Опис програми кредитного модуля нп-09/кп курсовий проект за кредитним модулем «Проектування електричних станцій» icon

Опис програми кредитного модуля нп-09/кп курсовий проект за кредитним модулем «Проектування електричних станцій»
Скачати 65.38 Kb.
НазваОпис програми кредитного модуля нп-09/кп курсовий проект за кредитним модулем «Проектування електричних станцій»
Дата конвертації20.03.2013
Розмір65.38 Kb.
ТипДокументи
джерело

ОПИС ПРОГРАМИ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

НП-09/КП Курсовий проект за кредитним модулем

«Проектування електричних станцій»

СТАТУС кредитного модуля - обов’язковий

ВИКЛАДАЧ – Денисюк Петро Левковичч, доцент

Факультет електроенерготехніки та автоматики

Кафедра електричних станцій


I. Загальні відомості

Навчальним планом кредитного модуля “Проектування електричних станцій” студентами спеціальності “Електричні станції” передбачено виконання курсового проекту (КП) на тему “Проектування електричної станції”. Для цього згідно з навчальним планом передбачено 54 години СРС та 36 годин практичних занять, загальна кількість кредитів – 2,5, див таблицю. Виконання кредитного модуля базується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення дисциплін підготовки бакалаврів 6.050701 Електротехніка та електротехнології та кредитного модуля НП-09/1 “Проектування електричних станцій”.

ІІ. Розподіл навчального часу

Семестр

Код кредит. модуля

Всього (кред./год)

Розподіл за видами занять

(всього год./год. у тижні)

СРС

Модульні контрольні роботи

(кільк.)

Індивід. завдання

(вид)

Вид семестр.

атестац.

Лекції

Практичні/
семінарські

Лабораторні/

комп’ют. практикум

10

НП-09/КП

2,5/9036/254КП

захистКП


^ III. Мета і завдання кредитного модуля


Метою виконання КП є закріплення теоретичних знань, отриманих при вивченні змістовних модулів кредитного модуля модуля НП-09/1 “Проектування електричних станцій”, і здобуття вмінь та навичок вибору головної схеми станції на підставі технічно-економічного порівняння варіантів схем, вибору основного електротехнічного обладнання станції, розрахунку струмів короткого замикання (к.з), вибору комутаційного обладнання, вимірювальних трансформаторів, вибору вторинних пристроїв тощо.


^ IV. Зміст кредитного модуля

Курсовий проект складається з розрахункової та графічної частин.

При виконанні проекту вирішуються такі основні задачі розрахункової частини, з якої складається пояснювальна записка проекту:

 • вибір основного електрообладнання (генераторів, трансформаторів (блочних, зв’язку та власних потреб));

 • вибір головної схеми станції на підставі техніко-економічного порівняння варіантів;

 • розрахунок струмів к.з в заданій точці;

 • вибір струмообмежувального реактора, який живить розрахункове приєднання (і, можливо, інші приєднання);

 • вибір комутаційного обладнання (вимикача, роз’єднувача) на розрахунковому приєднанні або на найбільш потужному приєднанні, що підходить до точки к.з;

 • вибір вимірювальних трансформаторів (трансформатора напруги на секції, до якої приєднано розрахункове приєднання, і трансформатор струму, який встановлюється на розрахунковому приєднанні);

 • вибір кабеля для розрахункового приєднання;

 • вибір збірних шин для відкритого розподільчого пристрою (ВРУ) станції;

 • вибір конструкції закритого розподільчого пристрою (ЗРУ) станції.

Крім того, до пояснювальної записки входить вибір та опис вторинних пристроїв (релейного захисту генератора, трансформатора, збірних шин – по одній схемі; схем управління, сигналізації та блокування – по одній схемі). Обсяг пояснювальної записки – 35-45 сторінок.

До складу курсового проекту входить графічна частина (два креслярські листи формату А1 −1) однолінійна головна схема електричних з‘єднань станції; 2) план одного з ВРУ станції з розрізом по вимикачу ( лінії, блока, шиноз‘єднувальному, обхідному).

^ V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення


За змістом кредитного модуля проводяться практичні та консультаційні заняття, які передбачають використання демонстраційного матеріалу. Для виконання курсового проекта студенти забезпечуються відповідними методичними вказівками у паперовому або у електронному вигляді.

Основна література.

 1. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. – М.: Энергоатомиздат, 1987. - 648с.

 2. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций. – М.: Энергия, 1976. – 552с.

 3. Церазов А.Л., Васильева А.П., Нечаев Б.В. Электрическая часть тепловых электростанций. – М.: Энергия, 1980. – 328с.

Допоміжна література.

 1. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. - Электрическая часть станций и подстанций. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. – М.: Энергия, 1989 – 608с.

 2. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Проектування електричних станцій та підстанцій" для студентів спеціальності 7.090.601 – Електричні станції всіх форм навчання та іноземних студентів. Ч1/ Уклад.: П.Л.Денисюк,–К.: ФЕА НТУУ "КПІ", 2003.–73с.

 3. . Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Проектування електричних станцій та підстанцій" для студентів спеціальності 7.090.601 – Електричні станції всіх форм навчання та іноземних студентів. Ч2/ Уклад.: П.Л.Денисюк,–К.: ФЕА НТУУ "КПІ", 2004.–72с.

 4. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Проектування електричних станцій та підстанцій" для студентів спеціальності 7.090.601 – Електричні станції всіх форм навчання та іноземних студентів. Ч3/ Уклад.: П.Л.Денисюк, Г.М.Гаєвська, Л.П.Федосенко –К.: ФЕА НТУУ "КПІ", 2004.–61с.

VI. Мова

Російська, українська.


VII.Характеристика індивідуальних завдань


Варіанти завдань на виконання курсового проекту подані в додатку.


^ VIII. Методика оцінювання


Оцінювання знань студентів проводиться згідно з Положенням про рейтингову систему оцінювання знань студентів з кредитного модуля НП-09/КП “Проектування електричних станцій”., затвердженого рішенням кафедри електричних станцій. Рейтинг складається з двох частин. Перша оцінює виконання пояснювальної записки (ПЗ) і формує стартовий рейтинг, друга оцінює захист курсового проекта

^ Розмір стартової шкали RC =50 балів

Розмір шкали оцінки захисту проекту RE = 50 балів

Розмір шкали рейтингу R = 100 балів

Система рейтингових балів та критеріі оцінювання ПЗ

 • Бали 50 - 45 отримують студенти, які показали володіння сучасними методами проектування, високу глибину обґрунтування та розрахунків, високу якість оформлення, повністю виконали вимоги нормативних документів

 • Бали 44 - 38 отримують студенти, які показали достатню глибину обґрунтування та розрахунків, достатню якість оформлення, виконали вимоги нормативних документів.

 • Бали 37 - 30 отримують студенти, які правильно виконали розрахунки , мають непринципові зауваження стосовно якості оформлення та виконання вимог нормативного характеру.

Штрафні та заохочувальні бали за:

 1. Недотримання календарного графіка виконання та подання роботи…………-5

 2. Заохочувальні бали………………………………………………………………… +5

Критеріі оцінювання захисту курсового проекту:

Умови допуску до захисту курсового проекту: стартовий рейтинг rC≥30 балів

 • Бали 50 - 41 отримують студенти, які показали високу ступінь володіння матеріалом, аргументованість рішень, уміння захищати свою думку.

 • Бали 40 - 31 отримують студенти, які володіють матеріалом, вміють аргументувати рішення, захищати свою думку.

 • Бали 30 - 20 отримують студенти, які володіють матеріалом, мають непринципові помилки при аргументуванні рішень.

 • Бали 19 – 10 отримують студенти, які в цілому володіють матеріалом, мають серйозні помилки при аргументуванні рішень.

^ Таблиця переведення рейтингової оцінки RD у традиційну з курсового проекту


RD = rC + rE

Оцінка ECTS

^ Традиційна оцінка

100…91

A

відмінно

90…81

B

добре

80…71

C

70…60

D

задовільно

59…38

E

RD ≤ 38

Fx

незадовільно

rc≤ 30 або не виконані інші умови допуску до зах..

F

не допущенийIX. Організація


Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля та на семестрову атестацію здійснюється згідно з діючими нормативами НТУУ «КПІ»

Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Опис програми кредитного модуля нп-09/кп курсовий проект за кредитним модулем «Проектування електричних станцій» iconОпис програми кредитного модуля нп-09/кп курсовий проект за кредитним модулем «Проектування електричних станцій»
Виконання кредитного модуля базується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення дисциплін підготовки бакалаврів 050701 Електротехніка...

Опис програми кредитного модуля нп-09/кп курсовий проект за кредитним модулем «Проектування електричних станцій» iconОпис програми кредитного модуля нп-04/кп курсовий проект за кредитним модулем «Електрична частина електричних станцій та підстанцій»
Для цього згідно з навчальним планом передбачено 54 години срс та 18 годин практичних занять, загальна кількість кредитів 2, див...

Опис програми кредитного модуля нп-09/кп курсовий проект за кредитним модулем «Проектування електричних станцій» iconОпис програми кредитного модуля нп-09/1 Проектування електричних станцій
Електрична частина електростанцій І підстанцій", “Теплова частина електричних станцій”, “Виробництво електричної енергії на гес”...

Опис програми кредитного модуля нп-09/кп курсовий проект за кредитним модулем «Проектування електричних станцій» iconОпис програми кредитного модуля зп-14 Основи проектування електричних станцій
Електрична частина електростанцій І підстанцій", “Теплова частина електричних станцій”, “Виробництво електричної енергії на гес”...

Опис програми кредитного модуля нп-09/кп курсовий проект за кредитним модулем «Проектування електричних станцій» iconОпис програми кредитного модуля зп-15 Власні потреби електростанцій
Електротехнічні матеріали”, “Теоретичні основи електротехніки”, “Техніка високих напруг”, “Електричні машини”, “Теплова частина електричних...

Опис програми кредитного модуля нп-09/кп курсовий проект за кредитним модулем «Проектування електричних станцій» iconОпис програми кредитного модуля
Електричні машини”, ”Техніка високих напруг”, “Технологія виробництва електроенергії”, ”Електротехнічні матеріали”, “Перехідні процеси...

Опис програми кредитного модуля нп-09/кп курсовий проект за кредитним модулем «Проектування електричних станцій» iconОпис програми кредитного модуля
Електричні машини”, ”Техніка високих напруг”, “Технологія виробництва електроенергії”, ”Електротехнічні матеріали”, “Перехідні процеси...

Опис програми кредитного модуля нп-09/кп курсовий проект за кредитним модулем «Проектування електричних станцій» iconОпис програми кредитного модуля нп-03/КП. Електричні системи та мережі. Курсовий проект
Кредитний модуль «Електричні системи та мережі. Курсовий проект» входить до циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів...

Опис програми кредитного модуля нп-09/кп курсовий проект за кредитним модулем «Проектування електричних станцій» iconОпис програми дисципліни
Вона основується на матеріалі таких дисциплін як "Електротехнічні матеріали", "Техніка і електрофізика високих напруг", "Електричні...

Опис програми кредитного модуля нп-09/кп курсовий проект за кредитним модулем «Проектування електричних станцій» iconОпис кредитного модуля «Теорія електричних кіл-1»
Кредитний модуль «Теорія електричних кіл-1» входить до циклу дисциплін підготовки бакалаврів. Модуль «Теорія електричних кіл-1» спирається...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи