Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет фізики математики та інформатики Кафедра інформатики icon

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет фізики математики та інформатики Кафедра інформатики
НазваМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет фізики математики та інформатики Кафедра інформатики
Сторінка16/21
Дата конвертації15.12.2012
Розмір3.51 Mb.
ТипПротокол
джерело
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
^

Застосування пакета Maple в теорії чисел. Знаходження найбільшого загального дільника, знаходження найменшого загального кратного.

Перевірка чисел на простоту, розкладання виразу на множники, побудова простих чисел.^ Тема 6. Робота з комп’ютерною графікою в системах MathCad, Maple

Графічні побудови. Побудова декартових графіків. Полярна система координат. Побудова трьохвимірних фігур. Контурні трьохвимірні графіки. Побудова графіків векторного полю. Побудова поверхностей по матриці аплікат їх точок. Побудова кусково-визначених функцій. Фігури обертання. Анімація гафіків.


^ Тема 7. Статистична обробка експериментальних даних

Основні методи статистичної обробки даних. Типові статистичні функції. Обчислення показників варіації. Визначення коефіцієнту кореляції. Обчислення помилки коефіцієнта кореляції

Використання математичних пакетів для статистичної обробки результатів науково-дослідних експериментів.


^ Тема 8. Програмування в системі MathCad

Огляд інструкцій. Умовні оператори. Оператори циклу. Обробка помилок в програмних модулях. Переривання роботи операторів циклу. Оператори користувача.

Принципи роботи системного інтегратора MathConnex в математичному пакеті MathCad.


^ Тема 9. Символьні перетворення

Можливості символьного процесору. Операції з виділеними виразами (символьні перетворення, спрощення). Операції з виділеними змінними (диференціали, розкладання на складові, розкладання виразу в ряд Тейлора, знаходження подібних, коефіцієнти полінома). Операції з виділеними матрицями (транспортування, інвертування, визначник матриці).


^ Тема 10. Ресурси глобальної мережі Інтернет на допомогу вчителю.

Ресурси глобальної мережі Інтернет на допомогу вчителю. Знайомство з міжнародними науково-методичними форумами (TIME-2004 - Montreal International Symposium on Technology and its Integration into Mathematics Education).

Знайомство з розділом "Відкритого Коледжу" з математики: навчальні комп'ютерні курси компанії "Відкрита Математика. Планіметрія", "Відкрита Математика. Стереометрія" й "Відкрита Математика. Функції й Графіки".


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Основна література


 1. Дьяконов В.П. Система MathCAD cправочник. М.: Радио и связь. - 1993. - 128 с.

 2. Гурский Д. Обчислення в MATHCAD 12: підручник/ Д. Гурский, Е. Турбіна. – П.: Либідь, 2006. – 544 с. .

 3. Кирьянов Д. Самоучитель Mathcad 11: учебник / Е. Г. Кирьянов. – П.: Питер, 2003. – 560 с.

 4. Кирьянов Д. Самоучитель Mathcad 2001. ВНV-Питербург 2001г.

 5. Дьяконов В. Mathcad 2001. Учебный курс. Питербург, 2001г.

 6. Дьяконов В. Компьютерная математика. Теория и практика. Нолидж 2000г.

 7. Кудрявцев Е. Mathcad 2000. ДМК.2001г.

 8. Макаров Е. Г. Інженерні розрахунки в Mathcad. Навчальний курс: підручник / Е. Г. Макаров. – П. : Либідь, 2004. – 448 с.

 9. Математика для економістів на базі Mathcad/ А. А. Новиков В. А. Мельников О. И. Кузнєцов А. В.; за ред. А. А. Новиков. – П. : Питер, 2003. – 496 с.

 10. Савотченко С.Е., Кузьмичева Т.Г. Методы решения математических задач в Maple. Белгород, - 2001. – 112с. (www.ksu.ks.ua\\dls)


Додаткова література


 1. Спиваковский А.В. Педагогические программные средства: объектно-ориентированный поход //Информатика и образование. – 1990. – № 2. – С. 71-73.

 2. Співаковський О.В., Львов М.С., Гуржій Т.А. Основні задачі проектування комп’ютерних систем підтримки практичної навчальної математичної діяльності//Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. Вип. 33. – Київ, 2002. – С. 24-28.

 3. Смалько О.А. Комп'ютерна підтримка вивчення просторових об'єктів на уроках математики в старшій середній школі// Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редкол. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Випуск 3. – с.122-133.

 4. Львов М.С., Співаковський О.В., Круглик В.С. Робоче місце вчителя в сучасній інформаційній системі управління навчальним процесом. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. Зб. наук. Праць/Редкол.– К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – №3 (10). – 2005. – С.153-159.

 5. Львов М.С. Терм VII – шкільна система комп’ютерної алгебри. Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004, №7.– С.27-30.

 6. Львов М.С., Співаковський О.В., Круглик В.С. Робоче місце вчителя в сучасній інформаційній системі управління навчальним процесом. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. Зб. наук. Праць/Редкол.– К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – №3 (10). – 2005. – С.153-159.

 7. Львов М.С. Концепція програмної системи підтримки математичної ді­яльності.//Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць/ К.:НПУ ім. М.П.Драгоманова.-випуск 7.-2003.- С.36-48.

 8. Львов М.С., Кравцов Г.М., Крекнін В.А., Гуржій Т.А., Зайцева Т.В., Кушнір Н.А., Кот С.М., Співаковський О.В. Педагогічні технології та педагогічно-орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід. Комп’ютер у школі та сім’ї: - №2 (20), 2002 – С. 17-21.

 9. Львов М.С., Кравцов Г.М., Крекнін В.А., Гуржій Т.А., Зайцева Т.В., Кушнір Н.А., Кот С.М., Співаковський О.В. Педагогічні технології та педагогічно-орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід. Комп’ютер у школі та сім’ї: - №3 (21), 2002 – С. 23-26.

 10. Львов М.С., Кравцов Г.М., Крекнін В.А., Гуржій Т.А., Зайцева Т.В., Кушнір Н.А., Кот С.М., Співаковський О.В. Педагогічні технології та педагогічно-орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід. Комп’ютер у школі та сім’ї: – №4 (22), 2002 – С. 24-28.

 11. Агарева О.Ю., Введенская А.В., Осипенко К.Ю. Дифференцирование функций одной переменной. Методические указания к практическим занятиям по теме: “MAPLE в курсе математического анализа”. Москва: Ротапринт МАТИ-РГТУ, 1999. – 18с. (www.ksu.ks.ua\\dls)

 12. Агарева О.Ю., Введенская А.В., Осипенко К.Ю. Предел функции, непрерывность. Методические указания к практическим занятиям по теме: “MAPLE в курсе математического анализа”. Москва: Ротапринт МАТИ-РГТУ, 1999. – 14с. (www.ksu.ks.ua\\dls)

 13. Говорухін В. Н. Введення у Maple. Математичний пакет для всіх: підручник / В. Н. Говорухін, В.Г. Цибулін. - М.: Мир, 2007.

 14. Дьяконов В. В. Математическая система Maple 5: учебник /
  В. В. Дьяконов. – К. :Солон, 2008.

 15. Программирование в Maple [Электронный ресурс] : учеб. пособие. – Прогр. электрон. текстовые дан. – С.Пб. : БХВ-Петербург, [2005].

 16. Прохоров Г. В. Пакет символьних обчислень Maple 5: підручник / Г. В. Прохоров, М. А.Леденєв, В. В. Колбеєв. - М.: Петит.-1997.

 17. Ханова А.А. Введение в систему Mathcad. Методическое пособие для студентов, Астрахань. – 2001. (www.ksu.ks.ua\\dls)


INTERNET - ресурси (Основні Web-сторінки в INTERNET)


 1. www.exponenta.ru

 2. Программирование MathCAD [Электронный ресурс]: статья. – Режим доступу: http://www.radiomaster.ru/cad/mc12/glava_01/index20.php.

 3. Язык программирования Mathcad [Электронный ресурс]: статья. – Режим доступу: http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/mc_prog.htm.

 4. Maple [Электронный ресурс]: статья. – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Maple.

^ Авторська навчальна програма з дисципліни

«Офісні комп’ютерні технології»


Програма розроблена

Алфьоров Є.А., асистент кафедри інформатики

Напрям підготовки (спеціальність)

Інформатика

Цикл

нормативні дисципліни
^ Пояснювальна записка

Мета курсу

Основною метою курсу "Офісні комп’ютерні технології" є надбання студентом знань та вмінь, потрібних для свідомого користування сучасною обчислювальною технікою, кваліфікованої її технічної і системної підтримки, а також максимального використання можливостей апаратної частини під час програмування.

Вивчення теоретичного курсу супроводжується відповідними лабораторними практикумами.
Завдання курсу:

Використання та вивчення інформаційних технологій та способів використання в навчальному процесі комп’ютерної техніки і відповідного програмного забезпечення, розуміння методичних ідей використання методів і засобів сучасної інформаційної технології; виховання у студентів творчого підходу до раціонального розв’язування проблем пошуку оптимальних рішень та використання засобів НІТ у своїй майбутній діяльності. Навчити студента свідомо і кваліфіковано читати принципову схему комп’ютера і його окремих вузлів, скомплектувати і налагодити ПЕОМ на основі окремих блоків. Студент має виконувати нескладні ремонтно-профілактичні роботи на ПЕОМ типових моделей що є в користуванні у школах, діагностувати несправності ПЕОМ з метою виявлення пошкоджених вузлів для наступного ремонту або заміни.

Навчити студента користуватися засобами початкового конфігурування ПЕОМ, підбирати та встановлювати необхідне системне програмне забезпечення; діагностувати і розв‘язувати конфлікти окремих складових апаратного та програмного забезпечення, здійснювати антивірусний захист ПЗ, Користуватися сервісними програмами обслуговування діагностики ПЕОМ; Вирішувати конструкторсько-технологічнізавдання, пов`язаніз обладнанням шкільних кабінетів ПЕОМ.


Міждисциплінарні зв'язки

1) Базові знання з інформатики.

2) Вміння працювати з апаратним забезпеченням ЕОМ.


Перелік знань та умінь студентів

Після вивчення даного курсу студент повинен знати:

 1. Принципи дії та особливості будови сучасних типів мікропроцесорів та мікропроцесорних комплектів.

 2. Принципи взаємодії мікропроцесора із системною шиною та основними оточуючими компонентами материнської плати.

 3. Основи фізичної та логічної взаємодії мікропроцесоразтиповими пристроями вводу – виводу.

 4. Фізичну та логічну організацію збереження інформації в дискових пристроях сучасних типів.


Після вивчення даного курсу студент повинен вміти:

 1. Свідомо і кваліфіковано читати принципову схему комп’ютера і його

 2. окремих вузлів.

 3. Скомплектувати і налагодити ПЕОМ на основі окремих блоків. Виконувати нескладні ремонтно-профілактичні роботи на ПЕОМ типових

 4. моделей що є в користуванні у школах.

 5. Діагностувати несправності ПЕОМ з метою виявлення пошкоджених вузлів для наступного ремонту або заміни.

 6. Користуватися засобами початкового конфігурування ПЕОМ, підбирати та встановлювати необхідне системне програмне забезпечення.

 7. Діагностувати і розв‘язувати конфлікти окремих складових апаратного та

 8. програмного забезпечення, здійснювати антивірусний захист ПЗ, Користуватися сервісними програмами обслуговування діагностики ПЕОМ.

 9. Вирішувати конструкторсько - технологічні завдання, пов`язані з обладнанням шкільних кабінетів ПЕОМ.^ ЗМІСТ КУРСУ


Вступний курс до інформаційних технологій

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ІНФОРМАТИКУ. ІСТОРІЯ ПРОГРАМУВАННЯ.

Передісторія та історія створення комп’ютера, програмного забезпечення,

комп'ютерних мереж.

Предмет інформатики, поняття інформації. Що таке інформаційна технологія. Термінологія у прикладній інформатиці Апаратне забезпечення ПЕОМ.

Програмне забезпечення.


^ ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ.

Функції та склад операційної системи.

Класифікація операційних систем персонального комп'ютера. Шлях до файла. Адреса файла.

Основні обслуговуючі програми ПК. Архівація файлів.

Захист від комп’ютерних вірусів.


^ ОСНОВИ РОБОТИ В СИСТЕМІ WINDOWS.

Загальні відомості про графічну оболонку Windows. Короткий огляд комплекту Windows.

Основні поняття Windows. Поняття про буфер обміну. Особливості лексикону Windows. Загальна схема роботи з Windows.

Основні технологічні принципи Windows.

Робота з файлами в системі Windows. Довідкова система Windows.


Прикладне програмне забезпечення

^ СИСТЕМИ ОПРАЦЮВАННЯ ГРАФIЧНОЇ IНФОРМАЦIЇ.

Коротка історія розвитку друкарських можливостей ПК. Растрові і векторні шрифти.

Шрифти True Type.

Основи роботи з програмою Paint. Загальні зведення операцій Paint.


^ ОСНОВИ РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ.

Текстові файли.

Альтернативні редактори текстових файлів. Що таке процесор Word.

Створення, завантаження та збереження файлів-документів.

Поняття про шаблони і стилі оформлення.


^ ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ ВЕДЕННЯ, РЕДАГУВАННЯ, ФОРМАТУВАННЯ СИМВОЛІВ.

Оформлення сторінки документа. Робота з об’єктами.

Робота з таблицями. Граматика в процесорі Word.

Видавницькі можливості процесора Word. Основи конвертування файлів.


^ ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ.

Створення, завантаження та збереження файлів-документів (книг).

Загальні правила підготовки таблиці. Основні методи оптимізації роботи. Оформлення та друк таблиці. Основні маніпуляції з таблицями.


^ РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ В EXCEL.

Робота з формулами та функціями.

Основні статистичні та математичні функції Excel. Додаткові можливості Excel.


СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ.

Бази даних. Об’єкти і дані.

Що таке реляційний підхід. Що таке нормалізація.

Зв’язані файли і загальні поля. Достовірність інформації.

Оперативні файли та довідники.

Основи автоматизованого пошуку та відбору інформації. Класифікація інформаційних систем

Поняття Запиту. Поняття Форми.

Поняття Звіту. Типи та властивості полів.


^ СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ.

Робота з таблицями.

Зв’язування таблиць бази даних Схема даних. Простий запит. Підсумковий запит.

Створення форми. Автоформи. Конструктор форм. Створення звіту. Конструктор звітів. Майстер звітів.


^ СИСТЕМИ СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ

Знайомство з основними поняттями.

Прийоми створення презентацій.

Прийоми оформлення презентацій. Шаблони презентацій.

Робота з малюнками, текстом, звуком. Анімація.

Настроювання зміни слайдів


^ КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ. INTERNET-ТЕХНОЛОГІЇ. СОЦІАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРІЗАЦІЇ.

Введення в соціальне значення комп’ютеризації.

Суспільне значення мережевих комунікацій. Локальні мережі ПК. Що таке технологія «клієнт-сервер».

Розвиток, регулювання та доступ до Інтернету. Можливості програми Internet Explorer.

Проблеми та міжнародні питання пов’язані з Інтернетом.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Основна література

1. Зайцева Т.В. Вступ до інформаційних технологій. - Херсон: Айлант. –2000. – 196с.

2. Гуржій А.М., Зайцева Т.В., Співаковський О.В. Комп’ютерні технології загального призначення. - Херсон: Айлант. – 2001.- 215с.

3. Информатика. Базовый курс. Под ред. Симоновича С.В. – СПб: Изд-во «Питер», 2005 – 640с.: ил.

4. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. Общая інформатика: Учебное пособие для средней школы. – М.: АСТ-ПРЕСС, Инфорком-Пресс, 1999. – 592с.

5. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. Специальная информатика: Учебное пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС, Инфорком-Пресс, 1999. – 480с.

6. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А. Практическая информатика: Учебное пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС, Инфорком-Пресс, 1999. – 480с.

7. Шафрин Ю. Практикум по компьютерной технологии. Учебное пособие.

М.,1996.

8. Шафрин Ю. Основы компьютерной технологии. Учебное пособие.- М.,1996.

9. Ефимова О., Моисеева М., Шафрин Ю. Практикум по компьютерной технологии.-М.:ABF,1997.

10.Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики.-К.: Фенікс, 2003

11.Фигурнов В.Е. IBM PC для пользователя. М.,2000

12.Бауэр Ф., Гооз Г. Информатика. Вводный курс в 2-х ч.

13.Рик Олтман. CorelDRAW 12. Полное руководство. Киев, BHV,2006.

14.Бурлаков М. Самоучитель по компьютерной графике. “Ирина”, BHV, 2000.


Додаткова література

 1. Першиков В.И., Савинков В.М. Толковый словарь по информатике.М.,1991

 2. Борзенко, Федоров. Internet для всех.

 3. Матиас Нольден. Ваш первый выход в Internet.

Авторська навчальна програма з дисципліни

«Охорона праці в галузі»


Програма розроблена

Вінник М.О., асистент кафедри інформатики

Напрям підготовки (спеціальність)

Інформатика

Цикл

нормативні дисципліни
^ Пояснювальна записка

Мета курсу

одержання студентами як теоретич-них, так і практичних знань, необхідних для творчого рішення питань, зв’язаних з опрацюванням і вибором технології і устаткування, які виключають або доводять до мінімуму виробничий травматизм і фахове захворювання, а також забезпечують охорону навколишнього середовища.
Завдання курсу:
оцінити динаміку ефективності функціонування СУОП, обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення СУОП;

- визначати вимоги норм, вимірювати і розраховувати фактичні величини виробничих небезпек і шкідливостей, визначати шляхи зниження їх від’ємного впливу на працюючих;

- організувати розслідування нещасного випадку на виробництві;

- визначати коефіцієнти частоти і тяжкості травматизму, напрями робіт та заходи щодо профілактики виробничого травматизму;

- проводити атестацію робочих місць відповідно до встановленої методи-ки, визначати оптимальні рішення по поліпшенню умов праці;

- оцінити безпечність технологічного обладнання та виробничих процесів за окремими чинниками;

- оцінювати виробничі чинники забруднення навколишнього середовища, визначати необхідні заходи по її захистуПерелік знань та умінь

Після викладання дисципліни студент повинен знати:

 1. суть поняття, мету, підсистеми та структурну схему побудови СУОПГ;

 2. обов’язки власника щодо створення і забезпечення функціонування

 3. СУОПГ;

 4. специфіку роботи служби охорони праці підприємства в СУОПГ;

 5. роль, права, функціональні обов'язки кожного працівника в СУОП

 6. підприємства, галузі;

 7. участь трудового колективу та роль громадських об'єднань в СУОП;

 8. класи робіт за показниками шкідливості та небезпечності факторів вироб-

 9. ничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу;

 10. фактори, які можуть спричинити професійні захворювання;

 11. заходи та засоби поліпшення стану виробничого середовища та напрями

 12. зниження напруженості трудового процесу;

 13. травмонебезпечні робочі місця і професії та розподіл виробничого травма-

 14. тизму за причинами ( технічні, організаційні, незнання або невиконання

 15. вимог безпеки тощо );

 16. основні напрями попередження виробничого травматизму;

 17. фактори пожежної небезпеки і причини пожеж на галузевих об'єктах;

 18. категорії та класи вибухонебезпечності галузевих об'єктів ( їх приміщень );

 19. заходи і засоби системи попередження пожеж та протипожежного захисту.


Після викладання дисципліни студент уміти:

  1. оцінити динаміку ефективності функціонування СУОП, обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення СУОП;

  2. визначати вимоги норм, вимірювати і розраховувати фактичні величини виробничих небезпек і шкідливостей, шляхи зниження їх від’ємного впливу на працюючих;

  3. організувати розслідування нещасного випадку на виробництві;

  4. визначати коефіцієнти частоти і тяжкості травматизму, напрями робіт та заходи щодо профілактики виробничого травматизму;

  5. проводити атестацію робочих місць відповідно до встановленої методи-ки, визначати оптимальні рішення по поліпшенню умов праці;

  6. оцінити безпечність технологічного обладнання та виробничих процесів за окремими чинниками;

  7. оцінювати виробничі чинники забруднення навколишнього середовища, визначати необхідні заходи по її захисту.


Міждисциплінарні зв'язки

  • Фізика

  • Менеджмент

  • Інформатика

  • Право^ ЗМІСТ КУРСУ

 1. Система управління охороною праці

 2. Система управління охороною праці в галузі, її складові та функціонування

 3. Проблеми фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії у галузі

 4. Проблеми профілактики виробничого травматизму у галузі

 5. Пожежна безпека у галузі

 6. Система управління охороною праці.

 7. Проблеми санітарії та безпеки


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


Основна література

 1. Дементий Л.В. Охрана труда в автоматизированном производстве. Ор-ганизационные и правовые основы: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Л.В. Дементий, А.Л. Юсина. – Краматорск: ДГМА, 2007. – 140 с.

 2. Дементий Л.В. Охрана труда в автоматизированном производстве. Обес-печение безопасности труда: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Л.В. Дементий, А.Л. Юсина. – Краматорск: ДГМА, 2007. – 300 с.

 3. Гогіташвілі Г.Г. Система управління охороною праці. – Львів.: Афіша, 2002. – 320 с.

 4. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. - Львів: Афіша, 2000. – 176 с.

 5. План-пам’ятка до вивчення курсу «Охорона праці в галузі»для студентів спеціальностей « Інформаційні технології проектування», / Укл. Л.В. Дементій, Д.А. Романьков - Краматорськ: ДДМА, 2004. – 60 с. (Перезатверджено на засі-данні методичної ради машинобудівного факультету 30.04.08).

 6. Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу «Охрана труда в отрасли » для студентов технических специальностей заочной формы обучения / Сост. Л.В. Дементий, В.А. Зеленская - Краматорськ: ДГМА, 2003. – 32 с. (Перезатверджено на засіданні методичної ради машинобудівного факультету 30.04.08).

 7. Охрана труда на предприятии с позиции действующего законодательст-ва / В.Н. Иванов, В.И. Дейнека, Б.М. Коржик и др. – Харьков: Центр Консулат, 2003. –248 с.

 8. Коваль В. І. Управління охороною праці в промисловості: Навч. посіб-ник / В. І. Коваль, В.А. Скороходов. – К.: Професіонал, 2005. – 448 с.

 9. Безопасность жизнедеятельности в машиностроении / Под ред. Ю.М. Соломенцева. - М.: Высш. шк., 2002. – 310 с.

 10. 10 Практикум з охорони праці: Навч. посібник / За ред.. В.Ц. Жидецького. – Львів.: Афіша, 2000. – 352 с

 11. Эргономика: Учеб. Пособие для вузов / В.В. Адамчук, Т.П. Варна, В.В. Воротникова и др. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 254 с.

 12. Навакатикян А.О. Охрана труда пользователей компьютерных видеодисплейных терминалов / А.О. Навакатикян, В.В. Кальниш, С.Н. Стрюков. – К.: Охрана труда, 1997. – 400 с.

Авторська навчальна програма з дисципліни

«Основи інформатики та прикладної лінгвістики»


Програма розроблена

Гнєдкова О.А.,асистент кафедри інформатики

Напрям підготовки (спеціальність)

Філологія

Цикл

нормативні дисципліни
^ Пояснювальна записка

Мета курсу

надання знань про методи оцінювання параметрів залежностей, які характеризують кількісні взаємозв’язки між економічними змінними.
Завдання курсу:

Теоретичні


 • ознайомлення з основними поняттями інформаційної культури людини та суспільства, вплив сучасної інформаційної технології на науково-технічний і соціально-економічний розвиток суспільства.

 • вивчення засобів та методів сучасної інформаційної технології та їх можливі напрямки використання.

 • оволодіння теоретичними основами, методами та засобами формалізації мови.

 • аналіз принципів та шляхів оптимізації створення існуючих систем машинного перекладу.

визначення значення електронного словника у сучасній лінгвістиці та застосування словників у роботі перекладача.

Практичні

 • отримати навики та уміння роботи з електронними та он-лайн словниками

 • навчитися виконувати переклад текстів за допомогою систем машинного перекладу

 • удосконалити навики роботи з основними додатками MS Word.Перелік знань та умінь студентів

 1. Знання з загального мовознавства, теорії перекладу.

 2. Знання з інформаційних технологій (набір, редагування та форматування тексту, робота з таблицями у MS Word, робота у браузері Internet Explorer, пошук інформації)


Міждисциплінарні зв'язки

Формування текстових документів у тестовому процесорі MS Word, навики роботи з електронними словниками та системами машинного перекладу.


^ ЗМІСТ КУРСУ


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21Схожі:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет фізики математики та інформатики Кафедра інформатики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую
Програма дек з фізики складена на основі програм зовнішнього незалежного оцінювання з фізики

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет фізики математики та інформатики Кафедра інформатики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую
Програма дек з фізики складена на основі програм зовнішнього незалежного оцінювання з фізики

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет фізики математики та інформатики Кафедра інформатики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики затверджую
На відміну від курсових екзаменів він має комплексний характер, включає питання історії педагогіки, педагогічної майстерності, психології,...

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет фізики математики та інформатики Кафедра інформатики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую
Кузьмич В.І. професор Співаковський О. В “ ” 2011 р. “ ” 2011 р

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет фізики математики та інформатики Кафедра інформатики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую
Кузьмич В.І. професор О. В співаковський “ ” 2011 р. “ ” 2011 р

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет фізики математики та інформатики Кафедра інформатики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую
О. В. Співаковський доцент М. С. Львов 2011 р. 2011 р

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет фізики математики та інформатики Кафедра інформатики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую
Розробка вимог, архітектури та функціональності Web–орієнтованого серевища демонстрації алгоритмів

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет фізики математики та інформатики Кафедра інформатики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую
Порівняння підмножин імперативних мов програмування, що забезпечують реалізацію алгоритмів пошуку та сортування

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет фізики математики та інформатики Кафедра інформатики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую
Нструментальні засоби розробки програмного коду, написаного мовою програмування високого рівня

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Херсонський державний університет Факультет фізики математики та інформатики Кафедра інформатики iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую
Реалізація режиму автоматичної підтримки пошагового режиму тригонометричних задач

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи