Положення про організацію навчального процесу в хду ( у редакції від 31 жовтня 2005 року ) І. Загальні положення icon

Положення про організацію навчального процесу в хду ( у редакції від 31 жовтня 2005 року ) І. Загальні положення
НазваПоложення про організацію навчального процесу в хду ( у редакції від 31 жовтня 2005 року ) І. Загальні положення
Сторінка1/13
Дата конвертації26.11.2012
Розмір1.75 Mb.
ТипПоложення
джерело
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор університету, професор

______________ Ю.І. Бєляєв

Тимчасове Положення
про організацію навчального процесу в ХДУ
(у редакції від 31 жовтня 2005 року)І. Загальні положення


1.1. Навчальний процес у Херсонському державному університеті (надалі – навчальний процес) – це система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти на освітньо-кваліфікаційному рівні "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" відповідно до державних стандартів та вимог Болонського процесу.

Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, громадських та релігійних організацій.

Навчальний процес організується з урахуванням вимог Президента України, Уряду, Міністерства освіти і науки України, Болонського процесу, можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологіях, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

1.2. Зміст освіти – це науково-обґрунтована система дидактично та методично оформленого навчального матеріалу для освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст", "магістр".

^ Зміст освіти визначається освітньо-професійною програмою підготовки, структурно-логічною схемою підготовки, навчальними програмами дисциплін, іншими нормативними актами органів державного управління освітою та ХДУ і відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах, а також при проведенні навчальних занять та інших видів навчальної діяльності.

^ Освітньо-професійна програма підготовки – це перелік нормативних та вибіркових навчальних дисциплін із зазначенням обсягу годин, відведених для їх вивчення, форм підсумкового контролю.

Структурно-логічна схема підготовки – це наукове і методичне обґрунтування процесу реалізації освітньо-професійних програм підготовки.

^ Зміст освіти складається з нормативної та вибіркової частин.

Нормативна частина змісту освіти визначається відповідним державним стандартом освіти.

Вибіркова частина змісту освіти визначається Херсонським державним університетом.

1.3. Організація навчального процесу базується на багатоступеневій системі вищої освіти. У Херсонському державному університеті застосовується кредитно-модульна система організації навчального процесу (далі КМСОНП).

^ Кредитно-модульна система організації навчального процесу – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (кредитів). Паралельно залишається і облік часу в годинах.

^ Заліковий кредит – це одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння змістовних модулів або блоку змістовних модулів.

Модуль – це задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практик, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу.

^ Змістовний модуль – це система навчальних елементів, що поєднані за ознакою відповідності до певного навчального об’єкта.


ІІ. Нормативно-правова база організації навчального процесу


2.1. Організація навчального процесу у ХДУ базується на основі вимог Президента України, Уряду, Закону України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 р.; рішення колегії Міністерства освіти і науки України № 4/5-04 від 24.04.2003 р. "Про проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації"; Положення про освітньо-кваліфікаційний рівень (ступенева освіта), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 65 від 20.01.1998 р. (ч.1); Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців, затвердженого наказом МОН України № 48 від 23.01.2004 р., інших законодавчих актах України з питань освіти. При організації навчального процесу в ХДУ запроваджуються положення Сорбоннської спільної декларації про узгодження системи вищої освіти в Європі (Париж, Сорбонна, 25 травня 1998 р.), спільної декларації міністрів освіти Європи (Болонья, 19 червня 1999 р.), конвенції вищих навчальних закладів Європи "Формування європейського простору вищої освіти" (Саламанка, березень 2001 р.), конференції міністрів вищої освіти Європи щодо шляхів до європейського простору вищої освіти (Прага, травень 2001 р.), конференції міністрів вищої освіти Європи щодо утворення європейського простору вищої освіти (Берлін, 19 вересня 2003 р.).

2.2. Організація навчального процесу здійснюється навчальними підрозділами ХДУ (інститутами, факультетами, кафедрами, центрами тощо). Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу в конкретному напрямку освітньої або кваліфікаційної підготовки, є навчальний план.

Навчальний план – це нормативний документ ХДУ, який складається на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік нормативних та вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю.

Навчальний план затверджується Міністерством освіти і науки України, НМЦ Міністерства освіти і науки України, ректором ХДУ за візою першого проректора ХДУ, керівників інститутів, деканів факультетів, завідувачів випускових кафедр.

Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, що затверджується ректором ХДУ за візою першого проректора ХДУ, керівників інститутів, деканів факультетів, завідувачів випускових кафедр.

Нормативні навчальні дисципліни встановлюються державним стандартом освіти. Дотримання їх назв та обсягів є обов’язковим.

Варіативна частина робочого навчального плану представлена дисциплінами, що визначаються ХДУ, та дисциплінами за вибором студента.

Місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст, вимоги до знань і вмінь визначається навчальною програмою дисципліни.

Навчальна програма нормативної дисципліни є складовою державного стандарту освіти.

Навчальна програма вибіркової дисципліни розробляється ХДУ.

2.3. Для кожної навчальної дисципліни, яка входить до освітньо-професійної програми підготовки, на підставі навчальної програми дисципліни та навчального плану кафедрою складається робоча програма навчальних дисциплін, яка є нормативним документом ХДУ.

Вона містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю.

Структурними складовими робочої навчальної програми дисципліни є:

  • змістовні модулі;

  • матеріали для самостійної роботи (у тому числі тематика курсових та випускних робіт);

  • засоби для проведення поточного і підсумкового контролю;

  • перелік навчально-методичної літератури.

Робочі навчальні програми для кожної дисципліни з урахуванням форми навчання розглядаються на кафедрах, погоджуються з першим проректором, затверджуються вченою радою університету та підписуються ректором університету

2.4. Навчання студента здійснюється за індивідуальним навчальним планом, який складається напередодні навчального року.

Індивідуальний навчальний план. Індивідуальний навчальний план студента складається на підставі робочого навчального плану і включає всі нормативні навчальні дисципліни та частину вибіркових навчальних дисциплін, вибраних студентом з обов’язковим урахуванням структурно-логічної схеми підготовки. Індивідуальний навчальний план складається на кожний навчальний рік і затверджується керівником інституту, деканом факультету.

Вибіркові навчальні дисципліни, включені до індивідуального навчального плану студента, є обов’язковими для вивчення.

2.4.1. Контроль за індивідуальним навчальним планом студента.

Надання кваліфікованих консультацій щодо формування індивідуального навчального плану студента і його реалізації протягом усього періоду навчання покладається на куратора академічної групи. Куратором може бути науково-педагогічний працівник випускової кафедри, ґрунтовно ознайомлений з вимогами відповідних галузевих стандартів вищої освіти.

Куратор призначається розпорядженням керівника інституту (декана факультету). У рамках виконання своїх функцій куратор підпорядковується заступнику керівника інституту (декана факультету).

2.5. Херсонський державний університет надає студентам можливість користування навчальними приміщеннями, бібліотеками, навчальною, навчально-методичною і науковою літературою, обладнанням, устаткуванням та іншими засобами навчання на умовах, визначених "Правилами внутрішнього розпорядку ХДУ".

2.6. За відповідність рівня підготовки студента до вимог державних стандартів освіти відповідає директор інституту, декан факультету, завідувачі кафедрами.

За виконання індивідуального навчального плану відповідає студент.


ІІІ. Форми організації навчання


3.1. Навчальний процес у Херсонському державному університеті здійснюється за кредитно-модульною системою: осінній семестр – 2 змістовні модулі, весняний семестр – 3 змістовні модулі.

Принципами модульного навчання є розподіл програми навчальної дисципліни визначеного циклу чи підготовки окремого навчального предмета на блоки та модулі.

Блок – обґрунтована і методично організована частина навчальної дисципліни чи сукупності навчальних дисциплін, що забезпечує досягнення однорідних узагальнених цілей конкретного предмета навчання.

Модуль – частина блоку, засвоєння якої є предметом обов’язкової оцінки відповідно до цілей навчальних тем, що складають цей модуль. Це задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними засобами навчального процесу.

^ Змістовний модуль – це система навчальних елементів, що поєднані за ознакою відповідності до певного навчального об’єкта. Він може охоплювати окремі модулі (теми) аудиторної та самостійної роботи. Кожен змістовний модуль повинен бути оцінений. Змістовні модулі, об’єднані в блоки, являють собою розділи навчальних дисциплін.

Сукупність нормативних змістовних модулів визначає нормативну (обов’язкову) складову індивідуального навчального плану студента.

Навчальний процес у ХДУ здійснюється за такими формами: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи, підготовка та захист курсових, випускних робіт).

3.2. Основні види навчальних занять у ХДУ:

  • лекція;

  • лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;

  • консультація.

3.3. Лекція

3.3.1. Лекція — це основна форма проведення навчальних занять, призначена для засвоєння теоретичного матеріалу.

3.3.2. Тематика курсу лекцій визначається робочою навчальною програмою.

3.3.3. Лекції проводяться тільки лекторами-професорами, доцентами, старшими викладачами. Читання лекцій особами, які не є старшими викладачами, доцентами, професорами, здійснюється тільки як виняток за погодженням із першим проректором університету після подання текстів лекцій у навчальний відділ ХДУ.

3.3.4. Лектор повинен мати складений ним план лекцій, який може бути надрукований і розміщений на Internet – сайті ХДУ. Керівник інституту, декан факультету, завідувачі кафедр систематично відвідують лекції, перевіряють методичне забезпечення курсу лекцій. Запис про відвідування занять робиться в спеціальних журналах, що зберігаються в деканаті та на кафедрі.

3.3.5. Лектор розробляє контрольні завдання (білети, тести тощо) для проведення проміжного (атестація із змістовних модулів) та підсумкового контролю, передбаченого навчальним планом і програмою. Ці матеріали також видаються друком і розміщуються на Internet – сайті ХДУ

3.3.6. Лектор, який не є старшим викладачем, доцентом, професором, проводить пробні лекції для викладачів кафедри, керівництва інституту або факультету, представляє тексти лекційного курсу на початку кожного семестру.

3.3.7. Лектор може застосовувати в навчальному процесі власні підручники (у тому числі електронні), навчальні посібники, методичні рекомендації тощо.

3.3.8. Лектор зобов'язаний дотримуватися навчальної програми щодо тем лекційних занять, але не повинен обмежуватися в питаннях трактування навчального матеріалу, формах і засобах доведення його до студентів.

3.4. Лабораторні заняття (ЛЗ).

Лабораторне заняття — це форма навчального заняття, що передбачає виконання студентом під керівництвом викладача натурних або імітаційних експериментів чи дослідів з метою практичного підтвердження окремих теоретичних знань із даної навчальної дисципліни, набуття практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою.

3.4.1. ЛЗ проводяться в спеціально обладнаних навчальних лабораторіях або майстернях.

3.4.2. ЛЗ можуть проводитися в школах, банках, установах юстиції, ПТУ, на виробництві тощо.

3.4.3. Як правило, ЛЗ проводяться з підгрупою студентів (спеціальні дисципліни). Перелік дисциплін, з яких передбачений розподіл на підгрупи, щорічно затверджується розпорядженням першого проректора університету за поданням керівника інституту або декана факультету.

3.4.4. Перелік тем ЛЗ визначається робочою навчальною програмою дисципліни. Заміна лабораторних занять іншими видами навчальних занять проводиться тільки з дозволу декана факультету або керівника інституту.

3.4.5. Перелік тем з усіх навчальних дисциплін, з яких передбачено проведення ЛЗ, зберігається на кафедрах у спеціальній папці "Тематика ЛЗ" або в іншій формі.

3.4.6. ЛЗ передбачає поточний контроль підготовки студентів до виконання конкретної лабораторної роботи. Студент оформлює індивідуальний звіт та захищає його перед викладачем.

3.4.7. Оцінки на лабораторних заняттях виставляються викладачем у журналі академгрупи на окремій сторінці з поміткою "ЛЗ".

3.4.8. Оцінки, отримані студентами під час виконання лабораторних робіт, враховуються при проведенні атестації з певного змістовного модуля.

3.5. Практичне заняття (ПЗ).

Практичне заняття — форма навчального заняття, що передбачає організацію викладачем детального розгляду студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формування вмінь і навичок їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідних завдань.

3.5.1. Перелік навчальних дисциплін, з яких передбачений розподіл на підгрупи в наступному навчальному році, затверджується розпорядженням першого проректора за поданням керівника інституту або декана факультету.

3.5.2. Перелік тем ПЗ визначається робочою навчальною програмою.

Перелік тем практичних занять зберігається на кафедрах у спеціальній папці "Тематика ПЗ" (або на стенді, або Internet – сайті ХДУ).

3.5.3. Тематика практичних занять та методичні засоби готуються викладачем, який веде практичні заняття, під керівництвом лектора даної дисципліни.

3.5.4. ПЗ вимагає проведення поточного контролю знань, умінь і навичок студентів.

Оцінки на ПЗ виставляються в журналі академгрупи на окремій сторінці — "ПЗ".

3.5.5. Оцінки, отримані студентом на окремих практичних заняттях, враховуються при проведенні атестації з певного змістовного модуля даної навчальної дисципліни.

3.6. Семінарське заняття (СЗ).

Семінарське заняття — форма навчального заняття, що передбачає організацію викладачем дискусії навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів у формі рефератів, доповідей, спецпитань тощо.

3.6.1. На СЗ викладач організовує обговорення теми, проводить контрольні заходи, опитування студентів.

3.6.2. СЗ проводяться з академгрупою.

3.6.3. Перелік тем СЗ визначається робочою навчальною програмою та зберігається на кафедрі в окремій папці "Теми СЗ" (або на стенді).

3.6.4. На СЗ викладач оцінює роботу студента.

Оцінки виставляються в журналі академгрупи на окремій сторінці — "СЗ".

3.6.5. Отримані студентом оцінки на СЗ враховуються при проведенні атестації з певного змістовного модуля даної навчальної дисципліни.

3.7. Індивідуальні заняття (ІЗ).

3.7.1. ІЗ, що плануються в навантаження викладачів, проводяться з метою перевірки засвоєння навчального матеріалу, який винесено на самостійне опрацювання студента, з певного змістовного модуля.

3.7.1.1. Викладач визначає форму проведення ІЗ з окремими студентами або академічною групою, виходячи із змісту дисципліни, змістовного модуля. Це може бути співбесіда, контрольна робота, тестування, реферат тощо.

3.7.1.2. Години, заплановані для проведення ІЗ, записуються до індивідуального плану роботи викладача в розділі "Навчальна робота". Ці заняття проводяться в день, відведений на самостійну роботу студента.

3.7.1.3. ІЗ плануються викладачам, які проводять лекційні (лабораторні, практичні, семінарські) заняття і записуються в журнал роботи академічної групи на сторінці обліку проведення занять, а також на сторінці проведення лабораторних (практичних, семінарських) занять.

Робота студентів під час проведення ІЗ оцінюється в журналі роботи академічної групи. Оцінки, які отримали студенти під час проведення ІЗ, можуть бути враховані при виставленні атестаційної оцінки з певного змістовного модуля.

3.7.1.4. ІЗ вносяться до "Розкладу індивідуальної роботи", який підписується завідувачем кафедри та затверджується керівником інституту (деканом факультету).

3.8. Консультації (К).

Консультація — форма навчального заняття, під час якої студент отримує від викладача відповіді на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

3.8.1. Кількість годин на проведення К фіксується в індивідуальному плані викладача.

3.8.2. Для екстернів консультації плануються з кожної навчальної дисципліни, з якої передбачене проведення екзамену.

Форма проведення консультацій для екстернів визначається кафедрами.

3.9. Консультації з навчальних дисциплін (КНД).

3.9.1. КНД можуть проводитися з окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей. Такі КНД проводяться зі студентами, які займаються науково-дослідною роботою або готуються взяти участь у предметних олімпіадах, конкурсах фахової майстерності, творчих конкурсах, спортивних змаганнях, а також із студентами, що пропустили деякі заняття з поважних обставин і (або) мали дозвіл – розпорядження першого проректора, керівника інституту (декана факультету).

3.9.2. Кількість годин на проведення КНД планується в індивідуальному плані роботи викладача в розділі "Навчальна робота".

Крім того, для проведення консультацій з навчальних дисциплін може бути використаний час, який вираховується як різниця між 45 хвилинами академгодини за нормою та 40 хвилинами академгодини в ХДУ (тобто 5 хвилин на кожну академгодину). Час на проведення таких КНД планується в розділі "Методична робота" індивідуального плану викладача.

Можливе створення госпрозрахункових факультативів для консультацій з навчальних дисциплін зі студентами (за їх бажанням та за власний рахунок).

3.9.3. Проведені КНД фіксуються в спеціальному журналі обліку проведення консультацій, який зберігається на кафедрі.

У журналі робиться запис дати, назви навчальної дисципліни; п.і.б. викладача, який проводив консультацію; п.і.б. студентів, які його відвідали.

3.10. Самостійна робота студента.

3.10.1. Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

3.10.2. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним планом і повинен у навчальному році становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Дні самостійної роботи студентів в ХДУ: 1 курс – понеділок, 2 курс – вівторок, 3 курс – середа, 4 курс – четвер, 5 курс – понеділок, п’ятниця.

3.10.3. Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначається навчальною програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Предметом самостійної роботи студента можуть бути: опрацювання лекційного матеріалу; підготовка до лабораторних, практичних, семінарських занять; підготовка до складання екзаменів, контрольних робіт, тестування, підготовка рефератів; виконання індивідуальних завдань; виконання курсових робіт; опрацювання окремих тем змістовних модулів, які не викладаються на лекціях, робота з Інтернет-ресурсами тощо.

3.10.4. Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, практикум (у тому числі на електронних носіях) тощо.

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні передбачати можливість проведення самоконтролю з боку студента. Для самостійної роботи студенту також рекомендується відповідна наукова та фахова монографічна і періодична література, електронні підручники тощо.

3.10.5. Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці ХДУ, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах (лабораторіях), а також у домашніх умовах.

У необхідних випадках ця робота проводиться відповідно до заздалегідь складеного графіка, що гарантує можливість індивідуального доступу студента до потрібних дидактичних засобів. Графік доводиться до відома студентів на початку поточного семестру.

Матеріали для самостійної роботи розміщуються на сайті ХДУ.

3.10.6. При організації самостійної роботи студентів з використанням складного обладнання чи устаткування, складних систем доступу до інформації (наприклад, комп'ютерних баз даних, систем автоматизованого проектування тощо) передбачається можливість отримання необхідної консультації або допомоги з боку фахівця.

3.10.7. Матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль разом з матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних занять.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Положення про організацію навчального процесу в хду ( у редакції від 31 жовтня 2005 року ) І. Загальні положення iconПоложення про випускні кваліфікаційні роботи студентів хду (зміни до "Розділу VII. Випускна робота" Тимчасового положення про організацію навчального процесу в хду (у редакції від 31 жовтня 2005 року)
...

Положення про організацію навчального процесу в хду ( у редакції від 31 жовтня 2005 року ) І. Загальні положення iconПоложення про випускні кваліфікаційні роботи студентів хду
...

Положення про організацію навчального процесу в хду ( у редакції від 31 жовтня 2005 року ) І. Загальні положення iconПоложення про випускні кваліфікаційні роботи студентів хду
...

Положення про організацію навчального процесу в хду ( у редакції від 31 жовтня 2005 року ) І. Загальні положення iconПоложення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15. 07. 1996 року
Статуту Херсонського державного університету; п. XIII «Тимчасового Положення про організацію навчального процесу в хду (у редакції...

Положення про організацію навчального процесу в хду ( у редакції від 31 жовтня 2005 року ) І. Загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу в хду", "Положення про організацію проходження практик студентами хду", програми для педагогічних інститутів "Навчальна технологічна практика",
Хду”, ”Положення про організацію проходження практик студентами хду”, програми для педагогічних інститутів ”Навчальна технологічна...

Положення про організацію навчального процесу в хду ( у редакції від 31 жовтня 2005 року ) І. Загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу
Заслухавши та обговоривши доповідь заступника проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи А. М. Розуменка «Про внесення...

Положення про організацію навчального процесу в хду ( у редакції від 31 жовтня 2005 року ) І. Загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу. Забезпечити поетапне приведення у відповідність організацію навчального процесу до вимог Болонської декларації
Заслухавши інформацію проректора з навчальної роботи Жмайлова В. М. про посилення виконавчої дисципліни та забезпечення якісної організації...

Положення про організацію навчального процесу в хду ( у редакції від 31 жовтня 2005 року ) І. Загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах з метою забезпечення організації та здійснення навчального процесу у вищих навчальних України н а к а з у ю
Затвердити Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, що додається

Положення про організацію навчального процесу в хду ( у редакції від 31 жовтня 2005 року ) І. Загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу в Глухівському коледжі Сумського нау 2006 Загальні положення
Пво. Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, наступності та безперервності, незалежності від...

Положення про організацію навчального процесу в хду ( у редакції від 31 жовтня 2005 року ) І. Загальні положення iconПоложення про кредитно-модульну організацію навчального процесу в нтуу «кпі» Згідно з рішенням Вченої ради від 05. 06. 2006 р. Наказую
Про введення в дію «Положення про кредитно-модульну організацію навчального процесу в нтуу «кпі»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи