термінове".


Телеграми з повідомленням про вручення можуть мати будь-яку

категорію і вид, передбачені цими Правилами.


337. Не приймаються телеграми з повідомленням про вручення,

адресовані на залізничні станції, пасажирам і членам екіпажів

морських та річкових суден, до військових частин, готелів,

стаціонарних лікувально-оздоровчих закладів, гуртожитків,

санаторіїв, оздоровчих таборів, баз відпочинку.


338. У разі коли повідомлення про вручення телеграми не

надійшло протягом 24 годин з моменту прийняття (для телеграм,

адресованих у сільську місцевість, - протягом 48 годин), до місця

призначення телеграми надсилається службовий телеграфний запит на

ім'я керівника структурного підрозділу оператора, підприємства

поштового зв'язку, що здійснює оброблення телеграм.


339. Службові запити щодо телеграм з повідомленням про

вручення, адресовані "до запитання", надсилаються на вимогу

відправника і за його рахунок.


340. За телеграму "з оплаченою відповіддю" відправник вносить

аванс. Перед адресою в такій телеграмі проставляється позначка

"відповідь ..." і зазначається словами сума в копійках, наприклад:

"відповідь п'ятдесят ...", а далі - адреса і текст телеграми.


Адресат отримує разом з телеграмою документ (талон), в якому

зазначається внесена відправником сума авансу на оплату відповіді.


Відправників телеграм "з оплаченою відповіддю" слід

інформувати, що отримання відповіді на телеграму не залежить від

оператора чи підприємства поштового зв'язку, що надає послуги

телеграфного зв'язку.


341. Талони на оплачену відповідь приймаються у рахунок плати

за телеграми будь-якої категорії і виду.


Талон на оплачену відповідь дійсний протягом одного місяця з

дня його видачі.


342. Талонами на оплачену відповідь можуть бути оплачені одна

або кілька телеграм за умови одночасного їх подання. Одна

телеграма може бути оплачена кількома талонами.


У разі коли вартість телеграми перевищує суму оплаченої

відповіді, відправник відповіді повинен внести додаткову плату.


У разі коли сума оплаченої відповіді перевищує вартість

відправленої телеграми, залишок коштів відправникові не

повертається.


343. Перед адресою в телеграмі із замовленим відправником

строком доставки ставиться позначка "вручити ..." та зазначаються

число і місяць вручення.


Наприклад: "вручити двадцять п'ятого червня - вручити 25/6".


Телеграми з позначкою "вручити ..." приймаються до пунктів, з

якими існує телеграфний зв'язок, не менше ніж за добу до

зазначеного строку доставки.


344. За бажанням відправника приймаються телеграми з

доставкою адресатам на художніх бланках. Такі телеграми можуть

бути різних видів, звичайні та термінові, і адресуються до

будь-якого населеного пункту.


Телеграми з доставкою на художніх бланках не приймаються на

адреси залізничних станцій і морських суден.


345. Крім телеграфного збору і тарифної плати, відправник

додатково оплачує вартість художнього бланка.


346. Оператор, підприємство поштового зв'язку можуть

засвідчити будь-який факт, про який повідомляється в телеграмі,

підпис відправника або доручення, яке пересилається телеграмою.


Для цього відправник повинен пред'явити офіційну довідку або

посвідчення, де засвідчується факт, про який повідомляється в

телеграмі. Довідки і посвідчення можуть бути видані

підприємствами, установами, організаціями із зазначенням дати

видачі і повинні бути скріплені їх печаткою. Перед адресою в такій

телеграмі ставиться позначка "засвідчена".


347. Довідки і посвідчення дійсні протягом 15 діб з дня їх

видачі і залишаються в оператора чи на підприємстві поштового

зв'язку.


У разі коли документи залишити не можна (довідка, свідоцтво

про одруження, свідоцтво про смерть, свідоцтво про народження

тощо), в нижній частині телеграми записуються реквізити документа

(ким, де, коли і за яким номером виданий).


348. У разі коли відправниками доручень на вчинення

правочину, який потребує нотаріального посвідчення, є фізичні

особи, доручення повинні бути посвідчені нотаріально.


Доручення фізичних осіб на отримання заробітної плати та

інших виплат, пов'язаних з трудовими відносинами, на отримання

винагороди авторами і винахідниками, пенсій, стипендій, грошових

сум з установ банків і на отримання кореспонденції може бути

посвідчене також відповідальною особою за місцем роботи, навчання,

проживання або лікування довірителя.


349. Після напису нотаріуса або підпису відповідальної особи

за місцем роботи, навчання, проживання або лікування довірителя

оператор, підприємство поштового зв'язку проставляє свій напис,

яким підтверджує засвідчувальні написи.


Підтвердний напис скріплюється підписом представника

керівництва оператора або підприємства поштового зв'язку, а в разі

його відсутності - підписом чергового працівника, який приймає

телеграми.


350. Засвідчені телеграми, що подаються підприємствами,

установами та організаціями, оформляються в установленому порядку

і підписуються керівниками цих підприємств, установ та організацій

або уповноваженими ними особами, а в окремих випадках - головними

бухгалтерами із зазначенням повної назви посади, прізвища і

скріплюються печаткою підприємства, установи, організації.


Засвідчувальні і підтвердні написи є невід'ємною складовою

телеграм з позначкою "засвідчена", оплачуються споживачем і

передаються каналами зв'язку.


351. Не приймаються телеграми з позначкою "засвідчена" по

телефону, з установок АТ/Телекс, а також особами, які здійснюють

доставку телеграм.


352. Телеграми з однаковим текстом і за одним підписом, які

передаються одночасно до різних пунктів за заздалегідь сформованою

і зареєстрованою схемою, називаються схемними телеграмами.


Кількість пунктів у схемі не обмежується. Право подавати

схемні телеграми мають підприємства, установи та організації.


353. Заяви на передавання телеграм за схемами приймаються:


структурним підрозділом оператора в м. Києві, визначеним

центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту та

зв'язку, який передає телеграми до всіх телеграфних пунктів

України;


структурним підрозділом оператора в Автономній Республіці

Крим та містах обласного значення, який передає телеграми

відповідно в межах Автономної Республіки Крим та областей.


354. Підприємства, установи та організації можуть передавати

схемні телеграми оператору не раніше ніж через 15 днів після

подання заяви про встановлення схеми. Кількість схем для одного

відправника не обмежується.


355. Оператор приймає тільки оригінал схемної телеграми.


356. У схемній телеграмі відправник замість адреси зазначає

словами тільки назву схеми (наприклад: СХЕМА ЧОТИРИ).


357. Оператор може змінити схему за письмовою заявою

відправника за 15 днів до подання чергової схемної телеграми.

Внесення змін до схем здійснюється в тому ж порядку, що і

встановлення схеми.


Відправник схемної телеграми може збільшувати або зменшувати

кількість адресатів.


Усі зміни в адресі телеграми зазначаються відправником після

назви схеми і входять до кількості слів при підрахунку.


Плата за схемні телеграми визначається виходячи з кількості

слів та адресатів.


358. Телеграми, адресовані до пунктів, які не мають засобів

телеграфного зв'язку, приймаються із зазначенням способу

доставки - "поштою рекомендована". При цьому працівники оператора

або підприємства поштового зв'язку повинні інформувати відправника

про особливості передавання і доставки таких телеграм.


У телеграмах категорії "Президент України", "вища урядова",

"урядова" позначка про спосіб доставки не проставляється.


359. Службові телеграми поділяються на

експлуатаційно-технічні (з питань оброблення телеграфних

відправлень і забезпечення безперервної роботи засобів зв'язку) та

адміністративно-господарські (з питань забезпечення господарської

діяльності).


360. Право подавати експлуатаційно-технічні та

адміністративно-господарські телеграми мають оператор, центральний

орган виконавчої влади в галузі транспорту та зв'язку і Комісія.


361. Службові телеграми приймаються безоплатно за підписом

відповідальних осіб оператора, центрального органу виконавчої

влади в галузі транспорту та зв'язку і Комісії.


362. Для отримання додаткових послуг відправник або адресат

пред'являє оператору, підприємству поштового зв'язку квитанцію або

інший розрахунковий документ, надрукований реєстратором

розрахункових операцій, на подану чи отриману телеграму.


363. Додаткові послуги надаються оператором, підприємством

поштового зв'язку у пункті, де отримано заяву про надання

додаткових послуг. У разі потреби до пунктів подання або отримання

телеграм надсилаються платні службові телеграми.


Платні службові телеграми можуть бути звичайними і

терміновими та оплачуються заявниками за встановленим тарифом.

Службові телеграфні запити передаються до негайного виконання в

пунктах їх отримання.


За телеграму-відповідь заявник додатково вносить плату в

розмірі вартості 15-слівної телеграми.


У разі подання платної службової телеграми видається

квитанція або інший розрахунковий документ, надрукований

реєстратором розрахункових операцій.


Відповідь заявнику про надання додаткових послуг дає

оператор, підприємство поштового зв'язку, яке прийняло відповідну

заяву.


364. Заяви про додаткові послуги приймаються не пізніше

одного місяця з дня подання або вручення телеграми.


365. Заяви про досилання і доставку телеграм на іншу адресу

зберігаються протягом зазначеного в заяві строку.


У заяві про досилання телеграми адресат зазначає адресу, на

яку повинна надійти телеграма, адресу доставки, зобов'язання про

плату за досилання та місце проживання.


366. Засвідчені копії телеграм видаються відправникам

виключно за оригіналами вихідних телеграм тільки після передавання

їх каналами зв'язку. Копію знімає і засвідчує за додаткову плату

оператор або підприємство поштового зв'язку, якому було подано

телеграму. Копія скріплюється печаткою "Для телеграм". Не

дозволяється засвідчувати копії телеграм календарним штемпелем.


З телеграми може бути зроблена одна або кілька копій.


Не дозволяється засвідчувати копії телеграм, зроблені самим

відправником, а також робити копії та витяги з транзитних і

вхідних телеграм, копії телеграфних стрічок.


367. Телеграми доставляються і вручаються адресатам:


особами, які здійснюють доставку;


шляхом отримання в оператора, підприємства поштового зв'язку

(телеграми, адресовані "до запитання");


через абонементні скриньки;


по телефону або телефаксу;


шляхом передавання на установки АТ/Телекс. Час передання

телеграми на установки АТ/Телекс вважається часом вручення її

адресату.


Для прискорення вручення телеграму можна передати (прочитати)

адресату по телефону з наступною доставкою (за бажанням адресата).

Час передачі телеграми по телефону вважається часом вручення її

адресату.


368. Телеграми доставляються у такій послідовності:

"позачергова", "Президент України", "вища урядова", "урядова",

"термінова" та "звичайна".


Телеграми "позачергова", "Президент України", "вища урядова"

та "урядова" доставляються протягом усієї доби в мм. Києві,

Сімферополі, Севастополі, в обласних і районних центрах та в інших

населених пунктах, де телеграфний зв'язок діє цілодобово,

незалежно від режиму роботи пунктів, які надають послуги

телеграфного зв'язку.


Телеграми "термінова" і "звичайна" в мм. Києві, Сімферополі,

Севастополі, в обласних і районних центрах та в інших населених

пунктах, де телеграфний зв'язок діє цілодобово, незалежно від

режиму роботи пунктів, які надають послуги телеграфного зв'язку,

доставляються з 8 до 21 години.


У решті пунктів, обладнаних засобами телеграфного зв'язку з

обмеженим режимом роботи, термінові і звичайні телеграми

доставляються протягом часу роботи структурних підрозділів

оператора, підприємства поштового зв'язку.


Телеграми, що надійшли до пункту, де надаються послуги

телеграфного зв'язку, пізніше ніж за 30 хвилин до припинення або

після припинення доставки, повинні бути вручені першою ранковою

доставкою до 10 години за місцевим часом.


Телеграми, доставлені після 10 години, вважаються

уповільненими.


Після закінчення роботи міських відділень поштового зв'язку

або пунктів з обмеженим режимом роботи, де надаються послуги

телеграфного зв'язку, телеграми доставляються працівниками

чергового відділення або пункту поштового зв'язку.


Телеграми на адреси підприємств, установ та організацій, які

мають установки АТ/Телекс, передаються безпосередньо на ці

установки.


Підприємствам, установам та організаціям телеграми

доставляються в міру їх надходження на телеграф або до пункту, де

надаються послуги телеграфного зв'язку, протягом усього часу,

зазначеного в їх письмових заявах.


За письмовим погодженням телеграми дозволяється доставляти

періодично (2-3 рази на день).


Телеграми, що надійшли на телеграф, до відділення поштового

зв'язку або пункту, де надаються послуги телеграфного зв'язку, на

адресу підприємства, установи або організації пізніше ніж за

годину до часу закінчення прийняття телеграм, зазначеного в заяві,

доставляються наступного робочого дня протягом перших трьох годин

роботи підприємства, установи, організації.


Телеграми із замовленим строком вручення, вітальні телеграми

(з днем народження, новосіллям тощо) та телеграфні повідомлення

про вручення поштових відправлень доставляються адресатам у

визначений день або в день їх прийняття працівниками відділень

поштового зв'язку та пунктів, де надаються послуги телеграфного

зв'язку, без урахування контрольних строків.


369. Телеграми, адресовані в сільську місцевість,

доставляються адресатам з черговою ходкою особи, яка здійснює

доставку телеграм.


370. Кожна телеграма вручається особисто адресатові, а на

підприємствах, в установах, організаціях, у військових частинах -

призначеній для приймання телеграм особі під розписку із

зазначенням дати та місцевого часу вручення телеграми.


У такому ж порядку вручаються телеграми, адресовані фізичним

особам, які перебувають у готелях, гуртожитках,

лікувально-оздоровчих закладах тощо.


371. Телеграми на одну адресу кільком особам або з правом

передачі іншій особі можна вручати будь-якій зазначеній у

телеграмі особі.


372. Телеграми "до запитання" зберігаються оператором,

підприємством поштового зв'язку протягом одного місяця і видаються

адресатам після пред'явлення документів, що посвідчують особу,

протягом усього робочого часу оператора чи підприємства поштового

зв'язку.


373. У разі відсутності адресата особа, яка здійснює доставку

телеграм, залишає за відповідною адресою повідомлення про

отримання телеграми оператором, підприємством поштового зв'язку. У

повідомленні зазначається номер телефону пункту, який надає

послуги телеграфного зв'язку.


374. У разі коли телеграму вручено не особисто адресатові,

особа, яка здійснює доставку телеграм, зазначає на розписці

прізвище особи, якій було вручено телеграму.


375. Сезонні організації (садівничі товариства, дитячі

оздоровчі і спортивні табори тощо) повинні в обов'язковому порядку

повідомляти про своє місцезнаходження оператору, підприємству

поштового зв'язку. Доставка телеграм, адресованих сезонним

організаціям, здійснюється за договором, який укладається між

оператором, підприємством поштового зв'язку і відповідною

організацією.


376. Телеграми, адресовані на абонементну скриньку,

вручаються під розписку відповідному працівникові відділення

поштового зв'язку.


Права та обов'язки оператора,

підприємства поштового зв'язку


377. Оператор, підприємство поштового зв'язку зобов'язані:


інформувати споживачів про режим роботи пункту, де надаються

послуги телеграфного зв'язку, а також про адресу найближчого

пункту, де ці послуги надаються цілодобово;


надавати споживачам інформацію про строки проходження

телеграм, тарифи на послуги.


Оператор має також інші обов'язки та права, передбачені

пунктами 27 і 28 цих Правил.


Права та обов'язки споживача


378. Споживач має право:


укладати договори на обслуговування кінцевого обладнання;


вимагати проведення перерахунку плати за ненадання доступу до

мережі АТ/Телекс у разі неусунення пошкодження мережі, що сталося

не з їх вини, протягом однієї доби з моменту подання ними заяви

оператору та внаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь,

ураган тощо);


вимагати від оператора, підприємства поштового зв'язку

повернення внесеної за послугу плати або її частини у разі

затримки передавання телеграми, що призвело до її невручення або

несвоєчасного вручення.


Споживач має також інші права, передбачені пунктом 31 цих

Правил.


379. Споживачі зобов'язані не перешкоджати виконанню

ремонтних робіт, а також обстеженню ліній та кінцевого обладнання

АТ/Телекс з метою визначення якості їх роботи.


Споживач виконує також інші обов'язки, передбачені пунктом 32

цих Правил.


Розрахунки за послуги телеграфного зв'язку


380. Плата за підключення до мережі АТ/Телекс та встановлення

кінцевого телеграфного обладнання вноситься абонентом після

оформлення замовлення (укладення договору) на надання відповідної

послуги.


Абонентна плата за доступ до мережі АТ/Телекс, плата за

розмови у цій мережі, передачу телеграм з мережі АТ/Телекс на

місцевий телеграф та за інші послуги, а також за телеграми,

прийняті з квартирних або службових телефонів, вноситься у

десятиденний строк після отримання рахунка, але не пізніше 20

числа місяця, що настає після повного розрахункового періоду, та

до 20 числа поточного місяця у разі застосування авансової системи

оплати, якщо інше не передбачено договором.


За час, протягом якого кінцеве обладнання не працювало з вини

абонента, абонентна плата справляється в повному розмірі.


381. Розрахунковим періодом вважається календарний місяць,

протягом якого надавалися послуги.


382. У разі коли розрахунки здійснюються без квитанцій або

ненадходження рахунка до 10 числа місяця, що настає за

розрахунковим, абонент повинен звернутися до служби розрахунків

або пункту приймання оплати для отримання рахунка і сплатити

належну суму не пізніше 20 числа поточного місяця.


383. У разі неоплати абонентом отриманих послуг понад

визначений цими Правилами строк оператор надсилає абоненту

письмове попередження із зазначенням кінцевого строку оплати. Якщо

протягом 10 днів після зазначеного в попередженні строку оператор

не отримав підтвердження про оплату, він має право припинити

надання послуг.


Відповідальність за своєчасну оплату рахунків за телеграми,

прийняті з квартирних або службових телефонів, несе особа, з якою

укладено договір про надання послуг місцевого телефонного зв'язку.


384. Про погашення заборгованості після письмового

попередження абонент повинен повідомити оператора, який провадить

відповідні розрахунки, із зазначенням номера розрахункового

документа, дати, суми і місця оплати.


Повернення плати за телеграми


385. Відправникові телеграми на його вимогу протягом

шестимісячного строку з дня подання телеграми повертається:


частина плати, якщо буде встановлено, що за телеграму внесено

зайву плату;


вартість оплаченої відповіді за талон, який адресат не

використав (для цього адресат повинен переслати відправникові

невикористаний талон). Вартість оплаченої відповіді повертається

відправникові після пред'явлення ним службового повідомлення про

невручення телеграми з оплаченою відповіддю;


плата (крім телеграфного збору) за анульовану відправником

телеграму, передавання якої в пункті подання не розпочато;


плата за службову довідкову телеграму, подану на прохання

відправника, якщо його заява про невручення адресатові телеграми

підтверджується результатами перевірки.


386. Відшкодування відправникові або адресатові збитків

здійснюється не пізніше 20 днів після проведення службового

розслідування і встановлення вини оператора або підприємства

поштового зв'язку.


1   2   3   4   5   6   7Схожі:

Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг Загальні положення iconПоложення Ці Правила відповідно до Закону України "Про телекомунікації" та інших нормативно-правових актів визначають порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг,
Відповідно до статті 33 Закону України "Про телекомунікації" і з метою визначення єдиного порядку надання та отримання телекомунікаційних...

Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг Загальні положення iconПублічний договір про надання телекомунікаційних послуг оператор: Товариство з обмеженою відповідальністю "мега-інет"
Цивільного кодексу України, та фізична особа (далі – Абонент), яка звернеться у встановленому порядку до Оператора, та яка має можливість...

Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг Загальні положення iconЗвіт Додаток оператора телекомунікацій про якість телекомунікаційних послуг до Положення про якість телекомунікаційних послуг

Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг Загальні положення iconПравила побутового обслуговування населення Загальні положення
Ці Правила визначають основні вимоги до побутового обслуговування населення і регулюють відносини між замовниками та виконавцями...

Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг Загальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток Глухівського коледжу Сумського нау загальні положення
Це положення регламентує функціонування студентських містечок і гуртожитків вищих навчальних закладів, визначає порядок надання житлової...

Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг Загальні положення iconПравила надання послуг з централізованого опалення,постачання холодної та гарячої води І водовідведення
Ці Правила регулюють відносини між суб'єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання

Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг Загальні положення iconПоложення про порядок надання державними нотаріусами Херсонської області додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного
Надання державними нотаріусами додаткових послуг правового та технічного характеру за своїм змістом є правовою допомогою та послугами...

Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг Загальні положення iconРішення 12. 07. 2011 №199 Про перелік адміністративних послуг
«Деякі питання надання адмiнiстративних послуг», з метою забезпечення задоволення потреб та очікувань споживачів, підвищення якості...

Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг Загальні положення iconПравила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами Загальні положення
Правила поширюються на всіх суб'єктів господарської діяльності на території України незалежно від форм власності, які

Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг Загальні положення iconПравила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Ці Правила визначають порядок здійснення міських, приміських, міжміських і міжнародних перевезень пасажирів, багажу

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи