Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) icon

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.)
Скачати 263.3 Kb.
НазваПрограма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.)
Дата конвертації26.11.2012
Розмір263.3 Kb.
ТипПрограма
джерело


Антонова О.П.

Комп’ютерленд

Інформатика

2-4 класи

Програма

Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради
з питань освіти Міністерства освіти і науки України»
(протокол № 1 від 13.01.2011 р.)


«Аспект»

Шепетівка

2011

Відомості про укладача


Антонова Олена Петрівна

вчитель інформатики вищої категорії, вчитель-методист, нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти України.

Місце роботи

Шепетівський НВК №2 школа-гімназія, Хмельницька область.

^ Посада

Вчитель інформатики Шепетівського НВК №2 школа-гімназія, Хмель­ницької області.

Контактна інформація

Адреса для листування: вул. Шварца, буд. 3-А, кв. 14, м. Шепетівка, Хмель­ницька обл., Україна, 30400.

дом. тел. 03840-5-51-99, моб. тел. 066-4702527, 097-8716297

E-mail: antonova_nvk2@mail.ru
^

Пояснювальна записка


Пропедевтичний курс «Комп’ютерленд» Інформатика. Початковий курс. 2 4 класи», орієнтований на вивчення в 2-4 класах загальноосвітньої школи.

Курс розрахований на 102 години протягом 3 років по 1 годині в тиждень.

^ Цілі і задачі курсу:

 • ознайомити учнів з початковими уявленнями про інформаційну картину світу, інформацію та інформаційні процеси, які сприятимуть засвоєнню основних понять у базовому курсі інформатики і формуванню алгоритмічного та логічного мислення.

 • сформувати навички і вміння використовувати комп'ютерну техніку як інструмент для роботи з інформацією у навчальній діяльності та повсякденному житті.

 • розвивати пізнавальний інтерес, інтелектуальні і творчі здібності учнів;

 • виховувати самостійність і охайність при розв'язуванні завдань різного типу.

Інформатика повинна стати загальноосвітньою галуззю і навчання її в загально­освітній школі варто починати у початковій школі. Комп’ютерні технології підвищують мотивацію дітей молодшого віку до навчання, позитивно впливають на їхні інтелектуальні здібності та соціальний розвиток. Вивчення початкового курсу інформатики варто починати з 2 го класу, оскільки вікові особливості першокласників, зміна їх основного виду діяльності (з ігрової на навчальну), адаптація першокласників до навчання в школі не дають змогу повноцінно залучати комп’ютер до навчально-пізнавальної діяльності.

Найбільш доцільним і дидактично виправданим бачиться навчання інфор­матики за рахунок варіативної частини навчального плану.

Курс передбачає такі напрямки роботи учнів:

 • Перший напрямок – знайомство з комп’ютером та його можливостями, з власти­востями інформації та інформаційних процесів, з об’єктами навколишнього світу.

 • Другий напрямок – розвивальний. Учням пропонуються задачі, для розв’язання яких треба нестандартно мислити, знаходити аналогію, виявляти закономірності, знаходити відпо­віді на цікаві питання, складати алгоритми для виконавців.

 • ^ Третій напрямок – практичний. У цьому напрямку учні повинні здобути навички роботи з клавіатурою, мишею, запуску потрібних програм, вміти набирати нескладні тексти, ство­рювати малюнки тощо.

Курс розрахований на підтримку знань, умінь i навичок з основних шкільних предметів шляхом роботи з різноманітними навчальними, навчально-контролюючими та розвиваючими програмами. Після вивчення курсу учень має отримати сукупність навичок, понять і уявлень, які необхідні для формування логічного і алгоритмічного мислення.

Вивчення курсу передбачає оволодіння основними навичками роботи з комп’ютером, розвиток мислення, уваги. Логічні вправи формують вміння виявляти закономірності, класифікувати об’єкти за ознаками, працювати з множинами. Першу половину уроку учні працюють без комп’ютера, знайомляться з загальними положеннями курсу інформатики, виконують вправи на розвиток уяви, уваги, логічного мислення, творчих здібностей тощо.

За комп’ютером передбачається робота учнів до 15 хв. Для практичної роботи можна вибирати програми з наявного у школі навчального програмного забезпечення. Учні знайомляться з програмами роботи з текстами і малюнками, працюють з розвивальними і навчальними програмами.

Програма передбачає резерв часу, який можна використати для проведення інтелектуальних конкурсів та творчих змагань в кінці кожного семестру або навчального року. Контроль знань здійснюється за допомогою так званих зупинок, де у вигляді питань, тестів і малюнків пропонується перевірка навчальних досягнень учня з вивченої теми.
^

Розподіл навчального часу


Пропедевтичний курс «Інформатика. Початковий курс 2-4 класи» вивчає­ться за 102 години: по 34 години (1 година на тиждень) у 2, 3, 4 класах.

п/п

Розділ навчальної програми

Кількість годин

2 клас

1.

Інформація, інформаційні процеси, комп'ютер

8

2.

Поняття і судження

10

3.

Об'єкти навколишнього світу

3

4.

Алгоритми і виконавці

4

5.

Можливості комп'ютера

8

6.

Резерв часу

1

3 клас

1.

Інформація, інформаційні процеси, комп'ютер

9

2.

Вступ до операційної системи

6

3.

Алгоритми і виконавці

12

4.

Об'єкти навколишнього світу

4

5.

Резерв часу

3

4 клас

1.

Інформація, інформаційні процеси, комп'ютер.

22

2.

Алгоритми і виконавці

5

3.

Об'єкти навколишнього світу

5

4.

Резерв часу

2
^

Зміст навчального матеріалу
та вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

2 клас (34 години)


^ К-сть годин

Тема, зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

8

Інформація, інформаційні процеси, комп'ютер.

Правила техніки безпеки і правила пове­дінки в кабінеті інформатики. Складові частини комп’ютера та їх призначення. Можливості комп’ютера при роботі з нав­чаль­ними програмами

Учень (учениця)

 • називає: основні складові комп’ютера;

 • наводить приклади: викорис­тання ком­п’ю­терів в повсякденному житті для збереження та передачі інформації;

 • характеризує: призна­чення при­строїв ком­п’ютера

 • описує: джерела і приймачі інфор­мації, дії з мишею;

 • пояснює: правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером;

 • розв’язує: задачі з логічним зміс­том.

10

Поняття і судження.

Поняття та його ознаки. Зміст, обсяг понять, види понять. Суд­жен­ня, види суд­жень. Задачі на міркування, вилучення, уважність.


Учень (учениця)

 • називає: поняття та його ознаки, суд­ження та їх види

 • наводить приклади: понять, суджень;

 • характеризує: зміст та обсяг понять, хибні та істинні судження;

 • описує: алгоритм перетворення іс­тинних суджень в хибні і навпаки;

 • пояснює: відмінності видів понять і суд­жень;

 • розв’язує: задачі на міркування, вилучення, увагу тощо.

3

Об’єкти навколишнього світу.

Опис та склад об’єктів. Задачі на комбі­націю об’єктів.

Учень (учениця)

 • називає: об’єкти живої і неживої при­роди;

 • наводить приклади: різних об’єктів;

 • характеризує: склад об’єктів;

 • описує: об’єкти, які оточують людину в повсякденному житті;

 • пояснює: різницю в складі і діях об’єктів;

 • розв’язує: комбінаторні задачі тощо.

4

Алгоритми і виконавці.

Алгоритм. Виконавці алгоритмів. Скла­дання алгоритмів для різних виконавців.

Учень (учениця)

 • називає: визначення алгоритму;

 • наводить приклади: алгоритмів і вико­навців;

 • характеризує: дії виконавців;

 • описує: лінійні алгоритми;

 • пояснює: як скласти алгоритм для вико­навця;

 • розв’язує: логічні задачі тощо.

8

Можливості комп’ютера.

Малюнок і комп’ютер (створення і редагу­вання малюнків). Симетрія. Текст і комп’ю­тер. Числова інфор­мація і комп’ютер.

Учень (учениця)

 • називає: призначення найпрості­ших про­грам для роботи з графіч­ною, текстовою і числовою інфор­мацією;

 • наводить приклади: роботи з різ­ними видами інформації;

 • характеризує: можливості ком­п’ю­тера по створенню малюнків, простих текстів, набору простих арифметичних прикладів;

 • описує: алгоритм створення про­стих малюнків;

 • пояснює: як використовувати інст­ру­менти для малювання, кла­ві­ату­ру для набору символів і цифр;

 • розв’язує: задачі з логічним наванта­жен­ням тощо.

1

^ Резерв часу.

Уроки розвитку творчого мислення. Тур­нір для допитливих.

Учень (учениця)

 • Розвиває логіку, уяву, уважність, отримує навички розв’язування комбінаторних задач, розвиває нестандартне мислення.
^3 клас (34 години)


К-сть годин

Тема, зміст навчального матеріалу

^ Вимоги до рівня навчальних
досягнень учнів


9

Інформація, інформаційні процеси, комп'ютер.

Правила техніки безпеки і правила пове­дінки в кабінеті інформатики. Інформатика і інформація. Форми представлення інфор­мації. Джерела, приймачі і носії інформації. Будова комп’ютера.

Учень (учениця)

 • називає: призначення комп’ютера, основні складові комп’ютера;

 • наводить приклади: використання ком­п’ю­терів в повсякденному житті, збере­ження та передачі інформації;

 • характеризує: призначення при­строїв ком­п’ютера;

 • описує: джерела, приймачі та носії інфор­мації, дії з мишею та клавіа­турою;

 • пояснює: правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером;

 • розв’язує: задачі з логічним змістом.

6

Вступ до операційної системи.

Робочий стіл та його елементи. Курсор. Піктограма. Програма та її вікно. Меню.


Учень (учениця)

 • називає: основні елементи Робочого столу;

 • наводить приклади: елементів Робочого столу;

 • характеризує: призначення елементів Робо­чого столу, меню;

 • описує: різні види піктограм, курсорів, вікон;

 • пояснює: як відкрити, закрити, згорнути вікно, як користуватися меню;

 • розв’язує: задачі на міркування, вилучення, увагу, створює міні-проект тощо.

4

^ Алгоритми і виконавці.

Алгоритм. Послідовність дій. Роз­галу­ження. Складання алго­рит­мів для різних виконавців.

Учень (учениця)

 • називає: визначення алгоритму;

 • наводить приклади: алгоритмів і вико­навців;

 • характеризує: дії виконавців;

 • описує: лінійні і розгалужені алгоритми;

 • пояснює: як скласти алгоритм для вико­навця;

 • розв’язує: задачі на складання алгоритмів, логічні задачі тощо.

12

^ Об’єкти навколишнього світу.

Склад і дії об’єктів. Група об’єктів. Загальні та відмінні властивості об’єктів. Множини. Елементи множини. Порівняння множин. Вкладеність множин. Підмножина. Переріз і об’єднання множин. Поняття про граф і дерево. Закономірність, аналогія.

Учень (учениця)

 • називає: об’єкти живої і неживої при­роди;

 • наводить приклади: різних об’єктів;

 • характеризує: склад об’єктів, дії об’єк­тів, множини;

 • описує: об’єкти, які оточують людину в житті, дії над множи­нами;

 • пояснює: як виявити закономір­ності і аналогію;

 • розв’язує: задачі на побудову графа і дерева, комбінаторні задачі тощо.

3

Резерв часу.

Уроки розвитку творчого мислення. Кон­курси ерудитів. У світі казко­вих задач.

Учень (учениця)

 • Розвиває логіку, уяву, уважність, отримує навички розв’язування комбінаторних задач, розвиває нестандартне мислення.^

4 клас (34 години)


К-сть годин

Тема, зміст навчального матеріалу

^ Вимоги до рівня навчальних
досягнень учнів


10

Інформація, інформаційні процеси, комп'ютер.

Правила техніки безпеки і пра­вила пове­дінки в кабінеті інфор­ма­тики. Інформація навколо нас. Як людина отримує інформа­цію. Інформаційні процеси. Кодування інфор­мації.

Учень (учениця)

 • називає: основні інформаційні процеси;

 • наводить приклади: використання інфор­мації, дій над інформацією, збереження та передачі інфор­мації;

 • характеризує: види і форми пред­став­лення інформації;

 • описує: джерела, приймачі та носії інформації;

 • пояснює: правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером;

 • розв’язує: задачі з логічним змістом.

12

^ Комп'ютер та його складові.

Будова комп’ютера. Пам’ять і при­строї ком­п’ютера. Комп’ю­терні мережі. Професії комп’ю­тера. Історія розвитку ком­п’ю­тер­ної техніки. Як створюють ком­п’ю­тери.


Учень (учениця)

 • називає: основні пристрої комп’ютера;

 • наводить приклади: використання ком­п’ю­терів;

 • характеризує: пристрої комп’ютера;

 • описує: пристрої комп’ютера та прин­ципи його роботи, історію створення комп’ютерів;

 • пояснює: правила роботи з комп’ютером;

 • розв’язує: задачі з логічним змістом.

5

^ Алгоритми і виконавці.

Алгоритм. Послідовність дій. Блок-схеми алгоритмів. Алгорит­ми з питаннями і з пов­тореннями. Складання алгоритмів для різ­них виконавців.

Учень (учениця)

 • називає: визначення алгоритму;

 • наводить приклади: алгоритмів і вико­навців;

 • характеризує: дії виконавців;

 • описує: лінійні, розгалужені, цик­лічні алго­ритми;

 • пояснює: як скласти алгоритм для вико­навця;

 • розв’язує: задачі на складання алгоритмів, логічні задачі тощо.

5

Об’єкти навколишнього світу.

Склад і дії об’єктів. Таблиці та їх еле­менти. Координати. Коорди­натна сітка. Діа­грами

Учень (учениця)

 • називає: об’єкти навколишнього світу;

 • наводить приклади: різних об’єк­тів, таб­лиць;

 • характеризує: склад об’єктів, дії об’єк­тів, розташування об’єктів в таблиці;

 • описує: табличні об’єкти;

 • пояснює: як визначити розташу­ван­ня об’єкта в таблиці, як побуду­вати най­прос­тішу діаграму;

 • розв’язує: задачі на побудову таблиць і діаграм тощо.

2

^ Резерв часу.

Уроки розвитку творчого мис­лення. Кон­курси знавців. Брейн-ринг «Для розум­них і допит­ливих».

Учень (учениця)

 • Розвиває логіку, уяву, уважність, отримує навички розв’язування комбінаторних задач, розвиває нестандартне мислення^

Орієнтовне календарно-тематичне планування курсу


2 клас

заняття

Дата

Тема та зміст заняття

Інформація, інформаційні процеси, комп'ютер

1.
Перше знайомство з комп’ютером

2.
Складові комп’ютера

3.
Людина і комп’ютер

4.
Людина і інформація

5.
Джерела і приймачі інформації

6.
Збереження та передача інформації

7.
Зупинка №1 (контроль знань)

Поняття і судження

8.
Поняття та його ознаки

9.
Зміст та обсяг понять

10.
Види понять

11.
Судження

12.
Види суджень

13.
Хибні та істинні судження

14.
Міркування

15.
Задачі на вилучення

16.
Задачі на уважність

17.
Зупинка № 2 (контроль знань)

Об’єкти навколишнього світу

18.
Об’єкти навколо нас

19.
Опис та склад об’єктів

20.
Комбінаторні задачі

Алгоритми і виконавці

21.
Що таке алгоритм?

22.
Виконавці алгоритмів

23.
Зупинка № 3 (контроль знань)

Можливості комп’ютера

24.
Малюнок і комп’ютер

25.
Колір у графічному редакторі

26.
Створення малюнків

27.
Редагування малюнків

28.
Симетрія

29.
Зупинка № 4 (контроль знань)

30.
Текст і комп’ютер

31.
Числова інформація і комп’ютер

32.
Повторення (інформація, інформаційні процеси, комп'ютер)

33.
Повторення.(об’єкти і алгоритми)

34.
Резерв часу. Конкурс для розумних і допитливих

3 клас

№ заняття

Дата

Тема та зміст заняття

Інформація, інформаційні процеси, комп'ютер

1.
Привіт, комп’ютер!

2.
Інформація та інформатика

3.
Форми представлення інформації

4.
Джерела, приймачі та носії інформації

5.
Будова комп’ютера

6.
Клавіатура комп’ютера

7.
Зупинка № 1 (контроль знань)

8.
Галузі застосування комп’ютера

9.
Учням про кібернетику

Вступ до операційної системи

10.
Робочий стіл та його елементи

11.
Курсор

12.
Піктограми

13.
Програма та її вікно

14.
Меню

15.
Зупинка № 2 (контроль знань)

16.
Резерв часу. Конкурс ерудитів

Алгоритми і виконавці

17.
Послідовність дій

18.
Алгоритм.

19.
Розгалуження

20.
Зупинка № 3 (контроль знань)

Об’єкти навколишнього світу

21.
Склад і дії об’єкту

22.
Група об’єктів. Загальна назва

23.
Загальні та відмінні властивості об’єктів

24.
Множина. Елементи множини

25.
Порівняння множин

26.
Вкладеність множин. Підмножина

27.
Переріз множин

28.
Об’єднання множин

29.
Зупинка № 4 (контроль знань)

30.
Поняття про граф та дерево

31.
Аналогія

32.
Закономірність

33.
Резерв часу. У світі казкових задач

34.
Резерв часу. Конкурс ерудитів № 2

4 клас

№ заняття

Дата

Тема та зміст заняття

Інформація, інформаційні процеси, комп'ютер.

1.
Інформація навколо нас

2.
Як людина отримує інформацію

3.
Що може людина робити з інформацією

4.
Інформаційні процеси

5.
Збереження інформації

6.
Передача інформації

7.
Мова передачі інформації

8.
Кодування інформації

9.
Обробка інформації

10.
Зупинка №1 (контроль знань)

11.
Комп’ютер – наш друг і помічник

12.
Пристрої комп’ютера

13.
Скарбниці пам’яті

14.
Пристрої введення інформації

15.
Пристрої виведення інформації

16.
Зупинка № 2 (контроль знань)

17.
Комп’ютерні мережі

18.
Сто професій комп'ютера

19.
Роботи

20.
Як комп’ютер з’явився на світ

21.
Як створюють комп’ютери

22.
Подорож у майбутнє

Алгоритми і виконавці

23.
Ланцюжок дій. Алгоритм

24.
Блок-схеми алгоритмів

25.
Алгоритми з питаннями

26.
Алгоритми з повтореннями

27.
Зупинка № 3 (контроль знань)

Об’єкти навколишнього світу

28.
Об’єкти навколишнього світу

29.
Таблиці

30.
Координати

31.
Координатна сітка

32.
Діаграми

33.
Резерв часу. Брейн-ринг «Для розумних і допитливих»

34.
Резерв часу. Конкурс знавців

Література


Для вивчення інформатики в 2-4 класах пропонуються навчальні посібники:

Інформатика. Початковий курс. 2 клас

Антонова О.П. – Шепетівка: «Аспект», 2009. – 144 с.,

детальніше http://aspekt-edu.kiev.ua/index.php?do=static&page=ipk2kl

Інформатика. Початковий курс. 3 клас

Антонова О.П – Шепетівка: «Аспект», 2009. – 144 с.

детальніше http://aspekt-edu.kiev.ua/index.php?do=static&page=ipk3kl

Інформатика. Початковий курс. 4 клас

Антонова О.П. – Шепетівка: «Аспект», 2009. – 144 с.

детальніше http://aspekt-edu.kiev.ua/index.php?do=static&page=ipk4kl

Навчальні посібники рекомендуються для 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів різних профілів, поєднують у собі теоретичний матеріал з основними поняттями інформатики і робочі зошити з великою кіль­кістю завдань на роз­виток пам'яті, про­сторової уяви, логічного мислення тощо.

У цікавій формі подані завдання для роботи без комп’ютера, які спря­мовані на оволодіння основами інформатики, на формування в учнів уміння шукати нестандартні підходи для розв’язування задач. При нетривалій роботі з комп’ю­тером учні здійснюють практичну діяльність для підтримки основних предметів, що вивчаються у 2-4 класах.

Для роботи без комп’ютера у посібниках є багато завдань з логічним навантаженням, серед них є вправи на увагу, кмітливість, вміння об’єднувати об’єкти за певними ознаками, робити логічні висновки. Велика кількість завдань з логічним навантаженням дає змогу учням розвиватися інтелектуально.

Практична частина передбачає 15-20 хвилин роботи за ком­п’ю­тером, для якої вибираються навчальні програми із наяв­ного навчального програмного забезпечення (наприклад, «Аліса вивчає українську мову», «Дитячий тренажер грамотності», «Логіка», «Незнайкіна гра­мота», «Пригоди Петрика», «Сходинки до інформатики» та інші).

Навчальний матеріал у посібниках розподілений за принципом «Один параграф – один урок». Наявність такого посібника дає можливість учителю ознайомити учнів з теоретичним матеріалом, виконати безпосередньо в посібнику вправи на розвиток логічного мислення, запропонувати варіант практичної роботи і задати домашнє завдання.

Наявність посібника у кожного учня дає можливість повторити матеріал, а батькам перевірити вправи, які учень виконував в класі або вдома. В якості домашніх завдань пропонуються міні-проекти і завдання творчого характеру.

В кінці семестру і навчального року є можливість провести уроки-турніри для допитливих. Вправи таких уроків можна використовувати і в позаурочний час, що сприяє підвищенню ефективності уроків інформатики в початковій школі.

Кожен параграф навчального посібника має у своєму складі навчальний матеріал, що відповідає темі уроку, блок завдань з розвитку мислення і логіки, варіант практичної роботи з комп’ютером з розрахунку 15-20 хв.

Практичні роботи вчитель може вибрати з наявного у школі програмного забезпечення. Після вивчення теми пропонується зупинка – контроль знань.

Авторська програма охоплює всі питання курсу, якими повинен оволодіти учень початкової школи.

Програма і посібники допоможуть проводити уроки інформатики спе­ціально підготовленим вчителям початкових класів.

Навчальні посібники з 2008 року пройшли випробування в умовах реального учбового процесу в загальноосвітніх навчальних закладах різних регіонів України. Нові видання посібників, виправлені і доповнені згідно зауважень та пропозицій діючих вчителів.Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) iconПрограма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.)
Відмінник освіти України”, лауреат Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2006", "Кращий педагогічний працівник міста Одеси", нагороджена...

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) iconПрограма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.)
Пилипчук Олександр Павлович, вчитель інформатики І фізики, вчитель-методист, вища категорія, Гаврилівська зош І-ІІІ ступенів Теофіпольського...

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) iconДодаток 1 до наказу мон україни від 09. 07. 2009 №643 порядок роботи науково-методичних комісій з дошкільної та загальної середньої освіти нуково-методичної ради з питань освіти міністерства освіти І науки україни 1
Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (далі – Комісія) є складовою і робочим органом Відділення...

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) iconПрезидія науково-методичної ради з питань освіти міністерства освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністр освіти і науки, молоді та спорту України, голова Науково-методичної ради з питань освіти

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) iconБюро відділення дошкільної та загальної середньої освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти І науки України
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор, академік Української історичної...

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) iconДодаток 1 Наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 25. 11. 2011 №1364 положення про науково-методичну раду з питань освіти міністерства освіти І науки, молоді та спорту україни 1
України (далі – Науково-методична рада) – це спеціальний дорадчо-консультативний орган, що створюється відповідно до Положення про...

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) iconПорядок денний засідання підкомісії з морського та річкового транспорту науково-методичної комісії з транспорту і транспортної інфраструктури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України
Про результати роботи підкомісії з морського та річкового транспорту у 2012 році та основні завдання на 2013 рік

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) iconПрограма міністерства освіти І науки України щодо зменшення споживання енергоресурсів навчальними закладами та установами освіти, підпорядкованими міністерству І фінансування яких здійснюється з державного бюджету, на 2010-2014 рр
Національне агентство України з питань Наказом Міністерства освіти і науки України

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) iconРішення про надання грифів «Затверджено» і «Рекомендовано» ухвалює Міністр на підставі висновків відповідних комісій Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.» Контроль за виконанням наказу залишаю за собою
...

Програма Схвалено комісією з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №1 від 13. 01. 2011 р.) iconПрограма навчання з питань безпеки життєдіяльності посадових осіб навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти І науки України програма розроблена
Міністерства освіти і науки України від 26. 03. 2013р. №378 «Про внесення змін до Положення про порядок проведення навчання і перевірки...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи