Міністерство аграрної політики та продовольства України Полтавська державна аграрна академія На правах рукопису Петровський Олександр Миколайович icon

Міністерство аграрної політики та продовольства України Полтавська державна аграрна академія На правах рукопису Петровський Олександр Миколайович
НазваМіністерство аграрної політики та продовольства України Полтавська державна аграрна академія На правах рукопису Петровський Олександр Миколайович
Сторінка7/8
Дата конвертації04.04.2015
Розмір1.85 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4   5   6   7   8

висновки


У дисертаційній роботі вирішено актуальну і важливу науково-прикладну задачу підвищення урожайності зернових і овочевих культур шляхом створення біотехнічної системи передпосівного опромінення
насіння електромагнітним полем високочастотного діапазону.

У результаті досліджень отримано наступні результати:

1. Проведено аналіз сучасного стану методів і засобів передпосівного обробітку насіння сільськогосподарських культур і встановлено, що економічно вигідними є електромагнітні способи передпосівного опромінення насіння, які без застосування хімічних стимуляторів покращують енерґію росту, зменшують термін веґетації і, як наслідок, збільшують урожайність та підвищують виробництво екологічно чистої продукції.

2. Удосконалено математичну модель розподілу температур у шарі насипного насіння під час опромінення його ВЧ електромагнітним полем, яка враховує залежності між геометричними параметрами опромінювача, вихідною потужністю, часом опромінення та біофізичними властивостями зерна, що дозволило провести моделювання об’єкту досліджень і встановити необхідні технічні параметри обладнання та режими опромінення.

3. Встановлено, що обробка насіння високочастотним електромаг-нітним полем призводить до поступового об’ємного нагрівання, зменшення його електричного опору в широкому діапазоні та збільшення дисперсії опору, внаслідок чого прискорюються обмінні процеси в насінні, запускається процес проростання.

4. Подальшого розвитку отримав метод передпосівної стимуляції насіння, який може використовуватися для передпосівної обробки будь-якого посівного матеріалу без застосування хімічних стимуляторів росту і, як наслідок, дозволяє одержати більш екологічно чисту продукцію рослинництва

5. Розроблено біотехнічну систему передпосівного опромінення насіння, яка включає технічну підсистему (апарат передпосівного опромінення насіння) і біологічну підсистему (насіння, що опромінюється, а також людину-оператора, яка керує процесом). Технічна підсистема працює на частоті 27,12 МГц, що забезпечує екологічну безпечність, зменшує вплив радіоперешкод та максимально спрощує генерування сигналу, його передачу від генератора до передавача і опромінювача.

6. Створено апарат передпосівного опромінення насіння, який включає ВЧ генератор з автоматичним підстроюванням частоти і електродною системою опромінення насіння, що забезпечує вихідну потужність 10, 20, 30, 40, 50 і 60 Вт, стабільність вихідного сигналу (±0,05 %) на частоті 27,12 МГц, тривалість роботи 1−90 хв і дозволяє опромінювати насіння сільськогосподарських культур різних видів і сортів об’ємом одноразової партії до 8 дм3.

7. Проведено експериментальні та польові дослідження, які підтвердили доцільність застосування біотехнічної системи опромінення. Схожість насіння різних культур збільшилася на 10–27 %, енерґія росту – на 12–25 %, що покращило врожайність на 8–24 %. Аналіз економічної ефективності технології передпосівного опромінення довів доцільність її впровадження з високим річним економічним ефектом, зниженням собівартості продукції, підвищенням рівня рентабельності виробництва на 20–22 %.


Список використаних джерел


1. Березін О. В. Ефективне функціонування сільськогосподарського виробництва / О. В. Березін // Економіка АПК. – 2010. – № 2. – С. 26–31.

2. Адамень Ф. Состояние и направления развития семеноводства в Украине / Ф. Адамень // Междунар. с.-х. журнал, 1997. − №2. – С. 49–50.

3. Пиротти Е. Л. Внутренние электромагнитные поля в биообъектах, имеющих n-слойную структуру / Е. Л. Пиротти // Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : ХГТУРЭ. – 1997. – Вып. 106. – С. 154−159.

4. Черепнёв А. С. Методологические аспекты предпосевной подготовки сельскохозяйственных культур, включающей их обработку электромагнитным полем / А. С. Черепнёв, Е. В. Журенко // Вісник ХДТУСГ. – Харків, 2000. – С. 211−214.

5. Никифорова Л. Е. Низкоэнергетические электромагнитные технологи для активации семян тепличних культур: дис. доктора техн. наук : 05.11.17 / Никифорова Лариса Евгеньевна. – Мелитополь, 2009. – 302 с.

6. Косуліна Н. Г. Науково-технічні основи побудови інформаційних електромагнітних технологій підвищення продуктивності біооб’єктів рослинництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. техн. наук : спец. 05.09.16 – «Електротехнології та електрообладнання в агропромисловому комплексі» / Н. Г. Косуліна. – Харків, 2007. – 39 с.

7. Черенков А. Д. Применение информационных электромагнитных полей в технологических процесах сельского хозяйства / А. Д. Черенков,
Н. Г. Косуліна // Світлотехніка та електроенергетика. Міжнародний науково-технічний журнал. – Харків : ХНАМГ. − 2005. − № 5. – С. 77−80.

8. Девятков Н. Д. Миллиметровые волны и их роль в процессах жизнедеятельности / Н. Д. Девятков, М. Б. Голант, О. В. Бецкий. − М. : Радио и связь, 1991. – 168 с.

9. Шмигель В. Н. Исследование влияния напряженности поля на внутреннюю область семени / В. Н. Шмигель, А. Юсубалиев // Механизация и электрификация сельского хозяйства. − 1966. − С. 45−47.

10. Петровський О. М. Технологія передпосівної стимуляції насіння високочастотним електромагнітним полем / О. М. Петровський // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 2013. – №6/5(66). – С. 45–50.

11. Петровський О. М. Зміна електричних властивостей насіння під впливом високочастотного електромагнітного опромінення / О. М. Петровський // Вісник ПДАА. – Полтава, 2014. – №2 – С. 151–155.

12. Петровський О. М. Вплив УВЧ опромінення на електричні характеристики насіння / О. М. Петровський // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. Тези наукової конференції. Уманський державний аграрний університет. – Умань, 2009. – С. 91–92.

13. Петровський О. М. Спосіб передпосівного опромінення насіння сільськогосподарських культур ультрависокочастотним електромагнітним полем / О. М. Петровський // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Випуск 107. –Харків, 2011. – С. 276–283.

14. Петровський О. М. Електричні характеристики насіння як фактор оцінки впливів електромагнітних полів / О. М. Петровський // Матеріали студентської наукової конференції. – ХНТУСГ імені П. Василенка. – Харків, 2012. – С. 23.

15. Петровський О. М. Експериментальні дослідження біотехнічних систем в процесі викладання природничих і технічних дисциплін студентам АІННІ / О. М. Петровський // Матеріали XLIV Науково-методичної конференції «Інноваційні методи та форми організації навчання в ПДАА». – Полтава, 2013. – С. 149–152.

16. Петровський О. М. Теплова модель опромінення насіння електромагнітним полем / О. М. Петровський // 17-й Международный молодёжный форум «Радиоэлектроника и молодёжь в XXI веке». – Сб. материалов форума. – Т. 1. − Харьков: ХНУРЭ, 2013. − С. 150−151.

17. Смердов А. А. Вплив УВЧ опромінення на схожість і енерґію росту пшениці / А. А. Смердов, О. М. Петровський // VIII Всеукраїнська науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів». Тези наукових доповідей. – Кременчуцький державний університет ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2009. – С. 178–179.

18. Andrey Smerdov, Alexander Petrovsky Biotechnical system of irradiating crop seeds. / А. А. Смердов, О. М. Петровський // Матеріали Х Міжнародної конференції «TCSET – 2010. Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії». – Львів, 2010. – С. 135.

19. Смердов А. А. Математическая модель внутрисеменного электромагнитного поля / А. А. Смердов, А. Н. Петровский, Л. Е. Никифорова // Материалы VI Международной научно-технической конференции «БФФХ –2010. Актуальные вопросы теоретической и прикладной биофизики, физики и химии». – Севастополь, 2010. – С. 63–66.

20. Смердов А. А. Математична модель теплового режиму УВЧ опромінення насіння сільськогосподарських культур / А. А. Смердов, О. М. Петровський, С. І. Волков // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «ЕТБФ – 2010. Актуальні питання електрофікованих технологій АПК та прикладної біофізики». – Мелітополь, 2010. – С. 22–25.

21. Петровський О. М. Визначення найбільш придатного діапазону електромагнітного випромінювання для передпосівної обробки насіння /
О. М. Петровський, С. І. Волков // Вісник ПДАА. № 2 – Полтава, 2011. – С. 163–165.

22. Петровський О. М. Температурний режим УВЧ опромінення, як фактор впливу на схожість насіння пшениці / О. М. Петровський, С. І. Волков, В. М. Калініченко // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Серія «Технічні науки». – Випуск 7. – Вінниця, 2011. – С. 24–28.

23. Смердов А. А. Визначення оптимальних режимів передпосівної обробки насіння електромагнітним полем / А. А. Смердов, О. М. Петровський // «БФФХ – 2011. Актуальні питання біологічної фізики і хімії», VIІ Міжнародна науково-технічна конференція. – Севастопіль, 2011. – С. 44–46.

24. Смердов А. А. Аппарат УВЧ облучения семян сельскохозяйственных культур / А. А. Смердов, А. Н. Петровский // 4-й Международный радиоэлектронный форум «МРФ – 2011. Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития». – Сборник научных трудов. – Том ІІІ / Конференция «АНПРЭ. Актуальные проблемы биомединженерии». – Харьков : ХНУРЭ, 2011. – С. 71–75.

25. Смердов А. А. Вплив електромагнітних полів УВЧ діапазону на електричні характеристики насіння / А. А. Смердов, О. М. Петровський,
С. І. Волков // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету: наукове фахове видання ТДАТУ. – Мелітополь, 2011. – С. 47–54.

26. Петровський О. М. Розробка та впровадження передпосівної технології опромінення насіння ячменю УВЧ полем / О. М. Петровський, І. С. Негребецький // Х Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів». – Матеріали конференції. – КрНУ імені Михайла Острогрдського. – Кременчук, 2011. – С. 26–27.

27. Смердов А. А. Аппарат предпосевного облучения семян электро-магнитным полем / А. А. Смердов, А. Н. Петровский // Аграрные регионы: тенденции и механизмы развития: Материалы международной научно-практической конференции (17–18 мая 2012 г.) – Изд-во Курганской ГСХА. – Курган, 2012. – С. 437–442.

28. Петровський О. М. Електричні властивості насіння як фактор оцінки інтенсивності обмінних процесів / О. М. Петровський, С. І. Волков,
А. А. Ландар // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – Полтава, 2009. – №3(54). – С. 62–64.

29. Смердов А. А. Биотехническая система электромагнитной стимуляции семян / А. А. Смердов, А. Н. Петровский // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. – ТДАТУ. – Вип. 2, Т. 1. – Мелітополь, 2012. – С. 50–59.

30. Пат. 51700 UA МПК (2009) А01С 1/00 (2010.07), Спосіб передпосівного опромінення насіння зернових / Петровський О. М., Смердов А. А., Жемела Г. П., Волков С. І., Ландар А. А. // Власник – Петровський О.М. Патент на корисну модель №51700. Заявлено 15.02.2010; опубліковано 26.07.2010. Бюл. № 14 за 2010 р.

31. Пат. 58446 UA МПК (2011.01) А01С 1/08 (2006.01) G01R 21/01 (2006/01), H01J 27/00 G01R 29/08 (2011/01), Пристрій для передпосівного опромінення насіння зернових / Петровський О. М., Смердов А. А., Волков С. І., Ландар А. А. // Власник – Петровський О.М. Патент на корисну модель №58446. Заявлено 08.10.2010; опубліковано 11.04.2011. Бюл. № 7 за 2011 р.

32. Озонова технологія передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур / [В. В. Кириченко, В. Г. Діндорого, В. П. Петренкова та ін.] // Посібник українського хлібороба за 2009 р. / Науково-практичний збірник. – 2009. – С. 128–130. http://nbuv.gov.ua/Portal/Chem_Biol/Pukh/2009/ index.htm.

33. Сборник. Теория и практика предпосевной обработки семян. – К. : Южное отделение ВАСХНИЛ, 1984. − 133 с.

34. Интенсификация тепловых процесов подготовки семян к посеву энергией ВЧ и СВЧ (рекомендации) / [подготовил к.т.н. Н. В. Цугленко]. – М. : Агропромиздат, 1989. – 40 с.

35. Довідник із захисту рослин / [ Л. І. Бублик, Г. І. Васечко, В. П. Васильев та ін.] ; за ред. М. П. Лісового. – К. : Урожай, 1999. − 743 с.

36. Жукова П. С. Регуляторы роста и гербициды / П. С. Жукова. – Минск : Урожай, 1990. – 165 с.

37. Химические и биологические стимуляторы роста сельскохозяйственных растений / Справочник. – М. : Колос, 1993. – 45 с.

38. Дурынина Е. П. Влияние биопрепарата « Альбат» на продуктивность ячменя и содержание биофильных элементов в урожае / [ Е. П. Дурынина, О. А. Пахненко, А. К. Злотникова и др.] // Агрохимия, 2006. – № 1. –
С. 49–54.

39. Таран Н. Ю. Регулятори росту у формуванні адаптивних реакцій рослин до посухи / Н. Ю. Таран // Вісник аграрної науки. – 2004. – № 8. –
С. 29–32.

40. Чекуров В. М. Новые регуляторы роста растений / В. М. Чекуров // Защита и карантин растений. – 2003. – № 9. – С. 20–21.

41. Данилов Д. В. Воздействие физических факторов, биологического препарата «Биофит-1» и озона на посевные качества семян / Д. В. Данилов, Г. П. Стародубцев // Сахарная свекла. – 2008. − № 4. – С. 23–25.

42. Жданов А. М. Сытую жизнь потомкам обеспечит Фанурин / А. М. Жданов // Аграрное Ставрополье. – 2008. – 5 августа. − № 30.

43. Костин В. И. Использование пектина и микроэлементов как фиторегуляторов роста и развития растений / В. И. Костин, Е. Н. Офицеров, В. А. Исайчев // Вестник УГСХА, серия Агрономия. Ульяновская ГСХА. – 2000. − № 3. – С. 5–9.

44. Матевосян Г. Л. Разработка методов и испытание биопрепаратов, повышающих урожайность и устойчивость томатов к вирусной инфекции / Г.Л. Матевосян, А.А. Кудашов // Главный агроном. – 2004. − № 2. – С. 42–44.

45. Бруснигин Т. П. Влияние биопрепарата на основе эндорфинных грибов симбиотов на рост и продуктивность моркови / Т. П. Бруснигин,
М. Г. Осипов // Главный агроном. − 2004. − № 2. – С. 36.

46. Гавришова В. И. Экономическая оценка технологий производства оздоровленных семян / В. И. Гавришова // Картофель и овощи, 1990. − № 4. – С. 18−20.

47. Гальчинська В. А. Напрями підвищення конкурентоспроможності овоченасінневої продукції / В. А. Гальчинська // Економіка АПК, 2002. − №5. – С. 49−51.

48. Бобрышев Ф. И. Эффективные способы предпосевной обработки семян / Ф. И. Бобрышев, Г. П. Стародубцева, В. Ф. Попов // Земледелие. – 2000. − № 3. – С. 45.

49. Акопян В. Б. Всхожесть и урожайность томатов в зависимости от обработки семян ультразвуком и парааминобензойной кислотой / В. Б. Акопян, Г. Н. Шангин-Березовский, О. С. Рыхлецкая, О. В. Абрамов // Доклады ВАСХНИЛ. – 1987. − № 8. – С. 15.

50. Кодзоев М. О. Улучшение элитного семеноводства овощных и бахчевых культур в России / [М. О. Кодзоев, Г. С. Лабжинов, А. И. Щепетнова и др.] // Международный сельскохозяйственный журнал, 2001. − №1. –
С. 54−57.

51. Володин В. И. Стимуляция прорастания семян с помощью ультразвука и гибберелина : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук : спец. 06.01.09. «Растениеводство» / В. И. Володин. − Ленинград, 1963. – 20 с.

52. Кудряшов В. Л. Эффективность и проблемы применения ультразвука в технологических линиях пищевой промышленности Всероссийский НИИ пищевой биотехнологии. – ООО «Александра-Плюс» [Электронный ресурс ] / [ В. Л. Кудряшов, А. Н. Сиверская, Н. М. Лебедев, К. В. Наумов и др. ]. − Режим доступа к статье : http://www.alexplus.ru/articles/eff_and_probl.html.

53. Хмелева А. Н. Влияние ультразвукового облучения на ризогенную активность растительных объектов в присутствии регуляторов роста : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук : спец. 03.00.09. «Экология» / А. Н. Хмелева. − Барнаул, 2009. – 20 с.

54. Лазарев А. М. Подготовка семян овощных культур / А. М. Лазарев // Защита и карантин растений, 2009. − № 1. − С. 43−44.

55. Антонов В. А. Рекомендации по выращиванию козлятника (галеги восточной) на корм и семена. Рекомендации на основе обобщения научных исследований, публикаций и производственного опыта. [Электронный ресурс] / В. А. Антонов. − Режим доступа к статье : http://samlib.ru/a/antonow_ w_a/galega.shtml

56. Савельев В. А. Физические способы обработки семян и эффективность их использования / В. А. Савельев // Сиб. вестн. с.-х. науки. − 1981. − № 5. − С. 26−29.

57. Ozone Gets OK For Use in U.S. Food Industry //EPRI Journal − Vol. 22, № 4. – 1997.

58. Арабова Л. И. Действие теплового шока на прорастание и мобилизацию запасных белков зерна тритикале, ржи и пшеницы / Л. И. Арабова,
Л. В. Чумикина, А. Ф. Топунов // Вестник МичГАУ. − 2011. − № 2. − Ч. 1. – С. 81−87.

59. Беляков М. В. Использование оптического излучения для предпосевной обработки семян / М. В. Беляков, Ю. А. Гордеев // Учебное пособие. – Смоленск, 2005. − 104 с.

60. Алтухов И. В. Воздействие ИК-излучения различных длин волн на семена пшеницы / И. В. Алтухов, В. А. Федотов // Ползуновский вестник. − 2011. − № 2/1 – С. 156−159.

61. Беляков М. В. Оптико-электронная технология и средства управления биологической активностью семян : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук : спец. 05.20.02. «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве» / М. В. Беляков. – М., 2008. – 18 с. – Режим доступа: http://www.msau.ru.

62. Никифорова Л. Є. Розробка системи керування концентратором сонячної енергії для передпосівної обробки насіння / Л. Є. Никифорова,
І. В. Кізім, О. М. Бабенко // Праці Таврійського державного агротехно-логічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. – Мелітополь, 2011. − Вип. 11. – Т. 4. – С. 88−91.

63. Скрипник М. М. Енергозберігаючі електротехнології опромінення рослин / М. М. Скрипник // Східно-європейський журнал передових технологій, 2006. − № 2/3 (18). – С. 22−29.

64. Дубров А. П. Генетические и физиологические эффекты действия ультрафиолетовой радиации на высшие растения / А. П. Дубров – М. : Наука, 1968. – 250 с.

65. Велит І. А. Підвищення енергетичної ефективності та екологічної безпеки високоінтенсивних джерел світла для вирощування овочів в умовах закритого ґрунту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.09.07 «Світлотехніка та джерела світла» / І. А. Велит. – Харків, 2006. – 21 с.

66. Алтухов И. В. Изменение основных качественных показателей семян пшеницы после воздействия различными облучателями / И. В. Алтухов, В. А. Федотов, В. Д. Очиров // Вестник ИрГСХА : сборник научных трудов. – Иркутск : ИрГСХА, 2010. – Вып. 40 – С. 107−115.

67. Кару Т. И. Фотобиология низкоинтенсивной лазерной терапии /
Т. И. Кару // Итоги науки и техники. – Серия «Физические основы лазеров и пучков. Технологии». – ВИНИТИ. – 1989. − № 4. – С. 44−48.

68. Малов А. Н., Малов С. Н., Черный В. В. Физические основы лазерной терапии / Малов А. Н., Малов С. Н., Черный В. В. − Иркутск : ИФ ИЛФ СО РАН, 1997. – 46 с. − (Препринт / СО РАН, Иркутский филиал. Институт лазерной физики : ИФ ИЛФ 1997-2).

69. Илларионов В. Е. Основы лазерной терапии / В. Е. Илларионов – М. : РЕСПЕКТ, 1992. – 122 с.

70. Бриль Г. Е. Молекулярные аспекты биологического действия низкоинтенсивного лазерного излучения / Г. Е. Бриль // Актуальные проблемы патологии: Саратов, из-во Саратовского ун-та, 2001. − С. 124−136.

71. Клебанов Г. И. Первичные и вторичные молекулярно-клеточные механизмы квантовой терапии оптического диапазона спектра / Г. И. Кле-банов // Проблемы физической биомедицины. – Саратов, 2003. – С. 42−52.

72. Вельский А. И. Применение лазерного излучения в растениеводстве / А. И. Вельский // Сборник трудов : Сумской государственный аграрный университет. – Сумы, 1996. – С. 67−68.

73. Будаговский А. В. Управление функциональной активностью растений когерентным светом : автореф. дис. на соискание науч. степеня док. техн. наук : спец. 05.20.02 «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве » / А. В. Будаговский. – Москва, 2008. – 36 с.

74. Назипова А. С. Использование лазерных излучений в селекции и семеноводстве сахарной свеклы / А. С. Назипова // Применение низкоэнергетических физических факторов в биологии и сельском хозяйстве : тез. докл. конф. − Киров, 1989. − С. 85−86.

75. Будаговский A. B. Разработка лазерных облучательных установок сельскохозяйственного назначения / A. B. Будаговский, О. Н. Будаговская // Вестник ФГОУ ВПО МГАУ им. В. П. Горячкина. – Агроинженерия. − 2007. − Вып. 2 (22). − С. 30−33.

76. Будаговский A. B. Социальные и экологические аспекты внедрения лазерных агротехнологий / A. B. Будаговский // Промышленное садоводство. − 2005. − № 3. − С. 15−17.

77. Озеринина О. В. Влияние предпосевного γ-облучения семян облепихи на содержание и жирнокислотный состав суммарных липидов в семенах первого поколения растений / О. В. Озеринина, В. Д. Цыдендамбаев // Физиология растений. – 2011. − Т. 58, № 2. – С. 302−307.

78. Takagi Y. Reduced and Elevated Palmitic Acid Mutants in Soybean Developed by X-Ray Irradiation / Y. Takagi, S.M. Rahman, H. Joo, T. Kawakita // Biosci. Biotechnol. Biochem. 1995. − V. 59. − P. 1778−1779.

79. Кожокару А. Ф. Изучение механизма действия γ-облучения на биосинтез индольных производных и их роли в образовании энергии в проростках растений [Электронный ресурс] / А. Ф. Кожокару, А. Ф. Ревин // Современные проблемы науки и образования. – 2010. – № 4 – С. 8−18. − Режим доступа к журн. : URL: www.science-education.ru/92-4493.

80. Экологические последствия аварии на Чернобольской АЭС и их преодоление: двадцатилетний опыт, доклад экспертной группы «Экология» Чернобыльского форума МАГАТЭ. – Bена, 2008. − 180 с. – [Электронный ресурс] − Режим доступа : http://www.ub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1239r_web.pdf

81. Физиология семян / [К. Н. Данович, А. М. Соболев, Л. П. Жданова и др.] ; под ред. А. А. Прокофьева. – М. : Наука, 1982. – 318 с.

82. Ремизов А. Н. Медицинская и биологическая физика: Учеб. для вузов / А. Н. Ремизов, А. Г. Максина, А. Я. Потапенко. – [5-е изд., стереотип]. – М. : Дрофа, 2004. – 560 с.

83. Иваницкий Г. Р. Математическая биофизика клетки / Г. Р. Иваницкий, В. И. Кринский, Е. Е. Сельков. – М. : Наука, 1978. – 308 с.

84. Максимов Г. Б. Изучение роли АТФаз в регуляции ионного транспорта / Г. Б. Максимов, А. Ю. Батов // Биоэлектрическая активность и мембранный транспорт у растений: Межвузовский тематический сборник трудов / под ред. В. А. Опритова. – ГГУ. − Горький, 1988. – С. 52–56.

85. Плонси Р. Биоэлектричество: количественный подход / Р. Плонси, Р. Барр ; [пер. с анг. кандидаты биол. наук Ю. С. Левик, К. Е. Попов, проф.
Л. И. Титомир]. – М. : Мир, 1991 – 366 с.

86. Мэрион Дж. Б. Общая физика с биологическими примерами / Дж. Б. Мерион ; [Пер. с анг. / Под ред. А. Д. Суханова / Предисл. и коммент.
А. Д. Суханова]. – М. : Высшая школа, 1986. – 623 с.

87. Сакало С. М. Надвисокі частоти в медицині (терапія і діагностика): Навч. посібник / С. М. Сакало, В. В. Семенець, О. Ю. Азархов. − Харків: ХНУРЕ, Колегіум, 2005. – 264 с.

88. Никулин Р. Н. Исследование воздействия СВЧ-излучения низкой интенсивности на биологические объекты / Р. Н. Никулин // Материалы III Всероссийской конференции «Радиолокация и радиосвязь» (Москва, 30.10.2009). – М. :ИРЭ РАН. − 2009. − С. 136–140.

89. Безуглов В. К. О связи параметров вольтамперной характеристики тканей растений с показателями водного обмена в них / В. К. Безуглов //
В сб. : Состояние воды и энергетический обмен растений. – Казань, 1975. –
С. 102−113.

90. Андреев В. С. Кондуктометрические методы и приборы в биологии и медицине / В. С. Андреев. – М. : Медицина, 1973. – 336 с.

91. Тукшаитов Р. Х. Об импедансной структуре межэлектродной ткани и ее влиянии при оценке реографических показателей / Р. Х. Тукшаитов,
Р. Л. Гарифуллин // Ученые записки Казанского ветеринарного института
им. Н. Э. Баумана. – 1977. – Т. 128. – С. 62−66.

92. Thomasset A. Methode et appareil pour mesure de l'impedance des tissus biologiques. Bioelectrodes / A. Thomasset // Brevet France et étranger. − № 1344 − 459. – P. 7.

93. Жулев В. И. Исследование электрических процессов в клеточных структурах / В. И. Жулев, И. А. Ушаков // Биомедицинская электроника. – 2001. – № 7. – С. 30–37.

94. Мунтян В. О. Системи діелькометрії в електромагнітних технологіях підвищення продуктивності біооб’єктів сільського господарства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. техн. наук : спец. 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи» / В. О. Мунтян. – Харків, 2008. – 38 с.

95. Frolich H. Microwave radiation: boiphysicalconsiderations and standarts criteria / H. Frolich, F. Gutmann, H. Keyzer et al. // Plenum Pres – New York, 1999. − Р. 241−261.

96. Никифорова Л. Є. Моделювання взаємодії електромагнітного випромінювання НВЧ діапазону з насінням тепличних культур / Л. Є. Никифорова // Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства «Проблеми енергозбереження в АПК України». – Харків, 2009. – Вип. 86. − С. 127–130.

97. Электромагнитные поля в биосфере : [в 2 т.]. − Биологическое действие электромагнитных полей. − Т. 2. : [под ред. док. физ.-мат. наук
Н. В. Красногорской]. − М. : Наука, 1984. – 326 с.

98. Сердюк А. М. Взаимодействие организма с электромагнитными полями как с фактором окружающей среды / А. М. Сердюк. − К. : Наукова думка, 1977. – 228 с.

99. Аброськин В. В. Об эффекте ориентации проростков огуречных растений в магнитном поле Земли / В. В. Аброськин, П. Г. Задонский // Записки Воронежского сельскохозяйственного института. − Воронеж, 1968. − Т. 34. − С. 86−91.

100. Азарова Е. П. К механизму действия магнитного поля на семена / Е. П. Азарова, А. П. Салей // Проблемы интродукции и экологии Центрального Черноземья. – Воронеж, 1997. – С. 107−109.

101. Новицкий Ю. И. Магнитные поля в жизни растений / Ю. И. Новицкий // Проблемы космической биологии. − М. : Наука,1973. – Т. 18. – С. 164–178.

102. Schwarzacher J. C. Further studies in magnitotropism / J. C. Schwarzacher, L.J. Audus // J. Exptl. Bot. – 1973. – Vol. 24, (79). – P. 459–474.

103. Крылов А. В. Явление магнитотропизма у растений и его природа / А. В. Крылов, Г. А. Тараканова // Физиология растений. – 1960. – Т. 7, № 2. – С. 191–197.

104. Богатина Н. И. Влияние магнитных полей на растения / Н. И. Богатина, Н. В. Шейкина // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского : серия «Биология, химия». − 2010. − Том 23 (62),
№ 4. − С. 45−55.

105. Шиян Л. Т. Исследование экологической значимости геомагнитного поля (на примере растений) / Л. Т. Шиян // Научн. тр. Курского пед. ин-та. – 1978. – Т. 191. – С. 82–83.

106. Кучин В. Д. Определяющая роль магнитного поля в жизни растений / [В. Д. Кучин, Б. Е. Якубенко, И. М. Григора, И. В. Теодорович] //
Науковий вісник НАУ. − 2002 − Т. 57. − С. 264−267.

107. Новицкая Г. В. Изменение состава и содержания липидов в листьях магнитоориентационных типов редиса под влиянием слабого постоянного магнитного поля / [Г. В. Новицкая, Т. В. Феофилактова, Т. К. Кочешкова,
И. У. Юсупова и др.] // Физиология растений. − 2008. − Т. 55. − С. 541−551.

108. Новицкий Ю. И. Действие магнитного поля на сухие семена некоторых злаковых / Ю. И. Новицкий // Совещание по изучению влияния магнитных полей на биологические объекты: тез. докл. – М.: 1996. – С. 50 – 52.

109. Травкин М. П. Влияние слабого однородного магнитного поля на расходование сухого вещества при прорастании семян ржи Онохойсуая /
М. П. Травкин, Ю. И. Новицкий // Материалы III Всесоюзного симпозиума «Влияние магнитных полей на биологические объекты». – 1975. – С. 187–188.

110. Стрекова В. Ю. Влияние постоянных магнитных полей высокой напряженности на митоз в корнях бобов / В. Ю. Стрекова // Электронная обработка материалов. − 1967. − Вып. 6 (18). − С. 76−78.

111. А. с. 1486075 СССР, МКИ4 А 01 С 1/00. Устройство для передпосевной обработки семян / С.Д. Кутис, Т.Л. Кутис (СССР). − № 4245078/30−15 ;
заявл. 15.05.87 ; опубл. 15.06.89, Бюл. № 22.

112. Бордукова В. А. Эффективность предпосевных обработок семян различных сортов яровой пшеницы физическими полями и бактериальными удобрениями : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. сельхоз. наук : спец. 06.01.09 «Растениеводство» / В. А. Бордукова. – Воронеж, 1999. − 24 с.

113. Бородин И. Ф. Воздействие электромагнитной волны с семенем при дезинсекции зерна / И. Ф. Бородин, С. В. Вендин, С. Г. Кузнецов // Техника в сельском хозяйстве. − 1991. − № 6. – С. 8−10.

114. Кутовой В. А. Высокочастотная технология защиты зерна от амбарных вредителей / [В. А. Кутовой, Б. И. Рудяк, Л. А. Базыма, А. В. Бастеев и др.] // Вопросы атомной науки и техники. − 2001. − № 4. – С. 129−132.

115. Бородин И. Ф. Применение СВЧ энергии в сельском хозяйстве /
И. Ф. Бородин, Г. А. Шарков, А. Д. Горин − М. : ВНИИТЭИагропром, 1987. – 55 с.

116. Свергун Ю. Ф. Особливості використання ЕМП НВЧ для знезаражування комбікормів на малогабаритних комбікормових установках /
Ю. Ф. Свергун // Вісник ХДТУСГ. – Харків, 2000. − № 1 – С. 97−100.

117. Свергун Ю. Ф. Використання електромагнітного поля НВЧ діапазону при попередній обробці вовни в процесі миття / Ю. Ф. Свергун, І. Й. Гордійчук // Вісник ХДТУСГ. – Харків, 2000. − № 3 – С. 199−203.

118. Волков С. І. Передпосівна обробка насіння полями УВЧ / С. І. Волков, П. І. Воропін, О. П. Воропін // Вісник ПДСІ. – 1999. − № 3. – С. 20−21.

119. Волков С. І. Активізація насіння перед посівом / С. І. Волков,
П. І. Воропін, Л. Є. Заворотний // Перспективы развития механизации, автоматизации и технического сервиса сельскохозяйственного производства. – Полтава, 1997. – С. 49.

120. Мараквелидзе М. А. Результаты производственных испытаний предпосевной обработки семян в поле коронного разряда / М. А. Мараквелидзе, М. И. Гольдбаум, З. Р. Одикадзе // Сб. науч. тр. ЧИМЭСХ. – Челябинск : ЧИМЭСХ, 1977. − № 121. – С. 104−106.

121. Собенников Е. В. Обработка семян ячменя в поле коронного разряда и урожай / [Е. В. Собенников, С. Г. Желтышев, М. М. Сурчаков,
А. С. Колодкин и др.] // Электрификация технологических процессов животноводства и растениеводства Нечерноземья и их энергообеспеченность : сб. науч. тр. / Горьковский с.-х. ин-т. – Горький, 1990. – С. 94–108.

122. Спиров Г. М. Экспериментальное исследование влияния электрофизических факторов на жизнеспособность посевного материала [Электронный ресурс] / [ Г. М. Спиров, Ю. В. Валуева, В. Г. Меркулова и др.] // Успехи современного естествознания. – 2008. – № 6. – С. 21−29. − Режим доступа к журналу URL: www.rae.ru/use/?section =content&op= show_ article&article_id= 7783011 (дата обращения: 31.01.2012).

123. Спиров Г. М. Применение электрического поля коронного разряда для стимулирования и обеззараживания посевного материала / [Г. М. Спиров, С. В. Савосин, Н. Б. Лукьянов и др.] // Высокоинтенсивные физические факторы в биологии, медицине, сельском хозяйстве и экологии. – Тр. Международной конф. (Саров, 26−28 апреля 2004 г.), 2004. − С. 278−284.

124. Утин Н. В. Экспериментальные исследования воздействия элек-трофизических факторов на урожайность злаковых культур / [Н. В. Утин,
А. М. Панин, Е. А. Зуймач, Г. М. Спиров] // Высокоинтенсивные физические факторы в биологии, медицине, сельском хозяйстве и экологии. – Тр. Международной конф. (Саров, 26−28 апреля 2004 г.), 2004. − С. 290–297.

125. Ниязов А. М. Предпосевная обработка семян ячменя в электростатическом поле : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук : спец. 05.20.02 − «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве» / А. М. Ниязов. − Ижевск, 2001. − 23 с.

126. Шихсаидов Б. И. Методы послеуборочной и предпосевной обра-ботки семян с использованием электрического поля / [ Б. И. Шихсаидов,
С. В. Бедоева, М. М. Абачараев, И. Б. Шихсаидов ] // Техника и технологии. Вестник Дагестантского научного центра. − 2009. − № 35. − С. 11–17.

127. Богатина Н. И. Влияние электрических полей на растения /
Н. И. Богатина, Н. В. Шейкина // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Серия «Биология, химия». − 2011. − Т. 24 (63), № 1. − С. 10−17.

128. Батыгин Н. Ф. Комплексная оценка процесса воздействия электромагнитного поля высокой частоты на семена / Н. Ф. Батыгин, С. И. Ушакова, Н. Д. Никонова // Применение энергии высоких и сверхвысоких частот в технологических процесах сельскохозяйственного производства : тез. докл. – Челябинск, 1983. – С. 71.

129. Исмаилов Э. Ш. Биофизическое действие СВЧ излучений /
. Ш. Исмаилов. – М. : Энергоатомиздат, 1987. – 306 с.

130. Мікрохвильові технології в народному господарстві. Втілення. Проблеми. Перспективи. (Промисловість, агропромисловий комплекс, медицина − формація). Випуск 2−3. [ Зб. ст. ред. акад. МАІ Калінін Л. Г. ] – Міжнар. акад. інформ.; Півен. філ. від-ня пром. радіоелектроніки МАІ, Український науково-технологічний центр. − Одеса, Київ, ТЕС, 2000 р. − 192 с.

131. Девятков Н. Д. Роль синхронизации в воздействии слабих сигналов миллиметрового диапазона волн на живые организмы / [Н. Д. Девятков, М. Б. Голант, А. С. Тагер] ; под. ред. академика Н.Д. Девяткова // Эффекты нетеплового воздействия миллиметрового излучения на биологические
объекты. – М. : ИРЭ АН СССР. − 1983. – С. 7–17.

132. Черепнев А. С. Использование импульсного электромагнитного излучения для обеззараживания зерновой смеси / А. С. Черепнев, И. А. Черепнев, Г. А. Ляшенко // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. − 2008. − Вип. 2 (17). − С. 53−55.

133. Черепнев А. С. Перспективные направления электромагнитных импульсных технологий в сельском хозяйстве / А. С. Черепнев, И. А. Черепнев, Г. А. Ляшенко // 3-й Международный радиоэлектронный форум «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития» : сб. науч. тр. : конференция «Актуальные проблемы биомединженерии». – Харьков : АНПРЭ, ХНУРЭ, 2008. − Т. IV. – С. 116–118.

134. Контарь О. Я. Передпосівна обробка насіння овочевих культур електромагнітним випромінюванням НВЧ діапазону / О. Я. Контарь, Г. М. Валєвахін, О. І. Онищенко, О. М. Солдатенко // Динамика научных исследований – 2008, Технические науки. − [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті : http://www.rusnauka.com/15_DNI_2008/Tecnic/33544.doc.htm

135. Бабенко А. А. СВЧ импульсная предпосевная обработка семян : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. техн. наук : спец. 05.20.02 «Электрификация сельскохозяйственного производства» / А. А. Бабенко. – М., 1993. – 22 с.

136. Нижарадзе Т. С. Сравнительная оценка влияния физических, химических и биологических методов предпосевной обработки семян на устойчивость к болезням, развитие и продуктивность зерновых культур в Лесостепи Среднего Поволжья : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. биол. наук : спец. 06.01.11 «Защита растений» / Т. С. Нижарадзе. – Кинель, 2004. – 20 с.

137. Морозов Г. А. Микроволновая обработка семян хвойных пород деревьев: достигнутые результаты и направления перспективных исследований / Г. А. Морозов, Ю. Е. Седельников, Н. Е. Стахова, [и др.] // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. − 2011. − Т. 13, № 4 (4). – С. 1197−1202.

138. Мильд Ч. Х. Воздействие электромагнитных ВЧ-полей на персонал / Ч. Х. Мильд // Труды института инженеров по электротехнике и радиоелектронике ТИИЭР. Пер. с английского. Тематический выпуск «Биологические эффекты электромагнитной энергии и медицина». Пер. под. общ. ред. и с предисл. д.ф.-м.н. проф. В. И. Иванова и д.б.н. Ю. А. Холодова. – М. : Мир, 1980. − Т. 68, № 1. – С. 16–21.

139. Доьмін Д. О. Огляд літератури щодо дії неіонізованого випромінювання на людину (від 100 кГц до 300 ГГц) / Д. О. Доьмін, С. Д. Кузнєцов, О. С. Кузнєцов, К. С. Макаренко // Биомедицинская инженерия. − 2011.− № 2. – С. 93–95.

140. Wilson T. L. Dielectric heating − a useful industrial tool / T. L. Wilson // Electromagnet. Compat. Symp. Rec. San Antonio, TX, IEEE 68LG EMC. − 1975. − Р. 333−336.

141. Raf L. Surgical diathermy-principles and risks / L. Raf, D. Sanner // Lakartidningen. 1973. − Vol. 70. − Р. 4836−4840.

142. Основы взаимодействия физических полей с биологическими объектами / В. П. Олейник. – Учеб. пособие. – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т “Харьк. авиац. ин-т”, 2006. – 61 с.

143. Thomasset A. Proprietes bioelectriques des tissus. Mesure de l'impedance en clinique / A. Thomasset // Lyon Med. − 1962. − № 28. − P. 107−109.

144. Перельмутер В. М. Медико-биологические аспекты взаимодействия электромагнитных волн с организмом / В. М. Перельмутер, В. А. Ча,
Е. М. Чуприкова. − Учеб. пособие. − Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2009. − 128 с.

145. Hansson Mild K. Electromagnetic fields near a 27 MHz shortwave diathermy apparatus / K. Hansson Mild, L. Svensson // Sjukgymnasten. − 1977. − Vol. 10. − Р. 26−30.

146. Яворский Б. М. Справочник по физике : [для инженеров и студентов вузов] / Б. М. Яворский, А. А. Детлаф : [издание четвёртое, переработанное]. − М. : Наука, 1968. – 939 с.

147. Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів : [підручник] / [О. М. Царенко, Д. Г. Войтюк, В. М. Швайко та ін.] : [за ред. С. С. Яцуна]. – К. : Мета, 2003. – 448 с.

148. De Dieuleveult F. Principes et pratiques de l’electronique [in 2 t.] /
F. de Dieuleveult, H. Fanet. − T. 2 : Fonctions numeriques et mixtes, Dunod, 1997. − 375 р.

149. Вамберский М. В. Передающие устройства СВЧ : [учеб. пособие для радиотехнич. спец. вузов] / М. В. Вамберский В. И. Казанцев: [под ред. М. В. Вамберского]. − М. : Высшая шкшкола, 1984. − 448 с.

150. Гусев В. Г. Электроника / В. Г. Гусев, Ю. М. Гусев. − М. : Высшая школа, 1991. − 622 с.

151. Горбачев Г. Н. Промышленная электроника : [учебник для вузов] / Г. Н. Горбачев, Е. Е. Чаплыгин : [под ред. В. А. Лабунцова]. – М. : Энергоатомиздат, 1988. − 320 с.

152. Грабовски Б. Справочник по электронике / Богдан Грабовски : [пер. с фр. А. В. Хаванов. − 2-е изд., испр.]. − М. : ДМК Пресс, 2009. − 416 с.

153. Уваренков И. М. Курс математического анализа [в 2 т.] : [учебное пособие для физико-математических факультетов педагогических институтов] / И. М. Уваренков, М. З. Малер. − Т. 2. − М. : Просвещение, 1976. – 479 с.

154. Ершов Ю. А. Основы анализа биотехнических систем: [учебное пособие] / Ю. А. Ершов, С. И. Щукин. − М. : Изд-во. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. − 536 с.

155. Кореневский Н. А. Биотехнические системы медицинского назначения: [учебник для студентов вузов / Н. А. Кореневский, Е. П. Попечителев. − Старый Оскол : ТНТ, 2013. − 687 с.

156. Mantiply D. M. Summary of measured radiofrequency electric and magnetic fields (10 kHz to 30 GHz) in the general and work environment /
D. M. Mantiply, K. R. Pohl, S.W. Poppell, J. A. Murphy // Bioelectromagnetics. − 1997. − Vol. 18. − P. 563−577.

157. Kuster N. Energy absorption mechanism by biological bodies in the near field of dipole antennas above 300 MHz / N. Kuster, Q. Balzano // IEEE Trans. Vehicular Tech. − 1992. − Vol. 41. − P. 17−23.

158. United Nations Environment Programme / World Health Organization / International Radiation Protection Association. Electromagnetic fields (300 Hz to 300 GHz). − Geneva: World Health Organization; Environmental Health Criteria. − 1993. − 137 p.

159. Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості. (ISO 4138:2002, IDT) : ДСТУ ISO 4138:2002. – [Чинний від 2004-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2003. – 173 с. – (Національні стандарти України).

160. Pittman U. I. Phisiological and chemical features of magneticlly treated winter whead seeds and resu etant seed ling / U. I. Pittman, D. P. Onnrod // Canad. Vournal of Plant Sei. − 1972. − № 3. − P. 215.

161. Костин В. Н. Статистические методы и модели : [учебное пособие] / В. Н. Костин, Н. А. Тишина. – Оренбург : ГОУ ОГУ, 2004. – 138 с.

162. Айвазян С. А. Статистическое исследование зависимостей (Применение методов корреляционного и регрессионного анализов к обработке результатов эксперимента) / С. А. Айвазян. – М. : Металлургия, 1968. – 227 с.

163. Гудзь В. П. Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії : [підручник] / В. П. Гудзь, А. П. Лісовал, В. О.Андрієнко, М. Ф. Рибак. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 408 c.

164. Лихочвор В. В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур / В. В. Лихочвор. − Львів: НВФ "Українські технології", 2002. − 800 с.

165. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств : [підручник. –
2-ге вид., доп. і перероблене] / В. Г.Андрійчук. – К. : КНЕУ, 2002. – 624 с.

166. Савицька Г. В. Аналіз господарської діяльності підприємства : [4-е вид., перероб. і доп.] / Г. В. Савицька. − К. : ТОВ «Нове знання», 2000. − 688 с.


ДОДАТКИ

1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Міністерство аграрної політики та продовольства України Полтавська державна аграрна академія На правах рукопису Петровський Олександр Миколайович iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни головне управління агропромислового розвитку Херсонської обласної державної адміністрації Державна податкова адміністрація у Херсонській області двнз «Херсонський державний аграрний університет» актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної с
Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, аудит та фінансування

Міністерство аграрної політики та продовольства України Полтавська державна аграрна академія На правах рукопису Петровський Олександр Миколайович iconМіністерство аграрної політики І продовольства україни

Міністерство аграрної політики та продовольства України Полтавська державна аграрна академія На правах рукопису Петровський Олександр Миколайович iconМіністерство аграрної політики та продовольства України Національна академія аграрних наук Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
М. Ф.Іванова «Асканія-Нова» Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства

Міністерство аграрної політики та продовольства України Полтавська державна аграрна академія На правах рукопису Петровський Олександр Миколайович iconМіністерство аграрної політики та продовольства України Національна академія аграрних наук Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»
М. Ф.Іванова «Асканія-Нова» Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства

Міністерство аграрної політики та продовольства України Полтавська державна аграрна академія На правах рукопису Петровський Олександр Миколайович iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни державний вищий навчальний заклад «херсонський державний аграрний університет» нака з

Міністерство аграрної політики та продовольства України Полтавська державна аграрна академія На правах рукопису Петровський Олександр Миколайович iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни сумський національний аграрний університет пропозиції науково-педагогічних працівників Сумського нау щодо наукового супроводу виробництва аграрної продукції та бізнесу на 2012 рік Суми 2012
Оцінка шляхів підвищення ефективності використання основних ресурсів у землеробстві в ринкових умовах

Міністерство аграрної політики та продовольства України Полтавська державна аграрна академія На правах рукопису Петровський Олександр Миколайович iconУкраїна міністерство аграрної політики та продовольства України Мінагрополітики Державний вищий навчальний заклад
Найменування предмета закупівлі Продукти нафтоперероблення рідкі (код 23. 20. 1 за дк 016-97)

Міністерство аграрної політики та продовольства України Полтавська державна аграрна академія На правах рукопису Петровський Олександр Миколайович iconПро Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів
Державний комітет україни по земельних ресурсах міністерство аграрної політики україни міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального...

Міністерство аграрної політики та продовольства України Полтавська державна аграрна академія На правах рукопису Петровський Олександр Миколайович iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни державна інспекція з карантину рослин
Укрголовдержкарантину від 04. 10. 2012 року №165 «Про заходи щодо припинення діяльності державної інспекції з карантину рослин по...

Міністерство аграрної політики та продовольства України Полтавська державна аграрна академія На правах рукопису Петровський Олександр Миколайович iconУкраїна міністерство аграрної політики та продовольства України Державний вищий навчальний заклад
Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет» згідно нижченаведених умов та додатків

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lit.govuadocs.com.ua 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи