Робоча програма з української мови icon

Робоча програма з української мови
Скачати 249.66 Kb.
НазваРобоча програма з української мови
Дата конвертації10.01.2013
Розмір249.66 Kb.
ТипРобоча програма
джерело

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТЗАТВЕРДЖУЮ


_____________О.Мішуков

Перший проректор, професор,

голова науково-методичної ради

„_____”___________ 2009 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА


з української мови

(за професійним спрямуванням)


Кафедра мовної освіти

Напрям підготовки – нефілологічні спеціальності

Курс – ІІ (ІІІ-ІV семестри)

Кількість годин – 90 год:

лекцій – 4 год,

практичних занять – 8 год,

самостійна робота – 78 год.

Форма навчання – заочна


^ ХЕРСОН – 2009


Програма розроблена:

Місяк Н.В. – зав.кафедри мовної освіти, к.філол.н., доцент

Омельчук С.А. – к.пед.н., доцент.


Програму підготовлено на основі:


1.Українська мова (за профілем спрямування). Програма. Укладачі: доктор філологічних наук Любов Струганець, канд. педагогічних наук Елеонора Палихата, канд. педагогічних наук Мирослава Пігур (Тернопільський національний педагогічний ун-т) // Дивослово. -2005. -№ 5.

2. Оксана Тищенко, канд. філологічних наук, науковий співробітник Інституту української мови НАНУ.Українська мова професійного спілкування. Тематика і плани практичних (семінарських)занять // Дивослово. – 2005. - № 1.

3. Програми педагогічних інститутів. Практикум з української мови. - Київ, 1992.


Програму затверджено на засіданні кафедри мовної освіти

протокол № __ від ___ вересня 200__ р.


Зав. кафедри мовної освіти доц. Н.В.Місяк


^ Пояснювальна записка


Глибоке знання української фахової мови, відповідний рівень культури усного й писемного мовлення є необхідною, обов’язковою ознакою й показником високого інтелекту освіченої людини, громадянина нашої країни.

З наданням українській мові статусу державної реально виникла потреба фахівців різних галузей господарства досконало володіти державною мовою задля ефективного виконання посадових обов'язків. З метою забезпечити належний рівень володіння навичками професійного мовлення Міністерство освіти і науки України впровадило для студентів вищих навчальних закладів різного рівня акредитації курс української мови (за професійним спрямуванням).

Пропонована програма зорієнтована на формування знань про специфіку усної та писемної форм реалізації української фахової мови (наукового та офіційно-ділового стилів) з урахуванням відповідної спрямованості навчання майбутніх спеціалістів-нефілологів.

Програма сприятиме, по-перше, активізації й поглибленню знань норм граматики, лексики, фразеології та синтаксису сучасної фахової мови, по-друге, розвиткові й удосконаленню вмінь і навичок роботи з текстами наукового та офіційно-ділового стилю в межах сфери професійного спрямування; також спрямована на підвищення рівня грамотності – як усної, так і писемної форм спілкування.

Мета курсу – ознайомлення з основами культури мовлення, виявлення специфіки функціонування усної і писемної форми фахової мови відповідно до спеціальності, вільне володіння лексикою і термінологією свого фаху.

Завдання курсу:

  1. дати обґрунтування поняття культури мови професійного спілкування, що охоплює усі мовні рівні – фонетичний, лексичний, граматичний, стилістичний тощо;

  2. виховати "мовне чуття", основане на знанні мовних норм;

  3. поглибити й розширити знання з основних розділів української мови;

  4. відновити й закріпити орфографічні й пунктуаційні навички;

  5. оволодіти необхідними для професійного спілкування орфоепічними, граматичними, лексичними та стилістичними нормами;

  6. розвинути комунікативні компетенції, потрібні у професійному спілкуванні.

Після закінчення курсу студенти повинні (перелік знань і вмінь):

► засвоїти і практично оволодіти орфоепічними, орфографічними, пунктуаційними та граматико-стилістичними нормами української фахової мови;

► швидко знаходити орфограми й пунктограми у текстах фахового спрямування й чітко формулювати правила, що пояснюють їх написання;

► удосконалювати фахове висловлювання відповідно до опрацьованих правил орфографії, пунктуації, граматики тощо;

► виробити автоматичність грамотного письма;

► активізувати і збагатити словниковий запас;

► уміти користуватися лексикографічними джерелами та іншою навчально-довідковою літературою.

Професійно-зорієнтованій мовній освіті сприятиме використання текстів спеціальної тематики, робота з галузевою термінологією, переклад професійно спрямованих текстів.

Програму укладено відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчання у вищій школі. Запроваджено передбачену Болонською декларацією систему академічних кредитів, що аналогічна ЕСТS , визначено змістові модулі курсу, сформульовано завдання для самостійної роботи студентів.


^ Розподіл навчального часу

Тема або розділ

Кількість годин для форм навчання (денна/заочна)

Форма семестрового контролю

Усього

Лекції

Семінари

Практична (лабораторна) робота

Самостійна робота

Граматичні норми української фахової мови: прислівник

16

-

-

2

14

Залік

Граматичні норми української фахової мови: службові частини мови

18

-

-

2

16

Науковий стиль та його мовні особливості

26

2

-

2

22

Офіційно-діловий стиль та його мовні особливості

28

2

-

2

26


^ Змістові модулі

Вивчення курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)” здійснюється лише через практичні заняття та самостійну роботу студентів за такими змістовими модулями:


Змістовий модуль 1 „Граматичні норми української фахової мови: прислівник”.

Практичний модуль

1. Правопис прислівників разом, через дефіс та окремо. Функціонування прийменників у фаховій мові (2 год).


Змістовий модуль 2 „Граматичні норми української фахової мови: службові частини мови”.

Практичний модуль

1. Правопис та функціонування прийменників у фаховій мові. Особливості перекладу російських конструкцій з прийменниками по, при, для, на українською мовою та специфіка їх функціонування у фахових текстах (2 год).


^ Модуль самостійної роботи

Орфографічний і пунктуаційний аналіз фахового тексту обсягом 250-300 слів.

Змістовий модуль 3 „Науковий стиль та його мовні особливості”.

^ Лекційний модуль

1. Науковий стиль сучасної української мови, його мовностилістичні особливості (2 год).

Практичний модуль

1. Науковий стиль сучасної української мови, його мовностилістичні особливості. Структурні особливості наукових робіт (2 год).


Змістовий модуль 4 „Офіційно-діловий стиль та його мовні особливості”.

Лекційний модуль

1. Офіційно-діловий стиль: найважливіші риси, що його визначають (2 год).

Практичний модуль

1. Офіційно-діловий стиль: найважливіші риси, що його визначають (2 год).

2. Особливості вживання форм іменних частин мови та дієслівних форм в офіційно-діловому стилі. Синтаксис офіційно-ділового стилю (2 год).


Модуль самостійної роботи

1. Складання анотації до наукової статті відповідно до фаху.

2. Стилістичні особливості мови документа (на прикладі звіту).


Список рекомендованих джерел

Основна література

1. Козачук Г.О. Українська мова. Практикум: Навч, посібник. - К.: Вища шк., 1991. – 400 с.

2. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови: Навч. посібник. -2-ге вид., стереот. - К.: Вища шк., 1994. - 367 с.

3. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навч. посібн. – 2-ге вид. – К.: Каравелла, 2008. – 352 с.

4. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови: Навч. посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.

5. Місяк Н.В. Українська мова (за профілем спрямування). Методичні рекомендації до організації самостійної роботи для студентів І курсу економіко-юридичного факультету спеціальності «Правознавство» заочної форми навчання. Частина І. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 40 с.

6. Місяк Н.В., Омельчук С.А., Грицина В.І., Варнавська І.В., Соломахін А.Ф. Навчально-методичні рекомендації «Українська мова (за профілем спрямування). Моніторинг знань студентів І курсу нефілологічних спеціальностей (збірник тетсових завдань)». – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 88 с.

7. Омельчук С.А. Практикум з правопису української мови: система дослідницьких вправ: Навч. посібник. – К.: Грамота, 2009. – 224 с.

8. Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні; Інститут української мови, - 4-те вид., випр. й доп. - К.: Наук, думка, 1993. -240 с.

9. Фурдуй М.І. Українська мова. Практикум з правопису: Навч. посібник / За ред. В.В. Різуна. – К.: Либідь, 2005. – 272 с.

10. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. - К.: Освіта, 2000. – 254 с.


Додаткова література

1. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. - К.: Либідь, 1991. - 254 с.

2. Блик О.П. Практикум з української мови. Будова слова. Словотвір, Морфолофія . - К.: Вища шк., 1979. - 176 с.

3. Блик О.П. Практикум з української мови. Фонетика. Орфографія. Орфоепія. Графіка. - К.: Вища шк., 1970. - 178 с.

4. Вакалюк Я.Ю., Лесюк М.П. Збірник диктантів і вправ: Навч. посібник, - К.: Вища шк., 1993.-269 с.

5. Головащук СІ. Словник-довідник з українського правопису. - К.: Наук, думка, 1979. -342 с.

6. Ладоня І.О. Українська мова: Навч. посібник для мол. спеціалістів вищих навч. закладів. - К.: Вища шк., 1993. - 143 с.

7. Лобода В.В., Скуратівський Л.В. Українська мова в таблицях: Довідник. - К.: Вища шк., 1993. -239 с.

8. Новий російсько-український довідник-словник / СЯ. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В. Ленець, Л.О. Пустовіт. - К.: Довіра, 1996. - 398 с.

9. Плющ М.Я., Грипас Н.Я. Українська мова. Довідник. - К.: Рад. шк., 1990. - 255 с.

10. Складні питання сучасного українського правопису. - К.: Наук, думка, 1980. - 221с.

11. Українська мова. Практикум / О.М. Пазяк, О.А. Серебренська, М.І, Фурдуй, Л.Ю. Шевченко. - К.: Либідь, 1990. - 224 с.

12. Чак Є.Д. Складні питання граматики та орфографії. - К.: Рад. шк., 1978. 127 с.

13. Чак Є.Д. Складні випадки вживання слів. - К.: Рад. шк., 1934.


Методичні рекомендації до самостійної роботи


АЛГОРИТМИ

^ ОРФОГРАФІЧНОГО Й ПУНКТУАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ

ФАХОВОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ


Алгоритм орфографічного аналізу
Зразок усного орфографічного аналізу слова

На узліссі дрімливі срібнокорі берези притримують досвітню спідничку неба (^ М. Стельмах).

У слові узлісся орфограма „Подовження приголосних перед я, ю, є, ї”. Орфограма буквена. Слово пишеться за фонетичним принципом. Відбувається подовження звука [с:'], що стоїть між двома голосними, в іменникові середнього роду ІІ відміни в усіх відмінках (окрім родового множини).

У слові срібнокорі орфограма „Правопис складних слів разом, окремо і через дефіс”. Орфограма небуквена. Слово пишеться за морфологічним принципом. Складний прикметник, утворений від сполучення іменника й узгоджуваного з ним прикметника, пишеться разом (срібна кора).


^ Алгоритм пунктуаційного аналізу
Зразок усного пунктуаційного аналізу речення

Водоспади завжди приваблювали до себе людину своєю первозданною красою, величчю, надзвичайністю (^ О. Муранов).

У реченні вжито повторювану кому, яка виконує функцію роздільного розділового знака (розділяє однорідні члени – непрямі додатки). Пунктограма „Кома в реченнях з однорідними членами”. Між однорідними членами речення, не з’єднаними сполучниками, ставиться кома.

Водоспад – це природна фабрика енергії (^ О. Муранов).

У реченні вжито одиничне тире, що виконує функцію роздільного розділового знака (розділяє підмет і присудок). Пунктограма „Тире між підметом і присудком”. Між підметом і присудком ставиться тире, тому що останній виражений іменником у формі називного відмінка, а дієслова-зв’язки немає.

У Швейцарії, наприклад, на користь людині працюють майже всі природні водоспади (^ О. Муранов).

У реченні вжито парні коми, що виконують функцію видільного розділового знака (виділяють вставне слово). Пунктограма „Виділення вставних слів і словосполучень комами”. Вставне слово, що стоїть у середині речення, виділяється комами з обох боків.

^ Засоби контролю навчальних досягнень

Модульна контрольна робота № 1

В а р і а н т 1

1. Визначте, у прислівниках якого рядка при творенні простої форми вищого ступеня порівняння відбувається чергування.

А. Ніжно, ясно. Б. Довго, вузько.

В. Чітко, весело. Г. Швидко, мудро.

2. Запишіть прислівники стрілою, мимоволі, тишком-нишком, давно-давно в такій послідовності:

- утворений злиттям основ;

- складанням двох однакових слів;

- складанням двох близьких за значенням слів;

- переходом іменника в прислівник.

3. Установіть відповідність між прислівниками та ступенями порівняння.

А. Найбільш весело.

Б. Веселіше.

В. Більш весело.

Г. Найвеселіше.

1. Вищий ступінь порівняння (проста форма).

2. Вищий ступінь порівняння (складена форма).

3. Найвищий ступінь порівняння (проста форма).

4. Найвищий ступінь порівняння (складена форма).

4. Визначте рядок, у якому в усіх прислівниках уживається нн.

А. Фактич..о, несподіва..о, екзоти..о, безум..о.

Б. Збагне..о, неви..о, синхро..о, щоде..о.

В. Стрима..о, горизонталь..о, сніж..о, зара..о.

Г. Грозя..о, голос..о, зливова..о, доблес..о.

5. Визначте рядок, у якому в усіх прислівниках у кінці вживається і.

А. Навпереваг.., навперейм.., навпомацік.., навприсядки.. .

Б. Навскок.., супрот.., вширшк.., потайк.. .

В. Нараз.., навхільц.., нарівн.., ополуноч.. .

Г. Нізвідк.., наскільк.., навпак.., лежач.. .

6. Визначте рядок, у якому всі прислівники пишуться разом.

А. Від/тепер, на/далі, з/висока, на/двоє.

Б. По/двоє, по/іншому, в/цілому, аби/хто.

В. Без/відома, на/сміх, до/речі, в/основному.

Г. Десь/то, по/суті, з/болю, уві/сні.

7. Визначте рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс.

А. Степан розпитував вряди/годи в перехожих дорогу.

Б. С/переду Дніпро мов спинився в несподіваній затоці, оточений право/руч, ліво/руч зелено-жовтими передосінніми берегами.

В. Чорне море хмар наче в/останнє висить між небом і землею.

Г. Весілля справляли по/старосвітському.

8. Визначте рядок, у якому від усіх прикметників утворюються прислівники на е.

А. Слухняний, глухий, вільний, лячний.

Б. Нетерплячий, хороший, блискучий, добрячий.

В. Квапливий, мокрий, новий, недавній.

Г. Низький, поголовний, палкий, прудкий.

9. Установіть відповідність між прислівниками і правилами їх правопису.

А. Без/сліду.

Б. В/притул.

В. Волею/неволею.

Г. Спід/лобу.

Д. Без/упину.

Е. Досить/таки.

Ж. За/одно.

1. Разом.


2. Через дефіс.


3. Окремо.

10. Визначте в кожному рядку „зайве” слово. Свій вибір обґрунтуйте письмово.

І.

А. Здивова..о.

Б. Упевне..о.

В. Суті..о.

Г. Ю..о.

ІІ.

А. Скучн.. .

Б. Цілющ.. .

В. Символічн.. .

Г. Сніжн.. .

ІІІ.

А. Увечер.. .

Б. Віднин.. .

В. Вноч.. .

Г. Анітрошк.. .

11. Запишіть речення, розкриваючи дужки.

1. Прямі докази ролі ДНК у спадковості отримані в дослідах з очищеною ДНК на (просто1) організованих формах живих організмів – бактеріях і вірусах). 2. Чим (багато2) циклів реплікації пройде після переносу бактерій на середовище з „легким” азотом, тим (близько2) до „легкої” ДНК розташується заново синтезована ДНК після центригування. 3. Міграція електронів уповільнює віддавання ними енергії, що біологічно (доцільно3), ніж одномоментна віддача відносно великої порції енергії, яку не встигли б переробити відповідні системи.

1 Прислівник ужити у формі найвищого ступеня порівняння простої форми.

2 Прислівники вжити у формі вищого ступеня порівняння простої форми.

3 Прислівник ужити у формі вищого ступеня порівняння складеної форми

12. Запишіть текст, знімаючи риску й розставляючи потрібні розділові знаки.

У процесі досліджень з’ясувалося що кількість ДНК під час росту клітини збільшується в/двічі мітоз приводить до рівного поділу ДНК між двома телофазними ядрами кількість ДНК в гаплоїдних гаметах становить рівно половину кількості ДНК у тільки/що утворених диплоїдних клітинах того ж самого організму. Принцип комплементарності самих основ ДНК і їх ланцюгів у/цілому дає можливість просто пояснити спосіб реплікації подвійної спіралі ланцюги повинні с/початку розійтись а потім кожен із них будує собі комплементарного.

Послідовність нуклеотидів у полінуклеотидному ланцюгу тільки на перший погляд здається випадковою. А на/справді ця послідовність надзвичайно специфічна. По/суті кожні три нуклеотиди в ДНК розташовані по/руч складають так званий триплет.

13. Від числівника другий утворіть два прислівники так, щоб один писався разом, другий – через дефіс. Складіть з ними речення.


В а р і а н т 2

1. Визначте, у прислівниках якого рядка при творенні простої форми вищого ступеня порівняння відбувається чергування.

А. Низько, дорого. Б. Темно, легко.

В. Дешево, хитро. Г. Світло, гостро.

2. Запишіть прислівники любо-дорого, ледве-ледве, ліворуч, весною в такій послідовності:

- утворений злиттям основ;

- складанням двох однакових слів;

- складанням двох близьких за значенням слів;

- переходом іменника в прислівник.

3. Установіть відповідність між прислівниками та ступенями порівняння.

А. Найлегше.

Б. Менш легко.

В. Найменш легко.

Г. Легше.

1. Вищий ступінь порівняння (проста форма).

2. Вищий ступінь порівняння (складена форма).

3. Найвищий ступінь порівняння (проста форма).

4. Найвищий ступінь порівняння (складена форма).

4. Визначте рядок, у якому в усіх прислівниках уживається н.

А. Рівноці..о, глиби..о, безсо..о.

Б. Широче..о, рути..о, поіме..о.

В. Несподіва..о, зливова..о, видума..о.

Г. Беззмі..о, філігра..о, істи..о.

5. Визначте рядок, у якому в усіх прислівниках у кінці вживається и.

А. Увечер.. , ззовн.. , довол.. .

Б. Удвіч.., взагал.., щохвил.. .

В. Угор.., взаперт.., врешт.. .

Г. Самотужк.., зарад.., навколішк.. .

6. Визначте рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс.

А. Де/таки, ось/ось, гидко/бридко.

Б. Без/перестанку, зі/споду, в/сімох.

В. Без/відома, чим/дуж, до/краю.

Г. До/ладу, спід/лоба, до/пізна.

7. Визначте рядок, у якому всі прислівники пишуться окремо.

А. По стрімких горах право/руч від дороги ліпляться біленькі хати.

Б. Мимо/хіть озирнешся, і мальовнича картина прикує тебе до місця.

В. Бути творцем свого життя – це знаходити свій шлях у житті й пройти його до/кінця, залишитися самим собою.

Г. Йду лісом, на/раз бачу рудий вогник на гілці.

8. Визначте рядок, у якому від усіх слів утворюються прислівники на о.

А. Навмисний, добрячий, болючий.

Б. Ймовірний, в’юнкий, безпристрасний.

В. Байдужий, певний, рішучий.

Г. Вражаючий, гнітючий, терплячий.

9. Установіть відповідність між прислівниками і правилами їх правопису.

А. Спокон/віків.

Б. Без/угаву.

В. До/несхочу.

Г. Як/таки.

Д. В/міру.

Е. Рано/раненько.

Ж. З/разу.

1. Разом.


2. Через дефіс.


3. Окремо.

10. Визначте в кожному рядку „зайве” слово. Свій вибір обґрунтуйте письмово.

І.

А. Стара..о.

Б. Безвітря..о.

В. Благослове..о.

Г. Спросо..я.

ІІ.

А. Вічн.. .

Б. Боляч.. .

В. Блискуч.. .

Г. Хорош.. .

ІІІ.

А. Докуп.. .

Б. Завдяк.. .

В. Звідт.. .

Г. Сьогодн.. .

11. Запишіть речення, розкриваючи дужки.

1. Прямі докази ролі ДНК у спадковості отримані в дослідах з очищеною ДНК на (просто1) організованих формах живих організмів – бактеріях і вірусах). 2. Чим (багато2) циклів реплікації пройде після переносу бактерій на середовище з „легким” азотом, тим (близько2) до „легкої” ДНК розташується заново синтезована ДНК після центригування. 3. Міграція електронів уповільнює віддавання ними енергії, що біологічно (доцільно3), ніж одномоментна віддача відносно великої порції енергії, яку не встигли б переробити відповідні системи.

1 Прислівник ужити у формі найвищого ступеня порівняння простої форми.

2 Прислівники вжити у формі вищого ступеня порівняння простої форми.

3 Прислівник ужити у формі вищого ступеня порівняння складеної форми

12. Запишіть текст, знімаючи риску й розставляючи потрібні розділові знаки.

У процесі досліджень з’ясувалося що кількість ДНК під час росту клітини збільшується в/двічі мітоз приводить до рівного поділу ДНК між двома телофазними ядрами кількість ДНК в гаплоїдних гаметах становить рівно половину кількості ДНК у тільки/що утворених диплоїдних клітинах того ж самого організму. Принцип комплементарності самих основ ДНК і їх ланцюгів у/цілому дає можливість просто пояснити спосіб реплікації подвійної спіралі ланцюги повинні с/початку розійтись а потім кожен із них будує собі комплементарного.

Послідовність нуклеотидів у полінуклеотидному ланцюгу тільки на перший погляд здається випадковою. А на/справді ця послідовність надзвичайно специфічна. По/суті кожні три нуклеотиди в ДНК розташовані по/руч складають так званий триплет.

13. Від числівника четвертий утворіть два прислівники так, щоб один писався разом, другий – через дефіс. Складіть з ними речення.

^ Модульна контрольна робота № 2

В а р і а н т 1

1. Визначте рядок, у якому всі прийменники – похідні.

А. Біля, повз, поперед, назустріч, окрім.

Б. Кінець, із-за, через, навколо, після.

В. Коло, у зв’язку з, поперед, поміж, з-між.

Г. З-під, серед, замість, близько, після.

2. Визначте рядок, у якому всі похідні прийменники утворилися шляхом поєднання двох і більше непохідних прийменників. Письмово обґрунтуйте вибір.

А. Задля, попід, із-за. В. Поряд з, попід, попри.

Б. Углиб, з-поміж, зсередини. Г. Зверху, з-за, збоку, від.

3. Визначте рядок, у якому похідні прийменники утворені від прислівників.

А. Близько, вглиб, край, посеред.

Б. Навколо, навкруги, вздовж, упоперек.

В. Напередодні, окрім, замість, проміж.

Г. Назустріч, протягом, кінець, наперекір.

4. Визначте, у якому рядку всі прийменники пишуться окремо.

А. На/в/коло, на/відміну/від, з/поміж, із/над..

Б. У/справі, незважаючи/на, з/метою, згідно/з.

В. За/для, по/під, відповідно/до, на/перед.

Г. З/поза, у/супереч, по/близу, незалежно/від.

5. Визначте рядок, у якому в усіх словах у-в не чергується.

А. Вберігати, вболівати, вбачати. В. Взаємини, влада, властивість.

Б. Ввечері, вгодити, вдягти. Г. Вказівка, вкидати, вкоротити.

6. Визначте рядок, у якому частка не виконує роль префікса.

А. Ненависник, непосидько, нероба.

Б. Нехтувати, неугавний, неустойка.

В. Нелегальний, некоректний, нелюдський.

Г. Неробство, несення, нестямність.

7. Визначте рядок, у якому не пишеться разом. Письмово обґрунтуйте вибір.

А. Не/дописати умову задачі. В. Не/набагато випереджати.

Б. Не/розробити параметри. Г. Задача не/розв’язана.

8. Визначте рядок, у якому частка ні пишеться окремо.

А. Ні/звідки, ні/когісінько. В. Ні/відкіля, ні/вроку.

Б. Ні/те ні/се, ні/туди ні/сюди. Г. Ні/стілечки, ні/коли.

9. Визначте рядок, у якому частки пишуться через дефіс.

А. Як/от, стривай/но, все/таки. В. Що/до, немовби/то, як/раз.

Б. Аби/що, посміхати/сь, от/же. Г. Ані/чий, що/далі, ад/же.

10. Установіть відповідність між синонімічними прийменниками.

А. З-поміж.

Б. Незважаючи на.

В. Край.

Г. На підставі.

Д. Кругом.

1. Кінець.

2. На основі.

3. Серед.

4. Всупереч.

5. Крізь.

11. Розташуйте прийменники з-поміж, незалежно від, близько, перед, кінець в такій послідовності:

1) непохідний прийменник;

2) похідний прийменник, утворений з кількох непохідних;

3) похідний прийменник, утворений від іменника;

4) похідний прийменник, утворений від прислівника;

5) похідний прийменник, утворений від іменника чи прислівника з непохідним прийменником.

12. Запишіть сполучення слів, добираючи з дужок потрібний прийменник і ставлячи іменник у потрібному відмінку.

1. Університет знаходиться (на, по, в) вулиця 40 років Жовтня. 2. (За, на, по) бажання студентів. 3. Клієнт банку одержав гроші (по, за, на, в) рахунок. 4. Це було ще (при, від, за, в) життя моїх пращурів. 5. Сьогодні на занятті всі працювали (по, за, через) бажання. 6. Конференція тривала (на протязі, протягом, біля) години.

13. Запишіть сполучення слів, знімаючи риску.

З/боку біля стіни – хитатись з/боку на бік. Шлях з/гори – вказівка з/гори. Відхилити голову в/бік – глянути з вікна в/бік стадіону. Побігти по східцях на/гору – підійматись на/гору круту.

14. Запишіть сполучення слів, уставляючи на місці крапок потрібне службове слово.

А. З//зі//із: Народи ... традиційною писемністю, кожний ... них, виняток ... правила, поряд ... європейськими нормами, згідно ... нормою, пов’язаний ... звуковою формою, відомі ... шкільного вжитку терміни, можна назвати ... застереженням, один ... зразків, схожість ... змієм.

Б. У//в: Подати ... заголовку, наука ... своєму розвитку, звуки ... людському мовленні, слово ... цілому, іменник ... однині, наголос ... словах, позначити ... дужках, аналізувати ... лабораторних умовах, прочитати текст ... фонетичній транскрипції.

В. І//й: Розвиток техніки .. освоєння її, освоювати планомірно ... неухильно, велична ... прекрасна подія, дні незабутні ... неповторні, подорожувати містами ... селами, на берегах річок ... озер, на пагорбах ... узліссях, найдзвінкіша .. найулюбленіша пісня, різними мовами ... наріччями, туман розсіювався ... підносився догори.

В а р і а н т 2

1. Визначте рядок, у якому всі прийменники – похідні.

А. Задля, попри, через, край, попід.

Б. Серед, посеред, понад, через, проміж.

В. Побіля, коло, з-за, заради, перед.

Г. Понад, з-над, кінець, близько, вздовж.

2. Визначте рядок, у якому всі похідні прийменники утворилися шляхом переходу іменників або прислівників у прийменники. Письмово обґрунтуйте.

А. Ліворуч, кінець, углиб. В. З-поза, збоку, поряд з.

Б. З-поміж, навпроти, з-над. Г. Поза, далеко від, з-під.

3. Визначте рядок, у якому похідні прийменники утворені від іменників.

А. Коло, край, кінець, протягом. В. Наперед, навколо, крізь, назустріч.

Б. Углиб, уздовж, навпроти, поруч. Г. Опісля, близько, проміж, посеред.

4. Визначте, у якому рядку всі прийменники пишуться через дефіс.

А. З/поміж, поруч/з, на/відміну/від, за/для.

Б. З/між, з/поза, з/над, з/понад.

В. Згідно/з, на/чолі, з/огляду/на, у/ві.

Г. З/перед, незалежно/від, із/за, з/під.

5. Визначте рядок, у якому в усіх словах при зміні в на у змінюється лексичне значення слова. Уведіть ці слова у словосполучення і запишіть.

А. Вбачати, вверх, вважати. В. Вглибині, вдивлятися, вперед.

Б. Вплив, вродливий, вдача. Г. Впоперек, втретє, ввійти.

6. Визначте рядок, у якому всі слова без частки не не вживаються.

А. Неактивний, нежирний, неетичний.

Б. Незлий, неістотний, незнищенний.

В. Ненависний, непосидющий, нестямний.

Г. Неінтересний. Нелюдяний, немислимий.

7. Визначте рядок, у якому частка не пишеться окремо.

А. Раптово не/здужати. В. Не/здужати висловити подяку.

Б. Не/дооцінити виступ. Г. Не/з’ясованість обставин.

8. Визначте рядок, у якому частка ні пишеться разом.

А. Ні/з/ким, ні/в/якому, ні/від/чого. В. Ні/в/кого, ні/в/що, ні/до/чого.

Б. Ні/який, ні/скільки, ні/кого. Г. Ні/за/що, ні/з/кого, ні/до/чого.

9. Визначте рядок, у якому частки пишуться окремо.

А. Таки/зробив, все/ж/таки, дарма/що. В. Або/що, начеб/то, чим/швидше.

Б. Повернувся/таки, хтозна/де, так/то. Г. Казна/чий, де/сь, скажи/но.

10. Установіть відповідність між синонімічними прийменниками.

А. З-поміж.

Б. Незважаючи на.

В. Край.

Г. На підставі.

Д. Кругом.

1. Кінець.

2. На основі.

3. Серед.

4. Всупереч.

5. Крізь.

11. Розташуйте прийменники з-поміж, незалежно від, близько, перед, кінець в такій послідовності:

1) непохідний прийменник;

2) похідний прийменник, утворений з кількох непохідних;

3) похідний прийменник, утворений від іменника;

4) похідний прийменник, утворений від прислівника;

5) похідний прийменник, утворений від іменника чи прислівника з непохідним прийменником.

12. Запишіть сполучення слів, добираючи з дужок потрібний прийменник і ставлячи іменник у потрібному відмінку.

1. Університет знаходиться (на, по, в) вулиця 40 років Жовтня. 2. (За, на, по) бажання студентів. 3. Клієнт банку одержав гроші (по, за, на, в) рахунок. 4. Це було ще (при, від, за, в) життя моїх пращурів. 5. Сьогодні на занятті всі працювали (по, за, через) бажання. 6. Конференція тривала (на протязі, протягом, біля) години.

13. Запишіть сполучення слів, знімаючи риску.

З/боку біля стіни – хитатись з/боку на бік. Шлях з/гори – вказівка з/гори. Відхилити голову в/бік – глянути з вікна в/бік стадіону. Побігти по східцях на/гору – підійматись на/гору круту.

14. Запишіть сполучення слів, уставляючи на місці крапок потрібне службове слово.

А. З//зі//із: Народи ... традиційною писемністю, кожний ... них, виняток ... правила, поряд ... європейськими нормами, згідно ... нормою, пов’язаний ... звуковою формою, відомі ... шкільного вжитку терміни, можна назвати ... застереженням, один ... зразків, схожість ... змієм.

Б. У//в: Подати ... заголовку, наука ... своєму розвитку, звуки ... людському мовленні, слово ... цілому, іменник ... однині, наголос ... словах, позначити ... дужках, аналізувати ... лабораторних умовах, прочитати текст ... фонетичній транскрипції.

В. І//й: Розвиток техніки .. освоєння її, освоювати планомірно ... неухильно, велична ... прекрасна подія, дні незабутні ... неповторні, подорожувати містами ... селами, на берегах річок ... озер, на пагорбах ... узліссях, найдзвінкіша .. найулюбленіша пісня, різними мовами ... наріччями, туман розсіювався ... підносився догори.


Модульна контрольна робота № 3

^ АНАЛІЗ ФАХОВОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ


Увага! Фаховий текст повинен обов’язково мати заголовок. У кінці мають бути повні вихідні дані (бібліографія) джерела, звідки взято текст.


І. Стильова належність тексту: …

Підстиль: …

ІІ. Типологічна будова висловлювання: … (якщо науковий опис чи наукове міркування, то зазначити його тип – опис статичний чи динамічний; міркування дедуктивне, індуктивне чи індуктивно-дедуктивно-індуктивне).

ІІІ. Заголовок виражає … (тему чи основну думку).

ІV. Характеристика мовних ознак наукового тексту:

Лексичні

1. Наявність термінології (заповнити таблицю прикладами з тексту).

^ Загальнонаукова термінологія

Вузькоспеціальна термінологіяСхарактеризувати п’ять термінів із тексту за схемою:

  • за функцією (загальнонауковий чи вузькоспеціальний);

  • за будовою (однокомпонентний, двокомпонентний, трикомпонентний чи багатокомпонентний);

  • за походженням (питомий чи запозичений, якщо запозичений, то з якої мови).

2. Характеристика абстрагованості змісту тексту (наявність абстрактних іменників, дієслів абстрактного теперішнього часу). Навести приклади.

3. Однозначність і точність лексики, відсутність багатозначних слів, уживання слів у прямому значенні. Навести приклади.

Морфологічні

1. Морфологічний склад висловлювання. Заповнити таблицю.

^ Кількісний склад частин мови

Іменник

Дієслово

Прикметник

Прислівник

На підставі статистичних даних таблиці зробити висновок про частотність уживання різних частин мови в науковому висловлюванні.

2. Наявність віддієслівних іменників. Навести приклади.

3. Наявність похідних сполучників і прийменників. Навести приклади.

Синтаксичні

1. Синтаксична будова висловлювання. Заповнити таблицю.


^ Кількісна характеристика синтаксичних конструкцій

Прості неускладнені речення

Прості ускладнені речення

^ Складні речення


На підставі статистичних даних таблиці зробити висновок про перевагу синтаксичних конструкцій у науковому висловлюванні.

2. Характеристика порядку слів у реченнях. Навести приклади речень із прямим і зворотнім порядком слів.

3. Наявність цитат, визначення виду їх (опосередковане чи безпосереднє цитування). Навести приклади.

V. Рекомендації щодо вдосконалення наукового висловлювання (наявність помилок – лексичних, граматичних та ін. – і варіанти усунення їх).

VІ. Складання анотації до опрацьованого наукового тексту.

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Робоча програма з української мови iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма з теоретичної граматики англійської мови для студентів за напрямом підготовки 020303. Філологія, спеціальністю Мова...

Робоча програма з української мови iconНавчально-методичний посібник для студентів-філологів. Київ, 1997. 98 с. Тихоша В.І. Програма з рідної мови для шкіл /класів/ з поглибленим вивченням української мови (8-11 кл.). К., 1998. 28 с
Методичні розробки по кафедрі української мови та соціолінгвістики за 1998-2003 Р

Робоча програма з української мови iconРобоча програма з української мови
Українська мова (за профілем спрямування). Програма. Укладачі: доктор філологічних наук Любов Струганець, канд педагогічних наук...

Робоча програма з української мови iconДержавна пенітенціарна служба України Інститут кримінально-виконавчої служби
Робоча програма з української мови за професійним спрямуванням для курсантів денної форми навчання за напрямом підготовки «Право»,...

Робоча програма з української мови icon«методика навчання української мови» 3, 4 курси Зміст курсу
Предмет і завдання курсу “Методика навчання української мови” – полягає у дослідженні процесу навчання української мови, розкритті...

Робоча програма з української мови iconПрограма з української мови для 5-9 класів загальноосвітньої спеціальної школи інтенсивної педагогічної корекції
Програму з української (рідної) мови для шкіл з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України "Про загальну середню...

Робоча програма з української мови iconПрограма вступних випробувань з української мови для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (заочна форми навчання)
Програму вступних іспитів з української (рідної) мови розроблено на основі Закону України “Про загальну середню освіту” і Державного...

Робоча програма з української мови iconХерсонський державний університет Кафедра англійської мови та методики її викладання
Робоча програма з «Ділової іноземної мови» для студентів за напрямом підготовки 020303. Філологія, Мова та література (російська,...

Робоча програма з української мови iconПрограма вступних випробувань з української мови для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (заочна форми навчання, скорочений термін)
Програму вступних іспитів з української (рідної) мови розроблено на основі Закону України “Про загальну середню освіту” і Державного...

Робоча програма з української мови iconПрограма державного екзамену з сучасної української літературної мови для студентів денної форми навчання
Згідно з навчальним планом студенти напряму підготовки 0203. Гуманітарні науки, спеціальності 02030302. Мова і література (російська,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи