Положення про навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці icon

Положення про навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці
Скачати 75.03 Kb.
НазваПоложення про навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці
Дата конвертації25.01.2013
Розмір75.03 Kb.
ТипПоложення
джерело

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника

Херсондержрибоохорони

« 11 » січня 2010 р. № 01


ПОЛОЖЕННЯ

про навчання, інструктажі та перевірку знань

з питань охорони праці

І. Загальні положення


1.1. Цим положенням встановлюється порядок навчання, перевірки знань та інструктажів з питань охорони праці (ОП), пожежної безпеки (ПБ), посадових осіб та інших працівників у процесі трудової діяльності в Головному держуправлінні.

1.2. Положення спрямоване на реалізацію системи безперервного навчання з питань охорони праці пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій.

1.3. Нагляд за дотриманням вимог цього Положення здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, а контроль – служба охорони праці Головного держуправління.

^

ІІ. Організація навчання і перевірки знань


2.1. Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять в Головному держуправлінні інструктажі, навчання та перевірку знань з питань ОП, ПБ, наданню першої медичної допомоги.

2.2 Організацію навчання та перевірки знань працівників управління здійснюють фахівці кадрово-правового відділу та служби охорони праці за затвердженим тематичним планом (додаток 1), графіком занять.

2.3. Особи, які суміщають професію, проходять навчання та перевірку знань як з основної професії, так і з професії за сумісництвом.

2.4. Перед перевіркою знань для працівників організується навчання: лекції, семінари та консультації.

2.5. Перевірка знань працівників проводиться за нормативно-правовими актами з охорони праці, додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків.

2.6. Перевірка знань працівників з питань ОП, ПБ в Головному держуправлінні здійснюється комісією, склад якої затверджується наказом начальника управління. Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше 3-х осіб.

2.7. Усі члени комісії у порядку, встановленому Типовим положенням про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, повинні пройти навчання та перевірку знань з охорони праці у галузевому навчальному закладі, центрі чи установі.

2.8. Перелік питань для перевірки знань працівників, з урахуванням специфіки виробництва, складається членами комісії та затверджується начальником управління. Формою перевірки знань є залік або іспит за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування.

2.9. Результат перевірки знань з питань ОП працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, а також там, де є потреба у професійному доборі, оформлюється протоколом засідання комісії. Особам, які під час перевірки знань виявили задовільні результати, видається посвідчення встановленого зразка.

2.10. При незадовільних результатах перевірки знань працівники протягом одного місяця повинні пройти навчання і повторну перевірку знань.

2.11. Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці (ст.18 Закону України „Про охорону праці”).

2.12. Навчання і перевірку знань з питань ОП, ПБ під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки проходять працівники відповідно до затвердженого переліку професій (Додаток 2).

^

ІІІ. Організація проведення інструктажів з питань охорони праці


3.1. Всі працівники Головного держуправління під час прийняття на роботу та періодично, проходять інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги, пожежної безпеки.

3.2. Вступний інструктаж проводиться:

 • з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

 • з працівниками інших організацій, які прибули в управління;

 • з учнями та студентами, які прибули для проходження практичного навчання.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці, який у встановленому порядку пройшов навчання та перевірку знань.

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці з використанням відповідних інструкцій та наочних посібників. Запис про проведення вступного інструктажу робиться у відповідному журналі, а також в контрольному листку, який зберігається в особовій справі.

3.3. Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

 • новоприйнятим;

 • який переводиться з одного структурного підрозділу до іншого;

 • який виконуватиме нову для нього роботу;

 • відрядженим працівникам іншого підприємства, учням та студентам навчальних закладів, які прибули для проходження навчальної практики.

Первинний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально або з групою працівників за діючими в управлінні інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

3.4. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Повторний інструктаж з питань охорони праці в Головному держуправлінні проводиться один раз на 3 місяці, з пожежної безпеки один раз на шість місяців.

3.5. Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці:

 • при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки;

 • при зміні умов роботи або інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

 • при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з ОП, ПБ, що призвели до травм, аварій, пожеж, тощо;

 • при перерві у роботі більш ніж на 30 календарних днів.

3.6. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:

 • при ліквідації аварії або стихійного лиха;

 • при проведенні робіт, на які оформлюється наряд-допуск, наказ або розпорядження.

3.7. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, особа відповідальна за рибоохорону дільницю). Інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування.

3.8. Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів, особа, яка проводила інструктаж, вносить запис до відповідного журналу реєстрації інструктажів з питань ОП, ПБ.


ІV. Стажування і допуск працівників до роботи

4.1. Новоприйняті в Головне держуправління державні інспектори рибоохорони після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників пройти стажування протягом не менше трьох місяців.

4.2. Допуск до стажування оформлюється наказом. У наказі визначається тривалість стажування та вказується прізвище працівника відповідального за проведення стажування.

4.3. У процесі стажування працівники повинні виконувати роботи, які за складністю, характером, вимогами безпеки відповідають роботам, що передбачаються функціональними обов’язками цих працівників.

4.4. У процесі стажування працівник повинен:

 • закріпити знання щодо правил безпечної роботи, посадових інструкцій та інструкцій з ОП, ПБ;

 • оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях у нормальних і аварійних умовах;

 • засвоїти в конкретних умовах методи виконуваної роботи, керування та обслуговування технічних засобів з метою забезпечення вимог безпеки праці.

4.5. Після закінчення стажування та при задовільних результатах перевірки знань з питань ОП, ПБ наказом начальника управління працівник допускається до самостійної роботи, про що робиться запис у журналі реєстрації інструктажів.


^
Головний фахівець з охорони праці В.В. Орлов


ПОГОДЖЕНО:

Провідний юрисконсульт О.М.ХоменкоГолова профспілкового комітету М.А.Базиченко


Додаток 1

до Положення про навчання

та перевірку знань

з питань охорони праці і

пожежної безпеки


тематичний план

навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки посадових осіб Головного держуправління на 2010 – 2011 р.р.


ТЕМА № 1. Закон України "Про охорону праці", законодавство про працю, основні положення, права працівників на охорону праці, обов'язки роботодавця та працівника з питань охорони праці, відповідальність за порушення законодавства про охорону праці, злочини проти безпеки виробництва.

ТЕМА № 2. Організація роботи з охорони праці на підприємстві, в структурних підрозділах, оперативне керівництво, контроль за виконанням працівниками обов'язків, норм і інструкцій з охорони праці.

ТЕМА № 3. Охорона праці при проведенні рибоохоронної роботи на маломірних суднах, охорона праці стернового-моториста, охорона праці на суднах флоту піднаглядних класифікаційному товариству.

ТЕМА № 4. Закон України "Про пожежну безпеку", Правила пожежної безпеки, обов'язки працівників, керівників підприємств, посадових осіб та інших працівників щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта, окремих дільниць, підрозділів. Вимоги до утримання територій, будівель, службових приміщень, порядок дій у разі виникнення пожежі.

ТЕМА № 5. Електробезпека. Статистика про стан виробничого електротравматизму, основні причини та шляхи зниження. Електричний струм, шкідлива дія на організм людини, правила безпеки при роботі з електрообладнанням, ПК.

ТЕМА № 6. Надання першої медичної допомоги постраждалим у разі нещасного випадку. Основи анатомії і фізіології людини, поняття першої допомоги, види травм, надання допомоги. Електротравми, утоплення, отруєння, поранення, опіки, переломи, забиття, способи реанімації.

ТЕМА № 7. Порядок розслідування та обліку нещасних відпадків, професійних захворювань на виробництві.

ТЕМА № 8. Соціальне страхування від нещасних випадків, професійних захворювань на виробництві, порядок призначення та здійснення страхових виплат, причини та розміри зниження виплат.

ТЕМА № 9. Закон України "Про дорожній рух", Правила дорожнього руху, охорона праці на автотранспорті.


Головний фахівець з охорони праці В.В. Орлов


Додаток 2

до Положення про навчання

та перевірку знань

з питань охорони праці і

пожежної безпеки


ПЕРЕЛІК

професій, функціональні обов'язки, яких пов'язані

з виконанням робіт з підвищеною небезпекою


1. Старший, державний, районний, дільничний інспектора рибоохорони

2. Іхтіолог

3. Капітан судна

4. Помічники капітана

5. Механіки судна

6. Моторист

7. Матрос

8. Командир земснаряду

9. Помічник командира земснаряду

10. І помічник механіка земснаряду

11. Матрос земснаряду

12. Водій


Головний фахівець

з охорони праці В.В.Орлов

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Положення про навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці iconПерелік посад посадових осіб Східної митниці, які проходять навчання І перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки
Навчання і перевірка знань посадових осіб з питань охорони праці та питань пожежної безпеки здійснюється один раз на три роки

Положення про навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці iconПорядок організації проведення інструктажів з питань охорони праці та питань пожежної безпеки у Східній митниці
За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці, а також питань пожежної безпеки (далі інструктажі) поділяються...

Положення про навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці iconПоложення про навчання з питань безпеки життєдіяльності, навчального плану та плану- графіку проведення навчання та перевірки знань з охорони праці. Затвердити склад постійної комісії з перевірки знань працівників нвк з питань охорони праці
Глибочківський навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа» І-ІІ ступенів

Положення про навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці iconПоложення про навчання, інструктаж та перевірку знань керівників, їх заступників, голів профспілкових комітетів дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та працівників місцевих органів управління освітою з питань охорони праці,
Це Положення встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці керівників, їх заступників, голів профспілкових...

Положення про навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці iconПро затвердження Положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти І науки України На виконання Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ),
Затвердити Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах

Положення про навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці iconПоложення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою
Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду

Положення про навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці iconПоложення про навчання з питань охорони праці. Укладач: доц., канд с. т наук Соболь О. М. Робочу програму схвалено на засіданні кафедри «Економічної кібернетики» Завідувач кафедри Лєпа Є. В
Робоча програма дисципліни «Основи охорони праці» розоблена відповідно до вимог освітньо-професійної характеристики (опх) та днаоп...

Положення про навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці iconПоложення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці
Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення подати на державну реєстрацію Міністерству юстиції України Типове положення...

Положення про навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці iconПоложення про службу охорони праці; Положення про навчання, з питань охорони праці; інструкції з питань безпечного ведення робіт
Довідка про включення до Єдиного державного реєстр}' підприємств та організацій України

Положення про навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці iconПоложення про навчання з питань охорони праці інструкції з питань безпечного ведення робіт; Положення про службу охорони праці (за необхідності)
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи