Міністерство аграрної політики україни державний вищий навчальний заклад \"херсонський державний аграрний університет\" Кафедра філософії, історії та українознавства програма вступних випробувань icon

Міністерство аграрної політики україни державний вищий навчальний заклад "херсонський державний аграрний університет" Кафедра філософії, історії та українознавства програма вступних випробувань
НазваМіністерство аграрної політики україни державний вищий навчальний заклад "херсонський державний аграрний університет" Кафедра філософії, історії та українознавства програма вступних випробувань
Сторінка3/4
Черемісін О.В
Дата конвертації06.02.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипПрограма
джерело
1   2   3   4
^

Україна у першому повоєнному десятиріччі


Включення УРСР у світову політику як однієї з фундаторів і членів 00Н. Участь української делегації в Паризькій мирній конференції 1947 р.

Завершення збирання основних етнічних земель українського народу в межах єдиної держави. Відмова Сталіна від української етнічної території на захід від лінії Керзона. Напівпримусовий обмін населенням між Україною і Польщею.

Труднощі відбудови народного господарства. Голод 1946-1947 рр. Насильницька колективізація в західних областях України. Нова смуга масових репресій проти громадян України. Львівський церковний собор 1946 р. і ліквідація української греко-католицької церкви. Підпільно-партизанська боротьба ОУН-УІІА з тоталітарним ладом. Ідеологічний наступ сталінщини на спроби культурно-національного відродження. Л.Каганович в Україні. Чистка національних кадрів.
^

Хрущовська «відлига» і її характер в Україні


Україна після смерті Сталіна. Ідеологічна кампанія з нагоди 300-річчя Переяславської ради. Передача Кримської області до складу УРСР: мотиви і правова основа.

Спроби лібералізації політичного режиму. Критика культу особи Сталіна. Початок реабілітації жертв сталінських репресій. Реформи М.Хрущова, їх суперечливий і непослідовний характер, загальна спрямованість і значення.

Заходи щодо удосконалення управління і модернізації промисловості. Спроби подолання кризи в сільському господарстві. Участь України в освоєнні східних регіонів СРСР і цілинних земель.

Поява дисидентів в Україні. Зародження руху «шістдесятників», їх роль у національно-культурному житті. Переміни в кремлівському керівництві у жовтні 1964 р. та їх наслідки для України.

^ Україна в другій половині 60-х - першій половині 80-х років

Реформи середини 60-років, їх згортання консерваторами в партійно-державному керівництві. Зупинення реабілітації і замовчування злочинної діяльності Сталіна. Деформації в структурі економіки України, хижацька експлуатація її багатств, будівництво хімічних підприємств, атомних електростанцій. Наростання екологічної небезпеки. Екстенсивний розвиток сільського господарства, шкідливість кампанії щодо ліквідації «неперспективних» сіл.

Увільнення П.Шелеста. В.Щербицький як провідник русифікаторської політики центру. Україна в єдиному народногосподарському комплексі СРСР.

Політичні репресії 60-70-х років ХХ ст. Посилення реакції в духовному житті. Поглиблення нігілістичного ставлення до національної самобутності українського народу. Спотворення історії України.

Розгортання правозахисного і дисидентського руху. Репресивні дії органів КДБ. Загострення гальмівних процесів у соціально-економічному та суспільно-політичному розвитку України.

^ Поглиблення кризи тоталітаризму в СРСР і проголошення незалежності України (1985-1991 рр.)

Спроби М.Горбачова реформувати суспільство на шляхах прискорення, перебудови, гласності. Економічна політика центрального уряду і Україна. Чорнобильська катастрофа та її наслідки.

Відновлення критики сталінізму. Зростання політичної активності народу. Гальмування перебудовних процесів в Україні. Національне пробудження українського народу. Реабілітація політичних в'язнів. Викриття злочинів тоталітарного режиму.

Народження Народного руху України. Перші кроки в демократизації суспільно-політичного життя і утворення нових політичних партій та громадських об'єднань. Реформа виборчої системи. Вибори до Верховної Ради УРСР. Формування парламентської опозиції – «Народної ради». Прийняття Декларації про державний суверенітет України. Курс національно-демократичних сил на утвердження державної та економічної незалежності республіки, утворення самостійної держави.

Спроба серпневого (1991 р.) перевороту у Москві та його наслідки для України. Схвалення Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України. Заборона діяльності КПУ. Участь інтелігенції, студентської молоді, засобів масової інформації в демократизації суспільства, відродженні національних традицій, розширенні сфери вжитку української мови. Пробудження релігійного життя. Участь української діаспори в державно-творчому процесі.

Загальноукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента України. Л.Кравчук – Президент України. Денонсація Договору 1922 р. про утворення СРСР. Угода про Співдружність незалежних держав. Затвердження державної символіки України.
^

Розвиток незалежної України


Створення правової бази розвитку України як демократичної держави. Зміцнення державних кордонів. Формування Збройних сил і Військово-морського флоту, Національної гвардії, Служби безпеки, митної служби. Запровадження національної грошової одиниці та інших інститутів державності.

Прийняття Верховною Радою України нормативних актів для реформування економіки на шляхах підприємництва, переходу до ринкових відносин, приватизації, їх суперечливий характер. Зниження темпів промислового і сільськогосподарського виробництва. Криза кредитно-фінансової системи. Наростання інфляційних процесів і соціальної напруженості. Пошуки шляхів виходу з кризи і соціального захисту населення.

Труднощі національно-культурного відродження, розвитку науки, освіти, духовності. Міжнаціональні відносини і їх правове регулювання в Україні. Кримська автономія.

Формування багатопартійності в Україні. Класифікація політичних партій і об'єднань, їх платформи у виборах до Верховної Ради України 1994 р.

Кампанія 1994 р. по виборах Президента України. Обрання Президентом Л.Кучми. Його соціально-економічна та політична платформа. Кроки по її реалізації. Прийняття Конституції України.

Причини політичної кризи в Україні наприкінці 2004 р. та її наслідки.

Концепція зовнішньої політики України. Визнання України зарубіжними державами, встановлення дипломатичних відносин, формування представництв у міжнародних організаціях, входження у світове співтовариство. Набуття Україною без'ядерного статусу.

Зовнішньополітичні акції України щодо зміцнення миру і співробітництва, припинення воєнних конфліктів. Участь України у миротворчих процесах 00Н, у програмі «Партнерство заради миру», в діяльності Ради Європи.

Україна у складі Співдружності незалежних держав. Українська діаспора на сучасному етапі.

Підсумки історичного шляху українського народу і найголовніші уроки історії його змагань за свободу, незалежність, соборність і державність.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Археологія Української РСР: В 3-х т. – К., 1971-1975. – Т. 1-3.

Бачинський А.Д., Бачинська О.А. Козацтво на півдні України (1775-1869). – Одеса, 1995.

Борисенко В.Й. Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ ст. – К., 1996.

Бунятян К.П. Давнє населення України: Навч. посібник. – К., 2003.

Винокур І.С., Телєгін Д.Я. Археологія України. – К., 1994.

Водотика С.Г., Сінкевич Є.Г. Історія Херсонщини: Навч. посібник. – Херсон, 2003.

Географічний фактор в історичному процесі. – К., 1990.

Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації XIX – ХХ ст. – К., 1996.

Давня історія України: у 3 кн. / П.П. Толочко (кер. автор. колективу). – К., 1997.

Дружинина Е.И. Северное Причерноморье в 1775-1800 гг. – М., 1959.

Дружинина Е.И. Южная Украина в 1800-1825 гг. – М., 1970.

Дружинина Е.И. Южная Украина в период кризиса феодализма. 1825-1860 гг. – М., 1981.

Залізняк Л.Л. Первісна історія України. – К., 1999.

Ісаєвич Я.Д. Українська культура в середньовіччі і на світанку нової доби // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 1. – К., 1992. – С. 31-49.

Историография истории УССР / И.С. Хмель, Д.Я. Телегин, С.С. Березанская и др.; Ред. кол.: И.С. Хмель (отв. ред.) и др. – К., 1986.

Історія міст і сіл Української РСР. Херсонська область. – К., 1972.

Історія релігії в Україні / За ред. А.М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К., 1999.

Історія України: Нове бачення: В 2-х т. – К., 1996.

Історія української культури / За ред. І. Крип’якевича. – К., 1994.

Історичне джерелознавство: Підручник. – К., 2002.

Колесник І.І. Українська історіографія (XVIII – початок XX ст.). – К., 2000.

Крижицький С.Д. Античні держави Північного Причорномор’я. – К., 1998.

Макарчук С. Писемні джерела історії України: Курс лекцій. – Львів, 1999.

Мельник Л.Г. Технічний переворот на Україні у XIX ст. – К., 1972.

Мельниченко В.М. Історичне краєзнавство: Навч. посібник. – Черкаси, 2002.

Новітня історія України: Підручник. – К., 2000.

Плетнева С.А. Половцы. – М., 1990.

Прицак О. Походження Русі. – К., 1998.

Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ – ХІІІ вв. – М., 1982.

Сергійчук В.І. Іменем Війська Запорозького. – К., 1991.

Степи Евразии в эпоху средневековья. – М., 1981.

Телешун С.О. Національне питання в програмах українських політичних партій в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. – К., 1996.

Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця ХVІ ст. – К., 1996.

Толочко П.П. Київська Русь. – К., 1996.

Толочко П.П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. – К., 1999.

Україна і світ: Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства. – К., 1994.

Царенко О.М., Захарчук А.С. Економічна історія України і світу. Навч. посібник. – Суми, 2001.

Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. – К., 1987.

Шпорлюк Р. Українське національне відродження в контексті європейської історії к. XVIII – поч. XIX ст. // Наука і культура. – К., 1991. – Вип. 25.

Яковенко Н.М. Нарис історії України: З найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. – К., 1997.


Екзаменаційні питання з історії України 2011/2012 н.р.

Тестові питання

 1. На території якого племінного союзу слов’ян засновано м. Київ?

 2. У котрому році київський князь Володимир Великий прийняв Християнство?

 3. У котрому році проведено Любецький з’їзд руських князів?

 4. За правління якого київського князя укладено збірник законів «Руська правда»?

 5. Вкажіть роки правління князя Володимира Мономаха.

 6. Хто очолював монголо-татарські війська у поході 1237 – 1241-х рр. на Русь?

 7. Хто з Галицько-Волинських князів у 1203 р. встановив владу над. Києвом?

 8. Хто з князів протягом 1199 – 1205 рр. правив у Галичині та Волині?

 9. Коли в літописі вперше згадується назва «Україна»?

 10. Хто з київських князів відкрив язичницький пантеон богів?

 11. Кого з київських князів прийнято називати «тестем Європи»?

 12. У котрому році монголо-татарські війська захопили Київ?

 13. Хто з князів протягом 1153–1187 рр. правив у Галичині?

 14. На території якого племінного союзу слов’ян було вбито князя Ігоря?

 15. У якому місті київський князь Володимир Великий прийняв Християнство?

 16. Коли відбулася битва на річці Калці; хто брав у ній участь?

 17. Як називалася монголо-татарська держава, що володіла степовою частиною сучасної України ?

 18. Коли датується перша згадка про м. Львів?

 19. Хто з київських князів відвоював у поляків т.зв. Червенські міста?

 20. Хто з князів протягом 1264 – 1301 рр. правив у Галичині та Волині?

 21. Якого галицького князя згадує у своєму творі автор «Слова о полку Ігоревім»?

 22. Автором якого літературного твору є Володимир Мономах?

 23. У період правління якого київського князя відбувся Любецький з’їзд князів?

 24. Хто з Рюриковичів протягом 1019 – 1036 рр. був співправителем Київської Русі разом з Ярославом Мудрим?

 25. Який київський князь організував серію успішних походів проти половців?

 26. У якому році галицько-волинський князь Данило Романович здобув перемогу над угорськими військами біля м. Ярослава?

 27. У котрому році галицько-волинський князь Данило Романович здобув перемогу над тевтонськими рицфрями під Дорогочином?

 28. Коли розпочалося князювання Олега в Києві?

 29. Хто з володарівКиївській Русі запровадив погости?

 30. Які кочові племена населяли українські степи в другій половині XI ст.?

 31. Який руський князь здійснив похід проти Візантії в 860 р.?

 32. Коли відбулося «Аскольдове» хрещення Русі?

 33. Який київський князь хотів перенести столицю своєї держави в Переяславець на Дунаї?

 34. Хто з київських володарів здійснив провів першу адміністративну реформу?

 35. У котрому році Володимир Великий приєднав до Київської держави Червенські міста?

 36. За правління якого князя у Києві було збудовано Софійський собор?

 37. Які кочові племена населяли українські степи в другій половині XI ст.?

 38. Назвіть автора відомого твору стародавньої руської літератури ”Повчання дітям”.

 39. Уздовж яких річок було збудовано мережу оборонних споруд т.зв. ”змійових” валів?

 40. Як називався фіксований розмір данини, запроваджений у Київській Русі княгинею Ольгою?

 41. Який бог стояв на чолі пантеону слов’янських богів запровадженого Володимиром

1


Великим?

 1. У котрому році князь Ярослав Володимирович остаточно утвердився в Києві і став одноосібним правителем Київської держави?

 2. У котрому році Київ зруйнував Андрій Боголюбський?

 3. Як в часи Київської Русі називалися селяни, які потрапили в залежність за борг (позику)?

 4. Проти кого виступили руські дружини в битві на р. Калці?

 5. Який київський князь організував походи на Константинополь у 907 та 911 рр.?

 6. Вкажіть роки князювання Ігоря Святославича.

 7. Кого з київських князів видатний український історик Михайло Грушевськии назвав ”запорожцем на престолі”?

 8. До кого з київських князів бояри звернулися із доріканнями: ”Ти, князю, чужої землі пильнуєш та шукаєш, а свою покинув...”?

 9. Які кочові племена появилися у степових районах України після розгрому Святославом Ігоревичем Хозарського каганату?

 10. Вкажіть роки князювання Володимира Великого.

 11. Як називався звід законів Київської Русі?

 12. Хто з руських князів був ініціатором скликання Любецького з’їзду князів?

 13. За правління якого київського князя було укладено найдавніший літописний звід?

 14. Хто був укладачем найдавнішого літописного зводу?

 15. Які верстви населення в Київській Русі не володіли землею?

 16. Хто з київських князів першим розпочав вести воєнні дії на кавказькому напрямі?

 17. Кого із київських князів арабський історик, географ і мандрівник Хасан аль-Масуді назвав ”першим серед слов’янських царів”, що володів ”великими містами і багатьма населеними країнами”?

 18. За часів правління якого князя в Києві карбувалися золоті та срібні монети?

 19. Згідно із письмовими джерелами першим київським митрополитом руського походження був… (вписати)

 20. У котрому році було засновано Печерський монастир у Києві?

 21. У котрому столітті здійснювали набіги на Київську Русь кочові племена торків?

 22. У котрому році відбувся з’їзд князів біля Долобського озера, який ухвалив рішення про організацію спільного походу проти половців?

 23. У котрому році коронувався галицько-волинський князьДанило Романович?

 24. Які міста були засновані у період правління галицько-волинського у князя Данила Романовича?

 25. Вкажіть рік першої згадки слова “козак” у “Хроніці польській” М.Бєльського.

 26. У котрому році було засновано першу Запорізьку Січ на о. Мала Хортиця?

 27. Кого вважають засновником першої Запорізької Січі?

 28. Яких козаків вважали реєстровими?

 29. На боці яких держав воювали козаки в другій половині 16 – першій половині 17 ст.?

 30. Вкажіть роки повстання під проводом К.Косинського.

 31. Вкажіть роки повстання під проводом С. Наливайка.

 32. Вкажіть роки гетьманування Петра Сагайдачного.

 33. У котрому році козаки під проводом П. Сагайдачного здійснили похід на Кафу.

 34. У котрому році козаки на чолі з П. Сагайдачним взяли участь у битві під Хотином.

 35. Вкажіть рік прийняття урядом Речі Посполитої “Ординації війська реєстрового запорозького”.

 36. Вкажіть роки української революції під проводом Б. Хмельницького?

 37. У котрому році козацьке військо Б. Хмельницького перемогло військо Речі Посполитої під Жовтими Водами та Корсунем?

2


 1. У котрому році військо Б. Хмельницького вперше взяло в облогу Львів і захопило Високий замок?

 2. Коли між козаками та Річчю Посполитою було підписано Зборівський договір?

 3. У котрому році відбулася битва під Берестечком?

 4. Коли між козаками та Річчю Посполитою було підписано Білоцерківський договір?

 5. Вкажіть назву договору, який передбачав поширення влади гетьмана на три воєводства: Київське, Чернігівське та Брацлавське.

 6. Вкажіть назву договору, який передбачав козацький реєстр в розмірі 40 тис. козаків?

 7. Вкажіть назву договору, який передбачав козацький реєстр в розмірі 20 тис. козаків?

 8. Який договір негативно був оцінений козаками і спричинив повстання придушені за наказом Б. Хмельницького?

 9. У котрому році відбулася Переяславська Рада, на якій було укладено військово-політичний союз між козацькою та московською державами.

 10. Коли було підписано “Березневі статті”?

 11. Вкажіть роки гетьманування Івана Виговського.

 12. У котрому році І.Виговський підписав з Річчю Посполитою Гадяцький договір?

 13. Коли війська І.Виговського розгромили російські війська у битві під Конотопом?

 14. Вкажіть роки гетьманування Петра Дорошенка.

 15. Вкажіть країну, яка підтримувала П. Дорошенка у боротьбі з Московською державою та Річчю Посполитою.

 16. В котрому році між Російською державою та Річчю Посполитою була укладено Андрусівське перемир’я?

 17. Кого з українських гетьманів сучасники називали “сонцем руїни”.

 18. На які роки припадає період Руїни в Гетьманщині?

 19. Коли Українська православна церква була підпорядкована Московському патріархатові?

 20. У котрому році було украдено «Вічний митр» між Московським царством і Річчю Посполитою?

 21. Вкажіть рік у якому Гетьманщини розкололася на дві частини по Дніпру?
 1. Вкажіть роки гетьманування Івана Мазепи.

 2. Вкажіть ім’я гетьмана, який отримав від Петра І орден Св. Андрія Первозванного, за його ж клопотанням отримав титул Князя Священної Римської Імперії, орден Білого орла від польського короля.

 3. Коли відбулася Полтавська битва?

 4. Коли російські війська за наказом Петра І зруйнували столицю Гетьманщини – Батурин?

 5. Вкажіть ім’я гетьмана, який найбільше сприяв і фінансував розвиток освіти і культури в Гетьманщині.

 6. У котрому році Києво-Могилянська колегія отримала статус академії?

 7. В яких роках Гетьманщиною управляла І Малоросійська колегія?

 8. Вкажіть ім’я гетьмана, що діяв на еміграції.

 9. Вкажіть ім’я гетьмана – автора першої Конституції України.

 10. Вкажіть ім’я гетьмана арештованого і ув’язненого за наказом Петра І у Петропавловській фортеці, де він і помер.

 11. Вкажіть ім’я гетьмана, який провів реформу Генерального суду, вперше за його правління було створено державний бюджет, ініціював створення комісії для укладання збірника законів.

 12. Вкажіть роки гетьманування Д.Апостола.

 13. Вкажіть роки правління Гетьманського уряду, на час відсутності посади гетьмана в Гетьманщині.

 14. Вкажіть ім’я гетьмана, що планував створити університет в Батурині.

3


 1. Вкажіть роки правління гетьмана України Кирила Розумовського.

 2. Вкажіть рік скасування інституту гетьманства в козацькій державі.

 3. Вкажіть рік ліквідації Запорізької Січі за наказом Катерини ІІ.

 4. Хто став останнім кошовим отаманом Запорізької Січі?

 5. Вкажіть роки правління на Україні ІІ Малоросійської колегії.

 6. У котрому році скасовано козацький устрій на Слобідській Україні?

 7. У котрому році відбулося повстання гайдамаків, відоме в історії як “Коліївщина”?

 8. Вкажіть ім’я найбільш відомого лідера опришківського руху?

 9. Кого з діячів української культури XVIII ст. стосуються такі слова: “Світ мене ловив, але не спіймав?

 10. Вкажіть імена відомих вам українських художників XVIII ст.

 11. Вкажіть імена відомих вам українських композиторів XVIII ст.

 12. Вкажіть ім’я відомого архітектора 18 ст. на західно-українських землях, будівничого Собору св. Юра у Львові.

 13. Між якими державами були поділені українські землі наприкінці ХУІІІ ст. (підкреслити правильну відповідь)

а) Росією та Річчю Посполитою б)Прусією та Росією в)Росією та Австрією

 1. Вкажіть основні програмні документи Кирило-Мефодіївського товариства

 2. Назвіть членів Директорії УНР

 3. За яким міжнародним договором західна частина Волині відходила до Польщі

 4. Коли після Другої світової війни було ліквідовано Греко-Католицьку Церкву в Галичині?

 5. Вкажіть прізвище командувача Українського фронту, війська якого 17 вересня 1939 р. вступили на територію Західної України.

 6. Поясніть термін «політика пацифікації».

 7. Яка угода між Польщею та УНР передбачала перехід до складу Польщі Східної Галичини, Волині, Холмщини, Лемківщини та Підляшшя?

 8. Хто є автором праці «Інтернаціоналізм чи русифікація»?

 9. Хто був першим головою уряду ЗУНР?

 10. Коли Галичина була включена до складу Австрійської імперії ?

 11. Хто є автором статті «Становище русинів в Галичині»?

 12. Назвіть масонські ложі, що існували в Україні на початку ХІХ ст.

 13. Коли ліквідовано панщину в Галичині ?

 14. Вкажіть хронологічні рамки існування гетьманату П.Скоропадського

 15. У котрому році Народні Збори Західної України прийняли рішення про входження цієї території до складу УРСР?

 16. Коли підписано Договір та Декларацію про утворення СРСР?

 17. Які з вказаних подій відбулися за правління гетьмана Павла Скоропадського?
 1. Створення Української Центральної Ради;

 2. Створення Української Академії наук;

 3. Створення Української Академії мистецтв;

 4. Створення університетів в Києві та Кам’янці-Подільському;

 5. Підписання Брестського мирного договору між Україною та країнами Четверного Союзу?
 1. У якому місті і коли діячі ОУН проголосили Акт відновлення Української держави?

 2. Назвіть діячів УНДО ?

 3. Хто був президентом Карпатської України

 4. Коли утворилася Українська Гельсінська Група і хто її очолював ?

 5. Як називався німецький план нападу на СРСР?

4


 1. Вкажіть роки перебування М.Хрущова на посаді першого секретаря ЦК КПРС.

 2. Хто з відомих українських науковців очолив Українську академію наук, створену в листопаді 1918 р.?

 3. Яке місто Галичини стало на початку ХІХ ст. першим осередком українського національного відродження?

 4. Хто з українських громадсько-політичних діячів вважається ідеологом громадівського руху ?

 5. Вкажіть рік виникнення ОУН, її лідера.

 6. Коли Червона армія звільнила від німецьких військ Київ?

 7. Назвіть підпільні організації, що діяли в Україні наприкінці 50-х – на початку 60-х рр.

ХХ ст.

 1. Де і коли на території України відбулася найбільша танкова битва в період радянсько-німецької війни?

 2. Вкажіть назву проголошення незалежності Карпатської України?

 3. Які з вказаних подій відбулися за часів Центральної Ради?
 1. прийняття проекту Конституції України;

 2. Обрання М. Грушевського президентом;

 3. Створення Української Академії наук;

 4. битва під Мотовилівкою;

 5. Другий Зимовий похід.
 1. До яких держав входили українські землі у міжвоєнний період?

 2. Хто з діячів ОУН (р) проголосив Акт відновлення Української держави?

 3. Коли радянська влада ліквідувала Греко-Католицьку Церкву в Галичині?

 4. Хто був комендантом «Карпатської Січі»?

 5. Вкажіть роки голодоморів, що пережила Україна у ХХ ст.

 6. Як називалася перша українська політична партія на Наддніпрянщині, що стояла на засадах самостійності України?

 7. Назвіть найвідоміші битви, в яких брали участь УСС.

 8. Як називалася найвпливовіша легальна українська партія в Західній Україні у міжвоєнний період?

 9. Як називався нацистський план перетворення українських земель на колоніальний придаток Третього Райху?

 10. Вкажіть найвпливовішу жіночу організацію, що діяла на західноукраїнських землях в міжвоєнний період?

 11. В яких роках Леонід Кравчук був Президентом України?

 12. Вкажіть рік проведення операції "Вісла"?

 13. Як називалася перша у Львові газета українською мовою

 14. Вкажіть ік скасування кріпацтва на Наддніпрянській Україні?

 15. Вкажіть хронологічні рамки існування ЗУНР

 16. Хто був Головним Командиром УПА?

 17. Як називався самвидавний журнал дисидентів ?

 18. Хто очолював рейхскомісаріат «Україна»?

 19. Де відбулася битва між Карпатською Січчю і угорськими військами?

 20. Коли більшовицький режим ліквідував УГКЦ у Закарпатті?

 21. Друкованим органом якої із західноукраїнських політичних партій у міжвоєнний період була газета «Діло»?

 22. Автором яких праць є Іван Могильницький?

 23. Вкажіть назву першої української політичної партії на Наддніпрянщині ?

 24. Назвіть найвпливовіші партії Центральної Ради?

5


 1. Коли проголошено самостійність УНР?

 2. Вкажіть хронологічні рамки політики „українізації”.

 3. Назвіть відомих вам західноукраїнських письменників та поетів, що творили у міжвоєнний період.

 4. Хто став першим прем’єр-міністром незалежної України?

 5. Який рік вважається роком утворення УПА?

 6. Хто очолив УПА після загибелі Р.Шухевича?

 7. Автором якої книги є Юліан Бачинський ?

 8. Повстання проти П. Скоропадського 14.11.1918 р. організували: а)анархісти на чолі з Н.Махном ;б)КП(б)У; в) Український Національний Союз; в) УВО; г)”Просвіта” (вкажіть правильну відповідь)

 9. Коли територію Галичини було офіційно визнано частиною Польської держави ?

 10. Як називалася українська військова частина, що діяла в складі військ СС і у 1943 р. воювала проти Червоної армії?

 11. У котрому році Крим було передано Україні (УРСР)

 12. Вкажіть назву документу, що передбачав поділ Східної Європи на сфери впливу між СРСР та Німеччиною.

 13. Підкресліть правильну відповідь. Головну Руську Раду після її створення очолив а) Я.Головацький; б)Г.Яхимович; в)І.Вагилевич.

 14. Хто очолював Південне товариство декабристів?

 15. Підкресліть правильну відповідь. Об’єднана Армія УНР наприкінці липня 1919 р. розпочала наступ а) на Харків; б) на Київ і Одесу; в) на Львів і Тернопіль.

 16. Коли Червона армія перейшла радянсько-польський кордон і вступила на територію Західної України (місяць, рік).

 17. Назвіть основних діячів „шістдесятників”.

 18. Кого з дисидентів було засуджено до смертної кари?

 19. Вкажіть хронологічні рамки існування ЗУНР.
 1. Як називалася масонська ложа, до якої входив І.Котляревський?

 2. Назвіть діячів, які втілювали в життя політику „українізації”.

 3. Хто очолював збройне формування „Поліська Січ”?

 4. До складу якої окупаційної зони, під час Другої світової війни, входило м. Одеса?

 5. Назвіть основні течії дисидентського руху в Україні

 6. Підкресліть правильну відповідь. Уряд УНР після відставки у січні 1918 р. В.Винниченка очолив а) Д.Дорошенко; б) В.Голубович; в)П.Скоропадський.

 7. Який український діяч вів переговори з прусським міністром Герцберґом про надання Прусією допомоги в антиросійському повстанні в Україні?

 8. Назвіть місце видання альманаху „Русалка Дністровая”.

 9. Підкресліть правильну відповідь: 30 серпня 1919 р. до Києва одночасно увійшли: а) Армія УНР і Червона армія; б)Армія УНР і Добровольча армія А.Денікіна; в) Армія Н.Махна і Червона армія;г) Польська армія та Армія УНР.

 10. Над діячами якої української політичної організації відбувався Варшавський судовий процес 1935 р.?

 11. Хто очолював Українське державне правління, створене у Львові 30.06.1941 р.

 12. Хто з радянських командирів у травні 1943 р. очолив т.зв. Карпатський партизанський рейд в тилу німецьких військ?

 13. Котрий універсал Центральної Ради призвів до збройного виступу «самостійників» 4-5 липня 1917 р.?

 14. Як називався самвидавний журнал дисидентів, що виходив з 1970 р. ?

6


 1. Коли сталася катастрофа на Чорнобильській АЕС?

 2. Коли виникла Русько-українська радикальна партія

 3. Хто був Головним Отаманом Армії УНР?

 4. Вкажіть правильну відповідь. Гітлерівські війська вигнано з території України у: а)жовтні 1944 р.; б)листопаді 1944 р. ; в) грудні 1944 р.

 5. Вкажіть правильну відповідь. Останнім кроком юридичного оформленням державної незалежності України став: а) всесоюзний референдум 17 березня 1991 р.; б)Акт проголошення незалежності України; в) всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 р.
 1. У котрому році «Поліська січ» була підпорядкована командуванню УПА?

 2. Котрим універсалом Центральна Рада висловила згоду на включення до її складу представників від національних менших: російської, польської та єврейської?

 3. Коли Україна ввійшла до складу СРСР?

 4. Коли було ухвалено Декларацію про державний суверенітет України?

 5. Вкажіть правильну відповідь. Політичною організацією народовців Галичини у 80-х рр. ХІХ ст. була: а) Руська Рада; б) Народна Рада; в) Галицько-руська матиця.

 6. У яких містах за гетьманату П.Скоропадського було відкрито державні університети

 7. Війська якої країни у 1939 р. окупували територію Карпатської України ?

 8. На які окупаційні зони була поділена Україна у 1941-1944 рр.?

 9. Кого було обрано Президентом України у 1999 р.?

 10. До складу якої окупаційної зони, під час Другої світової війни, входило м. Львів?

 11. Який універсал Центральної Ради вперше проголосив програму соціально-економічних реформ, демократичні свободи, зокрема скасував смертну кару?

 12. Коли відбувся розкол в ОУН і на які угруповання?

 13. Вкажіть правильну відповідь. Російська окупація Галичини тривала: а) з вересня 1914 р. по червень 1915 р.; б) з грудня 1914 р. по лютий 1916 р.; б) з червня 1915 р. по травень 1916 р.

 14. Назвіть почергово міста, де перебував уряд ЗУНР після втрати Львова.

 15. Назвіть місця масового знищення нацистами населення України в роки Другої світової війни.

 16. Вкажіть рік загибелі командувача УПА Р.Шухевича?

 17. До складу якої окупаційної зони, під час Другої світової війни, входило м. Київ?

 18. Коли була прийнята Конституція незалежної України?

 19. На які партії розкололася у 1899 р. РУРП?

 20. До якої держави належала Північна Буковина і Бессарабія у період між світовими війнами?

 21. Назвіть командирів найбільших радянських партизанських загонів, що діяли на території України в період Другої світової війни

 22. Хто з українських компартійних діячів стримував русифікаторську політику Москви в Україні у 60-х- початку 70-х рр. ХХ ст.: а) В.Щербицький, б) П.Шелест, в) М.Скрипник, г) В.Івашко.

 23. Котрий універсал Центральної Ради проголосив незалежність України?

 24. Скільки депутатів згідно з Конституцією України налічує Верховна Рада?

 25. Вкажіть роки та основних діячів українізації.

 26. Хто очолив уряд Центральної Ради – Генеральний секретаріат?

 27. Назвіть засновників спортивно-пожежних товариств „Січ” і „Сокіл”.

 28. Коли утворено УВО і хто її очолив?

 29. Назвіть відомих діячів більшовицької партії, які безпосередньо виконували вказівки Й.Сталіна по організації голодомору в Україні 1932-1933 рр

 30. Хто очолив український збройний загін «Нахтіґаль»?

7


 1. У якому році відбувся другий зимовий похід Армії УНР?

 2. До складу якої окупаційної зони, під час Другої світової війни, входила територія Східної Галичини?

 3. В котрому році в Україні в обіг введено гривню?

 4. Хто очолював Організацію Українських Націоналістів з 1929 по 1939 р.?

 5. Яка угода між Польщею та УНР передбачала перехід до складу Польщі Східної Галичини?

 6. Хто є автором твору „Закон Божий. Книга буття українського народу?

 7. Назвіть діячів Союзу Визволення України

 8. Коли Західну Україну включено до СРСР?

 9. Хто очолив УГКЦ після смерті митрополита Андрея Шептицького?

 10. Коли війська Червоної армії остаточно ліквідували угруповання німецьких військ у Криму?

 11. Хто очолив уряд ЗУНР після відставки К.Левицького?

 12. Хто був останнім президентом еміграційного уряду УНР?

 13. Між якими військами відбувся бій на Красному Полі біля Хуста?

 14. Назвіть голів Верховної Ради України в період 1991-2009 рр.?

 15. Співзасновником якої партії був І.Франко?

 16. Де відбувся найбільший селянський виступ в Україні у період російської революції 1905-1907 рр. : а) в Таврійській губернії, б) на Волині, в) Київщині, г) селі Великі Сорочинці на Полтавщині.

 17. Коли припинив діяльність уряд ЗУНР?

 18. Як називався парламент воюючої України, створений у 1944 р.?

 19. Коли відбулася „перша хвиля” арештів учасників руху шістдесятників

 20. У котрому році війська Червоної армії провели Корсунь-Шевченківську наступальну операцію?

 21. Коли українська делегація підписала мирний договір з країнами Четверного союзу, який передбачав визнання самостійності України, допомогу німецьких та австрійських військ у боротьбі проти більшовицьких військ?

 22. Вкажіть роки голодоморів, що пережила Україна у ХХ ст.

 23. Хто є автором трактату „Відомість о руськім язиці”?

 24. Коли виникла „Просвіта” і хто був першим її головою?

 25. Які партії діяли на Наддніпрянщині на початку ХХ ст.?

 26. Які соціальні верстви населення підтримували режим П.Скоропадського: а) селяни, б) інтелігенція, в) промислово-фінансові кола та поміщики, г) робітники.

 27. Як називався самвидавний журнал українських дисидентів?

 28. Хто очолив Українську Гельсінську групу?

 29. Хто з відомих українських політиків очолив делегацію Української Центральної Ради до Петрограда в травні 1917 р?

 30. Виберіть правильну відповідь: До складу Австро-Угорщини входили такі українські етнічні території:
1   2   3   4Схожі:

Міністерство аграрної політики україни державний вищий навчальний заклад \"херсонський державний аграрний університет\" Кафедра філософії, історії та українознавства програма вступних випробувань iconМіністерство аграрної політики та продовольства України Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
Кафедра філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Херсонського державного аграрного університету

Міністерство аграрної політики україни державний вищий навчальний заклад \"херсонський державний аграрний університет\" Кафедра філософії, історії та українознавства програма вступних випробувань iconМіністерство аграрної політики україни херсонський державний аграрний університет кафедра філософії, історії та українознавства
Запрошуємо Вас взяти участь у VI всеукраїнській науково-практичній міждисциплінарній конференції, присвяченій Дню Європи в Україні,...

Міністерство аграрної політики україни державний вищий навчальний заклад \"херсонський державний аграрний університет\" Кафедра філософії, історії та українознавства програма вступних випробувань iconУкраїна міністерство аграрної політики та продовольства України Державний вищий навчальний заклад
Найменування Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»

Міністерство аграрної політики україни державний вищий навчальний заклад \"херсонський державний аграрний університет\" Кафедра філософії, історії та українознавства програма вступних випробувань iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни державний вищий навчальний заклад «херсонський державний аграрний університет»
Матеріали науково-практичної інтернет–конференції магістрів економічного факультету спеціальності 03050901 «Облік І аудит». Двнз...

Міністерство аграрної політики україни державний вищий навчальний заклад \"херсонський державний аграрний університет\" Кафедра філософії, історії та українознавства програма вступних випробувань iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни державний вищий навчальний заклад «херсонський державний аграрний університет»
Матеріали науково-практичної інтернет–конференції магістрів економічного факультету спеціальності 03050901“Облік І аудит”. Двнз «Херсонський...

Міністерство аграрної політики україни державний вищий навчальний заклад \"херсонський державний аграрний університет\" Кафедра філософії, історії та українознавства програма вступних випробувань iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни державний вищий навчальний заклад «херсонський державний аграрний університет» нака з

Міністерство аграрної політики україни державний вищий навчальний заклад \"херсонський державний аграрний університет\" Кафедра філософії, історії та українознавства програма вступних випробувань iconУкраїна міністерство аграрної політики та продовольства України Державний вищий навчальний заклад
Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет» згідно нижченаведених умов та додатків

Міністерство аграрної політики україни державний вищий навчальний заклад \"херсонський державний аграрний університет\" Кафедра філософії, історії та українознавства програма вступних випробувань iconУкраїна міністерство аграрної політики та продовольства України Державний вищий навчальний заклад
Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет» згідно нижченаведених умов та додатків

Міністерство аграрної політики україни державний вищий навчальний заклад \"херсонський державний аграрний університет\" Кафедра філософії, історії та українознавства програма вступних випробувань iconМіністерство аграрної політики та продовольства України Національна академія аграрних наук Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
М. Ф.Іванова «Асканія-Нова» Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства

Міністерство аграрної політики україни державний вищий навчальний заклад \"херсонський державний аграрний університет\" Кафедра філософії, історії та українознавства програма вступних випробувань iconМіністерство аграрної політики та продовольства України Національна академія аграрних наук Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
М. Ф.Іванова «Асканія-Нова» Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи