Головна мета виховної системи – допомогти дитині знайти себе в житті,відчути свою необхідність, навчити працювати, реалізувати всі ті позитивніякості, які вона принесла з собою в світ. Головне завдання icon

Головна мета виховної системи – допомогти дитині знайти себе в житті,відчути свою необхідність, навчити працювати, реалізувати всі ті позитивніякості, які вона принесла з собою в світ. Головне завдання
Скачати 441.63 Kb.
НазваГоловна мета виховної системи – допомогти дитині знайти себе в житті,відчути свою необхідність, навчити працювати, реалізувати всі ті позитивніякості, які вона принесла з собою в світ. Головне завдання
Сторінка1/2
Дата конвертації21.12.2012
Розмір441.63 Kb.
ТипДокументи
джерело
  1   2

Дати дітям радість праці, радість успіху в навчанні;

пробудити в їхніх серцях почуття гордості, власної

гідності – це перша заповідь виховання.

В. Сухомлинський.


Виховна система комплексу базується на програмах, затвердженими МОН України: «Я у світі» - для дітей дошкільного віку та «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Вона має складну організаційну структуру, що включає мету, заради якої створена, діяльність і спілкування, що забезпечують її реалізацію, відносини, освітнє середовище.


Головна мета виховної системи – допомогти дитині знайти себе в житті,відчути свою необхідність, навчити працювати, реалізувати всі ті позитивніякості, які вона принесла з собою в світ.

Головне завдання виховної системи є підготовка учнів до дорослого життя.


Щоб мати можливість знайти своє місце вжитті, учень повинен володіти певними якостями, уміннями:

 • швидко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях;

 • критично мислити;

 • використовувати набуті знання і вміння в навколишній дійсності;

 • бути здатним генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення, творчо мислити;

 • бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти працювати в команді;

 • вміти запобігати та виходити з будь-яких конфліктних ситуацій;

 • цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації в професійному і особистому плані, так і в інтересах суспільства;

 • уміти добувати, переробляти інформацію, одержану з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення;

 • бережливо ставитись до свого здоров’я і здоров’я інших як найвищої цінності;

 • бути здатним до вибору альтернатив, що пропонує сучасне життя;

 • вміти планувати стратегію власного життя, орієнтуватися у системі найрізноманітніших суперечливих й неоднозначних цінностей, визначати своє кредо і свій стиль.


Саме навчання життєвої компетентності дітей забезпечить можливості розвинути у них вміння адаптуватися до нового соціального середовища, самостійно здобувати знання та переводити їх на рівень моральної рефлексії, комунікативних, толерантних відносин.

Молодь не повинна втрачати свою індивідуальність, глибоке відчуття єдності з українським народом, повагу до його духовних, моральних і культурних надбань. Незалежно від своєї національності та світогляду, учень має змогу дізнатися про духовне коріння української нації, моральні традиції інших національностей, які складають єдиний народ України. Засвоєння основ знань про традиційні духовні, моральні і культурні цінності, про духовну культуру української та інших національностей, які живуть в нашій державі, сприятиме взаємному порозумінню, консолідації українського народу, вихованню поваги до кожного, а також тих, хто має відмінні погляди.

Статус людини в суспільстві залежить від неї самої. Швидкоплинність соціального прогресу, його динамічність викликає необхідність постійної роботи над собою, розвитком життєвої компетентності, посилення відповідальності кожної особистості за власне майбутнє, за можливість досягнення особистого щастя завдяки своїм потенційним можливостям, що виявляються в любові, сімейних стосунках, у продовженні роду.

Стан духовної культури і моралі суспільства викликає занепокоєння. Корозія усталених духовних цінностей є наслідком прагматизації життя, пропаганди насилля, нехтування правових, моральних, соціальних норм і за своїми масштабами становить глобальну соціальну проблему. Більшість учнів не мають достатньо знань з таких гострих проблем, як шляхи зміцнення здоров’я, запобігання наркоманії, алкоголізму, СНІДу. Для значної частини учнівської молоді властивий стан соціальної інфантильності. Актуальними є проблеми організації соціально значущої діяльності, культури спілкування, соціальної адаптації, морального зубожіння. Все більшій кількості учнівської молоді стає властива девіантна поведінка. Більшість учнів не вміють визначити життєві цілі, пов’язані з майбутньою професією, соціальним просуванням, сім’єю, соціальним становищем у суспільстві. У суспільному вимірі це призводить до втрати культурної цілісності спільноти, а часто-густо й антисоціальними суспільних установок молоді, зокрема її життєвих орієнтацій.

Поза увагою залишаються потреби, система цінностей, рівень життєвої активності особистості в різних видах діяльності. Соціальні умови, що продукують меркантильність і цинізм, призводять до деформації системи цінностей у доволі значної кількості громадян України. Знецінюється одвічне: любов, сім'я, культурні цінності; гіпертрофується матеріальне та культивуються особисті потреби і задоволення.

Сучасна психолого-педагогічна наука вважає джерелом мотивації вчинків людини, її поведінки систему та ієрархію внутрішніх цінностей. У психічно здорової людини ця система має три рівні: на нижчому рівні - особисті та матеріальні цінності (власні потреби, задоволення); на середньому - культурні цінності (мистецтво, наука, загальнонародні надбання, правопорядок); на вищому - духовні цінності (ідеали, ціннісні настанови, обов'язок перед суспільством).

Поетапне введення учнівської молоді у різноманітні сфери життєдіяльності та спілкування, оволодіння ними життєво творчими технологіями, знаннями, вміннями та навичками хоча б у найголовніших сферах людського життя є незаперечною вимогою сучасності.


^ Основні принципи виховання

Принцип національної спрямованості. Передбачає формування національної самосвідомості, виховання любові до рідного краю, свого народу, шанобливе ставлення до його культури; повагу, толерантне ставлення до культури всіх національностей, які проживають в Україні.

Принцип культуровідповідності. Вихованець і педагог спільними зусиллями перетворюють зміст історичного морально-етичного досвіду людства на систему відкритих проблем. Така проблематизація моральної культури слугує джерелом особистісного розвитку дитини, умовою засвоєння нею загальнокультурних надбань, а саме виховання здійснюється як культурологічний процес, формування базису культури особистості.

Принцип цілісності. Виховання організується як системний педагогічний процес; спрямовується на гармонійний та всебічний розвиток особистості, формування в неї цілісної картини світу. Передбачає наступність в реалізації напрямів та етапів виховної роботи на різних освітніх рівнях: охоплює всі сфери життєдіяльності дітей та учнівської молоді; здійснюється різними соціальними інститутами, а також у навчальній та позанавчальній діяльності.

Акмеологічний принцип. Вихователь будує виховний процес так, щоб вихованець засвоїв найвищі морально-духовні цінності; створює умови для оптимальної самореалізації підростаючої особистості, розвитку її індивідуальних можливостей і здібностей. Напрями виховної роботи втілюються у відповідних результатах - міцно й органічно засвоєних загальнолюдських і національних цінностях, стратегії життя, яка передбачає постійний рух до здійснення нових, соціально значущих задумів; формування

умінь долати труднощі, прогнозувати наслідки своїх учинків; здатності свідомо приймати рішення.

Принцип суб'єкт-суб'єктної взаємодії. Учасники виховного процесу є рівноправними партнерами у процесі спілкування, ставляться уважно до поглядів один одного, визнають право на відмінність, узгоджують свої позиції. Вихователь уникає жорстких приписів, не ставиться до вихованця як до пасивного об'єкта своїх впливів; зважає на його психічний стан, життєвий досвід, систему звичок і цінностей; виявляє емпатію, вдається до конструктивних та продуктивних виховних дій; схильний до творчості та педагогічної рефлексії.

Принцип адекватності виховання до психологічних умов розвитку особистості. Вихователь зосереджує свою увагу на дитині, бере до уваги її вікові та індивідуальні особливості, не форсує її розвитку, задовольняє фундаментальні потреби дитини (у розумінні, визнанні, сприйнятті, широкому ставленні до неї); виробляє індивідуальну програму її розвитку; стимулює розвиток в особистості свідомого ставлення до своєї поведінки, діяльності, життєвого вибору.

Принцип особистісної орієнтації. Означає, що загальні закони психічного розвитку проявляються у кожної дитини своєрідно і неповторно, Педагог культивує у зростаючої особистості почуття самоцінності, впевненості у собі, визнає її право на вільний розвиток та реалізацію своїх здібностей; не обмежує її в правах почуватися індивідуальністю; виробляє оптимістичну стратегію розвитку кожного вихованця; спрямовує зусилля на розвиток світогляду, самосвідомості, культури потреб, емоційної сприйнятливості, довільної поведінки, базових якостей особистості.

Принцип превентивності. Держава, виховні інститути, здійснюють профілактику негативних проявів поведінки дітей та учнівської молоді, допомагають їм виробити імунітет до негативних впливів соціального середовища. При цьому має бути забезпечена система заходів економічного, правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, інформаційно-освітнього характеру з формування позитивних соціальних настанов, запобігання вживанню наркотичних речовин та різному прояву деструктивної поведінки, відвернення суїцидів та формування навичок безпечних статевих стосунків.

Принцип технологізації. Виховний процес передбачає науково обґрунтовані дії педагога та відповідно організовані ним дії вихованців, підпорядковані досягненню спеціально спроектованої системи виховних цілей, що узгоджуються з психологічними механізмами розвитку особистості та ведуть до кінцевої мети виховання. Побудований таким чином виховний процес має ознаки проективності, певною мірою гарантує позитивний кінцевий результат.

^ Зміст виховання

Сучасний зміст виховання в Україні - це науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе. Виховання здійснюють для ідентифікації вихованця із загально визначеними цінностями і якостями. Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її власні ставлення.

^ ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. Патріотизм виявляється в любові до свого народу, повазі до українських звичаїв і обрядів, відчутті своєї належності до України, усвідомленні спільності власної долі з долею Батьківщини, досконалому володінні української мовою. Національна самосвідомість - це особиста ідентифікація із своєю нацією, віра в духовні сили та майбутнє; воля до праці на користь народу; усвідомлення моральних та культурних цінностей, знання історії, звичаїв, обрядів, символіки: система вчинків, які мотивуються любов'ю, вірою, волею, осмисленням відповідальності перед своєю нацією. Розвинена правосвідомість виявляється в усвідомленні особистістю своїх прав, свобод, обов'язків, свідомому ставленні до законів та державної влади.. Культура міжетнічних відносин передбачає поважання дітьми та учнівською молоддю прав людини; сформованість інтересу до представників інших народів; толерантне ставлення до їхніх цінностей, традицій, мови, вірувань; вміння виважено поступатися своїм інтересам на догоду етнічним та релігійним групам заради громадянської злагоди.

^ ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ виявляється у моральній активності особистості, прояві чуйності, чесності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісті, терпимості до іншого, миролюбності, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. Показник моральної вихованості особистості - це єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла, наявність активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції.

^ ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житії людини, самоцінності природи; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; поводитися компетентно, екологічно безпечній; критичній оцінці споживацько-утилітарного ставлення до природи, яке призводить до порушення природної рівноваги, появи екологічної кризи; вмінні протистояти проявам такого ставлення доступними способами; активній участі у практичних природоохоронних заходах: здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві. Ціннісне ставлення до природи і сформована на його основі екологічна культура є обов'язковою умовою сталого розвитку суспільства, узгодження економічних, екологічних і соціальних чинників розвитку.

^ ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО МИСТЕЦТВА формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов'язаних з мистецтвом. Особистість, якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері.

^ ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ є важливою складовою змісту виховання особистості. Воно передбачає усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підприємництва; розуміння економічних законів і проблем суспільства та засобів їх розв'язання, готовність до творчої діяльності, конкурентоспроможності й самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності як базової якості особистості. Трудове виховання є системою виховних впливів, мета яких полягає у морально-психологічній підготовці учнів до майбутньої професійної діяльності. Високий рівень її розвитку передбачає оволодіння особистістю загальними основами наукової організації праці, вмінням ставити мету, планувати її досягнення, організовувати своє робоче місце, раціонально розподіляти сили і засоби досягнення бажаного результату, аналізувати процес і наслідки власних трудових зусиль, виконувати необхідні корективи.

^ ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції.Ціннісне ставлення до свого фізичного "Я" - це вміння особистості оцінювати свою зовнішність, тілобудову, поставу, розвиток рухових здібностей, фізичну витривалість, високу працездатність, функціональну спроможність, здатність відновлювати силу після фізичного навантаження, вольові риси, статеву належність, гігієнічні навички, корисні звички, стан свого здоров’я та турбуватися про безпеку власної життєдіяльності, здоровий спосіб життя, активний відпочинок. Ціннісне ставлення до свого психічного "Я" передбачає вихованість у дітей та учнівської молоді культури пізнання власного внутрішнього світу -думок, переживань, станів, намірів, прагнень, цілей, життєвих перспектив, ідеалів, цінностей, ставлень. Важливо навчити зростаючу особистість сприймати себе такою, якою вона є, знати свої позитивні і негативні якості, сприяти формуванню з неї реалістичної Я-концепції, готовності та здатності до самовдосконалення, конструктивної самокритичності. Ціннісне ставлення, до свого соціального "Я" виявляється у таких ознаках: здатності орієнтуватися та пристосовуватися до нових умов життя, конструктивно на них впливати; визначенні свого статусу в соціальній групі, налагодженні спільної праці з дорослими та однолітками; вмінні запобігати конфліктам, справедливому і шляхетному ставленні до інших людей. Структура виховної системи НВКСерцевиною виховного процесу є особистість - її нахили, здібності, потреби, Інтереси, соціальний досвід, самовідданість, характер.

Одним із визначальних принципів виховної системи є взаємозв'язок впливів: родини; вчителя; соціальних об'єктів; довкілля (освітнього простору).

Родина, її цінності є складниками суспільства, яке будується на родинних принципах співжиття, дбайливого ставлення до дитини на тих чинниках, що допомагають розкрити творчий потенціал дитини.

Залучення до співпраці управлінської, духовної, культурно-мистецької еліти та громадських інституцій створює унікальне середовище координації та інтеграції всіх ланок виховної системи.

Розуміючи українську національну систему виховання як самобутнє і водночас споріднене з вселюдським культурно-історичне явище, акцентуємо увагу на усвідомленні педагогами кінцевого результату своєї праці - виховання свідомого громадянина, патріота.


Виховна система НВК ґрунтується на загальнолюдських, вічних моральних цінностях. Такими є поняття:

 1. ЗЕМЛЯ– спільний дім людства. Земля людей та живої природи.

 2. ВІТЧИЗНА– єдина для людини Батьківщина, наділена долею, яка передалася від його предків.

 3. СІМ’Я– первинна структурна одиниця суспільства.

 4. ПРАЦЯ– основа людського буття, вид діяльності, який виділив людину із живого світу.

 5. ЗНАННЯрезультат різноманітної, творчої діяльності, могутній засіб розвитку особистості.

 6. КУЛЬТУРА духовне багатство, накопичене розвитком людських цивілізацій.

 7. МИР спокій та злагода між людьми, головна умова існування людства.

 8. ЛЮДИНА найвища цінність та результат виховної системи.

 9. ^ ЖИТТЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОСОБИСТОСІ– здатність учня ефективно розв’язувати проблеми, діяти адекватно, відповідно до власної природи, розвиток комунікативних здібностей.


Модель організації структури управління

виховним процесом

НВК

Сприятливі умови для згуртування учнівського колективу, становлення творчої особистості забезпечує учнівське самоврядування . Учнівське самоврядування вирішує такі завдання:

 1. Сприяє навчальній та творчій діяльності учнів.

 2. Формує особистість з глибоко усвідомленою громадянською позицією.

 3. Забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення до систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу чи школи.

 4. Виховує почуття власної гідності, вчить досягати мети, створює широке поле можливостей для самореалізації школярів у конкретних справах.

 5. Забезпечує захист прав та інтересів учнів.

 6. Відвертає дітей від асоціальних форм поведінки.

При організації учнівського самоврядування необхідно враховувати три взаємопов’язані етапи його розвитку.

^ Перший етап – організаційна робота. На цьому етапі розробляється структура учнівського самоврядування, його органів з урахуванням специфіки школи; визначається мета і завдання, виходячи з структури учнівського самоврядування;

розробляється документація; визначаються права та обов’язки органів самовряду-

вання; обирається актив.

^ Другий етап полягає в організації безпосередньої роботи учнівського самоврядування. В ході його реалізації організовується практична діяльність органів учнівського самоврядування, уточнюються функції кожного виконавчого органу, його членів, проводяться засідання, рейди, чергування.

^ Третій етап характеризується постійним удосконаленням організаційної діяльності учнів. На цьому етапі розширюються права та обов’язки органів учнівського самоврядування, вдосконалюється його структура, створюються нові об’єднання за інтересами, гуртки, клуби; розширюється роль учнівського самоврядування в житті школи.

Важливою умовою педагогічного керівництва учнівського самоврядування є постійний пошук нових форм та методів організаційної діяльності учнів.

Виховний ефект учнівського самоврядування залежить не тільки від його структури і форм, а й від демократизації шкільного життя.

Учнівське самоврядування має двоступеневу структуру – загальношкільну і класну. В школі учні самі вирішують, яка організаційна структура самоврядування буде для них кращою. В класі є можливою безпосередня демократизація: кожен клас добровільно обирає напрямок роботи за інтересами.

Завданням керівника є залучення якнайбільшої кількості учнів до роботи своєї організації.

^ Учнівське самоврядування - добровільне об’єднання учнів на корисні та добрі справи.

Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей, створена людьми і для людей, а учні є ЛЮДЬМИ!

У школі створена дитяча громадська організація „БЕРЕГИНЯ”. Це добровільне об’єднання учнів, метою якого є формування в учнів почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.


^ Девіз організації:

Бути справедливими,

чесними, сміливими,

вірити у майбуття –

девіз нашого життя”.

Структура дитячої громадської організації

Б е р е г и н я”


ПрезидентГоловою організації є Президент.

Президент керує діяльністю виконавчого органу – шкільного уряду.

До складу шкільного уряду входять міністерства (по одному міністру та два учні з різних класів для кращої співпраці): внутрішніх справ; здоров’я і спорту;туризму і краєзнавства; культури і відпочинку.

Шкільний уряд виносить питання, які турбують учнів школи, розглядає їх на засіданнях. Міністерства організовують цілеспрямовану роботу в дитячій громадській організації. Міністри керують і відповідають за виконану роботу свого міністерства.

^ Міністерство внутрішніх справ – організація правового виховання, дотримання режиму школяра, контроль за чергуванням, поведінкою та успішністю учнів.

Міністерство здоров’я і спорту – організація спортивних змагань, конкурсів, пропаганда здорового способу життя.

^ Міністерство туризму і краєзнавства – організація походів, вивчення традицій, звичаїв свого регіону, проведення туристичних акцій.

Міністерство культури і відпочинку – організація дозвілля, проведення традиційних свят, вечорів відпочинку, пропаганда норм культури поведінки, правил етикету.


^ Напрямки роботи організації „Берегиня”

сім кольорів веселки: • Червона калина” (червоний колір) – вивчення історії рідного краю, традицій, звичаїв свого народу, свого родоводу;

 • Лідер” (оранжевий колір) – обирання лідерів серед членів організації

шляхом проведення змагань, конкурсів, організація туристичних походів, спортивних змагань;

 • Спасибі – ні!” (жовтий колір) – пропаганда здорового способу життя,

організація заходів щодо шкідливого впливу на організм наркотиків,

алкоголю, куріння;

 • Краю мій лелечий” (зелений колір) - збереження та охорона природи,

примноження її багатств;

 • Орден милосердя” (голубий колір) – допомога пристарілим людям,

ветеранам війни, оточення їх турботою, чуйністю, увагою;

 • Дім без самотності” (синій колір) – трудові справи, допомога вчителям-

пенсіонерам;

 • Мистецький Олімп” (фіолетовий колір) – проведення загальношкільних свят, концертів, вечорів відпочинку, участь у районних конкурсах.

^ ЗМІСТ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Ціннісне ставлення до себе

ПОЧАТКОВА ШКОЛА

Виховні досягнення

^ Сформованість основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості: - усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) кожної людини;

- адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі, основ самооцінювання, самоконтролю, саморегуляції, самоповаги, почуття гідності, безпеки власної життєдіяльності;

- знання та навички ведення здорового способу життя (дотримання правил гігієни, рухового режиму).

Тематичний зміст виховної діяльності

1 клас

«Наша мова – солов’їна» «Книга в житті людини».«Азбука ввічливості».

«Розкажи про себе».“На кого ти хочеш бути схожим?”.“Мій настрій”. «Мій день».„Зовнішній вигляд учня”.

«Я і мої друзі». «Я і мій клас».

«Як треба поводитися у школі, дома, на вулиці?». «Кожній речі - своє місце».

“Якщо хочеш бути здоровим – загартовуйся”. “Чистота – запорука здоров’я”.„Будемо здорові, або пригоди маленьких зубчиків”.„Вогонь буває різним”.«Абетка пішохода». “

2 клас

“Книга – мій друг”.«Чарівні слова”.

“Мій день народження”.

”Що потрібно знати про свій характер?”.

“Як організувати свій день?”.

“Цінуй свій час і час інших”.

“Сам удома”.“Дав обіцянку - виконуй”.

“Умій слухати”.“Дбай про інших”.

“Однокласник, товариш, друг”.

„Дерево міцне корінням, а людина – друзями”. “Як не захворіти”.

«Подорож до Країни здоров’я».

“Профілактика інфекційних захворювань”.

“Старти надій”.

3 клас

“Найцінніше в моєму житті”.

“Дорога кожна хвилина”.

“Мої доручення”.

“Мій день: хороше і погане”.

“Дисципліна і культура”.

“Дорога в школу та додому”.

«Ти вихована дитина?”.

“Твій зовнішній вигляд”.

“Мій улюблений герой”.

“Як я дбаю про своє здоров’я”.

“Продукти харчування: наші друзі й вороги”. “Здоровим будь!”.

Спортивна надія”.

4 клас

“Віра у себе”.“Завтрашній характер – у сьогоднішньому вчинку”.

“Для чого живе людина?”.

“На кого я хочу бути схожим у житті?”.

“Мій ідеал”.“Твої норми поведінки”.

“Що означає бути вихованим”.

“Чуйність і байдужість”.

“Не кидай слів на вітер”.

“Хто багато читає, той багато знає”.

“Козацькі забави”. “Як я провів канікули”.

«Почни день з ранкової гімнастики»

“Переможемо всі хвороби”.“Культура харчування”.“Шкідливі звички”.


^ Основна школа
Виховні досягнення

5-7 класи

Усвідомлення основних засад «Я – концепції» особистості:

 • норм власної поведінки;

 • прагнення бути фізично здоровою людиною;

 • знань та вмінь оцінювати свій фізичний та психічний стан, своє здоров’я;

 • наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я людини;

 • конструктивний підхід до вирішення різних життєвих ситуацій.

8-9

класи

Сформованість основних засад «Я-концепції» особистості:

 • вмінь цінувати себе як унікальну і неповторну особистість;

 • наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я людини;

 • вміння визначати свій соціальний статус у соціальній групі, уникати конфліктних ситуацій, адаптуватися в різних життєвих ситуаціях та конструктивно впливати на них, коректувати та регулювати власну поведінку;

 • власної культури самопізнання.

Орієнтовні теми для виховної діяльності

5 клас

“Індивідуальні особливості людини”.

“Пізнай себе”.“Презентація твого дня народження”.“Я і моя родина”.

“Мої права і обов’язки”.“Твій режим дня”.“Бережи свій час”.

“Дотримання шкільної етики”.

“Школа ввічливих наук”.

„Похід вихідного дня по рідному краю: „Уміння орієнтуватися за місцевими ознаками”.„Гра-змагання на місцевості зі спортивно-туристської та топографічної підготовки”.“Що Наум нам приніс на ум”.“Пташка красна своїм пір’ям, а людина – своїм знанням”.

“Марафон ерудитів”.“Кмітливі, вперед!”.

“Що маю знати, щоб зберегти своє здоров’я”.“Правильне харчування та здоровий сон – запорука міцного здоров’я”.“Загартування та фізичні вправи – необхідні умови здорового способу життя” .“Тато, мама і я – спортивна сім’я”. “Щоб не трапилось біди, правил дорожніх дотримуйся завжди”.

6 клас

“Азбука спілкування”.

“Вміння знаходити себе в суспільстві”.

“Характер людини: як він формується”.

“Що таке толерантність?”

“Пізнай себе”.

“Світ моїх захоплень”.

“Моя поведінка в класі”.

“Мої права та права інших”.

«Права та обов’язки учня».

„Змагання-конкурс на місцевості з туристської техніки”.

„Бесіда „Життя чудове тому, що можна подорожувати”.

“Духовне та фізичне виховання”.

«Здоровий спосіб життя”.

“Моє здоров’я.”

“Фізичне загартування школярів”.

“Особиста гігієна хлопчиків»

«Особиста гігієна дівчаток».

“Про шкідливі звички”.

“Алкоголь та його наслідки”.

“Екологія душі”.7 клас

«Права дитини – мої права ».

«Здоров`я – головне багатство».

«Сходинки до сімейного життя».

“Я в колі сім`ї”.«Моя родина».

“Яскраві події мого життя”.“Господарочка”.“Добродії”.

„Валеологічне виховання засобами туризму”.„Проведення одноденного походу з елементами орієнтування за допомогою компаса та карти”.

“Країна моїх мрій” (дозвілля та хобі).

“Моє дозвілля”.

“Таланти твої, Україно”.

“Якщо я буду...”.

“Вчитель – моє покликання”.

“Мій улюблений учитель”.8 клас

«З чого починається пізнання».

“Чи любиш ти себе?».

“Яка людина заслуговує на повагу інших”.

“Ким бути і яким бути”.

«Створення життєвого проекту саморозвитку».“Світ моїх захоплень”.

“Фізична краса не постійна, а духовна краса – вічна”.„Туризм як різновид фізичної активності – складова здорового способу життя”.„Ігри та змагання на місцевості з техніки туризму”.

“Кроки до успіху”.«Я» – частинка Всесвіту»“Як подолати невдачу?”

“Наодинці із собою”.“Промова на захист добра, милосердя, честі, любові”.

“Я” на арені суспільного життя”.

“Сам собі вихователь”. “Кодекс чесної особистості”.“Шлях до себе”.

9 клас

“Мій ідеал”

«Бережи честь змолоду”.

“Пізнай себе – і ти пізнаєш світ”.

“Мої життєві принципи”.

“У колі симпатій”.

“Країна моїх мрій”.

“Вміння бути самим собою”.

“Як стати лідером?”

“Без добрих справ немає доброго імені”.

“Про культуру почуттів”.

„Засоби профілактики травматизму і патологічних станів організму під час проведення туристсько-краєзнавчих подорожей”.

Участь у шкільному та районному святі „День туризму”.

“Що таке самовиховання, самооцінка, самореалізація?”.

“Найскладніше – не відстоювати свою думку, а мати її”.

”Життя – це не ті дні, що пройшли, а ті, що запам’ятались”.

“Умій сказати, умій змовчати”.

“Хочеш бути щасливим – будь ним!”

“Не говори, що знаєш, але знай, що говориш”.

“Бережи себе”.

“Здоров’я – скарб”.2. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

^ ПОЧАТКОВА ШКОЛА

Виховні досягнення

Сформованість основ національних та загальнолюдських цінностей:

- уміння та навичок підтримки та збереження міжособистісної злагоди, запобігання та мирне розв’язування конфліктів,

- здатності враховувати думку інших людей., адекватно оцінювати власні вчинки та вчинки інших;

- моральних якостей (чуйності, чесності, правдивості, справедливості, гідності, толерантності, милосердя, взаємодопомоги, товариськості, співпереживання, щедрості, поваги до особистості).

Тематичний зміст виховної діяльності

1 клас

„Мої обов’язки в сім’ї”.“Мамо, тато, я – дружна сім’я”. «Що значить бути вихованоюлюдиною?».“Світлофор ввічливості”.”Чарівніслова відкривають серця”.“Чесним треба бути всюди”.“Школа гарної поведінки”. «Умій слухати».“Відкриваємо скриньку добрих справ”.“Про дружбу”. Кого з друзів ти візьмеш у подорож?”.“Майстерня Діда Мороза” Свято “Чепурушки”.

“Бабусина скриня”.“Скриня народної мудрості”.

2 клас

„Бути совісним означає...”

“Мій товариш”.“Моя іграшка – тобі”.

“Буду гідним скрізь і всюди, щоб нести Вам радість, люди!”.

“Про справжню дружбу”.“Школа вишуканих манер”.“Ти – вихована дитина?”.“Турбота. Діти допомагають дітям”.“Як би я вчинив…” “Шануй батька й неньку”“Традиції та реліквії моєї родини»“Берегиня”.

“Рушник моєї бабусі”.

“Захоплення моїх рідних”.

3 клас

“Дерево міцне корінням, а людина - родом”. “Родина, родина: від батька до сина”. “Вчимося бути добрими людьми”.

“Якщо ти погано вчинив”.

“Мій день, мої вчинки”.

“Чужого горя не буває”.

“Якщо твій друг помилився...”

“Як і чим випробовується дружба”.

“Про правила товаришування”.

4 клас

“Ти знаєш, що ти людина?”.“Гляди, не забудь - людиною будь!”.“Народна мудрість про добро, совість, ввічливість, справедливість, чесність”.„Хочу і треба”.“Розкажи мені про себе”.“Подаруй свято іншим”.„Слово не горобець – вилетить не піймаєш”.“Вихована людина: яка вона?”. “Золоте правило ввічливості”.“Мама, тато, я – читацька сім’я”.“Від матері доні добро передати”.

^ Основна школа
Виховні досягнення

5-7 клас

Усвідомлення цінностей соціального спілкування:

- розуміння особистих, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей;

- вміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та в колективі, прощати та просити пробачення.

8-9

клас

Засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей:

- критичного ставлення до поведінки людей;

- єдності слова і діла;

- активної моральної життєвої позиція;

- ідеалів сім’ї, родини, відносин в колективі;

- духовно-моральної культури особистості.

Орієнтовні теми для виховної діяльності

5 клас

“Дружба, це - ......” “Хочеш мати друга – навчись другом бути”.

“Еталон поведінки мого однолітка”. “Я і мій ідеал”.“У добрі справи ти вклади прекрасні прояви душі”.“ Заповіді людяності ”.

“Спілкуємося та діємо”.“Вчимося спілкуватися”.“Скарбничка мудрості”.“Неробіть моїх помилок”.

“Тлумачний словник ввічливих слів”.“Добро – це коло, в середині якогоєкраса”.“Мистецтводарувати”

“Чи допоможуть вітаміни всім нам вчитися відмінно”.

“Для мами завжди ласкаві слова”.

“Люба моя ненько”.


7 клас

“Їх подвиги в пам’яті вічні”.

«Через віки пам’ять проростає».

“Безсмертним подвигом своїм вони прославили Вітчизну”.

“Минуть роки, минуть віки, а подвиг житиме завжди” “Поспішаймо до оселі ветерана”.Знати, щоб пам`ятати” “Закон і ми”“Різні люди – різні погляди”.“Все починається з родини”.“Захоплення моїх батьків”. “Бабусині рушники”.“Родина від батька до сина”.“Тато, мама, я – спортивна сім`я”. “Захоплення моєї родини ” “Пісні моєї бабусі.“Краще добрим бути”. Даруймо радість людям». “Мій справжній друг”.«Мобільну безпеку увімкнено».

6 клас

„Людей я буду любити, добро й милосердя чинити”.

„Людина починається з добра”.

„Я зичу Вам доброго дня!”.

«Еталон поведінки мого однолітка»

«Золоте правило поведінки».

“Ні – шкідливим звичкам!”.

“Я та моє здоров’я”.

„Мій родовід ”.

“Моє рідне село”.

“Мої земляки”.

“Дідусеві нагороди”.

„Цілую бабусині втомлені руки”.

„Найкращі дні для наших матерів – це ті, коли щасливі їхні діти”.

„Дідусю, дідусю, тобою горджуся...”.

«Берегиня нашого дому».


8 клас

“Що означає бути підлітком?”

“Твій справжній друг”.

“Ти живеш серед людей”.

“Взаєморозуміння. На чому воно ґрунтується?”

“Умій бути вдячним” .

“Будувати життя, чи пристосовуватись до обставин.”

“Чому буває самотньо?”

“Уроки добрих справ”

“Що внутрішня, що зовнішня краса тобі одній дарована, людино!”

“ Дисципліна – свобода, чи необхідність?”

«Правила користування мобільним зв’язком у громадських місцях».

«Твоя інформаційна безпека».


9 клас

“Любов до ближнього – джерело величі людини”.

“Відкрийте чарівні двері добра і довіри”.

“Любов’ю дорожити вмійте”.

“Колектив починається з мене”.

“Портрет мого колективу”“Цінності моєї родини”.

“Я і ми”.

“Мої вчителі, старші друзі та наставники”.

“Жити – значить спілкуватися”.

“Молодь проти насильства”.

«Культура користування мобільним зв’язком».

«Я і інформаційно-комунікаційні технології».

«Твоя інформаційна безпека».


3. Ціннісне ставлення до праці

^ ПОЧАТКОВА ШКОЛА

Виховні досягнення

Сформованість понять та уявлень про важливість праці в житті людини:

- уявлення про типи професій;

- вміння і навички самообслуговуючої праці;

- поваги до людини праці;

- почуття відповідальності, вимогливості до себе, охайності, дбайливості, дисциплінованості, старанності, наполегливості.

Тематика змісту виховної діяльності

1 клас

2 клас


“Бджілка мала, та й та працює”.

“Ми працю любимо”.“Про двох братів – Умійка та Неумійка”.“Знайомимось з професією”. “Коли я виросту... ”.

“Місто веселих майстрів”.

“Збережемо книгу”.“Подарунок малюкам дитячого садка”.


“Навіщо людина працює”.

“Землю сонце прикрашає, а людину – праця”.

“Діло майстра хвалить”.

“Книжкова лікарня”.

“Подарунки молодшим друзям”.

“Професія моїх батьків”.

“Кращий мамин помічник”.


3 клас


4 клас

“Праця годує, а лінь – марнує”.

“Цінуймо працю інших”.

“Усі професії потрібні, усі професії важливі ...”

“Скибочка хліба”.

“Мої досягнення”.

“За що ми любимо свою професію”.

“До джерел народних ремесел”.


“Праця прикрашає людину”.

“Праця – джерело життя і головна його прикраса”.“Я – черговий”.

“ “Допоможи книзі!”.“Подарунки власноруч”.“Трудові традиції української родини”. “Працьовита родина”.“Калейдоскоп професій”.

«Чи знаєш ти ціну праці?»


^ Основна школа

Виховні досягнення

5-7 клас

^ Сформованість потреби в праці:

- значимості суспільно-корисної праці;

- навичок самообслуговування, ведення домашнього господарства;

- вміння доводити справу до логічного завершення.

8-9

клас

^ Сформованість поняття професійного самовизначення:

- позитивно-емоційного ставлення до праці як до форми буття і способу самореалізації особистості;

-здатності до усвідомленого вибору майбутньої професії в ім’я національного державного інтересу;

- соціальної значимості праці в житті людини, естетики та культури праці в традиціях українського народу;

- вмотивованості, цілеспрямованості, організованості, кмітливості, працьовитості;

- проектування професійного становлення.

Тематичний зміст виховної діяльності

5 клас


6 клас


“Як організувати себе”.“Вчись учитись, щоб уміти трудитись».

«Моя майбутня професія”.«Це потрібно знати, щоб професіоналом стати”.“Книга скаржиться! Книга дякує!”.“Ціна твого підручника”.

Місто веселих майстрів”. “Даруйте радість людям”. “Майстерня Діда Мороза”“У колективі немає чужої роботи”“Професії від А до Я”. “Люди, які працюють поруч”. “Професії мого роду”.


“Ціна однієї хвилини”.

“Що означає культура навчальної праці?”“Скільки у світі професій”.

“Всі професії важливі”.

“Наші захоплення”.

“Професії наших батьків”.

“Школа вмілих господарів”.

“Господарочка”.

“Нумо, хлопці!”

«Чи вмію я працювати?»

«Мої досягнення»

“У країну «Зроби сам»”.


7 клас

“Як навчитись цінувати і розраховувати час?”.

“Як вибрати майбутню професію?”

“Усі професії важливі, обирай свою”.

“Чарівна краса вишиванки”.

“З магазину чи власними руками”.

“Бабусин рушник у сучасний оселі”.

“Мої обов’язки в родині”.

“Я це можу”.

“Трудова біографія моєї родини”.

«Не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні»

«Професії в піснях»


8 клас

„Бережи свій час і час інших”.

„Як правильно організувати свою працю?”„Економіка домашнього господарства”.“Школа – мій дім, я – господар у нім”.“Виконуй кожну справу добре сьогодні і можеш не турбуватись про завтра”.“Що я знаю про майбутню професію?”

“Ваш вибір: можу + хочу + треба.”

“Освіта – шлях до майбутньої професії”.“Країна потребує професіоналів. Як ним стати?”

“Праці ми шану співаємо”.

“У світі професій”.“Мої здібності. Як обрати професію”.


9 клас
“Естафета улюблених занять”.

“Презентація професій”.

„Ярмарок професій”.

“Ким бути чи яким бути?”

“Непрестижних професій не буває”.

“Як не помилитися у виборі професій?”

“Професійний вибір: хто його має здійснювати?”

“Великий світ професій: як не загубитись у світі професій?”

“Твій вибір – життєвий успіх”.

«Твій трудовий загін»

«Заробимо гроші своїми руками в таборі праці і відпочинку»

«Ти і ринок праці»

«Риси та якості фахівця»

«Держава потребує професіоналів»

«Підліткова праця: правознавчий аспект»«Трудові канікули»

«Ти господар у своїй школі вдома (в мікрорайоні)»

«Працюємо разом, радіємо разом»
  1   2

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Головна мета виховної системи – допомогти дитині знайти себе в житті,відчути свою необхідність, навчити працювати, реалізувати всі ті позитивніякості, які вона принесла з собою в світ. Головне завдання iconКласне керівництво в системі виховання школярів
Вихідним у вихованні є розвиток духовно-моральних якостей особистості, які допомагають їй реалізувати себе як індивідуальність, навчити...

Головна мета виховної системи – допомогти дитині знайти себе в житті,відчути свою необхідність, навчити працювати, реалізувати всі ті позитивніякості, які вона принесла з собою в світ. Головне завдання iconВиконавчий комітет нововолинської міської ради управління освіти міський методичний кабінет нововолинська спеціальна загальноосвітня школа №9
Мета. Допомогти учням зазирнути у свій Внутрішній Світ; ознайомити з основними рисами характеру та різнимиемоціями: радості, суму,...

Головна мета виховної системи – допомогти дитині знайти себе в житті,відчути свою необхідність, навчити працювати, реалізувати всі ті позитивніякості, які вона принесла з собою в світ. Головне завдання iconЛюбіть свою дитину такою, якою вона є, а не за її досягнення й перемоги
Ніколи не порівнюйте свою дитину з іншими дітьми. Порівнюйте її із самою собою: якою вона була вчора і якою стала сьогодні

Головна мета виховної системи – допомогти дитині знайти себе в житті,відчути свою необхідність, навчити працювати, реалізувати всі ті позитивніякості, які вона принесла з собою в світ. Головне завдання iconУрок з циклу я І Україна. 2 клас Тема. Про добро І милосердя. За добро добром. Мета: продовжувати формувати уявлення про доброту, вчити робити правильний
Доброта – це коли люди допомагають один одному, дарують усім можливість відчути себе багатшими, щасливими, впевненими в житті

Головна мета виховної системи – допомогти дитині знайти себе в житті,відчути свою необхідність, навчити працювати, реалізувати всі ті позитивніякості, які вона принесла з собою в світ. Головне завдання iconГоловне – бути небайдужими
У нашій школі до виховання підростаючого покоління педагогічний колектив ставиться так, як того вимагають завдання не лише сьогодення,...

Головна мета виховної системи – допомогти дитині знайти себе в житті,відчути свою необхідність, навчити працювати, реалізувати всі ті позитивніякості, які вона принесла з собою в світ. Головне завдання iconЧеркаси, 2010
З покоління в покоління книжка сіє правду, добро, любов. Вона дає нам відповіді на всі запитання і гарні поради, вчить нас жити,...

Головна мета виховної системи – допомогти дитині знайти себе в житті,відчути свою необхідність, навчити працювати, реалізувати всі ті позитивніякості, які вона принесла з собою в світ. Головне завдання iconТренінг «Подолай свою агресію» Мета
Мета: навчити учнів активно контролювати свою власну поведінку і впливати на неї; уміння уникати стресових та конфліктних ситуацій,...

Головна мета виховної системи – допомогти дитині знайти себе в житті,відчути свою необхідність, навчити працювати, реалізувати всі ті позитивніякості, які вона принесла з собою в світ. Головне завдання iconБородич Олександра Луцьк, 2009 Народження дитини — одна з найрадісніших подій у житті батьків. «Я відчула невимовне щастя,— пригадує Світлана,— коли вперше побачила свою крихітку. Вона була для нас наймилішою з усіх дітей»
«Я відчула невимовне щастя,— пригадує Світлана,— коли вперше побачила свою крихітку. Вона була для нас наймилішою з усіх дітей»....

Головна мета виховної системи – допомогти дитині знайти себе в житті,відчути свою необхідність, навчити працювати, реалізувати всі ті позитивніякості, які вона принесла з собою в світ. Головне завдання iconТема: Культура Галицько – Волинської держави. Мета
Мета: ознайомити учнів з досягненнями культури Галицько – Волинської держави; визначити її особливості; з ясувати які держави мали...

Головна мета виховної системи – допомогти дитині знайти себе в житті,відчути свою необхідність, навчити працювати, реалізувати всі ті позитивніякості, які вона принесла з собою в світ. Головне завдання iconУрок музики. 4-й клас
Мета статті — допомогти вчителеві, вихователю в популярній формі розповісти ді­тям про те, яке важливе місце в житті поета посідала...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи