Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15. 07. 1996 року icon

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15. 07. 1996 року
Скачати 96.07 Kb.
НазваПоложення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15. 07. 1996 року
Дата конвертації26.11.2012
Розмір96.07 Kb.
ТипПоложення
джерело


Схвалено

вченою радою ХДУ

(протокол № 10

від 10.05.2012 р.)

ЗатверджуЮ


професор О.Є.Ходосовцев

Ректор, голова вченої ради ХДУ
ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ, фізичних та юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету в Херсонському державному університеті  1. Загальні положення


1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України; Закону України «Про освіту»; Закону України «Про вищу освіту»; Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»; «Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15.07.1996 року  245, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 серпня 1996 р. за №427/1452; листа Міністерства освіти і науки України «Про переведення на вакантні місця державного замовлення» від 21.01.2010 року № 1/9-21; Статуту Херсонського державного університету; п. XIII «Тимчасового Положення про організацію навчального процесу в ХДУ (у редакції від 31 жовтня 2005 року)» щодо порядку переведення, відрахування та поновлення студентів у Херсонському державному університеті.

1.2. Положення регулює порядок переведення осіб, які навчаються в Херсонському державному університеті (далі – ХДУ) на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ, фізичних та юридичних осіб (далі – платне навчання), на навчання, що фінансується з державного бюджету (далі – держбюджетне навчання).

1.3. Переведення студентів з платного навчання на держбюджетне здійснюється в межах ліцензованого обсягу підготовки за відповідним напрямом підготовки (спеціальністю) за наявності вакантних або додаткових держбюджетних місць та при необхідності за згодою замовників. Переведення здійснюється відкрито, виключно на конкурсній основі, за рейтингом  успішності студентів та з урахуванням їх соціального статусу, за обов’язкової участі органів студентського самоврядування та профспілкової організації студентів.

1.4. Вакантні місця державного замовлення з’являються в результаті відрахування з ХДУ студента, який навчався за кошти держбюджету, або переведення його на іншу форму навчання чи до іншого вищого навчального закладу, а також у разі виділення Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України додаткового державного місця, інших випадках.

1.5. Можливістю першочергового переведення на навчання за кошти державного бюджету користуються особи, право яких на безоплатне навчання визначено відповідними Законами України, Указами Президента України та Урядовими рішеннями для студентів з числа:

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 23 років;

- інвалідів 1 та 2 груп та дітей-інвалідів;

- осіб, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

- дітей військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

- багатодітних сімей, до складу яких уходять п’ятеро і більше дітей;

- таких, які мають тяжке матеріальне становище тощо.

Право брати участь у конкурсі щодо зарахування на вакантні місця державного замовлення мають і студенти, які вступили до ХДУ з інших вищих навчальних закладів, де навчались за рахунок коштів державного бюджету і отримали згоду керівників вищих навчальних закладів на переведення до даного вищого навчального закладу.

1.6. Переведення студентів з платного навчання на держбюджетне здійснюється в межах одного курсу і одного напряму підготовки (спеціальності) та після закінчення екзаменаційної сесії.

1.7. Переведення студентів із платного навчання на держбюджетне до закінчення ними 1-го курсу не дозволяється. За умови виключних обставин це питання може розглядатися Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Переведення здійснюється щосеместрово.


2. Порядок оголошення конкурсу на вакантні місця

державного бюджету, подання документів


2.1. Конкурс щодо переведення на вакантні місця державного бюджету оголошується наказом ректора за поданням проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи з візами керівників навчального і планового відділів. У цьому наказі вказується кількість вакантних місць держбюджету за напрямами підготовки (спеціальностями) і курсами, а також терміни подання необхідних документів та розгляду питання на факультеті та комісією університету. Керівник навчального відділу щосеместрово (до 1 березня та до 1 жовтня) подає до ректорату інформацію про наявність вакантних місць державного бюджету.

2.2. Наказ повинний бути розміщений на дошці оголошень ХДУ, на Web-сайті університету.

Декани факультетів повідомляють студентів, органи студентського самоврядування та профспілкове бюро факультету про наявність вакантних бюджетних місць.

2.3. До участі в конкурсі на вакантні держбюджетні місця допускаються студенти, які не мають заборгованості з оплати за навчання і можуть бути віднесені до однієї з перерахованих нижче категорій:

2.3.1. студенти денної та заочної форм навчання, яким законодавством України надано право на пільги щодо навчання за рахунок державного бюджету, що перераховані в п.1.5.;

2.3.2. студенти денної та заочної форм навчання, які мають середній показник рейтингу успішності не нижче 4.0 балів за результатами двох останніх сесій (ОКР «бакалавр») або останньої сесії (ОКР «спеціаліст», «магістр»);

2.3.3. студенти денної та заочної форм навчання, які є переможцями (лауреатами) всеукраїнських, європейських, світових чемпіонатів та змагань різних рівнів, творчих конкурсів, предметних олімпіад (конкурсів наукових робіт), зробили вагомий внесок у життя та розвиток ХДУ (факультету) та беруть активну участь в усіх напрямах діяльності університету (факультету) тощо.

2.4. Студенти, які відповідно до п.2.3. мають право щодо переводу на навчання за кошти державного бюджету, повинні протягом десяти днів з моменту оголошення інформації про наявність вакантного держбюджетного місця подати в деканат наступні документи:

- особисту заяву на ім’я ректора університету (форма № 2);

- копію залікової книжки за останні два семестри (ОКР «бакалавр»), за останній семестр (ОКР «спеціаліст», «магістр»);

- копії документів, що дають право на отримання соціальних пільг (якщо таке право є);

- довідку про склад сім’ї, довідку про доходи всіх повнолітніх членів сім’ї (у разі потреби);

- копії документів, що підтверджують активну участь студента в науковому або громадському житті університету (факультету) або країни: медалі, грамоти, дипломи, подяки тощо;

- рішення органів студентського самоврядування факультету (студради, старостату) та профспілкового бюро.

2.5. Після закінчення терміну, встановленого для подачі документів, деканат формує рейтинг успішності студентів платної форми, які навчаються на відповідному курсі та напрямі підготовки або спеціальності (за останні два семестри (ОКР «бакалавр»), за останній семестр (ОКР «спеціаліст», «магістр»).


^ 3. Розгляд питання та прийняття рішення

про рекомендацію щодо переведення


3.1. Розгляд питання щодо переведення студента на навчання за кошти держбюджету здійснює комісія факультету, склад якої затверджується розпорядженням декана. До складу комісії факультету входять: декан факультету (голова комісії), заступник(и) декана факультету, завідувачі кафедр, провідні професори або доценти (за необхідністю), голови органів студентського самоврядування факультету (студради, старостату), голова ради студентського наукового товариства та профспілкового бюро факультету.

3.2. Комісія факультету на основі рейтингу успішності студентів відповідного курсу та напряму підготовки (спеціальності), вивчення наданих студентами документів з урахуванням рекомендації органів студентського самоврядування і профспілкового бюро, а також на основі проведеної співбесіди з претендентами виносить рішення «рекомендувати (або не рекомендувати)» студента щодо переведення його на вакантне бюджетне місце.

Рішення про рекомендацію студентів щодо їх переведення з платного навчання на держбюджетне приймається шляхом голосування всіх членів комісії. Рішення комісії оформлюється відповідним протоколом, який підписує голова та секретар комісії.

3.3. Після засідання комісії декан факультету готує службове подання на ім’я першого проректора про переведення студентів на навчання за рахунок держбюджету. До службового подання додаються витяг з протоколу засідання комісії факультету, а також відповідні документи, вказані в п.2.4.

3.4. Розгляд службового подання факультету та документів студентів щодо переведення їх з платного навчання на держбюджетне здійснює комісія університету, склад якої затверджується наказом ректора ХДУ. До складу комісії входять: перший проректор (голова комісії); проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи (заступник голови); проректор з наукової роботи; проректор з соціально-гуманітарної та науково-педагогічної роботи; проректор з матеріально-технічного розвитку та інфраструктури; головний бухгалтер; декани тих факультетів, чиї студенти подали документи про переведення; керівник навчального відділу; керівник інспекції моніторингу якості освіти; начальник планового відділу; представник юридичного відділу; голова студентського Парламенту; голова старостату університету; голова ради студентського наукового товариства; голова профспілкового комітету студентів. Присутність студентів, які подали документи щодо їх переведення на навчання за рахунок держбюджету, на засіданні комісії обов’язкова.

Рішення про рекомендацію студентів щодо їх переведення з платного навчання на держбюджетне приймається шляхом голосування всіх членів комісії. Рішення комісії оформлюється відповідним протоколом, який підписує голова та секретар комісії.


^ 4. Видання наказу про переведення на навчання за кошти держбюджету


4.1. На підставі подання голови комісії університету по переведенню студентів з платного навчання на вакантні місця державного замовлення ректор ХДУ видає відповідний наказ.

4.2. Витяги з протоколів засідання комісій з питання переведення на навчання за рахунок держбюджету, а також відповідні документи студента є обов’язковим додатком до наказу.

4.3. Переведення на навчання за рахунок держбюджету здійснюється з першого числа наступного місяця після видання наказу. При цьому стипендія на поточний семестр не призначається, навіть у разі середнього балу семестрового контролю 4.0 (Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 «Порядок призначення і виплати стипендій»).


^ 5. Особливі умови


5.1. Якщо студент навчається за рахунок цільового пільгового державного кредиту, то переведення на бюджетну форму навчання можливе за умови повного погашення отриманого кредиту за час навчання згідно з чинним законодавством та внесення змін до укладеного договору.

5.2. При існуванні двосторонніх договорів (студент і підприємство, організація, установа), або трьохсторонніх договорів (студент, заклад освіти і підприємство, організація, установа) переведення студентів здійснюється за умови внесення відповідних змін до даних угод з дотриманням вимог чинного законодавства.

5.3. Якщо студент, який навчається на умовах договору з фізичними та юридичними особами, сплатив за весь термін навчання та стосовно нього прийнято рішення щодо переведення на навчання за державним замовленням, йому повертаються, за особистою заявою, кошти в розмірі, зменшеному на суму фактичної вартості навчання на договірній основі.

5.4. За відсутності вакантних місць державного замовлення на даному напрямі (спеціальності) використання місць з інших напрямів (спеціальностей) для переведення на держбюджет студентів, які під час навчання отримали таке право, здійснюється лише з дозволу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


Форма № 2


Ректорові Херсонського

державного університету

професору О.Є. Ходосовцеву


студента(ки)______________________

(факультет)

________________________________

(форма навчання)

________________________________

(форма фінансування)

________________________________

(напрям підготовки, спеціальність)

________________________________

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

________________________________

(курс та група)

________________________________

(ПІБ студента)


ЗАЯВА


Прошу перевести мене з навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на вакантне бюджетне місце цього ж напряму (спеціальності) підготовки.


__________________ ____________________

(дата) (підпис)


Прошу підтримати:


Декан факультету ____________________________________


Погоджено:

1. Перший проректор ________________ О.В.Співаковський

2. Проректор з навчальної та

науково-педагогічної роботи _________________ Н.А. Тюхтенко


3. Головний бухгалтер _________________ І. Д. Ванькова


4. Керівник навчального відділу _________________ К.П. Югай

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15. 07. 1996 року iconПоложення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти На виконання відповідно до окремого доручення Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1995 р., Зведених заходів щодо
Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15. 07. 1996 року iconПоложення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення І переведення курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів мвс
України 07. 08. 96 за №427/1452, Положення про вищі навчальні заклади мвс, затвердженого наказом мвс від 14. 02. 2008 №62, зареєстрованого...

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15. 07. 1996 року iconМетодичні вказівки Для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 030401 "Правознавство"
Програма навчальної практики студентів 3 курсу та методичні рекомендації складені на підставі “Положення про проведення практики...

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15. 07. 1996 року iconПро порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16. 08. 2004 року №658
Атестація є основною формою державного контролю за діяльністю навчальних закладів і проводиться з метою реалізації єдиної державної...

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15. 07. 1996 року iconПоложення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18. 02. 2008 №94, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27. 02. 2008 за №151/14842
Про затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15. 07. 1996 року iconПро затвердження Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства...

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15. 07. 1996 року iconПоложення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року №93)
Роль І місце педагогічної практики в системі підготовки вчителів мови та літератури для середньої школи

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15. 07. 1996 року iconПоложення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 10. 2010 №930, затвердила зразки
Керівникам органів управління освітою, вищих, професійно-технічних, позашкільних, інтернатних навчальних закладів

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15. 07. 1996 року iconОпис кредитного модуля
Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів з вищих навчальних закладах і проводиться згідно...

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15. 07. 1996 року iconПоложення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом міністерства освіти і науки України від 20. 07. 2004 року за №601 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів»
Складено на основі Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом міністерства освіти...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи