Програма дисципліни «Екологічна геоморфологія» Укладач: доцент, кандидат географічних наук О. В. Давидов icon

Програма дисципліни «Екологічна геоморфологія» Укладач: доцент, кандидат географічних наук О. В. Давидов
Скачати 61.06 Kb.
НазваПрограма дисципліни «Екологічна геоморфологія» Укладач: доцент, кандидат географічних наук О. В. Давидов
Дата конвертації13.12.2012
Розмір61.06 Kb.
ТипПрограма
джерело

Навчальна програма дисципліни

«Екологічна геоморфологія»


Укладач: доцент, кандидат географічних наук О.В.Давидов

Варіативна навчальна дисципліна «Екологічна геоморфологія» є складовою циклу природничо-наукової підготовки, яка входить до навчального плану підготовки студентів напрямку підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування», за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».


Пояснювальна записка

Дисципліна «Екологічна геоморфологія» представляє собою фахову дисципліну, яка формує уявлення про антропогенну трансформацію рельєфу та вплив рельєфу на розвиток людства.

^ Мета курсу: ознайомити студентів із природним та антропогенним морфогенезисом та впливом рельєфу на розвиток людства.

Під час вивчення даної дисципліни перед студентами постають наступні завдання:

Теоретичні: вивчити особливості природного морфогенезису; дослідити особливості антропогенного морфогенезису; визначити вплив рельєфу на характер людської діяльності.

Практичні: навчитися визначити генезис форм рельєфу та оцінювати його вплив на характер людської діяльності, а також визначати вплив людини та характер розвитку певних форм рельєфу.

^ Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: визначення поняття рельєф та класифікацію різноманітних форм рельєфу, особливості різноманітних морфо генетичних процесів, зв'язок між антропогенною діяльністю та процесами рельєфоутворення, а також ендогенними процесами та поширенням форм рельєфу по Землі, значення екзогенних процесів при формуванні різноманіття сучасних форм рельєфу.

^ Студенти екологи повинні вміти: визначити генезис форм рельєфу, визначати наслідки антропогенної діяльності для різних генетичних типів рельєфу.

Міждисциплінарні зв’язки: екологічна геоморфологія має тісний зв'язок із геологією з основами геоморфології, екологічною та техногенною безпекою, раціональне використання природних ресурсів.

^ Зміст дисципліни

Вступ. Рельєф і надра Землі – невідємні складники довкілля і основа для розміщення багатьох видів господарської діяльності. Співвідношення еколого-географічних та еколого-геоморфологічних напрямків дослідження довкілля.

Загальна екологічна геоморфологія. Системні властивості довкілля і місце рельєфу та геоморфологічних процесів у функціонуванні навколишнього середовища та його складників. Рельєф, сучасні рельєфоутворюючі процеси у функціонуванні природних та змінених геокомплексів. Системний підхід до вивчення рельєфоутворюючих процесів з інженерною метою. Рельєф та процеси сучасного рельєфоутворення як екологічні чинники.

Геоморфологічні парадигми та їхня роль у вирішенні екологічних проблем довкілля. Роль прикладних напрямків геоморфології у становленні екологічної геоморфології.

Обєкт, предмет, методи екологічної геоморфології.

Геоморфогенез (давній та сучасний) - головний об`єкт вивчення екологічної геоморфології. Деякі загальні поняття геоморфодинаміки. Геоморфологічні процеси у довкіллі. Рельєф суходолу як сфера дії сучасного та давнього морфогенезу.

Ендогенний морфогенез в екологічній геоморфології. Загальні відомості про вплив ендогенних чинників формування рельєфу та ендогенних процесів на екологічні аспекти (функціонування) інших складників довкілля. Ендогенні процеси та людина. Загальні закономірності прояву ендогенних процесів на Землі Оцінка ендогенних чинників та процесів, можливості їхнього прогнозування

Екзогенний морфогенез та його місце в екологічній геоморфології. Інтегральні закономірності екзогенної геоморфодинаміки Закономірності розвитку екзогенних геоморфологічних процесів. Екзогенні процеси у геотехнічних “ланцюжках” складників довкілля. Рівні організації екзогенного морфогенезу.

Антропогенний морфогенез – невідємна частина сучасного формування рельєфу

Вплив господарської діяльності на рельєф та сучасний морфогенез. Головні риси антропогенних змін довкілля у деяких морфокліматичних зонах. Природно-антропогенні геоморфологічні системи як об`єкт вивчення екологічної геоморфології. Класифікація цих систем.

Еколого-геоморфологічне значення концепції морфокліматичної зональності рівнин суходолу. Морфокліматична зона як еколого-геоморфологічна система. Характерна морфоскульптура морфокліматичних зон суходолу та їхні еколого-геоморфологічні проблеми.

Концепція геоморфологічних рівнів К. Маркова та її місце у вирішенні еколого-географічних проблем довкілля. Концепція геоморфологічних рівнів як провідний метод вивчення взаємодії ендогенних та екзогенних чинників. Інші концепції ярусності рельєфу та процесів морфогенезу. Коротка характеристика геоморфологічних рівнів. Існуючі та ймовірні глобальні перетворення довкілля на певних рівнях. Місце геоморфологічних рівнів в та інших виразників ярусності рельєфу в організації екзогенного та ендогенного морфогенезу на Землі та еколого-геоморфологічне значення феномену ярусності рельєфу

Регіональні та методичні проблеми еколого-геоморфологічних досліджень (галузева екологічна геоморфологія).

Еколого-геоморфологічні дослідження кріоліто-геоморфологічних систем. Рельєф та сучасний морфогенез кріолітозони як сфера антропогенних перетворень. Еколого-геоморфологічні проблеми кріолітозони Європейської Півночі. Поняття і принципи еколого-геоморфологічного районування. Методи досліджень еколого-геоморфологічних проблем зони багаторічних мерзлих порід.

Еколого-геоморфологічні проблеми вивчення ерозійних ороліто-кліматичних систем. Зміни рельєфу та сучасного морфогенезу унаслідок господарської діяльності у зоні сухих степів України. Еколого-геоморфологічне районування півдня України за умовами розвитку сучасних геоморфологічних процесів. Еколого-геоморфологічне районування за умовами підтоплення.

Еколого-геоморфологічні проблеми міських територій (еколого-геоморфологічний аналіз урбосфери).

Деякі питання еколого-геоморфологічного картографування.

Охорона надр та геотехногенна безпека природно-антропогенних геосистем.

Головні методологічні положення проблеми охорони надр.

Види господарської діяльності і заходи, які спричинюють природоохоронні проблеми щодо земних надр.

Видобування корисних копалин. Зменшення якісних втрат корисних копалин. Комплексність використання корисних компонентів, які містяться в рудах. Залучення у виробництво відходів збагачувальних фабрик та металургійних комбінатів. Раціональне використання розкривних порід при розробленні родовищ відкритим способом.

Збереження стабільного інженерного стану верхньої частини літосфери. Екологічна безпека техноприродних геосистем. Охорона складників довкілля (грунти, поверхневі та підземні води, атмосфера тощо) у районах видобування корисних копалин.

Наслідки геотехногенних кризових ситуацій щодо прямого впливу на здоров′я людини.

Інженерні та екологічні заходи стабілізації порушеного режиму земних надр. Рекультивація земель, порушених відкритими розробками.

Система заходів проти ерозії грунтів.

Список рекомендованих джерел:

Основні літературні джерела:

 1. Адаменко О.М., Рудько Г.І. Єкологічна геологія. – Київ : Манускрипт, 1999.

 2. Палієнко Е.Т. Поисковая и инженерная геоморфология. К. : Вища школа, 1978.

 3. Симонов Ю.Г., Кружалин В.И. Инженерная геоморфология. - М. : Изд-во Моск. ун-та. 1993. - 208 с.

 4. Стецюк В.В., Сілецький Ю.А. Основи екологічної геоморфології. – Київ : Четверта хвиля, 2000. – 348 с.

 5. Стецюк В.В. , Рудько Г.І. Екологічна геоморфологія та охорона надр. - Київ, ВПЦ "Київський університет", 2004.

Додаткові літературні джерела:

 1. Адаменко О.М., Рудько Г.И. Основы экологической геологии (на примере экзогеодинамических процессов Карпатского региона Украины). - Київ,: Манускрипт, 1995. - 211 с.

 2. Говард А.Д., Ремсон І. Геология и охрана окружающей среды. – Переклад з англійської, М. : Надра, 1982.

 3. Гошовський С.В., Рудько Г.І., Преснер Б.М. Екологічна безпека техноприродних геосистем у зв΄язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів. – К., ЗАТ»Нічлава», 2002. – 624 с.

 4. Кашменская О.В. Рельеф и системный подход // Системный анализ рельефа Сибири. - Новосибирск : Наука, 1985. - С.38-66.

 5. Кашменская О.В., Николаев В.А., Хворостова З.М. и др. Современный рельеф. Понятие, цели и методы изучения. - Новосибирск,: Наука, 1989. -157 с.

 6. Ковальчук І.П. Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз.- Львів, : Заповіт, 1997. - 438 с.

 7. Ковальчук І.П. Українська екогеоморфологія: статус, завдання, перспективи, проблеми // Українська геоморфологія: стан і перспективи. - Львів,: Меркатор, 1997. С. 37 -41.

 8. Техногенез и трансформация ландшафтов. - Новосибирск, : Наука, 1987. - 190 с.

 9. Фирсенкова В.М. Морфодинамика антропогенного рельефа. - М., 1987. - 160 с.

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Програма дисципліни «Екологічна геоморфологія» Укладач: доцент, кандидат географічних наук О. В. Давидов iconПрограма дисципліни «Основи управління в екологічній діяльності» Укладачі: доцент, кандидат географічних наук О. В. Давидов, доцент, кандидат біологічних наук І.І. Сараненко
...

Програма дисципліни «Екологічна геоморфологія» Укладач: доцент, кандидат географічних наук О. В. Давидов iconПрограма дисципліни «Екологічна експертиза» Укладач: доцент, кандидат географічних наук І. В. Охременко
«Екологічна експертиза» є складовою циклу професійної та практичної підготовки, яка входить до навчального плану підготовки студентів...

Програма дисципліни «Екологічна геоморфологія» Укладач: доцент, кандидат географічних наук О. В. Давидов iconПрограма навчальної дисципліни «Палеоекологія» Укладачі: доцент, кандидат географічних наук О. В. Давидов доцент, кандидат біологічних наук О. П. Кундельчук
«Палеоекологія» є складовою циклу природничо-наукової підготовки, яка входить до навчального плану підготовки студентів напрямку...

Програма дисципліни «Екологічна геоморфологія» Укладач: доцент, кандидат географічних наук О. В. Давидов iconПрограма навчальної дисципліни «Вступ до фаху» Укладач: доцент, кандидат географічних наук О. В. Давидов
«Вступ до фаху» є складовою циклу професійної та практичної підготовки, яка входить до навчального плану підготовки студентів напрямку...

Програма дисципліни «Екологічна геоморфологія» Укладач: доцент, кандидат географічних наук О. В. Давидов iconПрограма дисципліни «Екологічний маркетинг» Укладач: доцент, кандидат географічних наук І. В. Охременко
...

Програма дисципліни «Екологічна геоморфологія» Укладач: доцент, кандидат географічних наук О. В. Давидов iconПрограма дисципліни «Екологічний аудит» Укладач: доцент, кандидат географічних наук І. В. Охременко
...

Програма дисципліни «Екологічна геоморфологія» Укладач: доцент, кандидат географічних наук О. В. Давидов iconПриродничі науки
Лебідь Є. О. (відповідальний редактор), кандидат біологічних наук, доцент Литвиненко Ю.І. (відповідальний секретар), кандидат хімічних...

Програма дисципліни «Екологічна геоморфологія» Укладач: доцент, кандидат географічних наук О. В. Давидов iconАктуальні проблеми дослідження довкілля Матеріали ІІІ регіональної наукової конференції студентів та молодих учених
Касьяненко Г. Я., кандидат хімічних наук, доцент; Корнус А. О., кандидат географічних наук, доцент; Говорун О. В., кандидат біологічних...

Програма дисципліни «Екологічна геоморфологія» Укладач: доцент, кандидат географічних наук О. В. Давидов iconПрограма дисципліни «Екологічна та техногенна безпека» Укладач: доцент, кандидат біологічних наук О. П. Кундельчук
«Екологічна та техногенна безпека» є складовою циклу професійної та практичної підготовки, яка входить до навчального плану підготовки...

Програма дисципліни «Екологічна геоморфологія» Укладач: доцент, кандидат географічних наук О. В. Давидов iconПрограма дисципліни «Гідрологія» Укладачі: доцент, кандидат географічних наук І. М. Котовський, доцент, кандидат біологічних наук О. П. Кундельчук, викладач Т. М. Крючкова
Нормативна навчальна дисципліна «Гідрологія» є складовою циклу природничо-наукової підготовки, яка входить до навчального плану підготовки...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи