Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет icon

Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет
Скачати 88.09 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет
Дата конвертації13.12.2012
Розмір88.09 Kb.
ТипПрограма
джерело


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Херсонський державний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

О.Мішуков

Перший проректор, професор,

голова науково-методичної ради

«____»_________2009р.


РОБОЧА ПРОГРАМА


З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ ПЕДАГОГІКИ У ВНЗ


Факультет дошкільної та початкової освіти


Кафедра педагогіки початкової освіти


Напрям підготовки/галузь знань 0101 Педагогічна освіта


Спеціальність/напрям підготовки 8.010102 Початкове навчання


Курс Vм


Форма навчання денна / заочна


Херсон – 2009

Програма розроблена:

1. _______________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові, посада, вчене звання викладача)

 1. _______________________________________________

3. ________________________________________________


Програма розроблена на основі __________________________________________________________________

(або авторської або типової навчальної програми, коли і ким затверджена)

__________________________________________________________________


Затверджена на засіданні кафедри педагогіки початкової освіти


Протокол № 1 від «14» вересня 2009 р.


Завідувач кафедри ____________(доц. Гриценко І.В.)

(підпис, ПІП)


Схвалено науково-методичною радою факультету

Протокол № 1 від «15» вересня 2009 р.


Голова ради __________________( доц. Сухіна Л.А.)

(підпис, ПІП)


^ Зміни та доповнення до робочої програми

____________ н.р.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Протокол № ______від «_____» ______р. Протокол № _______від «_____»___р.


Завідувач кафедри __________ Голова НМР факультету


______________ н.р.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Протокол № ______від «_____» ______р. Протокол № _______від «_____»___р.


Завідувач кафедри __________ Голова НМР факультету


______________ н.р.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Протокол № ______від «_____» ______р. Протокол № _______від «_____»___р.


Завідувач кафедри __________ Голова НМР факультету


______________ н.р.


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Протокол № ______від «_____» ______р. Протокол № _______від «_____»___р.


Завідувач кафедри __________ Голова НМР факультету

«Методика викладання історії педагогіки у ВНЗ»

Зміст курсу

Мета курсу: оволодіння студентами ґрунтовними знаннями методики викладання історії педагогіки у вищій школі, професійними особливостями викладання дисциплін педагогічного спрямування та управління навчально-виховним процесом у освітніх закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації.

Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за рік навчання здобуває спеціальні знання та уміння, призначені для виконання відповідних педагогічних функцій, пов’язаних з викладацькою діяльністю за напрямом підготовки 8.010102 Початкове навчання і готується до виконання наступних завдань:

 • організація та проведення навчально-виховної роботи з педагогічного циклу дисциплін, а саме курсу «Історія педагогіки»» зі студентами ліцеїв, коледжів, вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації;

 • формування вміння організації змістовної самостійної діяльності студентів;

 • вивчення вікових та індивідуальних особливостей молоді і врахування їх в організації роботи;

 • ознайомити студентів з основами компетентнісного підходу до підготовки вчителя;

 • сприяння розвитку природжених задатків: рухових, лінгвістичних тощо;

 • виготовлення наочних, дидактичних посібників та інших видів методичного забезпечення для різних аспектів роботи;

 • аналіз передового педагогічного досвіду початкової освіти і творче впровадження його у свою роботу;

 • формування інформатичних компетентностей майбутніх вчителів початкових класів;

 • узагальнення власного педагогічного досвіду та прогнозування щодо його застосування, корекції, поширення;

 • вивчення психолого-педагогічної, методичної літератури та вдосконалення на її основі власного досвіду (професійного рівня) тощо.

 • ознайомити з особливостями проектної діяльності майбутнього викладача та використанням інформаційно-комунікаційного забезпечення.

Програма курсу: складається з лекційних, семінарських модулів та модулів самостійної роботи.
^

Розподіл годин
Теми

Кількість годин

лекції

семінарські

самостійні

всього

1.

Вступ. Професійна підготовка як педагогічна проблема.

2

1
3

2.

Компетентісний підхід до підготовки вчителя.

2

1
3

3.

Основи побудови змісту курсу «Історія педагогіки»


22

4.

Порівняльний аналіз традиційної та інноваційної форм навчання

2

2
4

5.

Формування інформатичних компетентностей майбутніх вчителів початкових класів
2
2

6.

Інформаційно-комунікаційне забезпечення курсу «Історія педагогіки»

44

7.

Проектна діяльність в курсі «Історія педагогіки»
6

6

12Всього


12

12

6

30

Змістовні модулі учбового курсу


І змістовий модуль

Тема: Особливості побудови змісту курсу «Історія педагогіки», як фундаменту компетентнісного підходу до підготовки вчителя.


Лекційні модулі:


 1. Професійна підготовка як педагогічна проблема.

 2. Основи побудови змісту курсу «Історія педагогіки».


Семінарські модулі:


 1. Професійна характеристика вчителя початкових класів.

 2. Індивідуальні та вікові психофізіологічні особливості студентів.


Модулі самостійної роботи:


 1. Компоненти організації діяльності студентів (мета і зміст підготовки).

 2. Цілепокладання у вивченні курсу «Історія педагогіки».


ІІ змістовий модуль

Тема: Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище вивчення курсу «Історія педагогіки».


Лекційні модулі:


 1. Порівняльний аналіз традиційної та інноваційної форм навчання.

 2. Інформаційно-комунікаційне забезпечення курсу «Історія педагогіки».

Реалізація груп вимог: загальних, специфічних, контролю якості та спеціальних.


Семінарські модулі:


 1. Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище при викладанні курсу «Історія педагогіки», її активні складові.

 2. Формування інформатичних компетентностей майбутнього вчителя початкових класів.


Модулі самостійної роботи:


 1. Проектна діяльність в курсі «Історія педагогіки».

 2. Трисуб`єктна дидактика вищої школи. Дидактичні підходи до організації навчального процесу.


Підсумкова тека:

1. Ретроспективний аналіз соціально-педагогічних досліджень професійної підготовки вчителя.

2. Професійна характеристика вчителя початкових класів.

3. Компетентнісний підхід до підготовки вчителя.

4. Індивідуальні та вікові психофізіологічні особливості студентів.

5. Цілепокладання у вивченні курсу «Історія педагогіки».

6. Прийоми і підходи до вивчення курсу «Історія педагогіки» - парадигмальний аспект.

7. Теорія і практика вивчення курсу «Історія педагогіки» в структурі загальнопедагогічної підготовки вчителя.

8. Структура інформаційно-комунікаційного забезпечення курсу історії педагогіки.

9. Використання мультимедійного курсу з історії педагогіки при викладанні лекцій.

10. Використання мультимедійного курсу з історії педагогіки при проведенні семінарських занять.

11. Використання Web-мультимедіа енциклопедії з історії педагогіки при організації та проведенні самостійної роботи.


Перелік літератури:


 1. Андрієвський Б.М. Професійно-наукова підготовка майбутнього вчителя початкових класів: монографія /Б.М. Андрієвський, Л.Є.Петухова. – Херсон: Айлант, 2006. – 176 с.

 2. Бібік Н.М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування /Бібік Н.М. //Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики /Під заг. ред. О.В. Овчарук. – К.: «К.І.С.», 2004. – С. 47-52.

 3. Бондар В.І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів /Бондар В.І. – К.: Вересень, 1999. – 129 с.

 4. Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика: Монографія /За ред. Н. Г. Ничкало. – Хмельницький: ТУП, 2002.– 334 с.

 5. Енциклопедія освіти /За ред. В.Г. Кременя. – К.: Хрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

 6. История педагогики: учебное пособие [для пед. университетов]: в 2 частях /Под ред. академика РАО А.И.Пискунова. – М.: ТЦ «Сфера», 1997.

 7. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки /Кравець В.П. – Тернопіль, 1994. – 358 с.

 8. Кремень В.Г. Національна освіта як соціокультурне явище /Кремень В.Г. //Учитель – 1999. – № 11-12. – С. 10-17.

 9. Левківський М.В. Історія педагогіки: навчальний посібник /Левківський М.В., Микитюк О.М. /За ред. Левківського М.М. – Харків: ОВС, 2002. – 240 с.

 10. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. /[Курлянд З. Н., Хмелюк Р. І., Семенова А. В., Бартєнєва І. О., Богданова І. М.] /За ред. З. Н. Курлянд. – 3-є вид., перероб., доп. – К.: Знання, 2007. – 495 c.

 11. Петухова Л.Є. Інформатичні компетентності майбутнього вчителя початкових класів (В моделі трисуб’єктної дидактики): Навчально-методичний посібник. –Херсон: Айлант, 2010. -444 с.іл.

 12. Петухова Л.Є. Практикум з історії педагогіки. Кредитно-модульний аспект /Петухова Л.Є. – 3-є вид. перероб. і допов. –Херсон: Айлант, 2006. – 160 с.

 13. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация /Равен Дж.; пер. с англ. – М.: Когито-центр, 2002. – 396 с.

 14. Сбруєва А.А. Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: навчальний посібник /Сбруєва А.А., Рисіна М.Ю. – Суми: Сум. ДПУ, 2000. – 208 с.

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти і науки України Херсонський державний університет Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів Асоціація культурологів Херсонщини
Херсонський державний університет та Південноукраїнський регіональний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів проводять...

Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни херсонський державний університет
...

Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет перекладознавства затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох модулів

Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти І науки Херсонської облдержадміністрації Херсонський державний університет Факультет
Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика вдосконалення машин: проблеми та перспективи»

Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет iconРобоча програма з анатомії людини
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет

Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет iconРобоча програма з фізіології харчування
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет

Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет інститут іноземної філології затверджую
Державний екзамен з англійської мови та методики її викладання складається з двох компонентів

Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Херсонський державний університет Кафедра соціальної роботи І соціальної педагогіки Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту Херсонський обласний центр соціальних служб для сім'ї,
Головне управління праці та соціального захисту населення Херсонської облдержадміністрації

Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет
Формування у студентів узагальнюючого уявлення про географію населення як науку

Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет iconМіністерство освіти, І науки України Херсонський державний університет Інститут української мови нан україни Інформаційний лист
Херсонського державного університету відбудеться Всеукраїнська наукова конференція "Сучасні орієнтири філологічної науки"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи