Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 113.91 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата конвертації13.12.2012
Розмір113.91 Kb.
ТипПрограма
джерело

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Херсонський державний університетФакультет дошкільної та початкової освіти


Кафедра педагогіки дошкільного виховання та початкового навчання


Укладач

доцент І. Гриценко


Тестові завдання

з навчальної дисципліни

“загальні основи педагогіки”
для студентів І курсу спеціальності “Початкове навчання”
Херсон – 2007


ДИСЦИПЛІНА ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

Програма курсу


Предмет педагогіки.

Предмет педагогіки національної школи та її основні категорії: виховання, освіта, навчання, їх взаємозв’язок. Самовиховання та самоосвіта.

Педагогіка початкової школи в системі педагогічних наук, її зв’язок з іншими науками. Джерела і складові частини педагогіки початкової школи України. Народна педагогіка, її основні компоненти.

Система освіти і виховання в Україні

Поняття про систему освіти і виховання в Україні. Закон України “Про освіту”. Державна національна програма “Освіта”. Концепція загальноосвітньої школи України. Основні принципи побудови системи національної освіти України. Система освіти України та її структура. Загальноосвітня школа трьох ступенів: початкова школа, основна школа, старша школа, їх завдання. Спеціалізовані школи. Інтернати, ліцеї та інші навчально-виховні заклади. Приватні навчально-виховні заклади.

Загальна характеристика методів науково-педагогічного дослідження

Методи науково-педагогічних досліджень: спостереження, педагогічний експеримент, дослідження, бесіди, вивчення педагогічної документації та учнівських праць, письмове опитування, методи кількісного та якісного аналізу результатів дослідження, математичної статистики.

Впровадження педагогічного досвіду, наслідків наукових досліджень і досягнень національної етнопедагогіки в практику виховання і навчання учнів початкової школи.

Проблема мети виховання в педагогіці

Значення мети виховання для педагогічної теорії і практики. Поняття про мету виховання. Історичний характер мети виховання. Мета виховання в національній школі. Основні завдання і зміст різнобічного розвитку особистості. Комплексний підхід до виховання як умова забезпечення різнобічного розвитку особистості.

Формування та розвиток особистості в національній школі

Поняття про особистість, чинники формування особистості, їх особливості і взаємозв’язок. Закономірності і рушійні сили розвитку особистості. Виховання – визначальний чинник формування особистості. Дитина як суб’єкт виховання.

Ідея всебічного розвитку особистості та проблеми щодо її втілення в шкільну практику.

Вікові аспекти розвитку та виховання особистості

Проблема вікової періодизації в педагогіці. Сучасна періодизація розвитку дитинства, педагогічні критерії виділення вікових періодів розвитку дитинства та їх значення в організації навчально-виховного процесу.

Особливості виховання дітей переддошкільного та дошкільного віку, їх фізіологічний розвиток. Підготовка шестилітніх дітей до школи.

Особливості розвитку та виховання дітей молодшого шкільного віку. Навчальна та позакласна діяльність молодших школярів. Види інтересів молодших школярів. Роль спілкування. Самооцінка й оцінні судження.

Педагогічна характеристика підлітка. Особливості виховання і формування особистості підлітка.

Юнацький вік та його характеристика.

Індивідуальний підхід до учнів у процесі навчання і виховання.

Зміст педагогічної майстерності сучасного вчителя та шляхи її реалізації

Психолого-педагогічні особливості роботи вчителя початкових класів. Функції, стилі педагогічного керівництва. Форми підвищення кваліфікації вчителів початкових класів.

Рекомендована література:

 1. Веретенко Т. Г. Загальна педагогіка. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 128 с.

 2. Волкова Н. П. Педагогіка: Посібник. - К., 2005. -520с.

 3. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник. - К.: Знання-Прес, 2005. -427с.

 4. Мазоха Д. С., Опанасенко Н. І. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.

 5. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. – К., 2007. – 350 с.Тести

Із запропонованих відповідей оберіть правильну


 1. Педагогіка – це:

а) особлива сфера суспільної діяльності з виховання людини, складовими частинами якої є освіта та навчання;

б) наука про виховання людини;

в) цілеспрямований та організований процес формування особистості.

 1. Основні педагогічні категорії:

а) загальна педагогіка, історія педагогіки, методики вивчення окремих дисциплін;

б) народна педагогіка, духовна педагогіка, світська педагогіка;

в) навчання, виховання, освіта, розвиток.

 1. Що визначило розвиток педагогіки як науки?:

а) біологічний закон збереження роду;

б) турбота батьків про щастя дітей;

в) об’єктивна необхідність у спеціальній підготовці людини до життя і праці.

 1. Предметом педагогіки є:

а) підготовка підростаючого покоління до життя;

б) розробка правил, рекомендацій щодо реалізації виховання;

в) процес цілеспрямованого розвитку і формування людської особистості в умовах її навчання, виховання й освіти.

 1. Завдання педагогіки:

а) передати людині знання, вміння, навички;

б) вивчення проблем виховання та навчання людей;

в) визначення мети та завдань виховання; дослідження методів і форм організації навчально-виховного процесу; вироблення нових педагогічних технологій виховання.

 1. Назвати розділи загальної педагогіки:

а) дошкільна педагогіка та педагогіка загальноосвітньої школи;

б) дошкільна педагогіка, педагогіка загальноосвітньої школи та педагогіка вищої школи;

в) загальні основи педагогіки, теорія навчання, теорія виховання, школознавство.

 1. Навчання – це:

а) цілеспрямована взаємодія вчителя й учнів, у процесі якої засвоюються знання, формуються вміння та навички;

б) передача учням знань, умінь і навичок;

в) передача знань, умінь і навичок від одного покоління до іншого.

 1. Виховання – це:

а) спеціально організований педагогічний процес, у ході якого здійснюється цілеспрямований вплив на особистість із метою формування певних якостей;

б) передача знань про норми та правила поведінки людей;

в) передача підростаючому поколінню культурно-історичного досвіду народу.

 1. Освіта – це:

а) процес засвоєння знань, умінь, навичок;

б) формування моральних якостей особистості;

в) процес і результат оволодіння системою наукових знань, умінь і навичок, формування на їх основі світогляду, моральних якостей особистості, розвитку її творчих сил і здібностей.

 1. Розвиток – це:

а) пристосування людини до оточуючого світу;

б) ряд внутрішньо пов’язаних, послідовних і прогресивних змін, що відбуваються з організмом людини від народження і до кінця життя і характеризують рух людини від нижчих до вищих рівнів її життєдіяльності;

в) природні задатки людини, які виявляються у процесі життя і сприяють соціалізації людини.

 1. Систему педагогічних наук складають:

а) загальні основи педагогіки, теорія навчання, теорія виховання, школознавство;

б) педагогіка, психологія, анатомія, фізіологія, філософія;

в) загальна педагогіка (базова дисципліна), загальнопедагогічні науки (вікова педагогіка, соціальна, спеціальна педагогіка), функціональні педагогічні науки (педагогіка професійно-технічної освіти, вищої школи, галузеві педагогіки та ін.), історія педагогіки, порівняльна педагогіка.

 1. Метод педагогічного дослідження – це:

а) шлях, спосіб пізнання педагогічної діяльності;

б) усвідомлене уявлення кінцевого результату певної діяльності;

в) виявлення закономірностей і законів педагогічного дослідження.

 1. Що таке метод педагогічного спостереження?:

а) спосіб дослідження педагогічних процесів формування особистості;

б) спеціально організоване сприймання педагогічного процесу в природних умовах;

в) здійснення перетворюючих дій, спрямованих на вирішення дослідницьких завдань.

 1. Назвати методи педагогічних досліджень:

а) бесіда, диспут, дискусія, педагогічна вимога, виховна ситуація;

б) педагогічне спостереження, бесіда, інтерв’ю, експеримент, вивчення продуктів діяльності, тестування;

в) метод моделювання, метод реєстрування, метод ранжування.

 1. Об’єктом педагогічного дослідження є:

а) педагогічні явища, факти, з яких складається педагогічний процес;

б) пошук шляхів удосконалення педагогічного процесу;

в) якість знань, умінь і навичок.

 1. Індивід – це:

а) окремий представник людського роду безвідносно до його якостей;

б) кожна жива істота;

в) людина, яка досягла певного рівня фізичного розвитку.

 1. Індивідуальність – це:

а) рівень інтелектуальної культури;

б) особливості мислення певної людини;

в) сукупність зовнішніх і внутрішніх особливостей людини, що формують її своєрідність, відмінність від інших людей.

 1. Особистістю людина стає тільки тоді, коли:

а) досягає вісімнадцятирічного віку;

б) самостійно та свідомо керує своєю поведінкою;

в) оволодіває певною професією.

 1. Від народження дитина отримує:

а) потреби, інтереси, навички;

б) задатки для розвитку певних здібностей;

в) нічого не отримує.

 1. Задатки – це:

а) готові психічні властивості, які незалежно від зовнішніх факторів проявляються на певному етапі життя;

б) знання, уміння, навички;

в) отримані від народження природні потенції розвитку певних здібностей.

 1. Індивідуальні властивості особистості формуються під впливом:

а) тільки спадковості;

б) оточуючого середовища та виховання;

в) природних задатків, суспільних обставин і діяльності самої дитини.

 1. Рушійними силами процесу розвитку особистості є:

а) природні задатки дитини;

б) вимоги дорослих;

в) протиріччя між потребами особистості та можливостями для їх досягнення.

 1. Назвіть вікову періодизацію чеського педагога Я.А. Коменського:

а) дитинство, отроцтво, замужнілість;

б) немовлячий вік, передошкільний, дошкільний, молодший шкільний вік, підлітковий, юнацький;

в) дитинство, отроцтво, юність, замужнілість.

 1. Переддошкільний вік охоплює:

а) 3-5 років;

б) 3-6 років;

в) 1-3 роки.

 1. Дайте визначення поняття “темперамент”:

а) психологічні риси, що відрізняють одну людину від іншої;

б) індивідуальна типологічна характеристика людини, яка виражається в силі, напруженості, швидкості та врівноваженості перебігу її психічних процесів;

в) природні особливості окремої людини.

 1. Мета виховання – це:

а) ідеальний образ особистості, що виховується;

б) наперед визначені результати розвитку і формування людської особистості;

в) наперед визначені результати діяльності педагогічного колективу школи.

 1. На визначення цілей виховання в суспільстві впливають:

а) бажання людей, можливості навчально-виховних закладів, вимоги батьків до дітей;

б) фізіологічні та психологічні можливості учнів, можливості вчителів і вихователів, уявлення і намагання прогресивно мислячих людей;

в) рівень розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, темпи науково-технічного і соціального прогресу, економічні можливості суспільства, рівень розвитку педагогічної теорії.

 1. Яку мету виховання висуває сучасна загальноосвітня школа:

а) формувати всебічно і гармонійно розвинуту особистість – громадянина своєї країни;

б) сприяти різнобічному розвиткові особистості, розвивати задатки і здібності;

в) виховувати учнів на засадах християнської ідеології.

 1. Складові частини виховання – це:

а) розумове, фізичне, трудове, моральне, естетичне виховання;

б) демократизація та гуманізація виховання;

в) розвиток естетичних почуттів, формування гігієнічних навичок.

 1. Педагогічний процес – це:

а) процес, який здійснює вчитель у навчально-виховному закладі;

б) процес набуття учнями необхідних знань, умінь, навичок;

в) динамічна взаємодія вихователів і вихованців, спрямована на досягнення поставленої виховної мети.

 1. Будова педагогічного процесу:

а) мета – завдання – зміст – діяльність – результат;

б) вчитель батьки суспільство


учень

в) директор школи – вчитель – учень.

 1. Педагогічний процес є системою, тому що:

а) він має всі ознаки системи: компоненти, структуру, цілісність, інтегральний результат, зв’язок з іншими системами;

б) він поєднує в собі процеси навчання, виховання і розвитку;

в) його складовими є дії вихователя та вихованців.

 1. ^ Цілісність педагогічного процесу полягає:

а) в тому, що процеси, які утворюють педагогічний процес, мають багато спільного між собою;

б) у підкоренні всіх процесів, що його утворюють, головній і єдиній меті – формуванню всебічно і гармонійно розвиненої особистості;

в) у тому, що педагогічний процес має цільовий, змістовий, діяльнісний, результативний компоненти.

 1. Які з названих зв’язків є закономірними зв’язками педагогічного процесу?:

а) зв’язок між окремими діями різних педагогів, педагогічного колективу і керівництвом навчально-виховним процесом у цілому;

б) зв’язок між педагогічним процесом, процесом морального виховання учнів і між різними педагогічними ситуаціями;

в) зв’язок педагогічного процесу з суспільними вимогами, зв’язок між завданнями, методами і формами виховання.

 1. Що відіграє вирішальну роль в організації педагогічного процесу?:

а) наявність у школі (класі) плану навчально-виховної роботи;

б) діагностика, постановка завдань, побудова прогнозу, реалізації плану, корекція й аналіз результатів;

в) висока кваліфікація педагогів і бажання учнів вчитися.

 1. Професійна придатність учителя – це:

а) необхідний комплекс умінь, які набуваються у процесі здобуття вищої освіти;

б) показник рівня засвоєння вчителем спеціальних знань;

в) необхідний комплекс здібностей, фізичних, нервово-психічних і моральних якостей, що потрібні для набуття певних робочих функцій і успішної діяльності у сфері освіти.

 1. Донецький учитель В.Ф. Шаталов успішно навчає всіх учнів незалежно від здібностей. Що відіграє вирішальну роль у досягненні його учнями високих результатів?:

а) хороша спадковість, сприятливе середовище;

б) виховання в сім’ї, особистість учителя, інтерес до навчального предмета;

в) правильно організована пізнавальна діяльність.

 1. Від чого, головним чином, залежить розвиток здібностей школяра?:

а) від природних задатків;

б) від кількості прочитаних книг;

в) від спілкування з ровесниками.

 1. Навчання ефективно впливає на процес розвитку за умови:

а) орієнтування його на вже розвинені здібності;

б) знаходження поза межами можливостей дитини;

в) знаходження в зоні найближчого розвитку здібностей дитини.

 1. Початкова школа – це навчальний заклад:

а) І-ІІ ступеня;

б) І ступеня;

в) ІІІ ступеня.


Відповіді до завдань (тестів) із загальних основ педагогіки

1б, 2в, 3в, 4в, 5в, 6в, 7а, 8а, 9в, 10б, 11в, 12а, 13б, 14б, 15а, 16а, 17в, 18б, 19б, 20в, 21в, 22в, 23в, 24в, 25б, 26б, 27в, 28а, 29а, 30в, 31а, 32а, 33б, 34в, 35б, 36в, 37в, 38а, 39в, 40б.

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни департамент професійно-технічної освіти
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських...

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни державна наукова установа «інститут інноваційних технологій І змісту освіти»
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...

Міністерство освіти І науки україни iconЛ и с т 27. 02. 2007 n 1/9-103 Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій. Iнститути післядиплом
Міністерство освіти і науки України надсилає для практичного використання методичні рекомендації Про проведення державної

Міністерство освіти І науки україни iconЛ и с т 27. 02. 2007 n 1/9-103 Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій. Iнститути післядиплом
Міністерство освіти і науки України надсилає для практичного використання методичні рекомендації Про проведення державної

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти і науки України Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
Міністерство освіти І науки України інформує, що Федеральним агентством з питань освіти Російської Федерації для громадян України...

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни
Програма з англійської мови для університетів/інститутів.”Проект / Колект авт.: С. Ю. Ніколаєва, М.І. Соловей, Ю. В. Головач та ін....

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
На численні звернення школярів, які є учасниками та переможцями учнівських олімпіад і конкурсів, та їх батьків Міністерство освіти...

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни н а к а з
Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни н а к а з
Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської

Міністерство освіти І науки україни iconПовідомлення міністерство освіти, науки, молоді та спорту України Міністерство освіти, науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим Національна академія педагогічних наук України
Маємо за честь запросити Вас взяти участь у роботі конференції та виступити з доповіддю або повідомленням

Міністерство освіти І науки україни iconПовідомлення міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни управління освіти І науки сумської обласної державної адміністрації інститут педагогічної освіти та освіти дорослих апн україни
Самореалізація і розвиток професійно-творчих якостей особистості: методологічні та теоретичні аспекти

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи