Програма комплексного державного екзамену з Англійської мови з методикою навчання в дитячих навчальних закладах для спеціальності 01010101 «Дошкільна освіта» icon

Програма комплексного державного екзамену з Англійської мови з методикою навчання в дитячих навчальних закладах для спеціальності 01010101 «Дошкільна освіта»
Скачати 46.22 Kb.
НазваПрограма комплексного державного екзамену з Англійської мови з методикою навчання в дитячих навчальних закладах для спеціальності 01010101 «Дошкільна освіта»
Дата конвертації13.12.2012
Розмір46.22 Kb.
ТипПрограма
джерело

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Херсонський державний університет

Факультет дошкільної та початкової освіти

Кафедра дошкільної освіти


Затверджую

Проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи,

голова науково-методичної ради

Н.Тюхтенко


Програма комплексного державного екзамену

з Англійської мови з методикою навчання в дитячих навчальних закладах

для спеціальності 8.01010101 «Дошкільна освіта»,

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Денна форма навчання


Схвалено

науково-методичною радою

факультету дошкільної та початкової освіти

Протокол № 5 від 20.12.2011 р.


Херсон – 2010

Обговорено на засіданні

кафедри дошкільної освіти

протокол № 4 від 05.12.2011 р.

завідувач кафедри дошкільної освіти ______________ доц. О.Б.Полєвікова

Англійська мова з методикою навчання в дитячих навчальних закладах

Пояснювальна записка

^ Мета курсу: Метою даного курсу є розвиток у студентів англомовних мовленнєвих вмінь, достатніх для роботи у ДНЗ, розкриття перед студентами особливої ролі дошкільного дитинства як сенситивного періоду опанування іноземної мови, ознайомлення їх із завданнями і змістом навчання англійської мови дітей дошкільного віку, з методами і прийомами роботи, викликати інтерес і зацікавленість до теоретичного вивчення проблеми навчання англійської мови в дошкільному віці, навчити творчо використовувати одержані під час навчання теоретичні знання у практичній діяльності, сприяти професійному становленню майбутніх фахівців у галузі дошкільної освіти.

^ Завдання курсу:

Пізнавальні:

 • Надати студентам теоретичні знання з англійської мови, необхідні для роботи з дітьми дошкільного віку;

 • Сформувати у студентів уявлення про особливості навчання іноземної мови дітей дошкільного віку, надати знання про механізми опанування дитиною рідної та іноземної мов;

 • Створення умов ґрунтовного засвоєння теоретичних знань та здобуття практичних умінь управління навчально-виховним процесом з іноземної мови в дошкільному закладі.

Виховні:

 • Виховання в студентів соціальної активності, намагання керуватися в практичній діяльності принципами загальнолюдської моралі, сумлінного ставлення до професії, прагнення до творчості;

 • Сформувати у студентів відповідальне ставлення до майбутньої професії, бажання саморозвитку та самовдосконалення.

Розвивальні:

 • Розвиток навичок усного розмовного англійського мовлення, необхідного для роботи у ДНЗ;

 • Корекція та вдосконалення англомовних фонетичних навичок;

 • Сформувати у студентів вміння використовувати теоретичні знання при вирішуванні практичних питань викладання англійської мови у дитячому садку, організації навчання англійської мови у родинному оточенні, спрямовувати свою увагу на творчий пошук в питаннях організації та проведення занять з англійської мови в дошкільному закладі освіти і в умовах сім’ї;

 • Сформувати прагнення до міцного усвідомленого засвоєння змісту, організаційних форм і методів навчання англійської мови дітей дошкільного віку.

^ Програма курсу державного екзамену

Особливості англійської вимови. Вимоги до вимови учителя англійської мови в ДНЗ. Особливості навчання англійської звуковимови дітей дошкільного віку. Використання англомовних віршів і римовок на заняттях з англійської мови. Методика розучування іншомовних віршів.

Особливості опанування іноземної мови дітьми дошкільного віку. Значення фонетичної роботи в дошкільному навчанні іноземних мов. Вимоги до вимови учителя англійської мови в ДНЗ. Специфічні професійні вміння викладача англійської мови в ДНЗ.

Методика навчання дітей звуковимови. Методи навчання фонетики англійської мови. Попередження та виправлення фонетичних помилок. Етапи роботи над формування навичок сприймання англійського мовлення на слух.

Специфіка заняття з англійської мови в дошкільному закладі. Особливості навчання англійської мови дітей раннього віку. Способи навчання англійської мови: з опорою на рідну мови та без опори на рідну мову. Вимоги до мовлення викладача.

Методики навчання іноземної мови дітей дошкільного віку. Різні підходи до навчання дошкільників іноземних мов. Підручники та посібники для дошкільників, принцип їх підбору. Робота з підручниками та посібниками. Огляд та аналіз наявних підручників та посібників з дошкільного навчання англійської мови.

Діалогічне і монологічне мовлення. Завдання і зміст розвитку англійського діалогічного мовлення у дошкільників. Принципи і прийоми навчання діалогу англійською мовою. Види діалогу. Місце діалогу в структурі заняття з англійської мови. Розмова вихователя з дітьми англійською мовою під час заняття. Методичні прийоми розвитку діалогічного мовлення дітей в ході бесіди.
^
Студент повинен
знати: теоретичні засади курсу “Курс англійської мови в ДНЗ з методикою навчання”, передумови дошкільного навчання іноземних мов, особливості ролі вихователя дошкільного закладу в дошкільній лінгводидактиці, методичні вимоги до проведення заняття з іноземної мови з різними віковими групами дітей, санітарно-гігієнічні вимоги до проведення занять з іноземної мови.
вміти: планувати та проводити заняття з іноземної мови в дошкільному закладі, здійснювати діагностику розвитку іншомовних мовленнєвих вмінь дітей дошкільного віку, проводити просвітницьку роботу з батьками дітей дошкільного віку з питань навчання дітей іноземних мов.

Література:

 1. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник./ Під ред. С.Ю.Ніколаєвої.- К.: Ленвіт, 1999. - 320 с.

 2. Негневицкая Е.И. Иностранный язык для самых маленьких: вчера, сегодня, завтра// Иностр. яз. в школе. - 1987.- №6. - С.20-26.

 3. Шкваріна Т.М. Англійська мова для дітей дошкільного віку: прогр., метод. реком.- К.: Шк. світ, 2008. - 112с.

 4. Шкваріна Т.М.Заняття з англійської мови в дошкільному виховному закладі: Посібник для студентів педагогічних училищ.-Умань.-1997.-120с.

 5. Шкваріна Т.М.Методика навчання іноземної мови дошкільників: Навчальний посібник.-К.:”Освіта України”, 2007. - 300с.

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Програма комплексного державного екзамену з Англійської мови з методикою навчання в дитячих навчальних закладах для спеціальності 01010101 «Дошкільна освіта» iconПрограма комплексного державного екзамену з модуля «Англійська мова з методикою навчання в дитячих навчальних закладах» для спеціальності 010101 «Дошкільна освіта»
Сформувати у студентів уявлення про особливості навчання іноземної мови дітей дошкільного віку, надати знання про механізми опанування...

Програма комплексного державного екзамену з Англійської мови з методикою навчання в дитячих навчальних закладах для спеціальності 01010101 «Дошкільна освіта» iconПрограма комплексного державного екзамену з модуля «Технології дошкільної освіти дисциплін гуманітарного спрямування» для спеціальності 010101 «Дошкільна освіта»
Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах

Програма комплексного державного екзамену з Англійської мови з методикою навчання в дитячих навчальних закладах для спеціальності 01010101 «Дошкільна освіта» iconПрограма комплексного державного екзамену з Методики викладання дошкільної педагогіки та дитячої психології у внз для спеціальності 01010101 «Дошкільна освіта»
Мета курсу: забезпечення теоретичної та практичної підготовки викладача дошкільної педагогіки для середнього спеціального закладу...

Програма комплексного державного екзамену з Англійської мови з методикою навчання в дитячих навчальних закладах для спеціальності 01010101 «Дошкільна освіта» iconПрограма комплексного державного екзамену з модуля «Дошкільна педагогіка та дитяча психологія» для спеціальності 010101 «Дошкільна освіта»
Програма державного екзамену з дошкільної педагогіки містить у собі основні проблеми дошкільної педагогіки, які дозволяють уявити...

Програма комплексного державного екзамену з Англійської мови з методикою навчання в дитячих навчальних закладах для спеціальності 01010101 «Дошкільна освіта» iconПрограма комплексного державного екзамену з модуля «Методики дошкільної освіти» для спеціальності 010101 «Дошкільна освіта»
Мета курсу: ознайомити майбутніх працівників дошкільних закладів освіти з теоретико-методологічними засадами методики, дидактичними...

Програма комплексного державного екзамену з Англійської мови з методикою навчання в дитячих навчальних закладах для спеціальності 01010101 «Дошкільна освіта» iconПрограма комплексного державного екзамену з модуля «Технології дошкільної освіти природничо-математичного спрямування» для спеціальності 010101 «Дошкільна освіта»
Програма/ Упор. Дятлова С.І., Халамендик В. Д. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2006. – 20с. Логіко-математичний розвиток дошкільників...

Програма комплексного державного екзамену з Англійської мови з методикою навчання в дитячих навчальних закладах для спеціальності 01010101 «Дошкільна освіта» iconПрограма комплексного державного екзамену (модуль «новітні досягнення філології»)
Державний екзамен з української мови та літератури для студентів спеціальності 02030301. Українська мова і література» на здобуття...

Програма комплексного державного екзамену з Англійської мови з методикою навчання в дитячих навчальних закладах для спеціальності 01010101 «Дошкільна освіта» iconПрограма комплексного державного екзамену з модуля «Методика навчання математики»
Мета курсу: підготувати студентів до навчання учнів математики у початкових класах, сформувати знання та уміння, що необхідні для...

Програма комплексного державного екзамену з Англійської мови з методикою навчання в дитячих навчальних закладах для спеціальності 01010101 «Дошкільна освіта» iconПрограма комплексного державного екзамену з модуля «Основи інформатики з методикою навчання в початкових класах»
Мета курсу – формування у студентів студент повинен розкрити теоретичні основи різних технологій; уміння обґрунтувати їх особливості,...

Програма комплексного державного екзамену з Англійської мови з методикою навчання в дитячих навчальних закладах для спеціальності 01010101 «Дошкільна освіта» iconПрограма комплексного державного екзамену ( модуль «методика викладання англійської мови та зарубіжної літератури»)
Загальна характеристика системи освіти в Україні. Аналіз основних та допоміжних методів дослідження в методиці. Основні поняття та...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи