Програма курсу Поняття \"аномальна дитина\" icon

Програма курсу Поняття "аномальна дитина"
Скачати 67.52 Kb.
НазваПрограма курсу Поняття "аномальна дитина"
Дата конвертації13.12.2012
Розмір67.52 Kb.
ТипПрограма
джерело


ОСНОВИ ДЕФЕКТОЛОГІЇ


Програма курсу


Поняття "аномальна дитина", Види дитячих аномалій та їхні при­чини.

Предмет і завдання дефектології. Компенсація й корекція ано­мального розвитку - основна проблема дефектології.

Зв'язок дефектології з іншими науковими дисциплінами /психо­логією, педагогікою, медициною/. Значення цього зв'язку для роз­витку дефектології.

Основні форми патології слуху в дітей. Причини, що викликають у дітей порушення слуху, Ступінь порушення слуху. Глухі, Пізнооглохлі. Слабочуючі. Значення ступеня, характеру та часу враження слуху для розвитку мовної функції та загального розвитку дитини, індивідуальний підхід і спеціальна допомога дітям о незначним зниженням слуху в умовах масової школи.

Основні особливості зорового сприймання в дитячому віці* Сту­пінь порушення зорової функції. Сліпота. Слабозорість. Причини по­рушення зору в дітей. Вплив порушень зору на особливості психічно­го розвитку дитини.

Характер мовної функції. Основні закономірності розвитку мови. Основні форми порушення мови. Вплив порушення мови на загальний розвиток дитини і на оволодіння грамотою. Клініко-педагогічна характериотика дітей з порушеннями мови. Організація спеціальної логопедичної допомоги дітям з розладами мови.

Поняття про розумову відсталість. Причини виникнення оліго­френії. Клініно-педагогічна характеристика дітей-олігофренів. Ви­никнення розумової відсталості у дітей на більш пізньому стані роз­витку. Характеристика таких дітей. Підготовка розумово відсталих дітей до самостійного життя й праці.

Визначення затримки психічного розвитку у дітей. Причини ви­никнення. Основні форми затримки психічного розвитку у дітей /пси­хофізичний інфантилізм, астенічний стан різного походження/. Клі­ніко - педагогічна характеристика дітей з затримкою психічного роз­витку.

Сліпоглухонімі діти. Основні принципи системи навчання сліпо­глухонімих. Діти з поєднанням сенсорного та інтелектуального дефекту Особливості розвитку й вивчення дітей в комплексними дефектами.

Діти з порушенням опорно-рухового апарату. Причини порушення опорно-рухового апарату.

Реактивний стан та конфліктні переживання у дітей, Особливості розвитку дітей о реактивним станом і конфліктними переживаннями, Причини цих станів.

Діти з психопатичними формами поведінки. Визначення психопатії. Форми психопатій. Основні особливості психопатичних форм поведінки дітей. Головні напрями корекційно-виховної роботи при різних фор­мах поихопатій. Індивідуальний підхід і спеціальна допомога дітям з порушенням опорно-рухового апарату й психопатичними формами пове­дінки в умовах масової школи.


Література:

  1. Гаврилушкина О.П. Соколова Н.Д. Воспитание и обучение умственно отсталых дошкольников. – М.: Просвещение, 1985. – 148 с.

  2. Гонеев А., Лифинцева Н., Ялпаева Н. Основы коррекционной педагогики – М.: „Академия” – 2002. – 214 с.

  3. Діти з особливими потребами: поради батькам / За ред. В.І.Бондара, В.В.Засенко, - К.: Наукова книга, 2004. – 209 с.

  4. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные тенденции в обучении и воспитании. Хрестоматия з курсу „Коррекционная педагогмка и специальная психология” сост. Н.Д.Соколова, Л.В.Калинникова. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 511 с.

  5. Коберник Г.Н., Синьов В.М. Основи дефектології: Навч.посібник. – К.: Наукова книга, 1988. – 276 с.

  6. Коломинский Я., Панько Е., Игумнов С. Психическое развитие детей в норме и патологии. – СПб: Союз, 2004. – 311 с.


Тести

Із зазначених відповідей оберіть правильну


1.Виберіть із запропонованих термінів синонім поняття „аномалія розвитку”:

а) анемія;

б) дизонтогенія;

г) дисплазія;

д) астенія.

2. Засновником дефектології як науки є :

а) Е. Сеген;

б) Г. Сухарева;

в) Л. Виготський;

г) С. Рубінштейн;

3. Заміщення недорозвинених або порушених функцій визначається як:

а) корекція порушених функцій;

б) компенсація порушених функцій;

в) реабілітація.

4. Розумова відсталість характеризується як:

а) недостатність когнітивної діяльності;

б) затримка психічного розвитку;

в) стійке порушення пізнавальної діяльності

^ 5. Ведучим порушенням при олігофренії є:

а) здатність до узагальнення та абстрагування;

б) порушення мовлення;

в) порушення памяті.

^ 6. Надбана розумова відсталість це:

а) астенія;

б) деменція;

в) затримка психічного розвитку.

7. Затримці психічного розвитку характерні:

а) тотальність;

б) дифузність;

в) мозайність.

^ 8. До якого виду психічного дизонтогенезу відносяться порушення слуху і зору:

а) спотвореного розвитку;

б) психічного недорозвитку;

в) дисгармонічного розвитку;

г) дифіцитарного розвитку.

^ 9. Вторинним дефектом при порушенні слухової функції є::

а) недорозвиток мислення;

б) недорозвиток мовлення;

в) недорозвиток уваги.

10. Діти з повною відсутністю зорових відчуттів це:

а) сліпі;

б) слабозорі;

в) тотально сліпі;

г) парціонально сліпі.

11. Як називається галузь дефектології яка вивчає порушення мовленнєвого розвитку:

а) педіатрія;

б) психолінгвістика;

в) логодидактика;

г) логопедія.

12.Яке порушення виникає під час ураження рухових зон кори головного мозку:

а) міопатія;

б) дитячий церебральний параліч;

в) скаліоз.

^ 13. При якому розладі емоційно-вольової сфери відмічається зниження емоційного контакта, стереотипність поведінки та порушення комунікативної функції:

а) ранній дитячий аутизм;

б) істерії;

в) психопатії.

^ 14. До дефіцитарного варіанту психічного дизонтогенезу входять наступні порушення :

а) порушення слуху та зору;

б) порушення інтелектуального розвитку;

в) порушення опорно-рухового апарату;

г) тяжкі порушення мовлення , порушення слуху та зору.

^ 15. Назвіть галузь, яка не вивчається дефектологією:

а) сурдопедагогіка;

б) логопедія;

в) патопсихологія;

г) сурдопедагогіка;

д) тифлопедагогіка.

^ 16. Предметом логопедії є :

а) формування мовленнєвого розвитку;

б) порушення психічного розвитку;

в) процес виховання і навчання осіб з порушенням мовленнєвої діяльності;

г) формування виразності мовлення.

^ 17. Порушення звуковимови, обумовлене недостатністю інервації мовленнєвого апарату:

а) дислалія;

б) браділалія;

в) афазія;

г) дизартрія.

18. Порушення темпу мовлення:

а) афазія;

б) заїкання;

в) тахілалія, браділалія;

г) алалія.

19. Часткове порушення формування навичок письма:

а) дисграфія;

б) аграфія;

в) дислексія.

20. Структуру дефекту визначив:

а) В. Лебединський;

б) Л. Виготський;

в) В. Ляпідевський.

^ 21.Недорозвинення або відсутність мовлення:

а) дислалія;

б) афазія;

в) алалія.

22. Стійке, дифузне ураження кори головного мозку:

а) ЗПР;

б) дизартрія;

в) олігофренія.

^ 23. Загальний недорозвиток мовлення характеризується:

а) затримкою мовленнєвого розвитку;

б) порушенням фонетико-фонематичного слуху;

в) недорозвиненням фонетичної та лексико- граматичної будови мовлення.


^ 24.Порушення темпо-ритмічного боку мовлення:

а) брадилалія;

б) полтерн;

в) заїкання.

25. Невротична форма заїкання виникає внаслідок:

а) порушення ЦНС;

б) затримки мовленнєвого розвитку;

в) психічних травм.

^ 26. Вчення про причини:

а) патологія;

б) етіологія;

в) патогенез.

27. Перинатальна патологія виникає:

а) внаслідок ураження ЦНС під час родової діяльності;

б) в період внутрішньоутробного розвитку;

в) внаслідок ураження ЦНС у післяродовому періоді.

28. Логопат- це:

а) людина з фізичними вадами;

б) людина з дефектами мовлення;

в) людина з психічними розладами.

29. Порушення мовлення розумово відсталих дітей має:

а) системний характер;

б) частковий характер;

в) загальний характер.

^ 30. В сучасній сурдопедагогіці застосовується термін:

а) туговухий;

б) слабочуючий;

в) німий


Критерії оцінювання знань^ Число правильних відповідей

Число балів

25-30

5

20-24

4,5

17-19

4

10-16

3,5

5-9

3
2Відповіді до завдань (тестів) з курсу «Дефектологія»


1.Б; 11.Г; 21.В;

2.В; 12.Б; 22.В;

3.Б; 13.А; 23.В;

4.В; 14.Г; 24.В;

5.А; 15.В; 25.В;

6.Б; 16.В; 26.Б;

7.В; 17.Г; 27.Б;

8.Г; 18.В; 28.Б;

9.Б; 19.А; 29.А;

10.В; 20.Б; 30.Б.Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Програма курсу Поняття \"аномальна дитина\" iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет природознавства, здоров’я людини І туризму
Предмет і завдання дефектології. Міжпредметні зв’язки дефектології. Загальне поняття про норму та аномалію психічного та фізичного...

Програма курсу Поняття \"аномальна дитина\" iconМетодичні рекомендації до практичних занять з курсу "Хорознавство" Тема Поняття про хор. Завдання: Практично засвоїти поняття про хор
Види співацьких голосів, характеристика їх вокально-творчих та виконавських можливостей

Програма курсу Поняття \"аномальна дитина\" iconПрограма курсу «Iнформатика»
Програма курсу «Iнформатика» 5 8 класи Гуменна О. В., старший вчитель, вища категорія, Запорізька сш І-ІІІ ст. №100

Програма курсу Поняття \"аномальна дитина\" iconПояснювальна записка Мета курсу
Мета курсу: сформувати у студентів загальні поняття щодо закономірностей аномального розвитку, а також знання про особливості структури...

Програма курсу Поняття \"аномальна дитина\" iconПрограма курсу за вибором "Основи мови програмування рнр І скбд mysql"
Пояснювальної записки, де описано мету курсу, особливості методичного підходу та надано перелік програмно-технічних засобів, необхідних...

Програма курсу Поняття \"аномальна дитина\" iconПрограма курсу «Основи інформатики»
Програма курсу «Основи інформатики» 5 8 класи Лавренюк І. В., вчитель методист, вища категорія, гімназія №6, м. Запоріжжя

Програма курсу Поняття \"аномальна дитина\" iconТема. Сумісні та несумісні поняття. Завдання для повторення
Учні повинні знати: що таке поняття, сумісні та несумісні поняття, ознаки поняття, види понять

Програма курсу Поняття \"аномальна дитина\" iconПрограма курсу «Інформатика» 5-6 класи Автори: Ривкінд Й. Я., Ломаковська Г. В., Колесников С. Я., Науково-методичний журнал
Курс «Інформатика» у 5 класі є перехідним від курсу «Сходинки до інформатики» до систематичного курсу «Інформатика», що вивчатиметься...

Програма курсу Поняття \"аномальна дитина\" iconКультура мовлення і виразне читання Мета курсу
Мета курсу – дати студентам відомості про основні поняття культури мови як наукової дисципліни, удосконалювати їх навички володіння...

Програма курсу Поняття \"аномальна дитина\" iconПрограма курсу " фізика твердого тіла "
Вступ. Ідеологія курсу, задачі та застосування курсу Фізика твердого тіла. Класифікація електричних, теплових та механічних ефектів...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи