Контрольна робота з біології ( 10 клас) icon

Контрольна робота з біології ( 10 клас)
Скачати 127.99 Kb.
НазваКонтрольна робота з біології ( 10 клас)
Дата конвертації18.12.2012
Розмір127.99 Kb.
ТипКонтрольна робота
джерело

ОРІЄНТОВНІ КОНКУРСНІ ЗАВДАННЯ

Підсумкова контрольна робота з біології ( 10 клас)

І рівень

1. Перерахуйте основні ознаки живих організмів.

2. Які організми складають тіло лишайника?

а) зелені водорості; б) синьо-зелені водорості;

в) бурі водорості; г) гіфи грибів-паразитів;

д) гіфи грибів-сапротрофів.

3. Що таке рецептор?

ІІ рівень

1. Порівняйте скелет риби і земноводних.

2. Опишіть в вигляді схеми особливості будови та функції шарів шкіри.

3. Які ви знаєте види хромосом?

ІІІ рівень

1. Які органели називаються напівавтономними і чому?

2. Охарактеризуйте, пов”язуючи особливості будови і виконувані функції, меристематичну, покривну та провідну тканини.

3. Розв”яжіть задачу.

Дано білок, маса якого 24000. Знайти вагу та довжину гена, що кодує цей білок.


Підсумкова контрольна робота з біології ( 11 клас)

І рівень

1. Які ви знаєте зони кореня? Їх функції.

2. Які типи руху клітин властиві для найпростіших:

а) війчастий; б) дхгутиковий;

в) м”язовий; г) амебоїдний.

3. Дайте визначеня поняттю „фагоцитоз”

ІІ рівень

1. Які ознаки відрізняють тип молюсків від інших типів тварин?

2. Де починається (А) і де закінчується (Б) велике (1) та мале (2) кола кровообігу?

а) лівий шлуночок; б) ліве передсердя;

в) правий шлуночок; г) праве передсердя.

3. Опишіть в вигляді таблиці особливості просторової структури білків.

ІІІ рівень

1. Опишіть особливості будови та еволюційного розвитку кровоносної системи у тварин.

2. Порівняйте особливості будови та виконувані функції двомембранних органел.

3. Розв’яжіть задачу.

В пологовому будинку переплутали двох новонароджених хлопчиків: Сергія - ІІ група крові та Івана – І група крові. Є дві пари батьків: перша – мати має ІІ групу крові ,
а батько – ІІІ; друга пара – мати має І групу, а батько – ІУ групу. Встановіть, хто є батьками хлопчиків.


^ Підсумкова контрольна робота з історії ( 10 клас)

І рівень

1. Розставте у хронологічному порядку наступні історичні епохи:

а) мезоліт;

б) енеоліт;

в) палеоліт;

г) неоліт.

2. В 1015 – 1019 рр. київським престолом оволодів:

а) Ярослав Мудрий;

б) Святополк;

в) Ярополк;

г) Володимир Великий.

3. На Чорній раді біля Ніжина в 1663 р. гетьманом Лівобережної України було обрано:

а) Я. Сомка;

б) І. Брюховецького;

в) В. Золотаренка;

г) Д. Многогрішного.

ІІ рівень

1.Вставте пропущені в тексті слова: “ В середині _________ст. до н.е. на узбережжя Чорного моря прибули греки-колоністи. На березі Бузького лиману, біля о.Березань (біля сучасного Очакова) виникає перше поселення. В _______ст. до н.е. розбудовуються міста : ______________________________________.Ці міста з їх округами перетворюються на держави-поліси з різноманітними формами правління:_____________________________________________________________________________________________________________.

В______ст. до.н.е. місто _________________стає центром ____________________________ царства.

2.Охарактеризуйте соціально-економічний та культурний розвиток східних слов’ян у ІУ – ІХ ст.

ІІІ рівень

1.У чому проявлялися процеси русифікації в Україні 60-х – 80-х років ХХ ст.


^ Підсумкова контрольна робота з історії ( 11 клас)

І рівень

У лютому-березні 1648 року Б. Хмельницький уклав угоду про військову допомогу у війні проти Речі Посполитої з:

а) Кримським ханством;

б) Московською державою;

в) Швецією;

2. Нова Сербія в 1752 р. була створена на землях:

а) Правобережної України;

б) Лівобережної України;

в) Слобожанщини;

г) Криму.

3. Яка подія відбулася раніше: видання Валуєвського циркуляру чи Емського указу.

ІІ рівень

1. Складіть таблицю за схемою:Дата

Умови


Кревська унія

Люблінська унія

Брестська унія
2. Які події відбувалися у вказані роки:

а)1768-1774 рр._________________________________________

б)1787-1791 рр._________________________________________

в)1772 р._______________________________________________

г)1795 р._______________________________________________

д)1793 р._______________________________________________

ІІІ рівень

1. Назвіть головні причини, що зумовили необхідність переходу до нової економічної політики. Аргументуйте власні висновки.


^ Підсумкова контрольна робота з хімії ( 9 клас)

І рівень

1. Визначити можливі продукти реакції СаО з Р2О5 а) без додавання та
б) з додаванням води:

1 – СаРО4, 2 – СаР2О6, 3 – СаН2Р2О7, 4 – Са2(РО4)3, 5 – Са3(РО4)2, 6 – СаР2О7, 7 – СаНР2О6, 8 – СаН2РО4.

2. Визначити реагенти, необхідні для отримання гашеного вапна:

1 – СаSО4 та NаОН, 2 – СаС2 та Н2О, 3 – СаСl2 та Fе(ОН)2, 4 – Са(NО3)2 та КНСО3,

5 – Са та Н2О, 6 – СаО та Н2СО3. Відповідей дві.

3. Визначити а) скільки зовнішніх електронів в атомі скандію, б) скільки валентних електронів в атомі титану.

а) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

б) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

ІІ рівень

1. Визначити а) скільки зовнішніх електронів в іоні скандію Sс+3, б) скільки зовнішніх електронів в іоні титану Ті+2, в) скільки електронів у третьому від ядра шарі атома скандію, г) скільки електронів у третьому від ядра шарі іона титану Ті+3.

а) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

б) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

в) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

г) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

2. Скласти електронну формулу молекули Н2SіО3, визначити а) загальну кількість зовнішніх електронів усіх атомів у молекулі та б) загальну кількість електронів, які зв’язують усі атоми, в) загальну кількість електронів навкруги обох атомів гідрогену,
г) загальну кількість електронів навкруги усіх атомів оксигену,

а) 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30.

б) 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30.

в) 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30.

г) 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30.

3. Скласти рівняння реакції: Н2S + НNО3 → NО + ......, якщо ступінь окиснення сульфуру у продукті реакції +6. Визначити: а) елемент відновник, б) елемент окисник,
в) суму усіх коефіцієнтів у рівнянні та г) загальну кількість електронів, які переходять від атомів відновнику до атомів окиснику.

а) Н, S, О, N.

б) Н, S, О, N.

в) 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

г) 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

ІІІ рівень

1. Суміш 3,2 г метану (СН4) з повітрям спалили, при цьому об’єм (за н.у.) суміші зменшився на 7,84 л. Визначити кількість продуктів згоряння.

2. Маючи металічний кальцій, металічну мідь, сірку, гідроген пероксид як окисник, натрій хлорид та воду отримати купрум(ІІ) хлорид.

3. Скласти дві можливі (з дотриманням та без дотримання правилу октету) електронні формули сполуки Сl3РО. Пояснити їх.


Підсумкова контрольна робота з фізики ( 10 клас)

І рівень

 1. Визначити середню квадратичну швидкість частинок газу, густина якого при тиску Р = 40 кП становить ρ =0,03 кг/м3.

 2. В посудині знаходиться суміш, яка складається (за масою) з 20% гелію (М1=4 г/моль) і 80% неону (М2=20 г/моль). Знайти молярну масу суміші.

 3. Газ міститься в балоні об'ємом 0,02 м3. Яку кількість теплоти треба підвести до газу, щоб його тиск збільшився на 105 Па?

ІІ рівень

 1. Два резистори, опори яких відрізняються у 3 рази, з'єднані паралельно. Який струм тече через резистор з більшим опором, якщо через резистор з меншим опором тече струм 9 А?

 2. Для підводних робіт використовують циліндричну камеру висотою 2 м, яку спускають догори дном на дно водойми глибиною 3 м. Знайти товщину шару повітря під "стелею" камери. Атмосферний тиск 100 кПа. Прийняти густину води 1000 кг/м3, g=10 м/с2.

 3. Айсберг плаває в океані. У ньому прорубали колодязь глибиною 200 м . Яку роботу потрібно затратити, щоб з колодязя дістати 5 л води. Густина льоду становить 900 кг/м3, густина води 1000 кг/м3.

ІІІ рівень

 1. Газ знаходиться у горизонтальній циліндричній посудині, яка закрита поршнем і розділена рухомою перетинкою на об'єми 10 л і 15 л. На яку відстань зміститься перетинка, якщо поршень ізотермічно змістити на 1 см?

 2. Куля масою т, що летить горизонтально зі швидкістю v0 пружно ударяється об нерухому кулю масою М, що висить на нитці довжиною L. Удар центральний. На який кут відхилиться куля масою М після удару.

 3. Тіло кинули із швидкістю v0 під кутом а до горизонту з башти висотою h. Скільки часу t пройде від моменту кидання тіла до моменту його падіння на землю? Яка буде дальність польоту тіла S по горизонталі? На яку максимальну висоту Н відносно землі підніметься тіло? Під яким кутом g воно впаде на землю? Чому дорівнює відстань від точки кидання О до точки падіння В? З якою швидкістю тіло упаде на землю? Опором повітря знехтувати.Підсумкова контрольна робота з математики ( 11 клас)

І рівень

 1. Нехай плошини і перпендикулярні до площини . Чи обов’язково площини і паралельні між собою?

2. Скільки коренів має рівняння ? Знайдіть один із коренів.

3.Чи можуть три різних числа бути послідовними членами арифметичної прогресії і, одночасно, послідовними членами геометричної прогресії ?

ІІ рівень

1. Нехай , . Виразити число через і .

2. Знайти найменший додатній період функції

.

3.Розв’язати систему рівнянь

ІІІ рівень

1. Нехай – внутрішні кути гострокутного трикутника, і . Довести, що .

2. Основи висот гострокутного трикутника – є вершинами трикутника, периметр якого удвічі менший за периметр трикутника . Довести, що трикутник є рівностороннім.

3. Нехай паралелограм основа піраміди . Точки належать відповідно, Довести, що площина проходить через точку .

Підсумкова контрольна робота з української літератури ( 9 клас)

І рівень

1. Хто був зачинателем нової української літератури?

а) І. Котляревський;

б) Г.Сковорода;

в) Т.Шевченко.

2. До якого жанру належить повість Г. Квітки-Основ'яненка "Маруся"?

а) сентиментально-психологічна повість;

б) реалістична повість;

в) романтична повість.

3. Які українські народні балади Ви знаєте?

II рівень

1. Визначте філософські ідеї Г.Сковороди, втілені в його творах.

2.Дайте визначення одного із художніх засобів (на вибір). Наведіть
приклади.

3. Як осмислюється тема "митець і суспільство" в українській літературі?
(На прикладі творчості окремих письменників).

III рівень

1. Розкрийте суть поняття "літературний процес".

2.Розтлумачте визначення: "Енеїда" – епічна бурлескно-травестійна поема.

3.Проаналізуйте поезію Л.Костенко:

Мабуть, ще людство

дуже молоде

Бо скільки б ми не

загинали пальці, —XX

вік! — а й досі де-не-де

Трапляються іще

неандертальці.

Подивиться: і що воно таке ?

Не допоможе й двоопукла лінза.

Здається ж, люди, все у них людське,

Але душа ще з дерева не злізла.


^ Підсумкова контрольна робота з української мови ( 9 клас)

І рівень

1. Проведіть фонетичний аналіз слова вокзал.

2. Поясніть лексичне значення слів книжний, книжковий. З кожним із них
складіть речення.

ІІ рівень

1.До кожного з наведених фразеологізмів доберіть слово-синонім.
Бити чолом, вставляти палиці в колеса, дуля з маком, змішати з грязюкою, кров холоне в жилах, як рукою подати.

2. Подані числівники запишіть у називному, давальному орудному відмінках. Якщо в деяких відмінках існують паралельні форми, наведіть їх.

7, 16, 38.

ІІІ рівень

1. Зробіть морфологічний розбір виділених слів.

Я підвівся з теплої торішньої трави, причесаної в один бік, мабуть, весняним потоком, і, спираючись на костур, пішов помалу понад берегом шукати якогось перевозу ... (Г.Тютюник).

2. Складіть розповідь (5-6 речень) про прогулянку вулицями міста,
використавши структурі тексту: а) складений дієслівний присудок; б) вставне слово або словосполучення; в) складносурядне речення з розділовими сполучниками; г) складнопідрядне речення з підрядними місця.


^ Підсумкова контрольна робота з української мови ( 10 клас)

І рівень

1.Позначте рядок, у якому всі власні назви іншомовного походження записано правильно.

а) Рафаель, Генадій, Горацій, Шиллер, Аполлон;

б) Галілей, Алла, Лінней, Гот’є, Мoнтеск’є;

в) Жанна, Гете, Руссо, Дідро, Мольєр, Россіні.

2. Позначте рядок, у якому допущено помилку:

а) надхмар’я, роззброєння, соболинний;

б) у мисці, різьбяр, братський;

в) морквяний, неждано, статті.

3. Позначте рядок, у якому немає глухих приголосних:

а) бузок, кохання, паркан, периметр;

б) дзьоб, розмова, недоля, міра, дуб;

в) дятел, приймач стукіт, вухо.

4. Позначте рядок, у якому усі форми кількісних числівників в орудному відмінку однини записано правильно

а) двомастами п’ятьдесятьма вісьма;

б) вісьмастами шістдесятьма п’ятьма;

в) семистами двадцятьма трьома.

5. Позначте рядок, у якому іменник у формі орудного відмінка однини записано неправильно

а) рідною землею, гастрольною афішею, сумлінною працею;

б) гарячою кашею, солодкою грушею, високою вежею;

в) високою ціною, весняною калюжою, великою кулею.

6. Апостроф в українських словах пишемо перед я, ю, є, ї після букв б, п, в, м, ф:

а) якщо вони позначають пом’якшені звуки;

б) якщо перед ними не стоїть буква, що позначає кореневий

приголосний звук( крім р);

в) якщо перед ними стоїть буква, що позначає будь-який приголосний.

7. Позначте рядок, у якому правильно записано літери «дев’ятки»,

після яких у загальних назвах іншомовного походження перед наступним

приголосним слід писати літеру и.

а) д, з, к, с, ц, ш, х, р, ж;;

б) д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р;

в) д, т, з, л, ц, ч, х, ж, р.

8. За звучністю приголосні звуки поділяють на такі групи:

а) тверді та м’які;

б) губні, шиплячі та свистячі;

в) сонорні, дзвінкі та глухі.

9. Позначте рядок, у якому в усіх словах пропущено літеру і.

а) г…пер…нфляція, аукц…он, конф…скація, ас…гнац…я, кл…єнт;

б) потенц…ал, коеф…ц…єнт, рев…з…я, …м…дж, консорц…ум;

в) л…м…т, л…кв…дність, л…ценз…я, рец…п…єнт, ф…л…я.

10. Позначте рядок, у якому всі слова мають префікс с-.

а) морений, …формувати, …повістити, …шити, …твердіти;

б) каламутити, …ховати, …гортати, …краєчку, …падати;

в) тягнути, …пітніти, …кинути, …фотографувати, …купчитися.

ІІ рівень

1. Підкресліть члени речення. Визначте типи простих речень, письмово обґрунтуйте свою думку. Климко йшов уже восьму добу. Першого дня йому йшлося легко, навіть весело. Пухка пилюга на дорозі гріла босі ноги. В кишенях дядькової діжурки лежало шість великих сухарів з білого хліба і чимала торба на сіль. А тут іще степу, сонця кругом повнісінько. Вітерець лоскоче ковил-траву, колошкає полини, щоб вони дужче пахли. І ніде ані лялечки. Тільки ящірки шастають поміж травою та теплим камінням на голих пагорбках (Г.Тютюнник).

2. Побудуйте і запишіть речення за поданою схемою. Підкресліть усі

члени речення, визначте і запишіть тип речення.

[ ] , і [ ], і [ ], (що ), (який ).

 1. Поясніть, чому образи весни і землеробської праці навесні стають центральними образами збірки І.Франка «З вершин і низин»?

ІІІ рівень

1. З тексту випишіть прикметники. Від кожного з них, якщо це можливо, утворіть по одному іменнику, прислівнику, дієслову. Позначте суфікси та префікси, за допомогою яких утворилися нові слова від поданих прикметників, визначте спосіб словотворення.

А наступного дня була неділя, був дивовижно ясний, налитий прозорим сонцем ранок, був неосяжний степ, що шумів і шумів попереду шовками – то молочними, то золотистими, то з сталевим полиском… Що та було за видовище! Маючи в собі красу моря, його велич, блиск та надміру світла, маючи в собі також могутність лісу і його тихі вікові шуми, степ, окрім цього, ще ніс у собі щось своє, неповторно степове, властиве тільки йому – оту шовкову ласкавість, оте ніжне, замріяне, дівоче... Ковилі, ковилі, ковилі... За сонцем сталево-тьмяні, а там, під сонцем, - скільки зір сягне, - сяючі, молочні, як морське шумовиння (За О. Гончаром).

2. У поданих реченнях знайдіть та підкресліть вставні слова, словосполучення і речення. Поставте коми. Визначте, з якою метою вжито вставні одиниці. Погрупуйте їх за функціями в мовленні та запишіть групами.

З норду в спину нам дме вітер: ото він мабуть і жене кригу (М.Трублаїні). Вона просто і як здалося трохи навіть грубувато, по-чоловічому подала всім руку і відрекомендувала подругу (М.Олійник). Жінка його либонь не з наших: здалека відкілясь він вивіз її (Панас Мирний). Ішов він такою ж тихою ходою, як і сюди а може ще й тихшою, - та все думав та думав (Панас Мирний). Одне поліно кажуть це ще не вогнище (В.Шевчук). Пішли на битву з ворогами Її орли, її сини, А мати жде на них роками, А може вернуться вони (Л.Забашта). Лесю аж образив надто спокійний як їй здалося материн тон (М.Олійник). Очевидячки се питання усіх цікавило (М.Коцюбинський). Без хазяїна кажуть і худоба плаче (Панас Мирний). Діди й прадіди пішки ходили, хоч мабуть не один в душі сокола носив (О.Гончар). Одне сягне глибше, друге – мілкіше, та нікому мабуть не дано опуститись на самісіньке дно (Є Гуцало). Кажуть правда вбиває (П.Загребельний). 8. Мотиви цього рішення як очікується буде повідомлено пізніше (З газ.). Здається співає від краю до краю саме повітря, співає марево, що вже схоплюється, тече, струмує де-не-де над ковилою (О.Гончар).

3. Поміркуйте: комічним, трагічним чи закономірним фіналом є передчасна смерть Пузиря у п’єсі І.Карпенка-Карого «Хазяїн». Свої роздуми запишіть у формі невеликого твору-роздуму.


^ Підсумкова контрольна робота з географії ( 9 клас)

1. Дайте визначення запропонованим поняттям.

- клімат;

- ґрунт;

- рельєф;

- гідросфера;

- земна кора;

- тропосфера;

- Червона книга;

- річковий басейн;

-фізико-географічне районування

2. Коротко охарактеризуйте головні фактори формування клімату України.

3. Які загальні закономірності поширення ґрунтів проявляються в межах рівнинної та гірської частин території України? Перелічіть основні типи зональних ґрунтів, які сформувалися в межах нашої держави.

4. Які галузі промисловості є найбільш розвиненими в Україні? Назвіть головні промислові центри даних галузей.

5. Охарактеризуйте найважливіші демографічні проблеми України.

6. На контурну карту нанесіть головні родовища кам’яного та бурого вугілля в Україні.

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Контрольна робота з біології ( 10 клас) iconДокументи
1. /Я _ Украхна, 4 клас/Громадянська осв_та/Контрольна робота за _ семестр .doc
2....

Контрольна робота з біології ( 10 клас) iconДокументи
1. /Я _ Украхна, 4 клас/Громадянська осв_та/Контрольна робота за _ семестр .doc
2....

Контрольна робота з біології ( 10 клас) iconКонтрольна робота з математики учасників ман 2010р. 9 клас
Знайдіть чотири числа, які складають геометричну прогресію, якщо сума крайніх чисел дорівнює 56, а добуток середніх чисел дорівнює...

Контрольна робота з біології ( 10 клас) iconКонтрольна робота з математики для учасників ман відділення «математика» 2010р 10 клас І рівень (кожне завдання по 4 бали): Розвязати рівняння: = 6
У колі проведено хорду. На одній з дуг вибрати точку, сума віддалей від якої до кінців хорди є найбільшою

Контрольна робота з біології ( 10 клас) iconКонтрольна робота з теми: «Лексикологія. Фразеологія» (5 клас)
До оцінювання виконаних завдань необхідно підходити творчо, з урахуванням особливостей розвитку того чи іншого учня. Визначені бали...

Контрольна робота з біології ( 10 клас) iconДокументи
1. /Математика, 2 клас/+ _ - в межах 100.doc
2. /Математика,...

Контрольна робота з біології ( 10 клас) iconДокументи
1. /Математика, 2 клас/+ _ - в межах 100.doc
2. /Математика,...

Контрольна робота з біології ( 10 клас) iconКонтрольна робота з математики для учасників ман відділення «комп’ютерних наук» та «технічних наук» 10 клас І рівень (кожне завдання по 4 бали) Спростити вираз: (а -3) 1
В рівнобедреній трапеції з висотою 2см відомі площі трикутників sabd =5 та sabc знайти площу трапеції та її середню лінію

Контрольна робота з біології ( 10 клас) iconУкраїнська мова ( з комп'ютерною презентацією) 5 клас учитель української мови та літератури К. В. Свистун
Методи та прийоми: робота в парах, редагування, дослідження, робота з підручником, словникова робота, творча робота, лінгвістична...

Контрольна робота з біології ( 10 клас) iconДокументи
1. /Математика, 4 клас/Контрольна робота __ семестр/Вар_ант 1.docx
2. /Математика,...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи