Заява відповідно до статті 7 Закону України \"Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності\" прошу видати Експертний висновок державної експертизи, пов\

Заява відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" прошу видати Експертний висновок державної експертизи, пов'язаний з програмами І проектами у сфері енергоспоживання та енергозбереження
НазваЗаява відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" прошу видати Експертний висновок державної експертизи, пов'язаний з програмами І проектами у сфері енергоспоживання та енергозбереження
Дата конвертації18.04.2013
Розмір74 Kb.
ТипДокументи
джерело

.

Начальнику територіального управління

Державної інспекції з енергозбереження

по Луганській області

(керівнику дозвільного органу)

______________________________________

______________________________________


ЗАЯВА

Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему

у сфері господарської діяльності" прошу видати ____________________________________


_______ Експертний висновок державної експертизи, пов'язаний з програмами і проектами у сфері енергоспоживання та енергозбереження

(назва документа дозвільного характеру)

_____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________

(об'єкт, на який видається документ)


______________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________

(місцезнаходження (адреса) об'єкта, на який видається документ)

_____________________________________________________________________________

(вид діяльності згідно з КВЕД)

_____________________________________________________________________________

(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/ ім'я, по батькові та прізвище

_____________________________________________________________________________

фізичної особи - підприємця)

_____________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,

_____________________________________________________________________________

ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця, платника податків та інших обов'язкових платежів)

_____________________________________________________________________________

(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/

фізичної особи - підприємця/уповноваженої особи)


_____________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи - підприємця)


________________ ________________

(телефон) (телефакс)


"___" ____________ 200_ р. __________________________________

(підпис керівника юридичної

особи/фізичної особи - підприємця,

уповноваженої особи)

п/п

^ Документи, що додаються до заяви:

1

Заявка на ім'я начальника ТУ ДІзЕ по Луганській області (оформлений на фірмовому бланку)
2

Довіреність
3

Документація, склад та перелік якої визначений додатками 2, 3 до Інструкції про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 травня 1999 р. за №292/3585:

 а) iнвестицiйнi наміри замовника, передпроектна документація;

 б) технiко-економiчнi обґрунтування, технiко-економiчнi розрахунки (ТЕО, ТЕР) iнвестицiй або ескізний проект; технiчнi розрахунки можливості та доцiльностi нового будiвництва або реконструкцiї, порiвняльнi таблицi прийнятих у проектах енергоощадних технологiй;

  в) вихiднi дані i технічне завдання на проектування, основні технологiчнi рішення, технiко-економiчнi показники;

  г) технiчнi умови на підключення до iнженерних мереж, схеми енергопостачання (електро-, тепло-, водо-, газопостачання), технiчнi умови з питань енергозбереження, отриманi в Державнiй iнспекцiї з енергозбереження (на схемах енергопостачання наводити розрахунковi таблицi втрат напруги, електричної та теплової енергiї, напору теплоносiя в мережах у порiвняннi з нормативними, вiдомостi про потребу в паливi, водi, електроенергiї, заходи з енергозбереження);

     ґ) особливi умови заiнтересованих пiдприємств;

     д) данi про види будiвельних матерiалiв, конструкцiй, виробiв, iмпортного обладнання (матерiали стiн, перекриттiв, покрiвлi, теплоефективнiсть огороджувальних конструкцiй, питомi витрати тепла, палива, опiр теплопередачi огороджувальних конструкцiй, iнше);

     е) данi про види палива, яке передбачено для використання, та дозвiл на його використання, якiснi показники вiдповiдно до договорiв на постачання та до граничних якiсних показникiв, обумовлених стандартами;

     є) данi технiчних проектiв на машини та обладнання з тривалим термiном розробки, конструювання та виготовлення, щодо походження сировини i заводських їх випробувань;

     ж) номенклатура продукції, виробничих та розрахункових програм, потужнiсть, характеристика об'єкта з питань енергозбереження;

     з) технiчнi характеристики продукції підприємства;

     и) вiдомостi про iмпортне обладнання;

і) належнi вiдомостi про науково-технiчнi роботи, пов’язані iз створенням нових технологiчних процесiв та обладнання, основнi рiшення та показники з енергозбереження, потенцiал енергозбереження, облiк вторинних та поновлюваних ресурсiв, розрахунки запобiгання шкод при розробці заходів з енергозбереження, термiни окупностi капiтальних вкладень тощо.

(Головна мета інвестиційної програми, обсяг коштів, умови та терміни їх використання, запропоновані енергоощадні заходи, оцінка їх ефективності, очікуваний загальний економічний ефект, обсяги і структурний склад використання й економії ПЕР, таблиці порівнянь показників з енергозбереження із закордонними зразками, а також копії документів, які підтверджують ці показники.)
4

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. № 444 окремо додаються:

 • оригінал погоджених в установленому порядку загальновиробничих норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на рік введення нового виробництва в промислову експлуатацію для оцінки річної потреби підприємства в ПЕР (згідно з вимогами додатку И та п. 16 додатку Н ДБН А.2.2-3-2004) та порівняння зазначених норм з нормами питомих витрат ПЕР на аналогічному вітчизняному виробництві або виробництві країн Євросоюзу;

 • проект (робочий проект), який повинен відповідати критеріям, зазначеним у п.2.7.2. Інструкції:

 • вдале, з точки зору енергозбереження, розмiщення промислового чи iншого господарського об'єкта, енергоспоживання якого не порушує iснуючого регiонального (зведеного) енергетичного балансу i водночас враховує наявнiсть вiльних або резервних потужностей;

 • компактне, раціональне розташування виробничих, адмiнiстративних, енергетичних й iнших об'єктiв на обранiй територiї, що дає змогу повною мiрою використовувати наявнi мережi (електричнi, тепловi, водо- та газопровiднi, iншi) i економно використовувати земельнi ресурси;

 • застосування досконалих енергоощадних, мало- i безвiдходних, неенерго- та нересурсоємних технологiй, матерiалiв при виробництвi, що забезпечують комплексне, максимально повне використання паливно-енергетичних ресурсiв i спрямованi на пряму, побiчну, балансову або структурну економiю паливно-енергетичних ресурсiв;

 • застосування високоефективних, досконалих технологiй та обладнання, здатних забезпечити неперевищення (або зменшення) встановлених показникiв граничнодопустимих норм питомих витрат при споживаннi паливно-енергетичних ресурсiв у промисловостi, житлово-комунальнiй сферi, побутi та iнших сферах суспiльного виробництва;

 • забезпечення максимально можливої утилiзацiї всiх видiв вiдходiв, що утворюються на пiдприємствi в процесi його виробничої дiяльностi (у тому числi шляхом передачi їх для наступної переробки i використання на iнших пiдприємствах i об'єктах), чи екологiчно безпечного їх захоронення;

 • максимально можливе збереження всiх видiв енергiї та енергоносiїв, надiйний захист паливно-енергетичних ресурсiв при їх транспортуваннi, зберiганнi та споживаннi вiд марнотратного їх витрачання;

 • технологiчне енергозбереження, нацiлене на пряму економiю енергоресурсiв та лiквiдацiю втрат енергiї при її виробництвi та передачi;

 • застосування бiльш досконалих процесiв виробництва енергiї та палива;

 • замiна енергоємних процесiв менш енергоємними та застосування маловiдходних та безвiдходних виробництв i енергоощадних технологiй;

 • замiна застарiлого неекономiчного енергостворювального та енергоспоживального обладнання новим, бiльш досконалим обладнанням;

 • удосконалення структури енергоспоживання за рахунок вибору найбiльш ефективних енергоносiїв, пiдвищення якостi енергоносiїв при їх використаннi, рацiоналiзацiя енергетичних потокiв, оптимiзацiя теплових схем пiдприємств та окремих технологiчних процесiв;

 • пiдвищення енергетичного коефiцiєнта корисної дiї (ККД) технологiчних агрегатiв за рахунок полiпшення органiзацiї технологiчних процесiв i режимiв роботи агрегатiв, скорочення їх простоїв, скорочення невиробничих втрат енергоресурсiв, удосконалення процесiв спалювання палива, застосування рекуперацiї, регенерацiї тепла, рециркуляцiї енергоносiїв, промiжного пiдiгрiву, полiпшення теплоiзоляцiї i таке iнше;

 • застосування енерготехнологiчного комбiнування процесiв, коли енергетичний потенцiал продуктiв одного технологiчного процесу використовується безпосередньо, без перетворення, в iншому процесi;

 • використання вторинних енергоресурсiв (ВЕР), якi утворюються в одних технологiчних установках, процесах i направляються для енергозабезпечення iнших агрегатiв, процесiв тощо;

 • можливе пiдвищення продуктивностi технологiчних установок та обладнання при впровадженнi заходiв щодо технологiчного енергозбереження, зменшення енерговитрат на одиницю продукцiї, що випускається, поліпшення якості продукції i таке інше, що позитивно впливає на економічну ефективність;

 • економія енергоресурсів (а також можлива економія інших матерiальних ресурсiв), яка веде до зниження матерiальних витрат i собiвартостi продукцiї;

 • скорочення платежiв за забруднення навколишнього середовища в зв'язку iз зменшенням кiлькостi витрачених паливно-енергетичних ресурсiв (у першу чергу палива);

 • запобiгання можливому зростанню матерiальних, експлуатацiйних витрат на утримання енергоощадного обладнання, а також збiльшенню чисельностi обслуговуючого персоналу при впровадженнi запропонованого в проектi енергоощадного заходу;

 • виконання вимог вiдповiдних стандартiв i норм з енергозбереження;

 • аналiз результатiв держiспитiв, сертифiкацiї, атестацiї та iнше.

 • обґрунтування вибору імпортного обладнання з порівнянням показників його енергоефективності з аналогічним обладнанням інших виробників.

Заповнюється адміністратором:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"___" ____________ 200_ р. Реєстраційний номер _______________

(дата надходження заяви)

__________________________________

____________________ (ініціали та прізвище

(підпис) адміністратора)

.

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Заява відповідно до статті 7 Закону України \"Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності\" прошу видати Експертний висновок державної експертизи, пов\Заява відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", прошу видати висновок державної екологічної експертизи
Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", прошу видати висновок державної екологічної...

Заява відповідно до статті 7 Закону України \"Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності\" прошу видати Експертний висновок державної експертизи, пов\Заява відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" прошу видати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на ввезення,

Заява відповідно до статті 7 Закону України \"Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності\" прошу видати Експертний висновок державної експертизи, пов\Заява відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" прошу видати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на ввезення,

Заява відповідно до статті 7 Закону України \"Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності\" прошу видати Експертний висновок державної експертизи, пов\Заява відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" прошу видати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючого об'єкта

Заява відповідно до статті 7 Закону України \"Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності\" прошу видати Експертний висновок державної експертизи, пов\Заява відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" прошу видати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючого об'єкта

Заява відповідно до статті 7 Закону України \"Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності\" прошу видати Експертний висновок державної експертизи, пов\Заява відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", прошу видати Висновок державної екологічної експертизи
Висновок державної екологічної експертизи (назва документа дозвільного характеру)

Заява відповідно до статті 7 Закону України \"Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності\" прошу видати Експертний висновок державної експертизи, пов\Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру Щоденно (крім вихідних), 9: 00-13: 00 День прийому суб’єктів господарювання представниками дозвільного органу в дозвільному центрі п’ятниця
Експертний висновок державної експертизи, пов’язаний з програмами і проектами у сфері енергоспоживання та енергозбереження

Заява відповідно до статті 7 Закону України \"Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності\" прошу видати Експертний висновок державної експертизи, пов\Заява відповідно до статті 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» прошу видати: Довідку щодо підтримання належного санітарного стану прилеглої території
Відповідно до статті 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» прошу видати

Заява відповідно до статті 7 Закону України \"Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності\" прошу видати Експертний висновок державної експертизи, пов\Заява відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" прошу видати Погодження змін цільового призначення земельних лісових ділянок
Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" прошу видати

Заява відповідно до статті 7 Закону України \"Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності\" прошу видати Експертний висновок державної експертизи, пов\Заява відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" прошу видати Сертифікат якості зерна та продуктів його переробки
Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" прошу видати

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи