Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет україни “київський політехнічний інститут” icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет україни “київський політехнічний інститут”
Скачати 206.26 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет україни “київський політехнічний інститут”
Дата конвертації08.01.2013
Розмір206.26 Kb.
ТипПротокол
джерело

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”


“ ЗАТВЕРДЖУЮ”


Перший проректор

_________Ю.І.Якименко


“_18_”_жовтня_ 2012 р.


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ


для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»Ухвалено Методичною

радою університету


Протокол № 2 від “ 18 жовтня 2012 р.


Заступник голови методичної ради


_________________ І. О. Мікульонок


Програму рекомендовано кафедрою “Охорони праці, промислової та цивільної безпеки”

Протокол №2 від “20” вересня 2012 р.


Завідувач кафедри


________________ О. Г. Левченко
Київ – 2012

^

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


У створенні умов праці, яки відповідають сучасним вимогам, важливе значення має рівень підготовки фахівців з питань охорони праці, формування у випускників вищих навчальних закладів (ВНЗ) переконання щодо важливості цих питань та їх пріоритетності по відношенню до результатів трудової діяльності, що, відповідно до Закону України “Про охорону праці”, є одним з основних принципів державної політики у галузі охорони праці. Одним з шляхів наближення до вирішення цієї вкрай важливої проблеми є вивчення майбутніми керівниками підприємств і колективів, розробниками та користувачами складної сучасної техніки і технологій учбової дисципліни “Охорона праці в галузі”.

Дисципліна “Охорона праці в галузі” – яка відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України» належить до переліку нормативних дисциплін, у навчальних планах відноситься до циклу професійної та практичної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” та “спеціаліст”.

Навчальна програма дисципліни “Охорона праці в галузі” розроблена з урахуванням того, що студенти на освітньо-кваліфікаційному рівні “бакалавр” засвоїли головні положення нормативних дисциплін “Безпека життєдіяльності”, “Основи охорони праці”, а також окремі питання безпеки праці в дисциплінах професійного спрямування. Вона передбачає вивчення актуальних питань охорони праці для конкретної галузі господарської, економічної та науково-дослідної діяльності з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.

Загальний обсяг навчального часу для вивчення дисципліни “Охорона праці в галузі” у навчальних планах підготовки спеціалістів та магістрів визначений державними вимогами зазначеного вище спільного наказу і становить 36 академічних годин.

Дана навчальна програма визначає загальний зміст, обсяги навчання і форми контролю знань з нормативної дисципліни “Охорона праці у галузі” для студентів НТУУ “КПІ” всіх напрямів підготовки та спеціальностей. ЇЇ зміст можна скорегувати і конкретизувати у відповідності до особливостей спеціальностей, за якими відбувається підготовка фахівців на окремих факультетах ( інститутах).

Мета та завдання вивчення дисципліни

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців (спеціалістів та магістрів) професіональної компетенції у виробничій діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог і стандартів з охорони праці.

Засвоївши програму навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі”, спеціалісти та магістри за відповідними напрямами підготовки та спеціальностями мають бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та володіти такими основними професійними компетенціями з охорони праці:

 • застосовувати сучасні методи дослідження та аналізу ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах;

 • аналізувати раціональність планування робочого місця та його відповідність стандартам безпеки, санітарним нормам та правилам;

 • обгрунтовувати віднесення робочого місця до відповідної категорії за показниками шкідливості умов праці;

 • впроваджувати організаційно-технічних заходи і засоби індивідуального захисту на основі сучасних технологічних та наукових досягнень у питаннях охорони праці;

 • організовувати проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці;

 • брати участь у розслідуванні нещасних випадків та професійних захворювань.


Завдання вивчення дисципліни передбачає отримання знань та умінь у науково-дослідній, технологічній, організаційно-управлінській, проектній діяльностях для збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.

Засвоївши програму навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі”, спеціалісти та магістри за відповідними напрямами підготовки і спеціальностями мають знати:

 • положення законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці під час виконання виробничих та управлінських функцій;

 • основні принципи державного нагляду і контролю у сфері господарської діяльності галузі;

 • систему управління охороною праці галузі;

 • галузеві норми, організаційно-технічні заходи і засоби щодо захисту працівників від впливу небезпечних і шкідливих факторів для типових підприємств та організацій галузі;

 • порядок розслідування, реєстрації, облік та аналіз нещасних випадків і професійних захворювань;

 • загальнодержавні, галузеві, регіональні програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

 • заходи та засоби системи пожежного захисту на галузевих об’єктах.

Спеціалісти та магістри за відповідними напрямами підготовки і спеціальностями мають уміти

 • поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення професійних, виробничих ризиків, загроз на робочих місцях;

 • обґрунтувати і впроваджувати безпечні технології в галузі діяльності;

 • приймати участь у розробці та впровадження заходів щодо усунення причин нещасних випадків та ліквідації наслідків аварій на виробництві;

 • впроваджувати організаційні і технічні заходи з метою поліпшення безпеки праці;

 • впроваджувати ефективний розподіл функцій, обов’язків і повноважень з охорони праці у виробничому колективі;

 • розробляти методичне забезпечення і проводити навчання та перевірки знань з питань охорони праці;

 • надавати допомогу та консультації працівникам з практичних питань охорони праці.


Розподіл навчального часу

Розподіл навчального часу за видами занять для різних форм навчання наведено в таблиці 1.
^

Таблиця 1. Розподіл навчального часу (1 кредит ECTS)


^ Форма

навчанняСеместри

Всього

кредитів/годин

Розподіл навчального часу
за видами занять


Семестрова

атестація

Лекції

Практичні заняття

Семінарські
заняття


Лабораторні роботи

Комп’ютерний

практикум

СРСР+Екз

Денна

9/10

1/36

18

-

-

-

-

18

екзамен

Заочна

10/11

1/36

6

2

-

-

-

28

екзамен
^

ІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ


Тема 1. Міжнародні норми в сфері охорони праці

Соціальне партнерство (соціальний діалог) в охороні праці. Соціальне партнерство як принцип законодавчого та нормативно-правового забезпечення охорони праці. Соціальний діалог в Європейському Союзі.

Охорона праці як невід’ємна складова соціальної відповідальності. Визначення та основні принципи соціальної відповідальності. Міжнародні норми соціальної відповідальності. Стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність». Міжнародний стандарт ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності». Вимоги до забезпечення охорони праці в структурі соціальної відповідальності.

Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Охорона праці - частина соціальної політики ЄС. Директиви ЄС з охорони праці. Рамкова директива 89/391/ЄС «Про введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та гігієни праці працівників».

Трудові норми Міжнародної організації праці. Конвенції та Рекомендації МОП. Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці.

Міжнародне співробітництво в сфері охорони праці. Основні напрямки співробітництва. Організація об’єднаних націй. Всесвітня організація охорони здоров’я. Міжнародна агенція з атомної енергії. Міжнародна організація праці. Європейський Союз. Співдружність незалежних держав.

^ Тема 2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі

Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. Галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Положення про організацію системи управління охороною праці в галузі. Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці. Нормативна база підприємства (організації) з охорони праці, порядок її формування і затвердження

^ Тема 3. Система управління охороною праці

Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП). Забезпечення функціонування та побудова СУОП в організації. Положення про СУОП, структура та зміст його розділів.

Елементи СУОП, міжнародний стандарт OHSAS 18001:2010. Політика в галузі охорони праці. Планування. Впровадження і функціонування СУОП. Перевірки і коригувальні дії. Аналіз з боку керівництва.

Примірний розподіл функціональних обов’язків з охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців підприємства галузі. Пріоритет функцій забезпечення безпеки. Ефективність функціональної структури СУОП.

Планування заходів з охорони праці. Види планування та контролю стану охорони праці. Виявлення, оцінка та зменшення ризиків небезпечних подій. Облік і аналіз показників охорони праці. Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій й аварій. Мета та основні параметри планів. Аналітична та оперативна частини Плану.

Інтегровані системи менеджменту в галузі охорони праці. Основні складові інтегрованої системи менеджменту. Функціональні та організаційні особливості.

Галузеві системи управління охороною праці. Мета та принципи функціонування. Організаційна та функціональна структури СУОПГ.

Регіональні системи управління охороною праці, мета, принципи та основні функції. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

^ Тема 4. Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків.

Мета та завдання розслідування нещасних випадків. Обов’язки роботодавця щодо розслідування нещасних випадків. Обставини, за яких проводиться розслідування.

Встановлення зв’язку нещасного випадку з виробництвом.

Розслідування та облік нещасних випадків, хронічних професійних захворювань і аварій на виробництві. Організація розслідування, склад комісій з розслідування, основні документи, порядок обліку і відповідальність за наслідки. Обов’язки роботодавця щодо організації розслідування, попередження їх повторення та відшкодування шкоди постраждалим.

Дослідження та профілактика виробничого травматизму. Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин. Основні причини виробничих травм та професійних захворювань. Розподіл травм за ступенем тяжкості. Методи дослідження виробничого травматизму.

Основні технічні та організаційні напрямки профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі.

^ Тема 5. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності.

Аналіз умов праці за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

Вимоги безпеки до розміщення обладнання та утримання робочих місць. Вимоги безпеки до виробничих, офісних і допоміжних приміщень. Вимоги безпеки до лабораторних приміщень та обладнання для наукових досліджень. Вимоги безпеки при проектуванні, виготовленні, монтажі, випробуваннях та експлуатації виробничого обладнання і технологічних процесів при підготовці сировини та при виконанні робіт. Вимоги до засобів індивідуального захисту. Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, вентиляції і кондиціювання повітря. Вимоги безпеки і гігієни праці при використанні обчислювальної техніки і офісного обладнання.

Сучасні заходи та засоби щодо колективного та індивідуального захисту працюючих від дій шкідливих та небезпечних факторів, характерних для типових виробничих і невиробничих підприємств або організацій галузі. Методичний підхід до розробки організаційних і технічних рішень щодо їх реалізації. Розрахункове обґрунтування параметрів засобів захисту та поліпшення стану виробничого середовища – систем опалення, кондиціювання повітря, вентиляційних систем різного призначення, систем освітлення, засобів захисту від шуму, вібрацій, виробничих випромінювань тощо (розглядаються за характерними для галузі факторами).

Шляхи,заходи і засоби підвищення безпеки технологічних процесів і обладнання характерних для галузі (за наявністю). Особливості питань електробезпеки в галузі. Аналіз і обґрунтування мір, засобів і заходів з електробезпеки. Забезпечення безпеки контрольно-вимірювальних приладів, автоматизованих систем управління, сигналізації та зв'язку.

Утримання обладнання та засобів захисту в належному стані, організація виконання робіт відповідно до вимог безпеки, забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, нагляд та контроль за виконанням вимог безпеки.

Аналіз і обґрунтування в умовах галузі раціональних заходів і засобів щодо удосконалення трудового процесу з метою зниження його важкості та напруженості. Застосування доцільних режимів праці та відпочинку, раціональна організація трудового процесу, механізація та автоматизація, удосконалення технологічних процесів і обладнання як фактори зменшення важкості та напруженості виробничого процесу.

Галузеві потенційно небезпечні об’єкти (ПНО) (за наявністю). Нормативні документи щодо їх устрою та безпечної експлуатації. Система нарядів-допусків при експлуатації галузевих об’єктів підвищеної небезпеки. Порядок оформлення нарядів, відповідальні особи та їх обов’язки, порядок виконання робіт і закриття нарядів.

Ідентифікація та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН). Профілактичні заходи щодо запобігання аварій на виробничих об’єктах галузі. Зміст і порядок розробки і затвердження плану локалізації і ліквідації аварій. Інженерно-технічні заходи, спрямовані на забезпечення безпечного функціонування потенційно небезпечних об’єктів, захист виробничого персоналу та населення, зменшення збитків, втрат, руйнувань у разі аварій.

^ Зміст даної теми конкретизується і корегується кожним викладачем у робочої навчальної програмі з урахуванням специфіки питань охорони праці у конкретній галузі.


Тема 6. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях

Організація наукових досліджень та основні наукові проблеми в галузі охорони праці. Наукова база охорони праці. Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, галузеві науково-дослідні інститути з питань охорони праці, відділи та лабораторії з питань охорони праці галузевих науково-дослідних інститутів. Кафедри охорони праці та інші підрозділи вищих навчальних закладів.

Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Загальнодержавна (національна), галузеві, регіональні програми.

Аналіз професійного та виробничого ризиків. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності. Мета і методи аналізу. Використання статистичної звітності і актів розслідування нещасних випадків і професійних захворювань в аналітичній роботі. Наукові основи удосконалення систем управління охороною праці і наглядовою діяльністю. Сучасні автоматизовані системи управлінні охороною праці, обліку, аналізу та дослідження травматизму і напрямки їх вдосконалення.

^ Тема 7. Основні заходи з пожежної безпеки та профілактики на галузевих об’єктах

Алгоритм і напрями забезпечення пожежної безпеки галузевих об’єктів.

Заходи та засоби системи попередження пожежі, обґрунтування та вибір доцільних заходів і засобів попередження пожежі на галузевих об’єктах.

Заходи та засоби системи пожежного захисту на галузевих об’єктах. Обґрунтування вибору номенклатури і кількості засобів пожежогасіння. Автоматичні засоби пожежогасіння та димовидалення на об'єктах галузі. Протипожежне водопостачання. Пожежна сигналізація і зв'язок. Порядок створення і використання систем евакуації. Міри і засоби обмеження можливості і швидкості розповсюдження пожежі.

Система організаційно-режимних заходів з пожежної безпеки у галузі. Організація служби пожежної безпеки у галузі, її функції. Навчання працівників з питань пожежної безпеки. Пожежно-технічні комісії та добровільні пожежні дружини на галузевих об’єктах. Державний нагляд і відомчий контроль з питань пожежної безпеки на галузевих об’єктах.


^ Тема 8. Державний нагляд і громадський контроль
за станом охорони праці в галузі


Органи державного нагляду за охороною праці в галузі та їх компетенція. Основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Держгірпромнагляд. Права і відповідальність посадових осіб Держгірпромнагляду. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці в галузі.

Особливості проведення державного нагляду за охороною праці в галузі. Види та основні параметри проведення наглядових заходів.


^ Тема 9. Соціальне страхування від нещасного випадку
та професійного захворювання на виробництві.


Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види страхування.

Суб’єкти та об’єкти страхування. Види страхування. Страховий ризик і страховий випадок. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Правління Фонду. Виконавча дирекція Фонду. Страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів. Джерела фінансування Фонду. Страхові тарифи. Страхові виплати. Обов’язки та права суб’єктів страхування від нещасних випадків. Обов’язки Фонду. Права та обов’язки застрахованої особи. Права та обов’язки роботодавця як страхувальника. Особливості соціального страхування в галузі.

^

ІІІ. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ


(для заочної форма навчання)

Метою практичних занять є поглиблення знань і виконання розрахункових задач під час вибору оптимальних заходів і засобів з охорони праці на виробничих об’єктах галузі. Тематика практичних занять визначається фаховою спрямованістю за відповідною спеціальністю спеціалістів і магістрів та наводиться у робочій навчальній програмі дисципліни «Охорона праці в галузі».

^

IV. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


Вимоги до робочих навчальних програм

Уточнення змісту навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для конкретних спеціальностей здійснюється робочими навчальними програмами, розробленими на основі даної програми з урахуванням специфіки галузі, напрямів підготовки та спеціалізації студентів.

У робочій навчальній програмі дисципліни формулюють результати навчання з прив’язкою до знань, умінь та компетенцій загалом за спеціальністю (спеціалізації) відповідно до освітньо-професійної програми.

Обсяги вивчення окремих тем дисципліни «Охорона праці в галузі», а також розподіл навчального часу за видами занять (лекції, СРС тощо) визначаються робочими навчальними планами, розробленими за погодженням між випусковими кафедрами та кафедрою охорони праці, промислової та цивільної безпеки.

Робочі навчальні програми нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» щорічно поновлюють з урахуванням розвитку науки, техніки, культури, економіки, технологій та соціальної сфери.

^ Умови реалізації навчальної програми

Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки спільно з факультетами НТУУ “КПІ” розробляє та затверджує навчальні плани, навчальні та робочі навчальні програми дисципліни «Охорона праці в галузі», методичне забезпечення окремих занять та самостійної роботи студентів. Окремі заходи з вивчення питань охорони праці в галузі передбачаються також в програмах виробничих практик та науково-дослідної роботи, підсумкової державної атестації у відповідності до спільного наказу МОН, МНС та Держгірпромнагдяду від 21.10.2010 р. № 969/922/216.

Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки спільно з факультетами НТУУ „КПІ” забезпечує студентам, що навчаються за індивідуальними програмами, можливість виконання навчальних завдань за індивідуальною програмою з дисципліни «Охорона праці в галузі».

^

V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


1.Основні законодавчі та нормативно-правові акти

 1. Закон України «Про охорону праці».

 2. Кодекс законів про працю України.

 3. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

 4. Закон України «Про пожежну безпеку».

 5. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

 6. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

 8. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

 9. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р.№ 1112 «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».

 11. НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 08.06.2004 р. № 151.

 12. НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 55.

 13. НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 56.

 14. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.

 15. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. № 9.

 16. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255.

 17. НПАОП 0.00-4.33-99 «Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. Наказ Держнаглядохоронпраці від 17.06.1999 р. № 112.

 18. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві». Наказ Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р. № 132.

 19. НПАОП 0.00-6.13-05 «Порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України». Наказ Держнаглядохоронпраці від 30.03.2004 р. № 92.

 20. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи
  управління охороною праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду
  07.02.2008 р.

^ 2.Основна література

 1. Ткачук К. Н., Зацарний В. В., Каштанов С.Ф. та ін. Охорона праці та промислова безпека: Підручник. – К.: Лібра, 2010. – 559 с.

 2. Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с.

 3. Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького – Х.: Факт, 2005. – 480 с.

 4. Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: Навчальний посібник з тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Знання, 2010. – 167 с. + компакт-диск.

 5. Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 367 с.

 6. Охорона праці в будівництві: Навч. посіб. посібник / за редакцією Коржика Б.М. і Іванова В.М. – Харків: Форт, 2010. – 388 с.

 7. Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в будівельній галузі: Навч. посіб. – Рівне: НУВГП, 2005. – 313с.

 8. Батлук В. А. Охорона праці в галузі телекомунікацій: Навч. посіб. Львів: Афіша, 2003. – 320 с.

 9. Ткачук К.Н., Мольчак Я.О., Каштанов С.Ф., Полукаров О.І. та ін. Управління охороною праці: Навчальний посібник. – Луцьк: 2012. – 287 с.

 10. Ткачук К.Н., Єсипенко А.С., Филипчук В.Л., Полукаров О.І. та ін. Система державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці: Навчальний посібник. – Рівне: 2012. – 384 с.

 11. Ткачук К.Н., Калда Г.С., Каштанов С.Ф., Полукаров О.І. та ін. Психологія праці та її безпеки: Навчальний посібник. – Хмельницький: 2011. – 135 с.

 12. Ткачук К.Н., Филипчук В.Л.., Каштанов С.Ф., Зацарний В.В., Полукаров О.І. та ін. Виробнича санітарія: Навчальний посібник. – Рівне: 2012. – 443 с.

^ 3. Додаткова література

 1. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

 2. НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. Наказ Держгірпромнагляду від 26.03.2010р. № 65

 3. НПАОП 0.00-2.23-04 «Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат». Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994.

 4. НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.

 5. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. Наказ МОЗ України та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994 р. № 263/121.

 6. ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять».

 7. Гігієнічні нормативи ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002 «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу». Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2001 № 528.

 8. Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.003-74 (1999) ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».

 9. Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системи управління охороною праці. Загальні вимоги.

 10. ДБН 2.09.04-87 Адміністративні та побутові будівлі.

 11. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р.

 12. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду 7.02.2008 р.

 13. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559.

 14. Директива Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЕЕС «Про впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці працівників».

 15. Конвенція МОП 187 «Про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці».

 16. Міжнародний стандарт SA8000: 2001 «Соціальна відповідальність». SAI SA8000: 2001 Social Accountability International.

 17. Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 – «Настанова по соціальній відповідальності». ISO 26000: 2010 (Draft) Guidance on Social Responsibility.

 18. Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems – Requirements. Системи менеджменту охорони праці – Вимоги.

 19. Міжнародний стандарт OHSAS 18002, Guidelines for the implementation of OHSAS 18001. Настанова по впровадженню OHSAS 18001.

4.Інтернет-ресурси

 1. http://www.dnop.kiev.ua   Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).

 2. http://www.mon.gov.ua   Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 3. http://www.mns.gov.ua   Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України.

 4. http://www.social.org.ua   Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 5. http://www.iacis.ru   Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

 6. http://base.safework.ru/iloenc   Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.

 7. http://base.safework.ru/safework   Библиотека безопасного труда МОТ.

 8. http://www.nau.ua   Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

Навчальна програма складена на основі Типової навчальної програми нормативної дисципліни “Охорона праці в галузі” для вищих навчальних закладів, затвердженої Заступником Міністра освіти і науки, молоді та спорту України 18.03.2011 р., що розроблена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 року № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2010 року за № 1057/18352.

15

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

к.т.н., доцент кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки

Каштанов С.Ф

к.т.н., доцент кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки

Полукаров О.І.

к.т.н. доцент кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки

Третякова Л.Д.


Додати документ в свій блог або на сайт


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет україни “київський політехнічний інститут” iconМіністерство освіти й науки, молоді та спорту україни національний технічний університет україни «київський політехнічний інститут»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет україни “київський політехнічний інститут” iconМіністерство освіти та науки, молоді та спорту україни національний технічний університет україни “київський політехнічний інститут” факультет лінгвістики заявка

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет україни “київський політехнічний інститут” iconМіністерство освіти і науки молоді та спорту України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Розглянута і ухвалена на засіданні кафедри геобудівництва та гірничих технологій

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет україни “київський політехнічний інститут” iconМіністерство освіти і науки молоді та спорту України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Розглянута і ухвалена на засіданні кафедри геобудівництва та гірничих технологій

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет україни “київський політехнічний інститут” iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Секція №1. Національна правова система в умовах формування європейського правового простору

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет україни “київський політехнічний інститут” iconМіністерство освіти І науки україни національний технічний університет україни “київський політехнічний інститут” факультет лінгвістики шановні колеги!
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, факультет лінгвістики, кафедра англійської мови технічного...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет україни “київський політехнічний інститут” iconМіністерство освіти та науки, молоді та спорту україни національний технічний університет україни “київський політехнічний інститут” факультет лінгвістики
Сучасні методи викладання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі”

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет україни “київський політехнічний інститут” iconМіністерство освіти і науки України Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут»
Робота виконана в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет україни “київський політехнічний інститут” iconУгода про підготовку фахівців з вищою освітою № „ ” 2012 р. Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”
...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний технічний університет україни “київський політехнічний інститут” iconУгода про підготовку фахівців з вищою освітою № „ ” 2011 р. Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”
...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи