Інноваційні підходи до створення системи науково-методичної роботи в місті icon

Інноваційні підходи до створення системи науково-методичної роботи в місті
Скачати 174.8 Kb.
НазваІнноваційні підходи до створення системи науково-методичної роботи в місті
Дата конвертації17.01.2013
Розмір174.8 Kb.
ТипДокументи
джерело


О.Половенко, О.Жосан


Інноваційні підходи до створення

системи науково-методичної роботи в місті


(з досвіду роботи Центру методичної та соціально-психологічної служби Кіровоградської міської ради)


Диференціація у навчанні вчителів – ефективний засіб розвитку творчої активності. В умовах модернізації освіти пріоритетним завданням методичної служби і є створення сприятливих умов для розвитку педагогів, врахування їх інтересів, мотивів діяльності та потреб соціального розвитку.

Знайшла своє практичне втілення в організації науково-методичної роботи наукова робота Пахолівецької М.В. з проблеми «Розвиток дидактичних умінь учителів початкових класів», якій передувало дослідження рівня сформованості їх дидактичних умінь. Це допомогло розробити три моделі методичної роботи не тільки з керівниками, а й з іншими категоріями педагогічних працівників: перша модель — для вчителів із низьким рівнем сформованості дидактичних умінь, друга — із середнім, третя —з високим рівнем, а також дало змогу наповнити кожну модель відповідним змістом навчання.

Так, змістом навчання першої моделі визначена система знань з методики викладання навчальних предметів, власне фахові знання, масовий позитивний досвід.

Зміст другої моделі становить заповнення прогалин у професійній компетентності, перспективний педагогічний досвід.

Інформативне наповнення третьої моделі пов'язали з новими знаннями, інноваційними процесами у викладанні предметів, конструюванням нестандартних технологій, альтернативними програмами.

Якщо у першій моделі переважає компенсаторна функція методичної роботи, то у третій — розвивальна.

Форми та методи, які використовуються в кожній із трьох моделей, суттєво відрізняються, зокрема:

- перевага традиційних форм і методів характерне для першої моделі;

- активні форми і методи навчання під керівництвом методиста, керівника міського методичного об'єднання — для другої моделі;

- самостійний вибір форм і методів навчання — для третьої моделі.

При цьому інтенсивне зовнішнє управління навчанням, характерне для першої моделі, у другій і третій моделях поступово набувають форми самоврядування, а організаторам навчання відводиться консультативна роль.

Як показало дослідження, методична робота за розробленими варіативними моделями суттєво підвищила ефективність процесу післядипломної освіти педагогічних працівників, дала змогу подолати розрив між запитами вчителів і їх задоволенням, зросла результативнісь методичної роботи.

Поряд з цим працівники Центру постійно працюють над удосконаленням шляхів проведення методичних заходів.

На кожному методичному заході здійснюється психолого-педагогічний супровід за участь психолога ЦМСПС, що сприяє створенню доброзичливої атмосфери співпраці та кращому засвоєнню матеріалу.

Особливістю організації методичних заходів є те, що учасники отримують по електронній пошті завдання щодо підготовки з даної проблеми. Кожен методичний захід розпочинається із роботи в групах входження в проблему семінару-практикуму та інших форм роботи.

Далі відбувається взаємозворотній зв’язок: за допомогою такої форми як «Вільний мікрофон» керівники мають можливість висловитися з даної проблеми.

В ході семінарського заняття всі учасники отримують буклети, в яких вміщено практичні рекомендації з проблеми методичного заходу та вижимки теоретичного матеріалу, який вони зможуть використати у своїй практичній роботі.

Важливою передумовою досягнення успіху при проведенні методичного заходу, вважає М.Пахолівецька, є визначення мети його.

Тому прийняття управлінського рішення щодо бажаного успіху, який надалі стає метою управління, є обов’язковим під час підготовки кожного із занять.

М.Пахолівецька під час організації методичної роботи з педагогами міста націлює працівників ЦМСПС на створення оптимальних умов для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання; трансформування наукових ідей у педагогічну практику, на підтримку інноваційної діяльності, здійснення експериментальної роботи тощо.

Методичні заходи центру носять здебільшого випереджувальний характер. Так, протягом останніх років проведена серія семінарів-практикумів для вчителів, які викладають у профільних класах, що дало змогу суттєво полегшити перехід навчальних закладів міста на профільне навчання.

Методисти, керівники шкільних методичних об'єднань звертають особливу увагу на надання методичної допомоги молодим спеціалістам в організації навчально-виховного процесу, сприяють росту їхньої професійної майстерності, залученню до активної участі в роботі методичних формувань.

Вже традиційною стала робота Шкіл молодих спеціалістів, які очолюють досвідчені педагоги. Діяльність школи професійної адаптації молодого вчителя-стажиста спрямована на реалізацію проблеми «Організація навчально-виховного процесу в навчальному закладі відповідно до Державних стандартів». Тематика засідань окреслюється в таких напрямках: робоче місце вчителя та його обладнання; урок та його аналіз; різновиди уроків; навчальний кабінет у школі, його роль і значення у навчальному процесі; інноваційні технології навчання; ведення шкільної документації тощо.

Серед найпоширеніших форм методичної роботи: місячники вчителя-стажиста, конференції, семінари-практикуми, співбесіди, консультації на актуальні теми, відкриті уроки, огляди новин психолого-педагогічної та методичної літератури.

М.Пахолівецька особливої уваги надає пропоганді впровадженню педагогічної спадщини В.Сухомлинського. В рамках щорічного місячника вчителя-стажиста, присвяченого пам’яті В. Сухомлинського, проходять педагогічні вітальні майстрів педагогічної праці, круглі столи («Досвід, проблеми, знахідки»), брифінги («Соціальний захист молодого педагога»), майстер-класи досвідчених педагогів, методичні декади «Ініціатива, творчість молодих», індивідуальні та групові консультації методистів ЦМСПС.

Основною формою роботи з вчителями середнього рівня сформованості дидактичних умінь є методичні об’єднання.

Робота всіх методичних об’єднань спрямована на реалізацію єдиної науково-методичної проблеми «Удосконалення методичної роботи шляхом використання сучасних підходів до підвищення кваліфікації педагогічних кадрів як засіб розвитку і саморозвитку творчої особистості».

Координують роботу МО і беруть в них активну участь методичні працівники.

Основними напрямками їх діяльності є:

 • опрацювання Державних стандартів освіти, Концепції профільного навчання в старшій школі, нормативно-директивних документів Міністерства освіти і науки України, методичних рекомендацій, навчальних посібників з питань удосконалення змісту і методики навчально-виховної роботи, методичних вісників КОІППО, посібників, виданих ЦМСПС до початку навчального року;

 • забезпечення засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів;

 • підвищення рівня дидактичної й методичної підготовки педагогів до організації та здійснення навчально-виховного процесу;

 • проведення обміну досвідом успішної педагогічної діяльності;

 • забезпечення наступності на всіх рівнях шкільного навчання, адаптації дитини до навчання в основній школі, виявлення проблем адаптаційного періоду та їх усунення;

 • підвищення ролі самоосвіти в удосконаленні професійної майстерності педагогів;

 • вивчення, апробація, впровадження досягнень психолого-педагогічної науки й перспективного педагогічного досвіду.

Актуальною була проблематика засідань методичних об’єднань. Зокрема:

- «Удосконалення уроку шляхом використання різних видів самостійної роботи», «Використання інтерактивних технологій на уроках», «Профільне навчання у сучасній школ» (ММО вчителів хімії, біології, ОБЖ, основ здоров’я, трудового навчання).

- «Використання методів проблемного навчання», «Пізнавальна самостійність школярів» (ММО вчителів географії та природознавства).

- «Вплив моніторингового дослідження на організацію навчально-виховного процесу в основній школі», «Реалізація засобами природничо-математичних дисциплін ідеї взаємодії людини-природи через прикладне спрямування навчання» (ММО вчителів математики, фізики, інформатики).

З метою якісного науково-методичного забезпечення організації навчально-виховного процесу в закладах нового типу, спеціалізованих школах з поглибленим вивченням предметів організовані методичні формування з проблеми «Сучасні підходи до організації профільного навчання».

Пріоритетним напрямком роботи ЦМСПС є забезпечення наступності на всіх рівнях шкільного навчання, адаптації дитини до навчання в основній школі, виявлення проблем адаптаційного періоду та їх усунення. З цією метою створенні інформаційні банки ресурсів навчальних закладів щодо модернізації навчально-виховного процесу в 5- 9 класах, забезпечено ефективне функціонування координаційної ради з проблеми «Ефективність навчально-методичного забезпечення організації навчально-виховного процесу в основній школі».

В умовах використання особистісно орієнтованих технологій підвищення кваліфікації педагогічних кадрів поряд з традиційними впроваджуються різні методи активного навчання: моделювання та проблемно-діяльнісні ігри, аналіз конкретних педагогічних ситуацій, соціально-психологічні, соціально-комунікативні тренінги, тренінги розвитку умінь і навичок.

Досить широко використовуються дискусії, диспути, дебати, круглі столи.

Ефективною формою методичної роботи в місті є семінари-практикуми вчителів кожного фаху. Основна мета їх проведення – вдосконалення, оновлення, поповнення теоретичних знань педагогів в умовах модернізації освіти; розвиток умінь творчого мислення, навичок аналізу й узагальнення власних напрацювань практичної діяльності . Актуальність тематики семінарів визначається на основі вивчення і впровадження запитів і побажань слухачів.

У центрі уваги були такі питання:

 • Впровадження в роботу дошкільних навчальних закладів Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі».

 • Формування технологічної і проектної культури учнів.

 • Сучасний урок: традиційні та інноваційні підходи.

 • Проблеми та перспективи навчання інформатики у структурі 11 – річної освіти.

 • Використання мультимедійних засобів у навчанні іноземної мови.

 • Організація ділових та особистісно-рольових ігор;

 • Сучасні підходи до організації профільного навчання.

 • Інтенсифікація процесу навчання іноземної мови в середній школі.

 • Особливості організації дослідницької роботи в довкіллі як складової процесу формування екологічної культури молодших школярів

 • Педагогічний контроль та використання його засобів і методів у відповідності до сучасних технологій навчання

 • Проблеми та розвиток концептуальної інноваційної моделі логопедичної роботи.

Належна увага приділялась опрацюванню питань з підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання учнів.

Слід відмітити, що завершився чотирічний цикл розгляду питань «Сучасні підходи до реалізації наступності між дошкільною та початковою ланками», «Удосконалення уроку шляхом використання нетрадиційних форм його проведення», «Використання інтерактивних форм і методів навчання на уроках у початкових класах», «Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів» на семінарах-практикумах вчителів 1-х, 2-х, 3-х,4-х класів. Це дало можливість підвищити фаховий рівень всіх вчителів початкових класів з даних питань, озброїти новітніми знаннями, методикою та технологією навчання.

У процесі організації роботи семінарів використовуються активні форми та методи: «круглі столи», ділові ігри, «мозкові штурми», педагогічні брейн-ринги, експрес-інформації, творчі звіти, дискусії, презентації, прес-діалоги, аукціони педагогічних ідей, методичні скриньки та інші.

Однією з поширених форм методичної роботи з учителями-предметниками є групові та індивідуальні консультації.

Так, працівниками центру були проведені за потребою вчителів індивідуальні консультації: дванадцятибальна система, шляхи її реалізації; кооперативні та групові форми навчання; організація та проведення державної підсумкової атестації та ін.

Слід зазначити що при проведенні методичних заходів методисти не лише надають перевагу активним та інтерактивним методам роботи, а й наповнюють їх творчим змістом, аналізують їх результативність.

Таким чином, методисти виступають «фасилітаторами» тобто надають допомогу в особистісному професійному розвитку вчителів, створюють умови для формування у них здатності набувати новий досвід, усвідомлення значущості нової педагогічної ідеї для вдосконалення освітньої практики.

Досягнення сталих результатів методистами свідчать про те, що М.Пахолівецька вдало реалізує основні завдання управлінської діяльності: формує професійний колектив, забезпечує умови його функціонування, аналізує їх творчість. Цим самим забезпечує отримання максимальних результатів системи методичної роботи.

^ Творчі групи працюють на випередження. Контрольно-аналітична діяльність щодо стану розв’язання визначених завдань діяльності центру дала можливість директору організувати науково-методичну роботу з педагогами високого рівня сформованості дидактичних умінь, яка спрямовується на розвиток їх творчого потенціалу через ознайомлення з інноваційними освітніми технологіями, включення в пошукову, експериментальну діяльність, конструювання власного перспективного досвіду.

Педагоги даного рівня мають можливість працювати у складі обласних і міських творчих та проблемних груп.

Результативно працюють міські творчі групи:

- заступників директорів з навчально-виховної роботи з проблеми «Роль методичних формувань у здійсненні трансформування наукових ідей у педагогічну практику» (керівник, Чередніченко Н.Ю., заступник директора ЦМСПС);

- методистів та педагогів навчальних закладів по підготовці до січневої конференції з проблеми «Моніторингові дослідження в навчально-виховному процесі» (керівники: Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС, Чередніченко Н.Ю., Кравцова Т.В., заступники директора ЦМСПС, методисти ЦМСПС);

- вчителів хімії та біології з проблеми «Формування міжпредметних компетентностей в контексті організації роботи з обдарованими учнями» (керівник, Борщенко О.В., методист ЦМСПС);

- вчителів початкових класів з проблеми «Гуманно–особистісний підхід до навчання і виховання молодших школярів” (керівники: Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС, Прокопець Т.М., вчитель початкових к ласів НВО ЗШ І ІІІ ст. №20);

- вчителів іноземних мов з проблем: “Іншомовна освіта в умовах профільного навчання” (керівник, Бондаренко С.Ю., методист ЦМСПС), “Вироблення методичних рекомендацій щодо роботи з підручником Калініном Л, Самойлович І “Your English self ” (керівник, Бондаренко С.Ю., методист ЦМСПС);

- вчителів «Основ здоров’я» з проблеми «Програма «Школа проти Сніду-результати та перспективи» (керівник, Паращук А.О., методист ЦМСПС);

- вчителів трудового навчання з проблеми «Використання проектних технологій на уроках трудового навчання» (керівник, Паращук А.О., методист ЦМСПС);

- вчителів-філологів з проблеми «Творче мислення учнів: формування, розвиток, перспективи засобами ІКТ супроводу» (керівник, Маранська І.А., методист ЦМСПС);

- вчителів світової літератури з проблеми «Вдосконалення методики аналізу твору» (керівник, Маранська І.А., методист ЦМСПС);

- бібліотекарів з проблеми “Інформаційно – комунікаційні технології як засіб оновлення бібліотечного процессу» (керівник, Волощук Т.С., методист ЦМСПС);

- вчителів, які здійснюють апробацію навчальної літератури з проблеми: «Апробація навчальної літератури: дидактико-методичний аспект» (керівник, Волощук Т.С., методист ЦМСПС);

- вчителів фізики, математики, інформатики з проблеми: «Педагогічні умови підготовки обдарованих школярів до предметних олімпіад» (керівник, Головатюк Н.В., методист ЦМСПС);

- педагогів ДНЗ з проблеми “Реалізація інтегрованого підходу до розвитку дітей раннього віку з огляду на вимоги Базової програми «Я у Світі» (керівник, Бабіч Н.О., методист ЦМСПС);

- педагогів ДНЗ з проблеми „Використання інноваційних освітніх технологій для підготовки педагогів дошкільних навчальних закладів”; участь у Всеукраїнській програмі «Крок за кроком» (керівник, Бабіч Н.О., методист ЦМСПС);

- практичних психологів ДНЗ з проблеми «Використання елементів арттерапії у роботі практичного психолога ДНЗ» (керівник, Цумарєва Н.В., методист ЦМСПС);

- соціальних педагогів з проблеми «Робота соціального педагога з сім’ями учнів, схильних до правопорушення» (керівник, Цумарєва Н.В., методист ЦМСПС).

Результатом роботи вищезазначених творчих груп є підготовлені методичні посібники, рекомендації, пам’ятки, щодо впровадження інноваційних технологій навчання орієнтовного календарно-тематичного планування викладання предметів тощо.

Слід відзначити систематичну, цілеспрямовану діяльність динамічної групи, яка досліджує проблему «Організація та проведення моніторингів в навчальних закладах» (керівник Пахолівецька М.В.). В полі зору членів даної групи було поглиблене опрацювання таких нагальних проблем: «Моніторинг навчальних досягнень учнів, його мета, науково-методичне забезпечення», «Моніторинг та експертиза навчальної результативності», «Моніторинг рівня професійної майстерності вчителя та технологія його проведення»). Використання традиційних і нетрадиційних форм проведення засідань дало змогу активізувати учасників творчої групи на вироблення рекомендацій щодо підвищення якості здійснення навчально-виховного процесу в школі. Членами групи напрацьований педагогічний інструментарій проведення моніторингу стану математичної освіти в початковій школі відповідно до навчальної програми в розрізі кожної теми та моніторингу рівня професійної майстерності вчителя.

^ Науково-дослідна діяльність центру: напрями, організація, результат. Працівники Центру методичної та соціально-психологічної служби надають великого значення використанню інформаційних технологій для удосконалення методичної роботи, навчально-виховного процесу та для підвищення кваліфікаційного рівня вчителів, їх інформаційної культури.

Пріоритетними напрямками застосування інформаційних технологій в діяльності центру методичної та соціально-психологічної служби є:

 • впорядкування обліку та обробки, вдосконалення системи ведення документації;

 • підготовка педагогічних кадрів до використання інформаційних технологій в навчально-виховному процесі;

 • організація дистанційного навчання педагогів;

 • проміжний та підсумковий контроль знань учнів та їх ідентифікація сучасним вимогам;

 • створення інформаційних баз даних;

 • інтеграція в міжнародний освітній простір.

З метою формування у педагогічних працівників навчичок ефективного використання інформаційних технологій центр проводить тренінги з питань вдосконалення навичок педагогів щодо використання інформаційних технологій, створення та впровадження в практичну діяльність навчальних проектів, розроблені методичні рекомендації, організоване дистанційне навчання педагогів, забезпечено обмін інформацією через сайт - сторінку та електрону пошту.

Протягом трьох років плідно працювала міська інтегрована творча група. Результатом її роботи став методичний посібник для вчителів, які бажають використовувати телекомунікаційні проекти.

На виконання наказу управління освіти Кіровоградської міської ради №83/0 від 13.02 2008 року розпочато навчання педагогів міста за програмою «Партнерство в навчанні». За останні роки переважна більшість педагогів пройшли навчання за програмою «Intel® Навчання для майбутнього», а керівники навчальних закладів склали екзамен на уміння використання ІКТ у практичній діяльності.

Значне підвищення ефективності співпраці Центру з педагогічними колективами навчальних закладів міста щодо обміну інформацією з навчальними закладами стало можливим завдяки використанню електронної пошти.

ЦМСПС має вихід в Інтернет, власний сайт, де розміщуються матеріали діяльності центру, статистична інформація, методичні рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу, наукові статті та інше. Методисти та педагоги навчальних закладів міста є активними його користувачами: беруть участь в обговоренні проектів рекомендацій міських серпневих та січневих конференцій, розміщують свої напрацювання та пропозиції щодо удосконалення роботи центру.

Слід відмітити, що з 2004/2005 навчального року до сьогодні в структурі методичної роботи Центру методичної та соціально-психологічної служби діяли дві творчі групи, що досліджували різні аспекти використання інформаційних технологій.

Творча група директорів навчальних закладів працювала над проблемою: «Модернізація управління навчально-виховною роботою на засадах сучасних інформаційних технологій».

Розуміючи актуальність даної проблеми, на базі Центру методичної та соціально-психологічної служби була створена творча група педагогів міста з проблеми «Телекомунікаційні проекти як засіб удосконалення виховного процесу». Дослідження різних аспектів участі в телекомунікаційних проектах, практичні заняття з використання мережі Інтернет дали можливість впровадити телекомунікацні проекти в навчально-виховний процес НВК «Кіровоградський колегіум», школи-ліцею № 25, СЗОШ № 8, гімназії № 9.

Активно використовуються дистанційні форми навчання. Так, з 2008 року в практику роботи методистів увійшли групові консультації для педагогів міста з використанням веб-камери з таких проблем:

 • Проведення лабораторних і практичних робіт з біології.

 • Форми організації самостійної роботи учнів.

 • Використання нових освітніх технологій на уроках іноземної мови.

 • Інформаційна та довідково-бібліографічна діяльність шкільної бібліотеки.

 • Організація та проведення апробації навчальної літератури в навчальному закладі.

 • Попередження втягнення молоді в деструктивні секти.

 • Психологічна консультація дітей – жертв насилля (основні прийоми і методи).

 • Когнітивний підхід до вивчення словесності.

 • Технології колективного групового навчання.

 • Технологія проектного навчання.

 • Модульно-рейтингове навчання.

 • Розвиток критичного мислення.

 • Формування професійних компетенцій педагогів щодо ефективного застосування технологій вимірювання та управлінням якістю освіти.

 • Науково-методична підготовка з питань організації та проведення моніторингових досліджень якості освіти.

 • Планування освітньо-виховної роботи у вікових групах.

 • Створення розвивального, предметно-ігрового середовища.

 • Використання проектної діяльності на уроках в початкових класах.

 • Впровадження нової навчальної програми з фізичної культури для учнів 5-9 класів ЗНЗ.

 • Організація роботи з класним колективом.

З ініціативи керівника ЦМСПС під час проведення серпневих та січневих конференцій презентувався досвід педагогічних колективів на міських педагогічних виставках педагогічних ідей, «ярмарках» тощо.

Поінформованості вчителів про досягнення психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду сприяє участь керівників ЗНЗ, членів методичного активу, вчителів у Всеукраїнських, обласних науково-практичних конференціях, семінарах, конгресах, конкурсах.

Вчителі міста залучаються до розробки авторських програм спецкурсів, факультативів, гуртків. Зокрема, :

Поліщук В.Ф., вчитель фізики ЗШ № 1, автор програми пропедевтичного курсу фізики для учнів 6 класу;

Шигонова О.П., вчитель фізики НВК «школа-ліцей № 25», автор навчальної програми «Фізика та авіація»;

Кіріченко А. М., вчитель біології НВО «школа-ліцей №8», автор програми спецкурсу «Розв’язування задач з біології»;

Марченко О.Г., вчитель інформатики НВО «школа-ліцей №8», автор програми спецкурсу з інформатики «Через задачі - до програмування».

Директор ЦМСПС розуміє, що без нового навчально-методичного забезпечення не можливо здійснювати реформування освіти. Тому одним із управлінських аспектів у її діяльності є організаційно-методичне забезпечення апробації навчально-методичної літератури, посібників, підручників.

З метою створення сприятливих умов для оновлення змісту освіти та впровадження в практику загальноосвітніх навчальних закладів сучасних навчально-методичних комплектів методисти здійснюють науково-методичний супровід апробації навчальної літератури, електронних програмних засобів; вивчають якісний склад вчителів відповідних фахів для здійснення апробації. Щорічно видаються накази «Про апробацію підручників». Працівниками центру проведена організаційна нарада з питань проведення апробації СТНЗН, проведені відкриті уроки педагогами.

На допомогу вчителям творчою групою, яка досліджувала проблему «Апробація сучасного підручника: дидактико-методичні аспекти» (керівник Волощук Т.С.), розроблені анкети для батьків, учителів, учнів; питання для аналізу пробних та експериментальних підручників; методичні рекомендації щодо організації, проведення апробації та підготовки узагальнених результатів апробації навчальних посібників.

Велику інформаційну допомогу педагогам для успішного початку навчального року працівники ЦМСПС надають підготовлені методичні вісники, посібники «Слово методиста».

З метою поліпшення інформаційно-методичного забезпечення організації роботи з педагогічними кадрами та якісної організації навчання учнів, у бібліотеці ЦМСПС систематично оформляються тематичні виставки («Радимо опрацювати», «Нормативно-законодавчі документи», «Творчий підхід вчителів міста до впровадження педагогічних ідей В.О. Сухомлинського»), тематичні папки «Законодавчо-правове забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання», «Робота з обдарованими дітьми», «Профільне навчання», готуються експрес-інформації за публікаціями фахових газет та журналів, створена відеотека кращих уроків, методичних та позакласних заходів.Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Інноваційні підходи до створення системи науково-методичної роботи в місті icon«Інформаційно-технологічна складова системи науково-методичної роботи в умовах упровадження профільного навчання»
Плексу відбулося засідання лабораторії завідувачів, методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь...

Інноваційні підходи до створення системи науково-методичної роботи в місті iconМатеріали роботи методичної ради Гаврилівської школи І – ІІІ ступенів
...

Інноваційні підходи до створення системи науково-методичної роботи в місті iconПерспективний педагогічний досвід Кіровоградщини Діяльність районних (міських) методичних кабінетів (центрів) Тема
...

Інноваційні підходи до створення системи науково-методичної роботи в місті iconПерспективний педагогічний досвід Кіровоградщини Діяльність районних (міських) методичних кабінетів (центрів) Тема
...

Інноваційні підходи до створення системи науково-методичної роботи в місті iconПоложення про районний (міський) методичний кабінет (за наслідками комплексного вивчення)
К з питань науково-методичного супроводу системи дошкільної, середньої, позашкільної освіти, організації науково-методичної роботи,...

Інноваційні підходи до створення системи науково-методичної роботи в місті iconВ. О. Сухомлинський у статті акцентується увага на нових підходах до моделювання ефективної системи науково-методичної роботи з педагогічними кадрами відповідно до основних завдань діяльності, визначених новим Положенням
Олена Вікторівна Половенко, завідуюча центром координації діяльності методичних кабінетів, центрів та методичної роботи з педагогічними...

Інноваційні підходи до створення системи науково-методичної роботи в місті iconПерелік навчально-методичної, науково-методичної літератури, виданої у 2011 році
Наявність грифа (лист мон мс), рекомендацій вченої (науково-методичної) ради Інституту

Інноваційні підходи до створення системи науково-методичної роботи в місті iconДієві форми методичної роботи з педагогами загальноосвітнього навчального закладу. З досвіду роботи
Черепанова Людмила Василівна, заступикн директора з науково-методичної роботи Білоцерківської загальноосвтіньої школи І-ІІІ ступенів...

Інноваційні підходи до створення системи науково-методичної роботи в місті iconЗатверджую директор нвк яковенко Л. М. План роботи методичної ради Смільченецького нвк на 2012-2013 навчальний рік
Організація методичної роботи в нвк у 2012-2013 н р. Шляхи реалізації науково-методичної проблеми

Інноваційні підходи до створення системи науково-методичної роботи в місті iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції “сучасні підходи та інноваційні тенденції
Програма конференції передбачає пленарне та секційні засідання, участь в онлайн конференції

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи