Зміст курсу Мета курсу icon

Зміст курсу Мета курсу
Скачати 216.07 Kb.
НазваЗміст курсу Мета курсу
Дата конвертації13.12.2012
Розмір216.07 Kb.
ТипПрограма
джерело

«Методика викладання дидактики у ВНЗ»

Зміст курсу

Мета курсу: оволодіння студентами ґрунтовними знаннями дидактики вищої школи, професійними особливостями викладання дисциплін педагогічного спрямування та управління навчально-виховним процесом у освітніх закладах ІІІ-ІУ рівнів акредитації.

Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за рік навчання здобуває спеціальні знання та уміння, призначені для виконання відповідних педагогічних функцій, пов’язаних з викладацькою діяльністю за напрямом підготовки 8.010102 Початкове навчання і готується до виконання наступних завдань:

 • організація та проведення навчально-виховної роботи з педагогічного циклу дисциплін, а саме курсу «Дидактика» зі студентами ліцеїв, коледжів, вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації;

 • формування вміння організації змістовної самостійної діяльності студентів;

 • вивчення вікових та індивідуальних особливостей молоді і врахування їх в організації роботи;

 • сприяння розвитку природжених задатків: рухових, лінгвістичних тощо;

 • виготовлення наочних, дидактичних посібників та інших видів методичного забезпечення для різних аспектів роботи;

 • аналіз передового педагогічного досвіду початкової освіти і творче впровадження його у свою роботу;

 • узагальнення власного педагогічного досвіду та прогнозування щодо його застосування, корекції, поширення;

 • вивчення психолого-педагогічної, методичної літератури та вдосконалення на її основі власного досвіду (професійного рівня) тощо.

Програма курсу: складається з лекційних, семінарських модулів та модулів самостійної роботи.

^ Розподіл годин

п/п

Назва модулю/тема

Всього годин по денній/заочній формах

лекц.

семінар.

самост.

^ Модуль І. Теоретичні основи навчання курсу «Дидактика» у ВНЗ

1.

Змістовий компонент курсу «Дидактика»

2

4

2/4

2.

Загальні засади організації навчально-виховного процесу під час викладання

2

4

2/4

3.

Навчально-методичне забезпечення курсу «Дидактика»

2

4

4/6

4.

Контроль та оцінювання якості знань на заняттях з «Дидактики»

2

4

4/4

Модуль ІІ. Підготовка та організація роботи викладача

5.

Специфіка викладання курсу «Дидактика»

2/2

4/2

4/6

6.

Організація самостійної роботи студентів.
4

4/8

^ Всього: 54 год. (1,5 кредит)

10/2

24/2

20/32Тематика лекційних занять


Змістовий модуль І. Теоретичні основи навчання курсу «Дидактика» у ВНЗ

^ Лекція 1(2год). Змістовий компонент курсу «Дидактика».

Лекція2(2год). Загальні засади організації навчально-виховного процесу під час викладання.

^ Лекція 3(2год). Навчально-методичне забезпечення курсу «Дидактика».

Лекція4(2год). Контроль та оцінювання якості знань на заняттях з «Дидактики»

^ Змістовий модуль ІІ. Підготовка та організація роботи викладача

Лекція 5(2год)/(2год). Специфіка викладання курсу «Дидактика»


Тематика семінарських занять


^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1-2. Змістовий компонент курсу «Дидактика» (4год)

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 3-4. Загальні засади організації навчально-виховного процесу під час викладання(4год)

^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 5-6. Навчально-методичне забезпечення курсу «Дидактика» (4год)

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 7-8. Контроль та оцінювання якості знань на заняттях з «Дидактики» (4год)

Змістовий модуль ІІ. Підготовка та організація роботи викладача

^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 9-10. Специфіка викладання курсу «Дидактика» (4год)/ (2год)

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 11-12. Організація самостійної роботи студентів (4год)


Плани лекцій

Змістовий модуль І. Теоретичні основи навчання курсу «Дидактика» у ВНЗ

Лекція 1. Змістовий компонент курсу «Дидактика».

 1. Роль та місце курсу «Дидактика» в програмі МОН України «Педагогіка».

 2. Структура курсу «Дидактика» (робоча програма).

 3. Взаємозв’язок дисциплін педагогічного циклу.

Лекція 2. Загальні засади організації навчально-виховного процесу під час викладання.

 1. Форми організації навчання студентів у процесі викладання курсу«Дидактика».

 2. Основні види діяльності на лекційних заняттях.

 3. Основні види діяльності на семінарських заняттях; вимоги до їх проведення.

Лекція 3. Навчально-методичне забезпечення курсу «Дидактика».

 1. Сучасні тенденції розвитку теорії навчання.

 2. Удосконалення змісту та методичного забезпечення курсу «Дидактика».

 3. Специфіка проведення пропедевтичних, навчальних практик, виробничих практик.

Лекція 4. Контроль та оцінювання якості знань на заняттях з «Дидактики»

 1. Види та форми контрольних заходів.

 2. Особливості виконання реферативних, графічних, контрольних, курсових робіт, випускних робіт з «Дидактики» у вищих навчальних закладах.Змістовий модуль ІІ. Підготовка та організація роботи викладача

Лекція 5. Специфіка викладання курсу «Дидактика»

 1. Етапи підготовки викладача до лекційних, семінарських занять, консультацій.

 2. Організація самостійної роботи студентів.Плани семінарських занять

^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1-2(4год)

Змістовий компонент курсу «Дидактика»

Питання для обговорення

 1. Роль та місце курсу «Дидактика» в програмі МОН України «Педагогіка».

 2. Структура курсу «Дидактика» (робоча програма).

 3. Взаємозв’язок дисциплін педагогічного циклу.

Література:

  1. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004. – 300 с

  2. Селевко Г.К. Современньые образовательньые технологии. — М.: Народное образование, 1998. — 360 с.

  3. Баханов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання в школі: Монографія. —Запоріжжя: Просвіта, 2000. — 160 с.


^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 3-4(4год)

Загальні засади організації навчально-виховного процесу під час викладання

Питання для обговорення

   1. Форми організації навчання студентів у процесі викладання курсу«Дидактика».

   2. Основні види діяльності на лекційних заняттях; вимоги до їх проведення.

   3. Основні види діяльності на семінарських та практичних заняттях; вимоги до їх проведення.

Література:

    1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004. – 300 с

    2. Селевко Г.К. Современньые образовательньые технологии. — М.: Народное образование, 1998. — 360 с.

    3. Баханов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання в школі: Монографія. —Запоріжжя: Просвіта, 2000. — 160 с.


^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 5-6(4год)

Навчально-методичне забезпечення курсу «Дидактика»

Питання для обговорення

 1. Сучасні тенденції розвитку теорії навчання.

 2. Удосконалення змісту та методичного забезпечення курсу «Дидактика».

 3. Специфіка проведення пропедевтичних, навчальних практик, виробничих практик.

Література:

 1. Бондар В. І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів – К., 1996.

 2. Селевко Г.К. Современньые образовательньые технологии. — М.: Народное образование, 1998. — 360 с.

 3. Хуторской А. В. Практикум по дидактике и методикам обучения. – СПб.: Питер, 2004. – 541 с.^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 7-8(4год)

Контроль та оцінювання якості знань на заняттях з «Дидактики»

Питання для обговорення

 1. Види та форми контрольних заходів.

 2. Особливості виконання реферативних, графічних, контрольних, курсових робіт, випускних робіт з «Дидактики» у вищих навчальних закладах.

Література:

  1. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004. – 300 с

  2. Селевко Г.К. Современньые образовательньые технологии. — М.: Народное образование, 1998. — 360 с.

  3. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.метод. посіб. /Пометун О., Пироженко Л. – К.: ВСК, 2004. - 192 с.


Змістовий модуль ІІ. Підготовка та організація роботи викладача

^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 9-10

Специфіка викладання курсу «Дидактика» (4год)/ (2год)

Питання для обговорення

 1. Етапи підготовки викладача до лекційних, семінарських занять, консультацій.

 2. Методи та форми контролю упроцесі викладання курсу «Дидактика».

 3. Оцінка у ВНЗ: показники та критерії.

Література:

  1. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004. – 300 с.

  2. Бондар В. І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів – К., 1996.

  3. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи. Навч. посібник для студентів вищих пед. закладів освіти. – Тернопіль, 1999. – 345с.


^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 11-12

Організація самостійної роботи студентів (4год)

Питання для обговорення

 1. Види самостійної діяльності студентів у процесі вивчення курсу «Дидактика» у ВНЗ.

 2. Використання педагогічних та інформаційних технологій.

 3. Самоосвіта майбутніх учителів початкової школи.

Література:

 1. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004. – 300 с.

 2. Бондар В. І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів – К., 1996.

 3. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи. Навч. посібник для студентів вищих пед. закладів освіти. – Тернопіль, 1999. – 345с.методичні рекомендації для студентів з курсу «методика викладання дидактики у внз»: підготовка до семінарських занять та САМОСТІЙНої РОБОТи


Самостійна робота з курсу «Дидактика» – це важлива форма опанування цієї дисципліни. Вона покликана доповнити, узагальнити й систематизувати лекційний матеріал, розвинути навички роботи з методичними матеріалами та науковими першоджерелами, стимулювати пізнавальну активність і творчий пошук студентів.

Успішне проведення самостійної роботи залежить від багатьох чинників. Одним із найбільш істотних є сумлінна підготовка студента до неї.

Насамперед ознайомтеся з темою самостійної роботи, з’ясуйте, який саме навчальний матеріал пропонується до розгляду, пригадайте його місце в системі навчального курсу. Уважно прочитайте план заняття, ознайомтеся зі списками основної та додаткової літератури.

Якщо семінарському заняттю передувала лекція з тієї самої теми, слід проглянути її конспект, який допоможе вам зорієнтуватися в навчальному матеріалі, звернути увагу на проблемні питання й завдання, запропоновані викладачем, на значення нових термінів, на рекомендовані наукові джерела. Приступаючи до підготовки, пригадайте також, з якими теоретичними поняттями ви познайомилися на попередній лекції? Які питання обговорювали та аналізували на семінарському занятті?

Після цього можна приступати до опрацювання літератури. Під час її читання рекомендується робити робочі записи з кожного питання плану (вести конспект). Починаючи конспектувати певне джерело, обов’язково запишіть його назву, автора, вихідні дані в зошит, виділивши їх іншим кольором чи підкреслюванням. Дотримуйтеся всіх вимог до бібліографічного опису (його приклади можна знайти в переліку літератури).

Робота з науковим джерелом має за головну мету розуміння прочитаного. Тому, перш ніж робити записи в зошиті, вам слід уважно прочитати текст, усвідомити його логіку, спробувати відділити головне від другорядного, узагальнюючі теоретичні положення – від конкретних прикладів. Працюючи з монографією, слід насамперед проглянути її зміст, який дасть загальне уявлення про композицію книги.

Пам’ятайте, що конспектування в жодному разі не є механічним переписуванням тексту з книги! Конспект наукового джерела має бути стислим, добре структурованим і «читабельним» (адже вам згодом доведеться користуватися ним для повторення, під час підготовки до модульного та підсумкового контролю). Обов’язково використовуйте раціональні способи конспектування: виділення головного іншим кольором, підкреслюванням, спеціальними позначками, різноманітне графічне розташування тексту (колонки, таблиці, схеми), позначення стрілками логічних зв’язків між окремими блоками матеріалу. Використовуйте скорочення поширених слів і термінів: як загальновживані, так і ваші власні, що мають бути зрозумілі насамперед вам самим і повторювані – одне слово слід скорочувати завжди однаково. Список постійних власних скорочень можна складати на останній сторінці зошита.

Опрацьовуючи певне джерело, звертайте увагу на нові слова й терміни. Їх визначення слід записати в зошит, якщо воно подане в роботі. У протилежному випадку зверніться до словників іншомовних слів, тлумачних словників, словників педагогічних термінів або до стислого термінологічного словника, який складено викладачами кафедри педагогіки початкової освіти.

Якщо відчуваєте певні труднощі із розумінням терміна, запитайте його значення в інших студентів або у викладача. У випадку, коли під час конспектування у вас виникають питання, занотовуйте їх на берегах конспекту, щоб з’ясувати під час підготовки або на самому практичному занятті.

З певної проблеми в науковій літературі ви можете зустріти різні погляди вчених, часом протилежні. Обов’язково акцентуйте свою увагу на таких випадках, намагайтеся чітко сформулювати ці різні погляди, відтворіть їх у зошиті. Продумайте і власну відповідь на таке неоднозначне питання, визначте, погляд якого вченого імпонує вам, а який викликає заперечення, і мотивуйте свої думки. Такі контраверсійні (суперечливі) питання часто стають предметом дискусії під час проведення практичного заняття.

Окремі джерела можна опрацьовувати і складаючи їх тези, тезовий план, роблячи окремі виписки (якщо це невелике джерело або таку форму роботи з ним спеціально обумовив викладач).

Чи існує певний порядок роботи з джерелами? Звичайно, загального правила немає, але вам рекомендується починати з основного джерела – підручника О.Я.Савченко «Дидактика початкової школи», після того звернутися до інших підручників, потім – спеціальних монографій і, зрештою, до наукових статей (якщо інший порядок не порекомендував викладач, зважаючи на теоретичне значення певного джерела). Бажано опрацювати всі джерела зі списку основної літератури і більшість – зі списку додаткової літератури.

Осібне місце в підготовці до практичного заняття з усної народної творчості посідає робота з нормативними документами, ознайомлення з якими є невід’ємною складовою опрацювання певної теми. Обов’язково зверніться до необхідних документів. Читайте тексти вдумливо, якщо в них зустрічаються незрозумілі слова, то обов’язково з’ясовуйте їх значення.

Опрацювавши рекомендовані джерела й тексти документів, перегляньте список питань для перевірки знань. Чи на всі ці питання ви знайшли відповіді в науковій літературі? Якщо існують певні «прогалини», ще раз зверніться до джерел (у складніших випадках можна звернутися за порадою до викладача під час індивідуальних консультацій). Спробуйте дати відповіді на запропоновані питання, не користуючись конспектом. Організувати самоконтроль можна і працюючи в парі з товаришем або у невеликій групі студентів (3-4 особи). Основні визначення, провідні теоретичні положення, класифікації слід завчити напам’ять.

Після цього переходьте до виконання практичних завдань, які допоможуть вам поглибити знання з певної теми, розвинути філологічні вміння й навички, привести знання в систему, виявити творчі здібності. Уважно прочитайте завдання, продумайте послідовність його виконання. Результат (порівняльна таблиця, відповідь на питання, схема, наведення прикладів, аналіз твору та ін.) має бути зафіксований у зошиті, якщо викладач не обумовив усної форми виконання або якщо це випливає з самої сутності завдання.

Навчаючись на першому курсі, вам слід тренуватися давати усну зв’язну розгорнуту відповідь на кожне питання плану практичного заняття, спочатку – з опорою на конспект, а потім і без нього. Це сприятиме розвитку літературного мовлення майбутнього фахівця, допоможе вам краще запам’ятати матеріал, відтворити його логіку. Використовуйте традиційну побудову промови: вступ (стисле окреслення проблеми) – основна частина (виклад провідних тез з аргументами-прикладами) – висновки (лаконічне формулювання провідних узагальнюючих положень). Намагайтеся, щоб ваша зв’язна розповідь була логічною, послідовною, чіткою, посутньою (без «води»), а мовлення – граматично й синтаксично правильним, виразним. Уникайте штампів, слів-паразитів, просторіччя та діалектизмів. Приклади до кожного питання продумуйте наперед: можна зробити закладки у збірках першоджерел або виписати невеличкі уривки з творів у зошит. Корисно попрохати ваших товаришів або родичів послухати вашу відповідь, поставити вам питання, зробити зауваження.

Наприкінці кожної теми подається тест для самоконтролю, який охоплює ключові питання. Обов’язково виконайте його і перевірте правильність відповідей. Проаналізуйте власні помилки: вони можуть свідчити про певні «прогалини» у ваших знаннях. Заповніть ці «білі плями» і ще раз зверніться до питань тесту.

Безпосередньо перед семінарським заняттям перегляньте записи в зошиті, повторіть ключові поняття, теоретичні положення. Для повторення також можна використати список питань для перевірки знань. Під час заняття уважно слухайте вступне слово викладача, відповіді товаришів, при цьому можна доповнювати власні записи в зошиті, уточнювати певні поняття, наводити вдалі приклади. Вам слід бути активними, брати участь в обговоренні, по можливості доповнювати відповіді товаришів. Активна позиція студента, за даними психологів, сприяє кращому усвідомленню й запам’ятанню матеріалу.

^ Не бійтеся помилитися – помилки природні в процесі навчання. Якщо щось лишилося незрозумілим для вас, обов’язково запитайте про це викладача. Наприкінці заняття уважно прослухайте його інструкції і поради щодо підготовки до наступного практичного.

Окремі теми, питання викладач виносить на самостійне опрацювання. Методика його суттєво не відрізняється від підготовки до практичного заняття, за тим хіба винятком, що ви повинні самостійно контролювати себе, перевіряючи, чи всі аспекти теми ви засвоїли. Під час індивідуальних консультацій з викладачем ви маєте можливість уточнити певні питання, отримати роз’яснення складних аспектів матеріалу. Результати самостійної роботи обов’язково перевіряються викладачем під час модульного контролю, підсумкової контрольної роботи.

Ваша сумлінна й систематична підготовка до практичних занять, самостійна робота не тільки дозволять отримати глибокі й міцні знання, але й обов’язково відіб’ються у високих балах і відмінних оцінках!


Самостійна робота
^ Назва теми

Зміст завдань

Форми звіту

1

Змістовий компонент курсу «Дидактика»

Сутність процесу навчання у закладах освіти.


Творчий проект

2

Загальні засади організації навчально-виховного процесу

Концептуальні основи курсу «Дидактика».


Реферат

3

Навчально-методичне забезпечення курсу «Дидактика»

Аналіз навчальних та робочих програм дисципліни.

Складання робочої програми

Письмова робота

4

Контроль та оцінювання якості знань на заняттях з «Дидактики»

Розробка критеріїв оцінювання якості знань студентів.

Творчий проект

5

Організація самостійної роботи студентів.

Розробка завдань та форм самостійної роботи студентів у процесі вивчення курсу «Дидактика»

Творчий проект

6

Розробка і проведення занять.


Розробка лекційного та практичного заняття з курсу «Дидактика» з використанням ІКТ


Електронний варіант заняттяМетоди і форми контролю знань

а) поточного – підготовка і виступи на семінарських заняттях;

б) семестрового:

Питання до екзамену:


1. Основні проблеми навчання (учіння) у вищий школі.

2. Діагностика якості педагогічної праці.

3. Проблеми методики викладання у сучасній вищий школі.

4. Основні характеристики діяльності педагога вищого навчального закладу.

5. Сутність та класифікація принципів навчання у вищий школі.

6. Професійна компетентність педагога.

7. Характеристика принципів навчання та їх реалізація.

8. Майстерність викладача як засіб формування особистості.

9. Характеристика основних закономірностей процесу навчання.

10.Взаємозв’язок елементів дидактичної системи та їх ієрархічна підпорядкованість.

11. Гуманізація та демократизація освіти.

12. Етапи підготовки та проведення інноваційних форм навчання.

13. Поняття про методи та прийоми навчання.

14.Методичні особливості, структура та методика нетрадиційних форм навчання.

15. Класифікація методів навчання та їх характеристика.

16. Динаміка навчального процесу у ВНЗ.

17. Оптимальний вибір методів навчання у вищий школі.

18. Теоретичні засади практичної підготовки у ВНЗ.

19. Основні функції контролю у вищий школі. Класифікація функцій контролю.

20. Принципи, методи і форми практичної підготовки фахівців.

21. Удосконалення методів навчання в сучасних. умовах.

22. Основні джерела методики навчального предмета

23. Діагностика, контроль та оцінювання результатів навчання.

24. Методологічні основи науки.

25. Принципи організації контролю навчального процесу.

26. Зв'язок окремої методики з дидактикою.

27. Види, форми та методи контролю

28. Структура методики навчального предмета.

29. Специфіка оцінювання навчальної діяльності студентів.

30. Основні поняття, категорії та закономірності методики як науки.

31. Методична наука в умовах розбудови національної системи освіти.

32. Сутність компонентів методики. Основні завдання методики як науки..


Перелік літератури:

 1. Алексюк А. М. Методи навчання і методи учіння. – К.:Знання, 1980. – 248 с.

 2. Ю. Бєляєв., О. Мішуков. Навчальний процес у Херсонському державному університеті: Хрестоматія. –Херсон; ХДУ, 2007. -256с.

 3. Бех І. Особистісно зорієнтоване виховання: Наук. метод. посіб. – К.: ІЗМН, 1998. – 204с.

 4. Бондар В. І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів – К., 1996.

 5. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004. – 300 с.

 6. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття). – К., 1994.

 7. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології; Навч. Посіб. – К., 2004. – 352 с.

 8. Левченко Т. І. Розвиток освіти та особистості в різних педагогічних системах. – Вінниця: видавництво “Нова книга”, 2002. – 512 с.

 9. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения. – М., 1981. – 184 с.

 10. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.метод. посіб. /Пометун О., Пироженко Л. – К.: ВСК, 2004. - 192 с.

 11. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи. Навч. посібник для студентів вищих пед. закладів освіти. – Тернопіль, 1999. – 345с.

 12. Хуторской А. В. Практикум по дидактике и методикам обучения. – СПб.: Питер, 2004. – 541 с.Для заочної форми навчання

Тематика лекційних занять

Лекція 5(2год). Специфіка викладання курсу «Дидактика»


Тематика семінарських занять

^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1. Специфіка викладання курсу «Дидактика» (2год)


Плани лекцій

Змістовий модуль І. Теоретичні основи навчання курсу «Дидактика» у ВНЗ

Лекція 1. Специфіка викладання курсу «Дидактика»

 1. Форми організації навчання студентів у процесі викладання курсу«Дидактика».

 2. Основні види діяльності на лекційних заняттях.

 3. Основні види діяльності на семінарських заняттях; вимоги до їх проведення.

 4. Сучасні тенденції розвитку теорії навчання.

 5. Удосконалення змісту та методичного забезпечення курсу «Дидактика».

 6. Специфіка проведення пропедевтичних, навчальних практик, виробничих практик.

 7. Етапи підготовки викладача до лекційних, семінарських занять, консультацій.

 8. Організація самостійної роботи студентів.


Плани семінарських занять


^ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №1

Специфіка викладання курсу «Дидактика» ( (2год)


 1. Форми організації навчання студентів у процесі викладання курсу«Дидактика». Основні види діяльності на лекційних заняттях; вимоги до їх проведення.

 2. Основні види діяльності на семінарських та практичних заняттях; вимоги до їх проведення.

 3. Сучасні тенденції розвитку теорії виховання.

 4. Удосконалення змісту та методичного забезпечення курсу «Дидактика».

 5. Специфіка проведення пропедевтичних, навчальних практик, виробничих практик

 6. Види та форми контрольних заходів.

 7. Особливості виконання реферативних, графічних, контрольних, курсових робіт, випускних робіт з «Дидактики» у вищих навчальних закладах.

 8. Етапи підготовки викладача до лекційних, семінарських занять, консультацій.

 9. Методи та форми контролю упроцесі викладання курсу «Дидактика».

 10. Оцінка у ВНЗ: показники та критерії.


Література:

 1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2004. – 300 с

 2. Селевко Г.К. Современньые образовательньые технологии. — М.: Народное образование, 1998. — 360 с.

 3. Баханов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання в школі: Монографія. —Запоріжжя: Просвіта, 2000. — 160 с.

 4. Бондар В. І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів – К., 1996.

 5. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи. Навч. посібник для студентів вищих пед. закладів освіти. – Тернопіль, 1999. – 345с.Самостійна робота
^ Назва теми

Зміст завдань

Форми звіту

1

Змістовий компонент курсу «Дидактика»

Сутність процесу навчання у закладах освіти.


Творчий проект

2

Загальні засади організації навчально-виховного процесу

Концептуальні основи курсу «Дидактика».


Реферат

3

Навчально-методичне забезпечення курсу «Дидактика»

Аналіз навчальних та робочих програм дисципліни.

Складання робочої програми

Письмова робота

4

Контроль та оцінювання якості знань на заняттях з «Дидактики»

Розробка критеріїв оцінювання якості знань студентів.

Творчий проект

5

Організація самостійної роботи студентів.

Розробка завдань та форм самостійної роботи студентів у процесі вивчення курсу «Дидактика»

Творчий проект

6

Розробка і проведення занять.


Розробка лекційного та практичного заняття з курсу «Дидактика» з використанням ІКТ


Електронний варіант заняття

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Зміст курсу Мета курсу iconЗміст курсу Мета курсу
Мета курсу: оволодіння студентами ґрунтовними знаннями дидактики вищої школи, професійними особливостями викладання дисциплін педагогічного...

Зміст курсу Мета курсу icon3,4 курси Зміст курсу Мета
Мета курсу передбачає формування комунікативної компетенції у сферах ситуативного та професійного спілкування в усній та письмових...

Зміст курсу Мета курсу iconМатематика Мета курсу
Мета курсу– ознайомити студентів з програмою з математики для спеціальності 010102. Початкове навчання”, яка є теоретичною основою...

Зміст курсу Мета курсу icon5 курс Зміст курсу Мета курсу
Сприяти науково обґрунтованому використанню ізоморфних та аломорфних явищ іноземної /у даному рідної / української/ мови з метою...

Зміст курсу Мета курсу icon2, 3 курси Зміст курсу Мета курсу
В умовах українсько-російської двомовності російська мова вивчається як національна мова російського народу, представники якого проживають...

Зміст курсу Мета курсу icon«Демографія України» (2 курс) Зміст курсу
Мета та основні завдання курсу "Демографія України" дати студентам відомості про загальні тенденції розвитку населення, рушійні сили...

Зміст курсу Мета курсу iconПояснювальна записка Мета курсу
Мета курсу: ознайомлення студентів із закономірностями розвитку науки, із особливостями організації психолого-педагогічних досліджень,...

Зміст курсу Мета курсу iconПояснювальна записка Мета курсу
Мета курсу: сформувати у студентів загальні поняття щодо закономірностей аномального розвитку, а також знання про особливості структури...

Зміст курсу Мета курсу iconПояснювальна записка Мета курсу
Мета курсу: розглянути загальні питання корекційної педагогіки: принципи навчання та виховання дітей з особливими потребами, специфічні...

Зміст курсу Мета курсу iconПояснювальна записка Мета курсу
Мета курсу: підготувати студентів – майбутніх фахівців х дошкільної освіти до виховання у дошкільників навичок здорового способу...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи