Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека професійна компетентність педагога як умова та засіб гуманізації освітнього середовища Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми icon

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека професійна компетентність педагога як умова та засіб гуманізації освітнього середовища Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
НазваСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека професійна компетентність педагога як умова та засіб гуманізації освітнього середовища Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Сторінка1/10
Дата конвертації23.02.2013
Розмір1.77 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Сумський державний педагогічний університет

ім. А. С. Макаренка


БІБЛІОТЕКА


Професійна компетентність педагога

як умова та засіб гуманізації

освітнього середовища


Науково-допоміжний

бібліографічний покажчик


Суми

2010

УДК 016 : 371.14

ББК 74.204

П84


Рекомендовано до друку рішенням редакційно-видавничої ради

Сумського державного педагогічного університету

ім. А. С. Макаренка


Укладачі: Горова З. М., директор бібліотеки;

Косенко В. В., завідуюча науково-бібліографічним та інформаційним відділом


Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор ^ А. А. Сбруєва


П84 Професійна компетентність педагога як умова та засіб гуманізації освітнього середовища : науково-допоміжний бібліографічний покажчик
/ уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка,
2010. – 148 с.


Сучасний етап розвитку України потребує від закладів освіти здійснення системних заходів, спрямованих на виховання людини-громадянина, різнобічно і гармонійно розвиненої, національно свідомої, високоосвіченої, життєво компетентної, здатної до саморозвитку і самовдосконалення.

Новий етап розвитку шкільної освіти пов’язаний із впровадженням компетентнісного підходу до змісту освіти та організації навчального процесу.

У багатьох країнах, в тому числі і в Україні, компетентнісний підхід вважають дієвим інструментом поліпшення якості освіти.

Компетентності передбачають здатність осмислено використовувати знання, уміння й навички й застосовувати їх в конкретних навчальних та життєвих ситуаціях.

У покажчику широко розкрито питання компетентнісно зорієнтованої освіти від ідеї до практики. Належна увага приділена висвітленню професійної компетенції педагогів.

Дане бібліографічне видання рекомендовано широкому загалу читачів: педагогічним та науково-педагогічним кадрам, бібліотечним працівникам, керівникам закладів освіти всіх типів, науковцям, докторантам, аспірантам, викладачам, студентам педагогічних університетів, вчителям шкіл, всім, хто цікавиться розвитком професійної майстерності, психологією успіху, актуальними освітянськими проблемами.


УДК 016 : 371.14

ББК 74.204

Передмова


Сучасні тенденції розвитку освіти в рамках реалізації принципів Болонського процесу передбачають активізацію освітнього середовища, підвищення професійної діяльності педагогів.

Входження України у світовий освітній простір вимагає істотних змін у системі національної освіти, підвищення її ефективності.

Сьогодні особливого значення набувають демократизація, гуманізація та гуманітаризація навчально-виховного процесу, створення умов для опанування надбань національної та загальнолюдської культури, виховання моральних і громадянських якостей.

Школа ХХІ століття зумовлює необхідність докорінного переосмислення освітньої парадигми, актуалізації змісту, технологій становлення індивідуальності учня як суб’єкта і проектувальника життя, створення простору, спрямованого на розвиток компетентної, конкурентноспроможної особистості як вчителя, так і учня, і яка вміє творчо розв’язувати проблеми, прагне зміцнити на краще своє життя й життя своєї країни.

Основним завданням педагога є створення умов для формування творчої компетентності особистості, здатної реалізувати свій потенціал у суспільстві. Тому актуальним є перехід до особистісно орієнтованого навчання й виховання, упровадження ефективних педагогічних технологій, інтерактивних методів навчання.

На цій основі повинна формуватися нова педагогіка – педагогіка компетентної та відповідальної людини.

До основних завдань, які поставлені перед вищим педагогічним закладом, відносяться формування професійних якостей майбутніх педагогів, допомога в процесі осмислення логіки й закономірностей педагогічної творчості, в результаті чого будуть закладені основи майстерності.

Компоненти професійної компетенції педагога: психологічна і соціально-психологічна готовність до праці з людьми та управління ними; ідейно-моральна зрілість; система професійних знань, умінь і навичок; прагнення й здібності до самостійного і творчого вирішення професійних завдань.

Орієнтація особистості на досягнення успіху в роботі, навчанні являє собою великий інтерес, особливе значення для дослідників усього світу. Адже це стосується конкурентноспроможної, успішної людини, яка займається кар’єрним зростом.

Прагнення до успіху є універсальною властивістю особистості, тобто потребою, яка притаманна практично всім. Індивідуальний успіх залежить від особистісних характеристик та ділового потенціалу й спрямованості працівників, що підтверджує необхідність цілеспрямованої роботи серед дітей та молоді.

Аналіз укладачами літератури свідчить, що феномен успіху та компетентності людини став предметом розгляду багатьох наук, в тому числі і соціальних. Отже сьогодні в науці склались відповідні передумови для формування професійно успішної компетентної особистості.

Моделювання успішної особистості як компетентної, конкурентноздатної й життєтворчої ґрунтується на наукових підходах, а саме: системному, екзистенціальному, особистісно зорієнтованому, діяльнісному, аксіологічному й компетентнісному.

Пропоноване видання є нагальною потребою часу і може стати реальним кроком на шляху до інтеграції української освіти в європейський освітній простір.

Практика впровадження компетентнісного підходу в освітнє середовище – провідна мета цього видання.

Структура покажчика: передмова, основний тематичний ряд, зміст.

Бібліографічні записи групуються згідно розділів та підрозділів посібника. Складається видання з 30 розділів. Розділ 16 має 12 підрозділів.

Розділи науково-допоміжного покажчика, на основі значної кількості джерел (1336 назви публікаційних матеріалів), розкривають сутність понять, мають чітку практичну спрямованість, орієнтовану на популяризацію друкованої продукції стосовно компетенції та компетентності.

До посібника увійшли книги, наукові збірники, матеріали конференцій, автореферати, дипломні, магістерські роботи, газетні та журнальні статті, статті з видань, що мають подальше продовження, а також наукові праці викладачів СумДПУ ім. А. С. Макаренка. Деякі матеріали знайшли своє повторне відображення в інших розділах бібліографічного покажчика.

Ознайомлення та використання цих документів дозволить користувачам оцінити свої творчі можливості і здобутки щодо вжиття окремих заходів, спрямованих на подальше професійне зростання, на досягнення вершин успіху на ниві освіти.

Опис здійснений на основі ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила складання».

На повноту інформації даний бібліографічний посібник не претендує. Видання надає по можливості широкий огляд ключових питань компетенізації освіти.

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик «Професійна компетентність педагога як умова та засіб гуманізації освітнього середовища" призначений для працівників наукових та освітніх установ, бібліотек, фахівців різних галузей, студентів та вчителів шкіл, гімназій та ліцеїв.


^ 1. Демократизація освіти як системно-утворюючий компонент реформування освіти і виховання


Д'юї, Дж. Демократія і освіта [Текст] : пер. з англ. / Дж. Д'юї. – Львів : Літопис, 2003. – 289 с. – (Освіта).


Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні [Текст] : педагогічні концепції. – К. : Школяр, 1997. – 148 с.


***


Вища освіта України – європейський вимір: стан, проблеми, перспективи [Текст] / підгот.: В. Шинкарук, Я. Болюбаш, С. Бондаренко та ін. // Вища школа. – 2008. – № 7. – С. 78-125. – (Поч. №№ 4-6).


Ворон, М. Демократизація навчання, або Як розуміється навчання [Текст] / М. Ворон // Директор школи. Україна. – 2006. – № 10. – С. 44-57.


Катюк, Я. Болонський процес: інтеграція та демократизація [Текст] / Я. Катюк // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2007. – № 12. – С. 12-14.


Клепко, С. Інноваційні ідеї демократизації та розвитку школи [Текст] / С. Клепко // Директор школи. – 2005. – № 33, вересень. – С. 5-7 ; № 34, вересень. – С. 1-5.


Курняк, О. Демократизм політичної культури трансформаційного суспільства [Текст] : гуманізація освіти та гуманізація виховання / О. Курняк // Вища освіта України. – 2010. – № 1. – С. 67-71.


Марчак, О. Демократизація та гуманізація діяльності сучасного ЗНЗ [Текст] / О. Марчак // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 6. –
С. 65-68.


Паращенко, Л. Приватна школа як чинник демократизації освіти України [Текст] / Л. Паращенко // Освіта і управління. – 2009. – Т. 12, № 2. – С. 138-142.


Петренко, С. В. Демократизація управління освітнім закладом нового типу [Текст] / С. В. Петренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 19.

Подоляк, Л. Психологічна підготовка майбутнього викладача як передумова гуманізації і демократизації вищої освіти [Текст] / Л. Подоляк, В. Юрченко // Освіта і управління. – 2006. – № 3/4. – С. 99-107.


Пономарьова, Г. Демократизація управління і контролю за вищим навчальним закладом [Текст] / Г. Пономарьова // Вища школа. – 2006. – № 5/6. – С. 3-9.


Програма міні-проектів для підтримки позакласної роботи з розвитку демократії у загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] // Історія України. – 2006. – № 12, березень. – С. 10-12.


Яременко, М. Державно-громадське управління навчальним закладом як засіб демократизації навчально-виховного процесу [Текст] / М. Яременко // Післядипломна освіта в Україні. – 2005. – № 2. – С. 79-82.


Яценко, М. Демократизація освіти як тенденції розвитку у ХХІ столітті [Текст] / М. Яценко // Вища освіта України. – 2006. – № 4. – С. 34-40.


Яценко, М. Демократизація управління в системі вищої освіти: становлення та розвиток [Текст] / М. Яценко // Вища освіта України. – 2007. – № 1. – С. 50-59.


^ 2. Гуманізація освіти – шлях до духовного розвитку особистості


Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти [Текст] : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 139 с.


***


Аносов, І. П. Антропологізм як чинник гуманізації освіти (теоретико-концептуальні основи) [Текст] : автореф. дис. ... докт. пед. наук / І. П. Аносов. – К., 2004. – 46 с.


Балтремус, К. А. Гуманізація виховного процесу в старших класах загальноосвітньої приватної школи [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук / К. А. Балтремус. – К., 2003. – 20 с.


Гуманистическая направленность штайнеровской педагогики [Текст] : учебное издание. – М. : ВЛАДОС, 1999. – 175 с.

Гуманистические воспитательные системы вчера и сегодня
(в описаниях их авторов и исследователей) [Текст]. – М. : Пед. об-во России, 1998. – 333 с.


Кіреєва, І. В. Дидактичні умови гуманізації навчального процесу при вивченні педагогіки [Текст] : автореферат / І. В. Кіреєва. – Луганськ, 1999. – 20 с.


Гуманізація процесу навчання в школі [Текст] : [навчальний посібник]. – 2-ге вид., доповн. – К. : Стилос, 2001. – 255 с.


Гуманне ставлення до дитини [Текст] : методичний посібник для вчителів. – К. : ТОВ "Інфодрук", 2004. – 55 с.


***


Александрова, В. Г. Интеграция деятельностного и гуманно-личностного подходов к современному образовательному процессу [Текст] / В. Г. Александрова // Вестник Московского университета. Сер. 20, Пед. образование. – 2007. – № 2. – С. 44-51.


Алексєєнко, Т. Гуманістичне виховання учнівської молоді в процесі реалізації соціальних проектів [Текст] : [за матеріалами Всеукраїнської благодійної програми "Добро починається з тебе"] / Т. Алексєєнко // Педагогічна газета. – 2008. – № 7, липень. – С. 1-2.


Амонашвили, Ш. Каждый ребенок несет личную миссию [Текст] : интервью : [гуманная педагогика] / Ш. Амонашвили // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 12. – С. 10-12.


Андрущенко, В. Гуманізм і гуманітаризм: спільне і специфічне [Текст] / В. Андрущенко, М. Михальченко // Вища освіта України. – 2005. – № 4. – С. 5-12.


Балл, Г. Психологические принципы современного гуманизма [Текст] / Г. Балл // Вопросы психологии. – 2009. – № 6. – С. 3-12.


Бевз, О. П. Гуманістична педагогіка і психологія як основа підтримки саморозвиваючої особистості в освіті США [Текст] / О. П. Бевз // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 2. – С. 107-114.


Бех, І. Д. Концепція виховання гуманістичних цінностей учнів [Текст] : до факультативного курсу "Основи гуманістичної моралі" / І. Д. Бех, Н. І. Ганнусенко, К. І. Чорна // Шкільний світ. – 2005. – № 45, грудень. –
С. 4-13.


Бондар, Л. Методологічна основа гуманістичних ідей духовності в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського [Текст] / Л. Бондар // Рідна школа. – 2006. – № 9. – С. 11-13.


Буяльська, Т. Гуманізація освіти – вичерпане гасло чи (не) виконане завдання [Текст] / Т. Буяльська // Освіта. – 2006. – № 26/27, 21-28 червня. –
С. 4-5.


Вучева, В. В. Аспекты гуманизации образования по физической культуре студентов вуза [Текст] / В. В. Вучева // Теория и практика физической культуры. – 2006. – № 7. – С. 24-27.


Гаврилова, Н. В. Ідеї гуманної педагогіки В. Сухомлинського у навчанні англійської мови [Текст] / Н. В. Гаврилова // Англійська мова та література. – 2007. – № 13. – С. 30-31.


Гончаренко, С. Гуманізація освіти – виховання творчої особистості [Текст] / С. Гончаренко // Педагогічна газета. – 2005. – № 12. – С. 2.


Градовський, А. Літературна освіта школярів як провідний напрям гуманізації навчання [Текст] / А. Градовський // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 6. – С. 13-17.


Гребнева, В. Как понять и принять ребенка во всей полноте [Текст] / В. Гребнева, И. Щербаченко // Народное образование. – 2006. – № 8. –
С. 201-210.


Гузь, О. Гуманна педагогіка як філософсько-соціальна основа [Текст] / О. Гузь // Директор школи. Україна. – 2010. – № 3. – С. 6-13 ; № 6. – С. 3-10.


Гузь, О. Науково-методичні основи гуманної педагогіки [Текст] / О. Гузь // Початкова школа. – 2010. – № 7. – С. 1-3.


Гура, В. В. Гуманитарный потенциал педагогического проектирования электронных образовательных ресурсов [Текст] / В. В. Гура // Педагогика. – 2007. – № 2. – С. 30-36.


Даценко, Г. Екологічна освіта як аспект гуманізації шкільного навчання та виховання [Текст] / Г. Даценко // Біологія. – 2007. –
№ 10, квітень. – С. 5-6.


Дегтярьова, Г. Оновлення звучання традиційного уроку [Текст] : [конструювання уроків з використанням інформаційних технологій в умовах гуманізації освіти] / Г. Дегтярьова // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 2. – С. 34-44.


Дейнеко, С. В. Педагогічна компетентність учителя як умова та засіб гуманізації освітнього середовища [Текст] / С. В. Дейнеко // Управління школою. – 2007. – № 4. – С. 2-7.


Діденко, Н. Проблеми гуманізації вищої школи [Текст] / Н. Діденко // Директор школи. Україна. – 2008. – № 6. – С. 58-61.


Заліток, Л. Втілення гуманістичних ідей Василя Сухомлинського у навчально-виховний процес закладів освіти бібліотечними засобами [Текст] / Л. Заліток // Педагогічна газета. – 2006. – № 11, листопад. – С. 4.


Залуцький, О. Гуманістичні засади в сучасному освітньо-виховному процесі [Текст] / О. Залуцький // Рідна школа. – 2008. – № 1/2. – С. 69-70.


Заховаева, А. Г. Гуманизирующе искусство и гуманизирующее образование [Текст] / А. Г. Заховаева // Изобразительное искусство в школе. – 2007. – № 3. – С. 42-44.


Зязюн, І. А. Гуманістична сутність майстерності А. Макаренка-вихователя [Текст] / І. А. Зязюн, І. Ф. Кривонос, Н. М. Тарасевич // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 1. – С. 18-43.


Карамалі, С. Зміст історичної освіти в ліцеї і проблеми її гуманізації [Текст] / С. Карамалі // Рідна школа. – 2010. – № 4/5. – С. 61-65.


Карпова, В. Н. Гуманистические стратегии обучения: использование теории множественного интеллекта на занятиях по иностранным языкам [Текст] / В. Н. Карпова // Іноземні мови. – 2007. – № 3. – С. 3-6.


Карпова, В. Н. Гуманистические технологии обучения: использование интеллект-карт в преподавании английского языка и методике обучения иностранным языкам [Текст] / В. Н. Карпова // Іноземні мови. – 2008. – № 3. – С. 3-7.


Ковалевський, С. Цінності людини з позиції гуманізму [Текст] / С. Ковалевський, О. Медведєва, Г. Хаєт // Підручник для директора. – 2008. – № 12. – С. 22-31.


Коваленко, Л. Нестандартні форми навчання як засіб гуманізації та активізації пізнавальної діяльності учнів під час вивчення математики [Текст] / Л. Коваленко // Математика в школі. – 2009. – № 10. – С. 21-23.


Колпачева, О. Ю. Гуманизация и личностно развивающие технологии образования [Текст] / О. Ю. Колпачева, Н. Г. Сикорская // Педагогика. – 2006. – № 9. – С. 121-123.


Коротаева, Е. В. Образование гуманизма и гуманизм образования [Текст] / Е. В. Коротаева // Русский язык в школе. – 2008. – № 9. – С. 23-28.


Кравцов, С. В. Психологічні проблеми виховання дітей та молоді в дусі гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського [Текст] / С. В. Кравцов // Психологічна газета. – 2008. – № 1, січень. – С. 22-29.


Крупко, Н. І. Проблеми гуманізації освіти та формування творчої особистості на уроках літератури та етики [Текст] / Н. І. Крупко // Зарубіжна література в школі. – 2008. – № 4. – С. 2-4.


Кукін, В. Виховання батьків у процесі гуманізації навчально-виховного процесу [Текст] / В. Кукін // Психолог. – 2005. – № 16, квітень. – С. 28-30.


Кульбіда, С. Освіта ХХІ століття: сучасні підходи до гуманізації навчання нечуючих осіб [Текст] / С. Кульбіда // Дефектологія. – 2006. – № 2. – С. 53-56.


Курняк, О. Демократизм політичної культури трансформаційного суспільства [Текст] : гуманізація освіти та гуманізація виховання / О. Курняк // Вища освіта України. – 2010. – № 1. – С. 67-71.


Кушнір, В. Особливості гуманістичного аспекту педагогічного процесу [Текст] / В. Кушнір // Рідна школа. – 2007. – № 4. – С. 27-30.


Лаврова, Л. В. Філософські аспекти гуманізації та гуманітаризації освіти [Текст] / Л. В. Лаврова // Практична філософія. – 2009. – № 3. –
С. 64-68.


Марчак, О. Демократизація та гуманізація діяльності сучасного ЗНЗ [Текст] / О. Марчак // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 6. –
С. 65-68.


Молодиченко, В. Дискурсивний характер цінностей та їх формування засобами освіти [Текст] / В. Молодиченко // Вища освіта України. – 2009. – № 4. – С. 51-55.


Мостова, Т. Авторитарній педагогіці протиставив гуманну [Текст] : до 90-річчя В. Сухомлинського / Т. Мостова // Голос України. – 2008. – № 184, 27 вересня. – С. 6.


Моськіна, Г. Педагогіка особистості – основа гуманізації освіти [Текст] / Г. Моськіна // Управління школою. – 2008. – № 25. – С. 22-31.


Новиков, А. М. Гуманизация профессионального образования [Текст] / А. М. Новиков // Советская педагогика. – 1989. – № 5. – С. 23-27.


Новиков, А. М. Проблемы гуманизации профессионального образования [Текст] / А. М. Новиков // Педагогика. – 2000. – № 9. – С. 3-10.


Новіков, М. Турбота про здоров'я – шлях до гуманізації фізичного виховання [Текст] / М. Новіков, В. Понафідін // Рідна школа. – 2010. – № 4/5. – С. 74-75.


Новосьолова, Р. Гуманізація навчально-виховного впливу [Текст] / Р. Новосьолова // Директор школи. – 2006. – № 8, лютий. – С. 16-17.


Павленко, А. Про гуманізацію і гуманітаризацію фізичної освіти [Текст] / А. Павленко // Шлях освіти. – 2008. – № 4. – С. 10-12.


Панасенко, Е. Гуманізація педагогічної освіти у вищій школі [Текст] / О. Плахотнюк // Рідна школа. – 2002. – № 8/9. – С. 3-5.


Плахотнюк, О. Реалізація ідеї гуманістичного виховання в системі шкільної освіти США [Текст] / О. Плахотнюк // Рідна школа. – 2009. – № 4. – С. 77-80.


Подоляк, Л. Психологічна підготовка майбутнього викладача як передумова гуманізації і демократизації вищої освіти [Текст] / Л. Подоляк, В. Юрченко // Освіта і управління. – 2006. – № 3/4. – С. 99-107.


Поніманська, Т. Олександр Запорожець – засновник теорії гуманістичного виховання дошкільнят [Текст] / Т. Поніманська // Дошкільне виховання. – 2005. – № 11. – С. 7-8.


Проказа, О. Гуманітаризація і гуманізація освіти як наукова проблема: шляхи її практичної реалізації [Текст] / О. Проказа // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 5. – С. 88-93.


Рыбин, В. А. Педагогика нравственно-гуманистического воспитания Дж. Локка [Текст] / В. А. Рыбин // Педагогика. – 2005. – № 7. – С. 67-75.


Савусін, М. Гуманізація викладання фізики в школі [Текст] / М. Савусін // Фізика. – 2009. – № 30, жовтень. – С. 18-23.


Сащак, Н. Гуманізація вищої освіти як чинник відродження духовності української молоді [Текст] / Н. Сащак // Педагогічна думка. – 2009. – № 4. – С. 31-34.


Сенько, Ю. В. Гуманитаризация образовательной среды в университете [Текст] / Ю. В. Сенько // Педагогика. – 2001. – № 5. – С. 51-58.


Степанова, В. В. Реалізація гуманістичних ідей творчої спадщини [Текст] / В. В. Степанова, Н. В. Шевченко, І. В. Маслікова // Управління школою. – 2006. – № 34, грудень. – С. 6-11.


Страцинська, І. Психологічний супровід і гуманізація освіти [Текст] / І. Страцинська // Директор школи. Україна. – 2007. – № 3. – С. 43-50.


Сухоруков, В. Д. Гуманизация современной географии [Текст] / В. Д. Сухоруков // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2009. –
№ 25/27, липень. – С. 40-42.


Сущенко, А. Примноження гуманістичного потенціалу вчителя та його самореалізація у педагогічній діяльності [Текст] / А. Сущенко // Рідна школа. – 2005. – № 4. – С. 49-53.


Таранченко, О. Гуманізація як освітня парадигма ХХІ століття [Текст] / О. Таранченко // Дефектологія. – 2005. – № 4. – С. 50-54.


Ткаченко, Л. Гуманістичні ідеї Г. С. Сковороди і А. С. Макаренка в поглядах на особистість [Текст] / Л. Ткаченко // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / ред. кол.: В. О. Пащенко, А. М. Бойко, М. В. Гриньова та ін. – Полтава : Вид-во "АСМІ", 2008. –
Вип. 4. – С. 141-148. – (Педагогічні науки).


Чернишева, Р. Гуманізація змістового компонента процесу навчання [Текст] / Р. Чернишева, В. Андрюханова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2009. – № 6. – С. 110-115.


Хоружа, Л. Гуманізація як системно-утворюючий компонент реформування освіти і виховання [Текст] / Л. Хоружа // Освіта і управління. – 2000 (2001). – Т. 4, № 3/4. – С. 47-54.


Шиян, Б. Гуманізація процесу фізичного виховання школярів [Текст] / Б. Шиян, С. Гуменюк // Фізичне виховання в школі. – 2009. – № 3. –
С. 40-46.


Шумакова, Н. Ю. Гуманистический потенциал артпедагогики в развитии физической культуры личности [Текст] / Н. Ю. Шумакова // Физическая культура: воспитание, образоване, тренировка. – 2005. – № 6. – С. 6-9.


Ясько, І. О. Диференційована навченість математики з позицій гуманізму [Текст] / І. О. Ясько // Математика в школах України. – 2010. – № 13. – С. 2-11.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека професійна компетентність педагога як умова та засіб гуманізації освітнього середовища Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека організаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка. – Суми : Сумдпу ім. А. С. Макаренка,...

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека професійна компетентність педагога як умова та засіб гуманізації освітнього середовища Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека профілізація навчання в загальноосвітній та вищій школі: стратегічно-якісний напрямок розвитку освіти сучасного суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укл.: З. М. Горова, В. В. Косенко, Н. А. Чайка. – Суми: Сумдпу ім. А. С. Макаренка,...

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека професійна компетентність педагога як умова та засіб гуманізації освітнього середовища Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека громадянське виховання: нові виклики сучасних реалій в умовах трансформації суспільства Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко; передмова В. В. Косенко. – Суми : Сумдпу ім. А....

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека професійна компетентність педагога як умова та засіб гуманізації освітнього середовища Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека екскурсійно-туристична та краєзнавча робота з молоддю: навчально-пізнавальна й оздоровча цінність
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / уклад.: З. М. Горова, В. В. Косенко. – Суми : Сумдпу ім. А. С. Макаренка, 2012. – 236...

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека професійна компетентність педагога як умова та засіб гуманізації освітнього середовища Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconНауково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми 2012 Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека
Формування системи управління вищим навчальним закладом інноваційного типу в сучасних умовах євроінтеграції

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека професійна компетентність педагога як умова та засіб гуманізації освітнього середовища Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека лікувально-відновлювальна та реабілітаційна діяльність Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор А. А. Сбруєва

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека професійна компетентність педагога як умова та засіб гуманізації освітнього середовища Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
П24 Педагогічні технології у практичній роботі вчителя та класного керівника: Науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Укладачі:...

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека професійна компетентність педагога як умова та засіб гуманізації освітнього середовища Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека здоров`я як предмет валеології, медицини та педагогіки науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека професійна компетентність педагога як умова та засіб гуманізації освітнього середовища Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека гендерні дослідження: актуальні проблеми та перспективи розвитку Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека професійна компетентність педагога як умова та засіб гуманізації освітнього середовища Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми iconСумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка бібліотека європейський вектор розвитку: стратегія інтеграційної політики України Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Суми
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, професор А. А. Сбруєва

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи